Fp Asix m01 Pdfindex

Description
Sistemas informáticos-indice-ioc

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Informàtica i comunicacions Implantació de sistemes operatius ASXSistemes informàtics DAMSistemes informàtics DAW CFGS.INF.M01/0.11 Administració de sistemes informàtics en xarxaDesenvolupament d’aplicacions multiplataformaDesenvolupament d’aplicacions web  Aquesta col · lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l’Institut Obert de Catalunya. Coordinació de continguts Josep Lladonosa Capell  Redacció de continguts José Luis Antúnez RealesRoger Borrell AngladaJosep Esteve EstruchJuan José López ZamoranoJordi Masfret CorronsJoan Francesc Muñoz PastorCristina Obiols LlopartCarolina Palomares GrauJosep Pons CarrióAitor Rigada BofillOriol Torres Carrió  Imatge de coberta Eduard García SacristánPrimera edició: febrer 2011 ©  Departament d’EnsenyamentMaterial realitzat per Eureca Media, SLDipòsit legal: DL B 28674-2015  Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).Podeu veure el text legal complet a  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks