ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 40 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ Харків 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ галузь знань 0304 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр, напрям підготовки Правознавство, Міжнародне право Харків 2012 Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Філософські проблеми правового виховання (галузь знань 0304 Право, освітньокваліфікаційний рівень Бакалавр, напрям підготовки Правознавство, Міжнародне право ) / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський та ін. Х.: Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, с. У к л а д а ч і: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський, С. І. Максимов, Є. М. Мануйлов, В. А. Трофименко Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол 3 від р.) Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2012 1. В С Т У П Навчальна дисципліна Філософські проблеми правового виховання є важливою для формування професійного світогляду майбутнього юриста як носія не тільки юридичних знань, а й зразків правової поведінки. Завдання даної дисципліни полягають: в усвідомленні студентами сутності, змісту й функцій правового виховання, його місця у формуванні правової культури та правосвідомості громадян України, важливої ролі у побудові правової держави, формуванні й розвитку у студентів сучасного системного правового світогляду, ознайомленні із вітчизняними та закордонними зразками й особливостями правового виховання; оволодінні системою знань щодо форм, методів та принципів правового виховання з метою їх практичного застосування у професійній діяльності; формуванні у студентів високих моральних якостей та стандартів правової поведінки, які ґрунтуються на загальнолюдських та національних цінностях, почутті відповідальності за виконання професійного обов язку. Відповідно до вимог програми з філософських проблем правового виховання передбачено такі форми індивідуальної роботи, як доопрацювання лекцій, самостійне ознайомлення з першоджерелами, тематичною літературою; підготовка рефератів з теми (модуля) або вузькоспеціальної проблематики тощо. Серед інших форм можна виділити такі: анотування прочитаної додаткової літератури, в тому числі періодичних видань, бібліографічний опис, участь у роботі гуртка, проблемної групи з філософських питань правового виховання, підготовка тез, статей, конкурсних наукових робіт із навчальної дисципліни, підготовка перекладу з іноземної мови, складання кросвордів, написання есе. Важливо підкреслити, що ці форми не є вичерпними, 3 оскільки Болонська система освіти дає можливість студенту запропонувати викладачеві власний вид індивідуальної роботи та виконувати її. Нормативну базу цих завдань становлять нормативні акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серед яких наказ 812 від 20 жовт р. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Рекомендації щодо впровадження кредитномодульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, затверджені наказом МОН України 774 від р., та акти Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, первинним з яких є Положення про організацію навчального процесу в кредитномодульній системі підготовки фахівців. Слід звернути увагу, що за межами аудиторії студент може виконувати індивідуальну та вести самостійну роботу. 4 2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ До основних видів індивідуальної роботи студентів можна віднести такі, як: 1. Підготовка та написання реферату. 2. Участь у роботі студентського наукового гуртка чи проблемної групи. 3. Підготовка тез та участь у наукових конференціях. 4. Анотування та реферування навчальної літератури, наукових джерел із навчальної дисципліни Філософські проблеми правового виховання. 5. Складання бібліографії. 6. Переклад з іноземної мови. 7. Складання кросворду, тесту з навчальної дисципліни Філософські проблеми правового виховання. 8. Інші, запропоновані студентами форми індивідуальної роботи. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТУ Загальні положення. Написання реферату з дисципліни Філософські проблеми правового виховання є однією з форм індивідуальної роботи студентів. Реферат має бути самостійною, завершеною роботою, що відображає наукові інтереси здобувача, його знання, навички, уміння й виступає формою залучення автора до специфіки теоретичної праці. Компілятивність реферату не виключає необхідності бути цілісною, завершеною, з певною структурою працею, де автору потрібно показати вміння послідовно, логічно викладати зміст поставленої проблеми. Крім цього, повинно мати місце і творче осмислення, інтерпретація, тлумачення останньої, її хоча б часткове узагальнення, розв язання як науково значущої проблеми. Тема реферату ґрунтується на аналізі та вирішенні однієї або декількох проблем правового виховання в Україні. Обрана тема має сприяти найбільш повному розкриттю здібностей студента, ліквідувати прогалини або, навпаки, продемонструвати глибину та системність знань. Структура реферату. Структура реферату традиційна: вступ, основна частина (два три питання), висновок, список використаної літератури. 5 У в с т у п і з ясовуються актуальність проблеми, її значущість, рівень розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання й мета реферату. За обсягом вступ має бути орієнтовно 1-2 с. В о с н о в н і й ч а с т и н і розкривається сама тема дослідження. Текст повинен точно відповідати плану. При цьому автору необхідно не тільки висвітлити основні проблеми обраної теми і можливе їх вирішення, а й показати різні підходи й запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи розв язання поставлених питань. Розкриття теми реферату може здійснюватися порізному: чи в історичному плані (від минулого до сьогодення), чи в логічному плані (за головними, істотними, вузловими моментами), чи в актуальному плані (від нинішнього часу, через його призму, до минулого і про минуле). У висновках підбиваються підсумки роботи, подається узагальнення важливих положень, резюмується, наскільки вдалося виконати задумане, вирішити заявлене у вступі. Обсяг висновків не повинен перевищувати 1-2,5 с. Завершує реферат список використаної літератури. Вимоги до оформлення реферату. Як і будь-яка дослідницька робота, реферат має відповідати певним вимогам щодо змісту це суворе і точне цитування, адекватність переказу точки зору того чи іншого автора, його поглядів, ідей, висунутих проблем і положень, достовірність посилань. При оформленні слід додержуватися таких правил: а) перша сторінка (без номера) відводиться для обкладинки реферату і не входить у загальну кількість сторінок (зразок наведено на с. 11); б) на другій сторінці наводиться план, який включає до себе такі реквізити: угорі посередині сторінки друкується слово ЗМІСТ, нижче Вступ (без позначення номера), потім позначені номерами розділи, яких має бути не більше чотирьох. Наступний розділ Висновки також не зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без номера) стоїть Список використаної літератури. Сам список додається в кінці реферату з нової сторінки; 6 в) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним повторенням назв розділів. Наприкінці кожного розділу слід зробити відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують роботу загальні власні висновки автора, яких він дійшов працюючи над темою. г) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або відповідно до порядку її використання, або в алфавітному порядку. Н а п р и к л а д: 12. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: моногр. / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. Х.: Право, Статтю періодичного видання слід наводити таким чином: 13. Данильян О. Г. Основи організації та управління правовим вихованням / Данильян О. Г. // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Філос., філос. права, політол., соціол., Вип. 4. С Більш докладні приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури, який наводиться у рефераті, можна знайти у виданні: Довідник здобувача наукового ступеня. К.: Ред. Бюлетеня ВАК України, 2000; д) на останній сторінці списку літератури автор ставить дату і свій підпис; е) посилання на авторів літератури, що цитується, вказуються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, друга сторінку, або внизу кожної сторінки реферату з позначенням усіх вихідних даних джерела; є) реферат друкується на одній сторінці стандартного аркуша паперу через 1,5 інтервали, з берегами не менше 3 см ліворуч, 1,5 см праворуч, 2 см зверху і знизу. Шрифт Тіmes New Roman, 14. Обсяг реферату до 20 с.; ж) реферат має бути ретельно вичитаний і прошитий. Реферат здається викладачеві в електронному варіанті на диску CD-R. При здачі реферату на диску студент повинен виконати всі вимоги до оформлення реферату, крім тих, які стосуються його відтворення на папері. Файл на диску має бути збережений у форматі Документ MS Word з розширенням.doc. Ім ям файлу є прізвище студента. 7 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 1. Сутнісні характеристики правового виховання. 2. Праворозуміння як світоглядна основа правового виховання. 3. Філософія виховання як методологічна основа розуміння сутності правового виховання. 4. Ціннісні основи правового виховання. 5. Традиції як соціокультурне підґрунтя правового виховання. 6. Роль правового виховання в процесі формування правової культури. 7. Правове виховання в контексті професійної діяльності юристів. 8. Правове виховання як виховання особистості 9. Правове виховання й освіта: діалектика взаємозв язку. 10. Правове виховання як організована діяльність соціальних суб єктів. 11. Система принципів побудови й реалізації механізму правовиховного процесу. 12. Методи, способи, форми, прийоми та засоби діяльності суб єктів системи правового виховання. 13. Діалектика державної організації й суспільної самоорганізації у процесі правового виховання. 14. Інформація як засіб реалізації механізму функціонування системи правового виховання в перехідних умовах. 15. Система організації та управління правовим вихованням в сучасному суспільстві. 16. Основні етапи та напрямки формування правосвідомості й правової культури. 17. Проблеми аналізу стану правового виховання в суспільстві та оцінка його ефективності. 18. Організація правового виховання в сучасному суспільстві: проблеми та основні завдання. 19. Соціальний контроль за правовим вихованням та його основні функції. 20. Інформаційне забезпечення правового виховання
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks