Fp Dam m09 u2 Pdfindex

Description
Programación de servicios y procesos 2-ioc

Please download to get full document.

View again

of 113
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 113

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Sòcols i serveis Josep Cañellas Bornas Programació de serveis i processos  Programació de serveis i processos Sòcols i serveis Índex Introducció 5Resultats d’aprenentatge 71 Programació de comunicacions en xarxa 9 1.1 Aspectes teòrics de la comunicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.2 Rols client i servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.3 Bases de la comunicació entre aplicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.3.1 Arquitectura d’Internet: una estructura de capes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3.2 Capçaleres i dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.3 Contingut de la informació a cada capa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.4 Elements de programació d’aplicacions en xarxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.4.1 Adreçament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.4.2 Referències remotes i obtenció de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.4.3 Sòcols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.4.4 Implementació de sòcols no orientats a connexió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381.4.5 Implementació de sòcols orientats a connexió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 Generació de serveis en xarxa 55 2.1 Serveis i protocols estàndards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.2 Servei de transferència de fitxers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.3 Serveis de correu electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.3.1 Format del missatge de correu electrònic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.3.2 Adjunció de fitxers i format HTML en el cos del missatge . . . . . . . . . . . . . . . 642.3.3 Servei de transmissió de missatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.3.4 Servei d’accés a les bústies d’usuari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.3.5 Implementació del client usant la biblioteca JavaMail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.4 Servei WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.4.1 El protocol HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.4.2 El llenguatge HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802.4.3 Implementació de clients web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.4.4 Implementació servidors web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.5 Altres serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.6 Escalabilitat dels serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002.6.1 Verificació del servei i monitorització dels components . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012.6.2 Disseny basat en components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks