Фортеця: збірник заповідника “Тустань ”

Description
Фортеця: збірник заповідника “Тустань ”

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 11 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  258 259 бгів забудвана і н бстжна. Натміст цікаві зутати тиман під час звідк павбжнї мапіскї питки Ікви  – . Татачки. Тут вивн ти пснн св’н-ускг піду (н вахвуючи місц впадінн в . Ікву, к знахдитс в сві зні). Ц пам’тки – Татак-1, з кг зібан матіаи сдини ХІ – пчатку ХІІ ст., Татак-3 (ХІІ – пша пвина ХІІІ ст.) і Пс (Х  – пчатк ХІ ст.). Скадаєтс важнн, щ днчасн тут існува н біш від днг пснн. Така ситуаці дуж відізнєтс від густ заснї у св’н-уски під свї зни сднї тчії . Ікви 2  і, бзсумнівн, буа пв’зана з пидними сбивстми Маг Пісс, кі н спии вднню тадицінг змбск-сктаскг гспдаства. 2  Пищпа Б. А., Ткач В. В. Ахгічн бстжнн киц Дубна // АДУ 1997-1998 . – К., 1998. – С. 134-135. Михай САГАЙДАК  НоВІ ДАНІ Про УКрІПлеННя “МІСТА яроСлАВА” (за матіаами ахгічних дсіджн 1981 і 2001 ків) У пнад 150-ічнму ахгічнму дсіджнні Києва відм кіка випадків надхджнн масвг матіау, ки  дзвв п-нвму тактувати та пгдати дкі питанн з істії міста. Пикадм “кіснг стибка”, щ суттєв збагатив інфмаціну базу, є дані зкпк на Пді: дсіджнн цнтанї г частини у 1970-ті ки та північн-західних дінк на ву. Ввднскі (кишн ратманскг) напикінці 1980-х – пч. 1990-х ків. Д таких сам значних біт нажит і ахгічн дсіджнн Мадану Нзажнсті у 1981 ., д під час г кнстукції кспдиці Інституту ахгії (М. Сагадак, В. Хаамв, С. Чнв)  дсідиа штки бнних спуд Києва: давнускі ва і ів, пїзд лдских віт (ХІ-ХІІІ ст.) та дв’ні  мувані Пчскі вта (ХVІІ-ХVІІІ ст.) 1 .У 2001 . туван-дсіджувані бти на Мадані Нзажнсті, кі буи зумвні кнстукцією пщі  будівництвм підзмнг кмпксу (у ктвані завгибшки 15 м кутуни ша унуваи  знищуваи назавжди), здіснюваа Пдіска пстіндіюча кспдиці ІА НАНУ (М. Сагадак, В. Зцнк, В. Тимщук, Ю. Башкатв, С. Тааннк). Бу пдвжн пшук і вивчнн давнуских укіпн, вивн  дсіджн міст чз ів, дінки міскї забудви з давнускими садибами та інші б’єкти. Кім тг, пвдн дсіджнн ґунтів (А. Гааган), кнстуван давні кіматичні умви та пидн-антпгнні  андшафти (С. рманчук), пстжн гмфгічну будву  єф, щ існуваи на пчатку 2-г тисчітт на дсіджувані місцвсті (Є. Паієнк). 1   Сагайдак М. А., Харамов В. А., ленченко В. А. Південні ворота // Знанн та прац.  – 1982. – № 2. – С. 18-19; Сагайдак М. А. Веикий город яросава. – К., 1982. – С. 42-49. Вітаій ТКАЧ  Фтц : збіник запвідника “Тустан” : на пшану Михаа ржка. – л.: Камуа, 2009. – Кн. 1. – С. 259-277  260261ран Мадану Нзажнсті (пвісні назви: Кзин Бт, п. Хщатик, 1878–1919 – п. Думска, 1919–1935 – п. раднска, 1935–1977 – п. Каініна, 1977–1991 – п. Жвтнвї вюції) здавна пивабював дсідників істичнї тпгафії Києва 2 . осбиви інтс д цієї частини зумвни тим, щ в давнину  сднвічч ц буа півднн-східна киц Києва – дин з міских анів з адіан-кнцнтичню (віпдібню) містбудівню стуктую (ис. 1; ис. 2).З Хщатицкю диню, а сам з лдскими втами, пв’зани дин з натагічніших піздів в істії міста  Давнї 2  Заквски Н. описани Кива. – М., 1868. – Т. І. – С. 439; Тихнвич А. М., Ткачн-к М. М. Двні Київ-гад. Спба відтвнн пану Вхнг Києва ХІ–ХІІ ст. // Ахітктуні пам’тники. – К., 1950. – С. 10. Рис. 1. Схма укріпнн врхньг Києва ( п пану І. Ушаква 1695 р.). Ркнструкці Г. Афрвї та В. Харамва: 1. Сфійськ віддінн. 2. Старкиївськ віддінн. 3. Михайівськ віддінн. 4. Пчрськ віддінн. 5. Пчрські врта  НоВІ ДАНІ ПРо УКРІПлеННя “МІСТА яРоСлАВА”  русі – штум та захпнн Києва 6 гудн (на думку дких  дсідників 19 истпада) 1240 . Пша писмва згадка п місцвіст відма під 945 ., ки зустічаєтс тпнім “пвсищ” – місц “пза гадм” – угідд,  д вии птахів викими сітми – пвісами (сучасни ан, зташвани між Маданм Нзажнсті та Євпскю п.) 3 .Наступн пвідмнн маєм у ітписні зпвіді п бтбу за Київ віска київскг кнз Ізсава Мстисавича з Юієм Вдимивичм (Дгуким) під 1151 .: “Бисъ у лдскихъ втъ”, “дузии птиву лдскимъ втмъ на псцхъ бюхутс”, “а Бисъ Гдці у лтскыхъ втъ” 4 . Під 1240 .: “пдъ ватъ лдскхъ”, “Пстави ж Баты пки къ гду пд вата лтскаа” 5 .Під давню назвю лдску баму згадан в гамті пскг к Сигізмунда І від 15 бзн 1523 ., кю дзвас 3  ПСрл. – Т. 1. лавнтивска тпис. – М., 1962. – Стб. 55. 4  ПСрл. – Т. 2. Ипатвска тпис. – М., 1962. – Стб. 427, 432; ПСрл. – Т. 7. Вс-кснска тпис. – СПб.,1856. – Стб. 52. 5 ПСрл. – Т. 2. ... – Стб. 785; ПСрл. – Т. 7. … – Стб. 145. Рис. 2. Фрагмнт пану Києва 1750–1752 рків  Михай САГАЙДАК   262 263відбудва Михаівскг Зтвхг мнасти у Києві та наданн в г кистуванн дких титі: “… к тму мнастию матъ джами п давнму как пд тмъ быва, п самы ва, и п лдскіи вта ...” 6 .На нааннішму збажнні Вхнг Києва, викнанму М. Гунвгм (1584), лдскі вта, півднна  півднн-східна частини міста відсутні. Н згадує М. Гунвг п півднні вта  під час пису пджі з Пду на Пчск 7 , мжив, вни вж н функцінуваи, хча дга з Вхнг міста на Пчск, “Іванвска” в пізніших джах, існуваа.Істігафі дугї пвини ХІХ ст. з питан тпгафії  давнг Києва свідчит п гсту дискусію щд каізації лдских віт та інії бннг вау “міста ясава” 8 . однак ахгічні дсіджнн півдннї частини давнг Києва буи нзначними, бакува чвг матіау, синхннг пам’тці. Ц пизвди д гіпттичнсті  нагумнтвансті ппнваних місц каізації та кнстукції бннї інії півднн-східнї частини Стакиївскї фтці.Пшими дсіджннми у цму ані буи зкпки вау 1951 . на ву. Мапідвані, на дінці між тцнтм та садибю № 13 9 . Тут вивні дані, щ хаактизуют к стуктуу вау (зуби із скціми-гднми, засипаними см, їхні зміи, спсби спуджнн), так і снвні паамти б’єкта (шиина снви вау 27,7 м, виста б. 12 м, двжина зубів-гдн 19,2 м, шиина 6,7 м, зміи кіт: 2,2–3,2 м). обнни ів пд вам н вивни (схи ги в цму місці кскапвани  ддатква ппна тут буа н птібна).У 1968 . ахгічні спстжнн в ані сучаснг Мадану Нзажнсті пвдиис на ву. Чюскінців (сучасна Кстна). Вивні матіаи, на жа, н пубіквані. Важиві  дані п дв’ні кнстукції бннг вау “міста ясава” вдас джати зкпками 1972–1973ках під час спуджнн павіну над штками Зтих віт. (ис. 3).Набіш зутативними дсіджнн пщі буи у 1981 .: пстжн частину бннг вау завдвжки б. 70 м  завшишки (підваини) пнад 30 м. У дких місцх ва збігс від івн давнї дннї пвхні на висту д 5 м. Такж буи вивні зуби-гдні зміами 3,1×3,1 м (шіст снвних і ти пиставних 6 Сбник матиав д истичск тпгафии Кива и г кстнст.– К., 1874. – отд. 3. – С. 22. 7  Ісаєвич я. Матин Гунвг і г пис Києва // Вссвіт. – 1981. – № 5; Сбник матиав … – отд. 2. – С. 126. 8  Акты Юг-Западн руси. – СПб., 1878. – Т. 10. – С. 398-402. 9  Єфимнк П. П., Бгусвич Б. А. Кіпст ясава Мудг в Києві // Вісник АН УрСр. – 1952. – № 12. – С. 38-41; рапппт П. А. очки п истии усскг вннг здчства Х–ХІІІ вв. // МИА. – 1956. – № 52. – С. 91-99.  у ппчнму зізі); днажна канава аб ус стумка на міскі  титії на захід від вау; фагмнти давнускї каміки Х-ХІ ст. на гизнті під вам.Назначніш відкитт 1981 . – вивнн на гибині 3,7 м на івні давнг гизнту пїзду давнускг часу та каізаці  ітписних лдских віт  10 . Тді ж дтан дсіджн  зафіксван заишки дв’них та цгних Пчских віт ХVІІ-ХVІІІ ст. На жа, хаактистика кутунг шау та статигафі дінки міскї титії на т час заишиис н вивчними (ис. 4).У 1981 . пща будівнг маданчика станвиа пнад 4000 м 2 , гибина ктвана – 5–7 м. Кім ктвана, спстжнн здіснюваис у кікх будівних таншх. Давнуску бнну інію “ва-ів” пстжн на півднн-західні стінці ктвана (гиб. 7 м). Дсіджн пвни ппчни зіз вау 10  Сбник матиав .. – отд. 2. – С. 126. Рис. 3. Пан Зтих вріт Києва з пригими внутрішнь вавими кітми. Рзкпки 1972–1973 рків. 1 – кадка ХІ ст.; 2 – дсіджні частини дрв’них зрубів  НоВІ ДАНІ ПРо УКРІПлеННя “МІСТА яРоСлАВА” Михай САГАЙДАК   264  265 (заишки дв’ти кіт), гизнтану снву вау, бму та ів (ис. 5).У північн-східні частині маданчика, за 16,25 м від Будинку пфспік на стінах будівнї таншї зафіксван частину пп - чнг зізу вау  – за  ишки дв’них кн-стукці, щ збгис у вигді втиканих, д зигзагпдібних іні із зіт- іг два на відстані 3,0–3,12 м дна від днї, кі піднімаис на висту насипу (5 м від снви вау). У таншї вздвж павг північнг піну віт ХVІІІ ст. пстжн штки 24 вінців п’ти кіт, ана- гічних за зміами аніш  дсіджним (ис. 6).Ппчну стінку зубу  двх кіт вдас п-стжити вздвж півдннї стіни фундамнту пїзду та за 10 м на півдн від нг. У цнтані частині вау та під фундамнтами в іт ХVІІІ ст. вивн  д  в’ні кнстукції дав-н ускг віт нг п-їз  ду. Кім тг, у 1981 .  дсіджн підсти насипу вау та г гизнтану снву, пстжн систму запвннн кіт, схи насипу, щ пхдив у н-шику бму та бнни ів за ню.З б’єктивних пичин к-спдиці н маа мживсті пвсти зкпки заганю пщю в мжах будівнг Рис. 4. Вигд з півнчі ктвану будівництва на п. Жвтнвї рвюції із заишками цгних фундамнтів Пчрських вріт ХVІІІ ст. в цнтрі. 1981 р. (фт М. Сагайдака) Рис. 5. Загаьний пан рзкпу на п. Жвтнвї рвюції в Києві 1981 р. к  твана. Дсіджн би-з к 610 м 2 . рбти зді-снюваис, зажн від т-мінів і тмпів будівництва,  д івн матика  пд-матиквг гизнту чти-ма тапами: 1 – фіксаці стати гафічн-г зізу в півдннму куті ктвана на ів-ні матика в Х ща- тицкі дині, дс  ід-жнн дінки вау на північни схід від лдских віт; фіксаці статигафічнг з-і з  у бннг ву (стумка?) на північн-східні стіні ктвана; 2 – фіксаці дінки вау на півднни захід від лдских віт та статигафічнг зізу міскг кватау на захід від вау (між сучасними ву. Б. Гінчнка та пв. Т. Швчнка); стацінані зкпки у дугпдібнму ктвані на захід від фнтану; 3 – стацінані дсіджнн в зкпах 3, 4; фіксаці статигафічнг зізу ізнчасних бнних вів і ус стумків на півднн-західні стіні ктвана; зачищнн статигафічнг зізу зубів-гдн східнї дінки вау з мтю кнсвації та музєфікації; 4 – стацінані дсіджнн в зкпі 5; кнсваці та підгтвка  д музєфікації зубів-гдн дінки східнї частини вау; зачищнн  фіксаці статигафічних зізів та даних щд гмфгічнї ситуації в цнтані і західні частинах ктвана.У 2001 . панувас пдвжнн біт з вивчнн бнних спуд, а такж їх кнсваці та музєфікаці. однак заишки фтифікаціних спуд буи будівниками знищні, тму  дсіджн иш дві дінки бннг вау: 1 – на північни схід від лдских віт зафіксван статигафію і пан кіт; 2 – у півднн-західнму напмку від віт зафіксван тіки статигафію (зуби знищні в 1952–1953 ках та 2001 . під час будівництва).На пші дінці на стіні ктвана пстжн заишки 11–12 зубів-гдн з п’ти-сми вінц та пміжк між ними завшишки НоВІ ДАНІ ПРо УКРІПлеННя “МІСТА яРоСлАВА” Михай САГАЙДАК   266 2670,75–0,85 м. Зачищнн вау на івні вивнн дзви визначити змі гдн: 2,85×3,0 м (бз висунних із замка кінців кд: 0,20–0,35 м).На дугі дінці дсіджн ва і кутуни ша, щ пигав д нг з бку міста, та міску титію. Пстжн внутішнваву зубну кнстукцію з чтих гдн на ти-чтии вінці, убну з кд діамтм 0,12–0,15 м. Матіаи, джані у 1981 та 2001 ках, дзвют віднвити напмк вау та г кнстукцію. Давнуски ва спускавс з нагінг пат у Хщату дину за віссю сучаснї ву. Б. Гінчнка, птинав сучасни Мадан Нзажнсті  пдвжувавс у напмку сучаснї ву. Кстнї. У ці частині міста будівничі викистаи сбивсті пиднг єфу: стімк матикв підвищнн, щ ш з північнг захду на північ, значни ппад висчин, дві ічки, кі впадаи в дину з птижних бків і  утвюваи значну вимїну з бку Хщатї дини (дна з ічк птікаа в ані сучаснг пв. Т. Швчнка, дуга – за віссю сучаснї ву. Михаівскї). У дких місцх ва збігс д 5 м заввишки  33 м завшишки. оснву вау станвив дсит щіни ша су та гини з викими факціми “заізннг” ґунту (ис. 7). Над ним у дких місцх пстжн ша ппанг ґунту завтвшки д 0,4 м. Місц, вибан д спуджнн вау, пд звдннм насипу тн нівювас. В зутаті підгтвчих біт утвювавс кутуни ша із супіску  штк гіг два, фагмнтів каміки. рівн підшви вау в ані віт мав ппад д 1 м. Вища пщина завшишки 12,4 м зташвуваас з бку п, нижча – б. 16 м – з бку міста. Сід зазначити, щ на дсіджних  дінках н вивн заишків ббки два, тбт скадві частини кнстукції ббис стн. Ціісніст і стуктуа  давнг гизнту на матику в ані схиу свідчит п відсутніст спціанг скапуванн. Рис. 7. Ппрчний прріз брннг вау та рву п сі півднний схід – північний захід: 1 – засипка кітй вау; 2 – рів; 3 – заишки внутрішнь вавих кітй; 4 – заишки кд; 5 – куьтурний шар під насипм вау; 6 – куьтурний шар на пригій міській тритрії; 7 – матрик; 8 – ґрунт прмішаний з вугім ; 9 – рівнь дна ктвану; 10 – дрнажний рів   Дсіджнн тхнгії будівництва пказа, щ д утиманн змі будуваи какас із дубвих (діам. 0,10–0,17 м), кантваних на шіст аб вісім ган бусів. Скції, кжна з ких скадаас з двх пааних дів квадатних кіт (3,1×3,1 м), буи пставні  уппк вау на відстані 0,8 м дна від днї. Біша скці – 12 кіт – утимуваа цнтану частину насипу та схи з бку міста; мнша – шіст кіт – буа пиставню, жстк н “пив’заню”  д пшї, тимаа схи з бку п. Скції встанвн на відстані 0,8 м дна від днї. Пстжн чітку втиканіст дв’них кнстукці. Кіті звдии на всю висту вау,  зажн від їх зміщнн у тіі вау (схи у бік п, гбін, схи у бік міста) вни маи ізну висту. Статигафі запвннн зубів-гдн на всіх дсіджних  дінках типва: чгуванн шаів су, жвтг спдібнг суспіску, щінг сіг суспіску, гини, пшаків кутунг шау (каміка, гі дв, шиф). Ґунт підвзии на взах, висипаи у кіті  втамбвуваи. Запвннн сусідніх гдн та пстжні в них гизнти н збігаютс.БерМА. На кікх дінках уздвж вау з бку п вивн бму. В півднн-західні частині ктвана (1981 .) пстжн схи насипу вау, ки пхдив у бму завшишки д 1 м. У 2001 . бму дсідии на бх дінках. На дінці 1 шиина її станвиа 5 м, на дінці 2 – пнад 10 м. На бмі дінки 1 на гизнті  давнускг часу ахгічн зафіксван єф пвхні  дги: пуки за віссю насип, ки ндназв підсипаи. У  дугі пвині ХІІІ – сдині ХVІІ ст. дга буа пкита шам намунг піску  супіску. Мжив, ц заишки Іванвскї дги, щ ва на Пчск і буа відма за панм І. Ушаква 1695 ку.оБороННИй рІВ. Під час спстжнн за змними бтами в півднн-західні частині ктвана (1981 .) за 5–10 м від вау за бмю (з бку Хщатика) був вивни ів. За бакм часу г дкумнтан н зафіксван. рів на вказані дінці мав шиину б. 8 м, гибину 5 м, кут нахиу стінк д 60. Статигафі запвннн ву свідчит п кіка тапів г засипанн. У 2001 . пвдн нбхідні бти в ані таси бннг ву д утчннн дати г спуджнн (ХІ ст. чи ХVІІ ст.?) та джанн інфмації щд хаактистики спуди. рів дсіджн за статигафічними зізами на північн-східні стіні ктвана у ані пштамту (нува пзначка за БШВ – 153,17 м).У статигафічнму зізі на дінці 1 пстжні ічища  уса чтих вдстків. За матіаами дсіджн, ус 4 – надавніш. Напмк г – з північнг схду на півднни захід, шиина пнад 16 м, гибина 4,7–4,9 м. Стінки уса у вхні частині (2,0–2,2 м) пгі, бижчи д вау схи кути, у нижні частині уса стінки стімкіші. Вивн фагмнти каміки ХІ–ХІІ ст., фагмнти стгнвих кістк юдини, кістки тваин та птахів. НоВІ ДАНІ ПРо УКРІПлеННя “МІСТА яРоСлАВА” Михай САГАЙДАК 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks