FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร - PDF

Description
FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร เพ อพ ฒนาบ คคลากรให ม พ นฐานความร ความเข าใจในสายงานค ณว ฒ ว ชาช พ เก ยวก บประเภทและชน ดของ อาหาร รวมท งม ความสามารถ และท กษะในการประกอบอาหาร ตลอดจนถ งม ความสามารถในการจ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
FOOD PRODUCTION/ หล กส ตรการประกอบอาหาร เพ อพ ฒนาบ คคลากรให ม พ นฐานความร ความเข าใจในสายงานค ณว ฒ ว ชาช พ เก ยวก บประเภทและชน ดของ อาหาร รวมท งม ความสามารถ และท กษะในการประกอบอาหาร ตลอดจนถ งม ความสามารถในการจ ดเตร ยม และวางแผนการจ ดซ อว สด -อ ปกรณ Demonstrate the knowledge of Food Production business and sequence of service การน าเสนอความร ด านการประกอบอาหาร Course Learning Objectives : - Develop knowledge and appreciation of work place, equipment, utensils, machines safety, hygiene and sanitation ความร ความสามารถในการใช อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ในงานคร ว ส ขล กษณะ และความปลอดภ ย - Identify safety requirement and apply safety procedures เร ยนร ข นตอนและขบวนการในการท างานอย างปลอดภ ย - Apply principles of cookery ท กษะพ นฐานการประกอบอาหาร - Gain and strengthen basic cooking methods and presentation ความร ความเข าใจในการประกอบอาหารและการน าเสนอ - Apply portion control and quality control methods การควบค มค ณภาพและปร มาณ - Prepare and present various international and national dishes เร ยนร การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต - Produce and apply mother sauces การท าซอส - Develop appreciation of team work. การท างานร วมก นเป นท ม - Identify elements of wastage and cost control. เร ยนร การควบค มต นท นและใช ประโยชน จากท กส วนของว ตถ ด บ Course outline /เน อหาหล กส ตร General Subject/ ความร ท วไป Introduction to Hotel and Tourism Industry ความร เก ยวก บอ ตสาหกรรมโรงแรมและท องเท ยว - History and Development of the hotel business ประว ต ศาสตร ด านธ รก จการโรงแรมและท องเท ยว - The type and style of the hotels. ชน ดและประเภทของโรงแรม - The organization of the hotels, and their duties. โครงสร างของโรงแรมและหน าท ความร บผ ดชอบ - Industrial activities and the various agencies involved in the hotel business. ความส มพ นธ และธ รก จท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมโรงแรม Safety at Work Place ความปลอดภ ยและส ขอนาม ย - Safety at Work ความปลอดภ ยในสถานท ท างาน - Safety Inspection การส ารวจด านความปลอดภ ย - First Aid Practice การปฐมพยาบาลเบ องต น Hotel Business Law กฎหมายเก ยวก บธ รก จด านการโรงแรม - Civil and Commercial Law กฎหมายแพ งและพาณ ชย เบ องต น - Labor law กฎหมายแรงงาน/ประก นส งคมท ควรร - Social Security/children/environment การประก นส งคม/ผ เยาว /กฎหมายเก ยวก บส งแวดล อม Personality Development and Behavior การพ ฒนาบ คล กภาพ และพฤต กรรม - The nature of personality and personality theories ทฤษฎ บ คล กภาพ และพฤต กรรม - Psychology จ ตว ทยาเบ องต น - Cross culture ว ฒนธรรมข ามชาต - Ethics จร ยธรรม - Personality Traits การพ ฒนาบ คล กภาพ 30 hrs. / ชม. Work in a Socially Diverse Environment การปร บต วเพ อเข าส ส งคมหลากหลายทางว ฒนธรรม - Cultures and people from different backgrounds. การปร บต วเพ อเข าส ส งคมท แตกต าง - Identifying issues, ideas, concepts, and concerns. Cultural framework to understand differences in communications. กระบวนการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ - Skills in Listening and Asking Questions. Two-way communication. Overcoming language barriers พ ช ตก าแพงด านภาษาด วยเทคน คการฟ งและการต งค าถาม - Building relationships, expectations among colleagues, resolving conflict. หล กการสร างมน ษย ส มพ นธ - Motivating people, creating a sense of inclusion and helping one another to get the job done. การสร างแรงจ งใจในการท างานร วมก น Basic Information Technology ความร เบ องต นด านเทคโนโลย สารสนเทศ - Basic Computer คอมพ วเตอร เบ องต น - Data of Hotel Business การบร หารจ ดการข อม ลในธ รก จโรงแรม - Computer in Hotel Business/ Food & beverage -Micros system ระบบคอมพ วเตอร ในธ รก จบร การอาหารและเคร องด มด วยระบบปฏ บ ต การ micros - Computer in Daily Life การใช คอมพ วเตอร เพ อการท างาน - Microsoft Word - Microsoft Excel - Microsoft PowerPoint - Mobile Device ระบบการส อสารเคล อนท - Basic Photography การถ ายภาพเบ องต น Basic Accounting บ ญช เบ องต น - Introduction to Accounting บ ญช เบ องต น - Type of Accounting ประเภทของระบบบ ญช - The Recording of Accounting ร ปแบบและว ธ การบ นท กบ ญช 30 hrs. / ชม. Fundamental Chinese ภาษาจ นเพ อการส อสารเบ องต น - Pinyin Pronunciation/greeting ( 你 好 ) Pronunciation/ Making an inquiry ( 你 是 哪 国 人?Where do you come from?) ( 你 叫 什 么 名 字?What is your name?) ( 现 在 几 点?What time is it now?) ( 数 字 number) ( 在 那 里?Where are you now? ) ( 世 界 节 日 大 全 Day of China.) English for Hospitality ภาษาอ งกฤษส าหร บงานภาคบร การ Topical Course Outline เน อหาการเร ยน - Basic Pronunciation การออกเส ยงท ถ กต อง - Self-Introduction การแนะน าตนเอง - Basic Grammar ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Reading Skills ท กษะในการอ านภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Writing Technique ท กษะในการเข ยนภาษาอ งกฤษเบ องต น - Telephone in English 30 hrs. / ชม. 120 hrs. / ชม. การสนทนาภาษาอ งกฤษทางโทรศ พท - Writing an การโต ตอบอ เมล - Writing Basic Resume หล กการเข ยนประว ต บ คคล - Basic Business English ภาษาอ งกฤษธ รก จเบ องต น - English for Basic Presentation การน าเสนอเป นภาษาอ งกฤษเบ องต น - DOs and DON'Ts in Thailand การอธ บายให ล กค าต างชาต เข าใจถ งว ฒนธรรมไทย - English at Workplace การใช ภาษาอ งกฤษในสถานท ท างาน - English at the Airport การใช ภาษาอ งกฤษท สนามบ น Food Production ว ชาหล กการประกอบอาหาร Vegetables - classification Cuts Preparation of salad dressings ชน ดของผ ก การต ด ห น ซอย การเตร ยมน าสล ดชน ดต างๆ - Identification and Selection of Ingredients ส วนผสมชน ดต างๆ - Qualitative and quantitative measures. ค ณภาพและปร มาณการช ง/ตวง/ว ด - Basic Cooking methods and pre-preparations พ นฐานการประกอบอาหาร และการจ ดเตร ยมส วนผสม - Stocks - Types of stocks ชน ดและประเภทต างของน าสต อก - Stocks - Types of stocks ชน ดและประเภทต างของน าสต อก 345hrs./ ชม. ประเภทของซอส และการท าซอสพ นฐาน - Egg cookery - Preparation of variety of egg dishes การประกอบอาหารประเภทไข - Simple Salads สล ดต างๆ - Simple Egg preparations ว ธ การการเตร ยมไข เพ อประกอบอาหารต างๆ - Simple potato preparations การเตร ยมม นฝร ง - Vegetable preparations การเตร ยมผ กชน ดต างๆ - Portion control Quality Control การควบค ณค ณภาพและปร มาณของอาหาร - Soups ซ ปชน ดต างๆ Introduction to the bakery ความร เบ องต นเก ยวก บการท าเบเกอร - History of the bakery. ประว ต ของเบเกอร - Type and nature of the bakery Product. ชน ดและประเภทของเบเกอร -The measurement การช ง/ตวง/ว ด Raw materials used in making bakery products. ว ตถ ด บท ใช ในการท าเบเกอร - Types and properties of materials ชน ดและค ณภาพของอ ปกรณ - To choose the raw materials ว ธ การเล อกว ตถ ด บ - Storage of raw materials การเก บร กษาว ตถ ด บให คงค ณภาพสดใหม - Decorative Materials อ ปกรณ ส าหร บการตกแต ง Materials, equipment and machinery in making bakery products. ว สด อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ในงานเบเกอร - Functional properties and how to use them. เร ยนร การใช เคร องม อต างๆอย างถ กว ธ - Maintenance การด แลบ าร งร กษา Practice การฝ กท าเบเกอร - Hot / Cold desserts ขนมหวานประเภทต าง ชน ดร อนและเย น - Cookies ค กก - Cake/Sugar art/decoration เค กประเภทต างๆ/การประด ษฐ น าตาลเพ อใช ตกแต ง - Bread ขนมป งประเภทต างๆ - Pie and pastry พาย และแพสทร - Chocolate Art, Marzipan การท าช อกโกเลตเป นร ปแบบต างๆและการท ามาซ แพน On the job training ฝ กภาคปฏ บ ต Internship ฝ กงานท โรงแรมพ นธม ตร 240 hrs/ ชม. 420 hrs/ชม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks