Fp Dam m08 u1 Pdfindex

Description
Programación multimedia y dispositivos móviles 1 ioc

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Introducció a la programacióde dispositius mòbils Eduard García Sacristán, Joan Climent Balaguer Programació multimèdia i dispositius mòbils  Programació multimèdia i dispositius mòbils Introducció a la programació de dispositius mòbils Índex Introducció 5Resultats d’aprenentatge 71 Entorns de desenvolupament d’aplicacions mòbils 9 1.1 El mercat actual d’aplicacions mòbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1.1 Història dels telèfons intel · ligents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.1.2 Característiques d’Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.1.3 Google Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.2 Dispositius mòbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.2.1 Limitacions en la programació de dispositius mòbils . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.3 Entorns de desenvolupament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.3.1 Preparant l’ordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.3.2 Instal · lant l’Android Studio i l’SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.3.3 Gestió de l’SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.3.4 Components recomanats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 Programació de dispositius mòbils 27 2.1 Conceptes previs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.1.1 Parts d’una aplicació Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.2 Components bàsics d’una aplicació Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.2.1 Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.2.2 ’Fragments’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.2.3 Serveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.2.4 Proveïdors de continguts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.2.5 Receptors de ’broadcast’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.6 Activant els components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.7 El fitxer AndroidManifest.xml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.3 Activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3.1 Treballant amb activitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.3.2 Cicle de vida d’una activitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.4 ’Intents’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.4.1 Objecte ”Intent” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.4.2 Filtres d”intents’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.5 Interfície d’usuari d’Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.5.1 ’Layout’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.5.2 Creació del ’layout’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.5.3 ’Layouts’ XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.5.4 ’Widget’ i events de teclat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks