เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย - PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย คร ชลอ การทว ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ว ทยาล ยเทคน คพระนครศร อย ธยา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ปร บปร ง 25 / 05

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 198 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย คร ชลอ การทว ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ว ทยาล ยเทคน คพระนครศร อย ธยา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ปร บปร ง 25 / 05 /2552 2 ข อแนะน าและการเตร ยมต วเพ อเข าร บการพ ฒนา 1. ความร พ นฐานในการอบรม (ม พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word จะด มาก) การเป ด-ป ด โปรแกรม การย อ-ขยาย หน าต าง ของโปรแกรมต าง ๆ ได กรณ ใช โปรแกรมหลายโปรแกรมพร อมก น การใช ค าส ง Copy และ Paste การใช เม าส ป มขวา หมายเหต กรณ ไม ม พ นฐานควรหาผ ร มาน งประกบอย ใกล ก น จะได อบอ นด ม เพ อนค ยน นทา ผอ. 2. การเตร ยมผลงานเพ อเข าร บการอบรม (ถ าม ) ผลงานท พ มพ ด วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Acrobat เป นต น ผลงานท เป นร ปภาพ หร อ ร ปภาพการท องเท ยวมา โดยจ ดเก บเป น Folder เฉพาะร ปภาพอย างเด ยว หมายเหต กรณ ไม ม จะม แบบฝ กห ดให การจ ดเตร ยมเพ อจ ดอบรม 1. ลงข อม ลจากแผ น CD. ท ให มาลงไว ท My Document 2. สร าง Folder เก บผลงานของคร แต ละคนท น าผลงานมา โดยร ปภาพแยก Folder ไว ต างหากจากผลงานอ น 3. โปรแกรมท ใช ม ด งน โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint โปรแกรม Acrobat Reader เพ อเป ดอ านไฟล Acrobat โปรแกรม Adobe Photoshop พร อม Font ภาษาไทยสวย ๆ เป นต วหนาได ย งด เพ อท าหน าปก อ ปกรณ เสร มในการอบรม 1. ไมโครโฟน ล าโพง พร อมเคร องขยายเส ยง 2. ห ฟ งแต ละเคร อง(ถ าม ) แบบราคา 20 บาท ตามตลาดน ดก พอแล วคร บ 3 ห วข อท อบรม 1. ความร พ นฐานโปรแกรม E-Book โปรแกรม Flip Album Pro การลงโปรแกรม 3. การสร างอ ลบ มร ปภาพ 3 ข นตอน ( หน า 4 ) 4. การปร บแต งร ปภาพ ( หน า 5 ) 5. การเพ มข อความ ( หน า 11 ) - โดยการพ มพ การCopy จาก Word PowerPoint 6. การเช อมโยง (Link) ว ด โอ, PowerPoint, Word, Excel ( หน า 6 ) 7. การแทรก หน ากระดาษ ( หน า 7 ) 8. การเล อกร ปแบบหน ากระดาษ ( หน า 7 ) 9. การใส ห วงส นอ ลบ ม (หน า 8 ) 10. การเปล ยน ปก ส พ น (หน า 8 ) 11. การต งค า Preference (หน า 9) 12. การต งค า Book Option (หน า 9 ) 13. การแทรกเส ยงเพลง (หน า 10 ) 14. การแทรก Object (หน า 11 ) 15. การต งค าการน าเสนอ (หน า 12 ) 16. การแปลง CD Maker (หน า 13 ) 17. การเข ยนลงแผ น CD. กรณ ม เวลาเหล อพ เศษ 18. การ Set Album Options 19. การ Upload to Web Sites การใช โปรแกรม Flip Album Pr การท าอ ลบ มร ปภาพ 1. การเป ดเมน เล อกป ม Start (กรณ เป ดโปรแกรมมาคร งแรกจะเป ดมาให แล ว สามารถท าข นตอนต อไปได เลย) 1 2 การเล อกหาต าแหน งเก บร ปภาพ 2.1 เล อก Open Folder 2.2 เล อก โฟลเดอร ท เก บร ปภาพไว เล อก ร ปแบบของหน ากระดาษแบบ 2 หน า แบบ 1 หน า 3.1 เล อกป ม เลข 2 Page Layout 3.2 เล อก ร ปแบบ 1 หน า หร อแบบ 2 หน า เล อกร ปแบบของปก - ส พ น 4.1 เล อกป มเลข 3 Themes 4.2 เล อกช อร ปแบบปก-ร ปแบบพ นตามต องการ 4.3 เล อกป ม Finish 5 การปร บแต งร ปภาพ 5. การหม นภาพ 5.1 คล กขวาท ร ปภาพ 5.2 เล อกค าส ง Rotate 5.3 เล อกท ศทางและองศา ท ต องการหม น 5.2 เล อก Rotate 5.3 เล อกท ศทาง และองศาท 5.1 คล กขวาท ร ปภาพ 6. การแต งร ปภาพ 6.1 คล กขวาท ร ปภาพท ต องการ 6.2 เล อกค าส ง Effects 6.3 เล อกค าส งท จะแต งภาพ ม ด งน -3D ท าภาพน น, -Shadow ท าเงาภาพ - Select Crope Shape ต ดภาพ เป นร ปร าง ต าง ๆ -Add/Edit Frame การใส กรอบร ป และยกเล กกรอบร ป 6.1 คล กขวาท ร ปภาพ 6.2 เล อกค าส ง Effect 6.3 เล อกค าส งท ต องการ 6 7. ค าส ง Edit (การแก ไข ตกแต งภาพ) 7.1 คล กขวาท ร ปภาพท ต องการ 7.2 เล อกค าส ง Edit 7.3 เล อกค าส งต าง ๆ จากร ปเคร องม อ 7.1 คล กขวาท ร ป 7.3 เล อกค าส งแต งภาพ 7.2 เล อกค าส ง Edit การเช อมโยง (Set Link) 8. ค าส ง การเช อมโยง (link) 8.1 คล กขวาท ร ปภาพท ต องการ 8.2 เล อกค าส ง Set Link 8.3 คล กป ม เพ อไปเล อกไฟล ท ต องการเป ด 8.4 เล อกไฟล ท ต องการ เช น Clip Video, PowerPoint, Word, Excel 8.5 เล อกป ม OK 8.1 คล กขวาท ร ป 8.2 เล อกค าส ง Set Link 8.5 เล อกป ม OK 8.3 คล กป ม Browse เพ อไป เล อกไฟล ท ต องการเช อมโยง 8.4 เล อกไฟล ท ต องการ หมายเหต การเช อมโยงหน าใน E-Book ให เล อก Page แล วพ มพ เลขหน าท ต องการเช อมโยง 9. การเพ มหน ากระดาษก อนท างาน เล อกท เมน Edit Insert Page - Multiple Pages ใส จ านวนหน าท ต องการ การเล อกร ปแบบหน ากระดาษแบบ 2 หน า หร อแบบ 1 หน า 8 11. การเล อกห วงส นหน งส อแบบต างๆ 12. การเปล ยน ส และร ปแบบปก ส พ นแต ละหน า ส พ นหล ง ของหน งส อใหม โดย เล อกเปล ยนท งช ด จากร ปแบบท ม ให เป นช ดส าเร จร ป 9 13. การต งค า Preferences เอาเคร องหมายออกเพ อจ ดขนาดร ปได อ สระ 14. การต งค า Book Options เพ อเปล ยน ส ปก (Book Cover),ส พ นหล ง (Book Background), ส พ นหน ากระดาษ (Page Background), การต งก นหน า ก นหล ง (Page Margins) เป นต น การแทรกเส ยงเพลง 15.1 เล อก Option 15.1 เล อก Option 15.2 เล อก SetBook Options 15.3 เล อกแทบ Audio 15.4 เล อก Add 15.5 เล อกเพลงจาก Folder ท เก บเพลงไว 15.2 เล อก SetBook Options 15.6 เล อก Open (สามารถ Add หลาย ๆ เพลงได โดยเร มจากข อ 15.4) 15.3 เล อกแทบ Audio 15.4 เล อก Add 15.5 เล อกเพลงจาก Folder ท เก บเพลงไว 15.6 เล อก Open 16. การแทรก Object ต าง ๆ ได แก Clip VDO, เส ยงเพลง, เส ยงบรรยาย 16.1 เล อก ส ญล กษณ Insert Object จากเมน ค าส ง ล อก Folder ท เก บ Object ไว 16.3 เล อก Object ท ต องการจาก Folder โดย ใช เมาส ลาก Object ท ต องการมาวางไว ใน E-Bookในหน าท ต องการ วาง (สามารถเป ดไปหน าต าง ๆ ได ในขณะ Insert Object เพ อแทรก Object ในหน าอ นได เลย) 16.1 เล อก ส ญล กษณ Insert Object 16.2 เล อก Folder ท เก บ Object ไว ใช เมาส ลาก Objectมาวาง 16.3 เล อก Object ท ต องการจาก Folder โดย ใช เมาส ลาก 17. การพ มพ ข อความ คล กท ร ปดนสอ (ด านซ าย พ มพ หน าซ าย ด านขวาพ มพ หน าขวา) เล อกร ปแบบอ ษร ขนาดต วอ กษร และส ต วอ กษร คล กท ร ปด นสอน การต งค าต าง ๆ ในการเป ด การเป ดวนซ าล กษณะต าง ๆ 19. การต งค าเพ อน าเสนอ Slide Show การเป ดแบบ อ ตโนม ต Auto Flipping ด วยเมาส 21. การเป ด Slide Show ด วยเมาส การท า CD Maker เพ อแปลงเป นไฟล. EXE เพ อน าไปเป ดเคร องคอมฯ ท ไม จ าเป นต องม โปรแกรม Flip Album หร อ แปลงเป น CD เพ อเป ดด ออกทางโทรท ศน หร อเล อกท CD Maker เล อกค าต างๆ ท า E-Book เล มเด ยว ท า E-Book หลายเล ม น า E-Book ท เป ดอย เข าไปไว บนช นหน งส อเลย 4 14 การสร าง เป น CD Album (ต อ) ต งช อ Folder 5 เล อก Folder ท เก บ 6 เล อก Create เพ อเร มสร าง 7 OK 11 เล อกช น 8 9 OK 10 เล อกร ปแบบช น 15 การสร าง เป น CD Album (ต อ) ใช เมาส ลากไฟล E-Book เล มอ น ๆ ท สร างไว มารวมก นไว ท ด านล าง ด ต วอย าง 13 ใช เมาส ลากสม ด ไปไว ต าแหน งท ต องการ 14 ใช เมาส ลาก File E- Book มารวมไว ข างล าง 12 เสร จแล วป ดหน าต าง ๆ ของโปรแกรม ท งหมด โปรแกรมจะบ นท กให อ ตโนม ต หร อจะกดป ม SAVE ก ได กรณ จะเป ดด หร อ บ นท กลงแผ น ไปเป ดด จาก Folder ท เล อกไว หน า 12 คร บท าน ไฟล น ไม สามารถแก ไข ได จะต อง แก ท ไฟล ต นฉบ บ สามารถน าไปเผยแพร เผยล าปาง เผยน านได เลยไม ต องกล วค ดลอกผลงาน 16 แบบสอบถามผ ร วมอบรมการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส ว นท...เด อน...พ.ศ... ก. ค าช แจง โปรดกาเคร องหมาย ลงในช อง (...) หร อเต มข อความลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. สถานภาพ (...) 1.1 ผ บร หาร (...) 1.2 คร - อาจารย (...) 1.3 เจ าหน าท (...) 1.4 อ น ๆ เพศ (...) 2.1 ชาย (...) 2.2 หญ ง 3. อาย ผ เข าร บการอบรม...ป อาย การราชการ...ป 4. หน วยงานท ส งก ด...จ งหว ด... ก. ค าช แจง โปรดกาเคร องหมาย ลงในช อง ท ตรงก บระด บความค ดเห นของท าน (5 = มากท ส ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น อย 1 = น อยท ส ด) ประเด นความค ดเห นการอบรม 1. ความร เก ยวก บ E-Book 2. ความสามารถในการใช โปรแกรม E-Book 3. ความค ดในการน า E-Book ไปใช งาน / พ ฒนาการเร ยนการสอน 4. การบรรยายของว ทยากร- ความร ของว ทยากร 5. เวลาในการอบรม 6. สถานท ในการอบรม 7. คอมพ วเตอร และส อท ใช ในการอบรม ระหว างการอบรม / ก อนเข าร บการอบรม หล งเข าร บการอบรม ข อเสนอแนะอ นๆ ขอขอบค ณ และขอให ประสบแต ความส ขและความเจร ญ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks