Формувания в учн'т а^стивиоу иастаиова/! на нацюнальне вщродження Укра'ши в процес! вивчення творчост! ' поет'т-ш'ютдесятиишз - PDF

Description
УКРАТНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ ПЕДАГОПЧНИИ УН1ВЕРСИТЕТ imbhi М.П. ДРАГОМАНОВА ^^ ОД 2 7 ЯИВ 1Я97 На правах рукопису БОНДАРЕНКО Юр!й 1ванович Формувания в учн'т а^стивиоу иастаиова/! на нацюнальне вщродження Укра'ши

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 31 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УКРАТНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ ПЕДАГОПЧНИИ УН1ВЕРСИТЕТ imbhi М.П. ДРАГОМАНОВА ^^ ОД 2 7 ЯИВ 1Я97 На правах рукопису БОНДАРЕНКО Юр!й 1ванович Формувания в учн'т а^стивиоу иастаиова/! на нацюнальне вщродження Укра'ши в процес! вивчення творчост! ' поет'т-ш'ютдесятиишз методика навчання /украунськоу л!тератури/ 'IL / Автореферат дисертацг! на здобуття наукового ступеня кандидата педагог!чних наук К и I в Дисертацтрю с рукопис Робота виконана в УкраУнському державному педагог!чному университет! гм.м.п.драгоманова Науковий Kepi вник - доктор педагогтчних наук, професор Свген Андр!йович Пасхчник Оф1ц!йН1 опоненти - доктор педагоггчних наук, професор Hiна Яосип1Вна Волошина кандидат педагогтчних наук, доцент 1ван Олекс!йович Голубенко Пров1дна орган1зац!я - Китоыирський державний педагогтчний 1нститут 1м. I.Франка Захист в{дбудеться 28 с{чня 1997 року о 14 годин! 30 хвилин на зас!данн{ спец!ал1зовано1 вчено! ради /шифр Д / в УкраУнському державному педагогичному унтверситет: гмен! М.П.Драгоманова /252030, M.KKIB, вул.пирогова 9/. 3 дисертац1сю ыокна ознайомитись в б!бл!отец! УкраТнського державного педагогтчного ун1верситету {и.м.п.драгоманова Автореферат роз{слано 1996 р. Учений секретар спец! л}зовано1 вченоу ради W ^ Г.О.Коэачук I ЗАГА^^ША jiapaktephctmka РО ОТК Актуальнасть доодадження. Нова оуспально-полатичт. уьюви, що склалйся в Укра1на яасля проголошення II незалеаноста, поставили перед укра1нським народом ряд проблем державнорозбудовчого, культурнореанамацаиного та поихологачноформуючого характеру. По-яерйе, треба унемохливити в Укра1на довторення колонаалазыу з усама його трагачниш! насладками, отворити державу, СЕЛьну еконоьпчним та науково-осватнам лотенщалом. До-друге, необхадно вадродити занедбаш. нащональна духовна вд.нноота,зробкти IX реальнил надбанням мадьйонав укра1шцв, утвердкти сусла льну ситуацао, яка спркяс npraihosemco здобуткав вахчизня- HOI кудьтури. Вир1иення поставлених двох завдань немокливе без розв'язаши третьего - 1;)0рмування в ментальноста нових поколапь нашого народу активно! настанови на нацаональне в1дродження. Проблегли майбутнього Укра1ни слад обов'язково розглядати у взаемозв'язку 3 проблемами етнопсихологи. Адке укра1ноька душа сама Оезпосередньо причетна до вибору народом свое! асторячр нот дола . Тому творения кацаокально! ментальноста повинно стати однаею 1з суспальних прерогатив в укра1нськ1и держава. Дров1дна роль у цьому процеса нал8»игь середкай школ!. I хоча не моана випускати аз уваги таких засобав формування масозог св1домоста, як праса, телвбачення, церква, стиль сус1п.льного аиття. але школа такоа трвба ваддати налване у II мозалквос- '^Терм1н^^насганоБа'''адекватник за CBOIM значениям б1льа yws~ ваному сьогодна слову установка ^ Ш викориотовуемо його з тих маркувань, що терканологая сучасно! ватчизняно! науки повинна вадповадати одному з накваяливапшх критерив мовно! норми - нацаопальному. Хршлова В. До пpoблe^ли укратноько! ментальност! // Укра1нська душа.- К.: ^енакс, С.9. 2 тях прищешшвати молода актквну настанову на вадродження УкраИш. Is циклу навчальних предиетав, якл придатка для нацаонально-цаннасного психолог!чного ораснтування школяр1в^видаляеться латература. На уроках словеоыосга /та ще ictopil/ учна наиглебше анадаэують суспальне ЖЕТТЯ людей. Це сярияе формуваншз у ико/лрав лоняття про тиди поведанки особи, цо не зтратила духовнкй вв'язок аз традивдями свое! наца!, з II 1сторичною долею. Велика ыокливоста для латраотлчного виховання молода шстйть у codi поез1я ^..Костенко, Д.:1авличка, 1.Сватличного, В.Стуса, бо у Hiii високохудожньо розкрита лроблеми натцонально-визвольного, нацаонально-культурыого та етнолсихолог1чного характеру. Твори поет1в-шастдесятш1кав поравняно недавно почали включа ти у шкальш. програми. Через те сьогодш. бракуе концептуальних падходав до вивчекня художкьо! спадвд1ш названих автор1в. Запропонована у дисерталд.! методика ыоже стати одним аз таких падход1з. У процеса П сгворення автор олирався на наукова пращ етнопсехологачного, латературознавчого та псюсолого-яедагогачного характеру. 41 досладження засвадчуюать, що активна а паоивна настанови на надаональне вадродкення - складов! укра1нсько1 ментальноста /Д.Донцов, М.Костомаров, Ю.Ошпа, е.ыаланвк, Б.ЦЕмбал1стий, М.Шлвмкевич/, художня латература с засобом зобракення названих рис /Д.Донцов, 0.3a6yjELKO, О.Ковальчук, е.ыалашзк/, формування напд опального мэнтал1тету - актуальна докхолого-педагогачна проблема /Г.Ващэнко, В.Москалець/. Методика прищелдення активно! настанови на нацаональие в1дродження старшоклаоникаы у процеса вивчення ними укра1нсько1 л1- тератури до цього часу була не розробленою, Цэ зумовлено антинавдональнимз падходами до розгляду художньо! творчоста, яка вико- 3 ристовувалкся в радяноьк1й школ!. У ситуаци, коля вякривлено тлумачилися оуспально-яолатичн! процеси, викдэчалаоя з культурного об1гу ыиотецька опадщина багатьох яисьменншйв, 1ида тотальна денадаоналазагдя украгнського народу, лодабна методика не могла буги створена. У шк1льна програгли тод1 ВЗОДЕЛИСЯ ПОЛ1- тично кон»инктурк1 твори, 3 доаомогою якшс було вахко здайсшовати формування в учн1в нацаонально! сшлосв1доь!осга, навдонального патр1отизку, поняття про УкраТну як можливого незалежного полатичного i культурного члена сватового спавтовариства^ Об'йкт досд1дження - процес вивчення творчост! поет1вш1с1десятник1в у школах УкраТнд. Предмет лосладження - яскхолого-педагог1чна та методичн! законодарност! i шляхи формування в старшокласникав акхгвнот настановя на натональне вадродкення УкраТни, Мата доол1лження - розробяти та експерлментально аер8в1рити теоретйчну концепцдю, визначити зшст i обг1)унтувати мэтодшсу форыування в учн1в активно! настановя на нащональпэ в1дрод20ння Укра^кя у лроцео! вивчення твсрчост! поет1а-а11стдесятняк1з. Зг1дно 3 висунутоо г1дат53рю формування в учш.в активно! настанови на навдональне вадродаення у процес! вивчення творчост1 поег1в-иастдесятеик1в здайснюеться услаапю, якщо: I/ реалазуеться навчадьно-виховна даяльнасть, у хода Я1{01 формуються поняття про активну i пасивну настанови на нащональне в1дроджоння як риси укратнського менталатету; моделюаться педагог! чн1 ситуац!!, сярямован! на прищеялення учням нац!ональноц!нн!сних суоц!дьно-под!тичних, духовно-культурних та иоральнопоихолог!чш[х ор!ентир!в; 2/ забезпечуютьоя укови для рвал!заш.!! збагачення!нт8- лектуальнйх, емощйних та творчих потенц!й старшокласнгк!в; 3/ використовуються р!зноман!тн! ыетоди! прииоми вивчення 4 л1тератури, актйв1зусться навчально-иошукова д^яльнасгь школяр1в; 4/ залучаиеься худоаш. тексти, у яких навд.ональний характер змальовано у багатогранност! прояв1в, а також у взаемозв'язку 3 процесаш укратноького державотворення та культурного розвятку; враховуеться жанрово-стиластична природа творав. В1ддов1дно до мети i г1потези досладашшш були посгавлеш так! завдання: I/ створити методичку систему роботк ярищедлення схаршокласникам активно! настанови на нащональне в1дрод*с8ння Укра^ни в процео! вивчення творчоста лоет1в-ш1стдесятшш.в; 2/ теоретично обгрунтувати ^'орми i мегодк ознайош:ення учнав 3 творч1ств поет1в-ш1стдесятникав, розробкти метод1:чн1 рекомендащ! щодо використання творчого доробку названшс митщв, як засобу педагогичного впливу на сз1дом1сть школярав; 3/ визначитк колшлекс псшсолого-дедагогачних завдань,я1си2 може бути доо^ггиутик запропонованою системою роботи; 4/ показать, як у поези 1.Коотенко, Д.Лавлкчка, 1.Св1тличного, В.Стуоа в1дображгн1 активна i пасивна настанови на нащональне вадродження УкраТни; 5/ зробити огляд праць етнопскхологачного характеру, у якех говориться про наявнасть в укра!1:нськ1и ментальност! казваних рис. Творетичноа основоьч досладогення е пращ В1ТЧИЗНЯНЕХ та заруб1шшх вчених з проблем етнопсихологи, формування свхтогляду, нащ опально! самосв1домост1, морального й особистост!. Для рвал1защ1 поставлених завдань використовувалися так! методи дослхдження: I/ творетичш. /аналаз ф1лосо4!сько-8тнолсехологдчних, суспальствознавчих, пскхолого-педагог1чних, л1 гературознавчих та 5 методичних науковлх праць/; 2/ емтричш /констатуючий зр1з, бес1ди з учителями-оловесникшга та учншли, аккетування, одоствреження за педагог1чним яроцесоц, анализ письмових робат школяр1в, анализ урок!в, формуочий i контрольний експершленти/, Досл1дхення здайснивалося впродовн хрьох взаемозв'язанюс етапав: Перший етад /I992-I994/ - теоретичне обг^унтування reisz наукового досладження, аизначення дроблеми, аналаз праць ф1лософ1в, псахолог1в, педагог1в, д1тературознаввдв, методнст1в з названа? пробленатнки; вивчення педагог!чного досв1ду, стану влкладання i якост! знань, утнь i навичок з укратнсько! лхтератури учнав середках ЕЖХЛ ЧзрнхгазоькоЗС облаота. Одночаоно розроблялася методика форглування у тколярав активно! настановн на нац1опальна вадроджання Укра!1Ш у процвс! вгвчення ними творчост! поет!b-nd стдасятнзкав. Дртги!^ этап / / - проведения констатуичого зр1зу, експериментально! роботн в одкнэдцятих класах д1цею при Шнинсько!,?у державно?лу педагогичному анстктут! 1ы.М.З.Гоголя, 1н!!шх школах шота /js, 4, 5, 15/. Трет!и етап /I995-I996/ - здайснання експерилентально! переварки запропоновано! оистеми роботи, уточнения отриыаних результат1в. Наукова новизна проведеного доодаджання полягае: I/ у стаоренна науково! сястеии формування засобами л1твратури в падроотаючого поколання активно! настановн на шщ1ональна вадроджання Укра1ни; 2/ в анновагц иному падход! до вивчення творчоста повт1вшастдесятникав. Теоретичне значения лосладавняя: 6 I/ у розробщ. модела формувшшя в учкав активно! наотанови на надюнальне в1дродгення 7кра нг; 2/ у розкритг! нового хадасоду до вйвчення творав i.kocrehко, Д.Павдичка, 1.Св1тличного, В.Схуса; 3/ у виавленш. умов, що спришэть вяробленню нащональновднн1сш11 сус111льно-полатичних, культурних i психолог!чнях ораснтяр1в школяр1в. Драктичнв значения роботи визначаетьоя тим, що II результата мокуть використовуватиоя в процеса вивчення творчост! поет1в-ш1сгдесятиик1в в метою глибшого засвоення старшокласникамв 1двйно-худоиш,х особдивоотей твор1в /дидактичник аспект/ та форкування в школяр! в активно! настанови на нащональне в1дродження Укра1ня /вгховний аспект/. В1рог1дюсть ро8ультат1в досл1дкееня забеапечуеться теоретичною об1^унтоваш.стю вихадних позиц1й; засхосуванням комплексу взаемодоповнюачих м8т0д1в науково-псдагогашюго досл1дкення, адекватних иого мет! i завданням; к1льк1снд1л i HKICHHU аналазои фа1ст1в, мзтер1ал1в дооладыо-експеримзнтально! роботи. Апробашя i впровадження результат!в досл!дження 8д!йснювалися в процес! педагог!чно1 д!яльноот! автора - викладача д!- цею при Нажинськоыу державному педагогичному!нстктут!!ы.м.б.гогодя. Цро ооновн! пололшння дисертац!!! розультати доолйдкення були зроблен! допов!д! на республ!канських конферешдях, зас!данкях кафедри методики викладання укра1ноько1 мови та л!гератури Укра1ноького державного педагог!чного ушверситету!ы.ц.л.драгоканова, а також публакащ.! у загальноукра1нськ!й науков!й nepioдивд. На вахист виносятьея; I/ загальна науково-пвдагог!чна, л!тературознавча! науково-методична концешця формування в учн!в активно! настанови на нащональне в!дродкення Укра!нн в процес! вивчення творчоот! по- 7 етз в-ш1стдеоятникав; 2/ ексаеркме
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks