Flashcards

Description
flashcards

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   pagtutulad (simili) di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. pagwawangis (metaphor)  tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. pagtatao (personification) ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa.    pagtawag (apostrophe) isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. pagmamalabis (hyperbole) ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. tula  isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guniguni, pinararating sa ating damdamin, at ipinahahayag sa pananalitang may angling aliw-iw. sukat  isang mahalagang elemento ng tula. karaniwang gamitin ang labin-dalawa, labing-anim, at ang labing-walong pantig. tugma  isa sa pinakamahalagang elemento o sangkap ng tula ay ang pagkakaroon ng pareho-parehong tunog sa dulo ng mga panghuling salita ng taludtod.    ganap  ang tugma kapag magkakapareho ang TUNOG at TITIK ng huling salita sa bawat taludtod. di-ganap  ang tugma kapag magkapareho lamang ng TUNOG ang hiking salita sa bawat taludtod, ngunit MAGKAKAIBA ANG TITIK. talinghaga (paggamit ng tayutay) ito ay sayang paglayo sa paggamit ng mga pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akitvat mabisabang pagpapahayag. pagtutulad (simile) paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang katulad ng, gaya ng, at iba pa. pagwawangis (metaphor) paghahambing din ito tulad ng pagtutylad ngunit ito ay tiyakang naghahambing at hindi gumagamit ng pariralang tulad  ng, gaya ng, at iba pa. pagmamalabis (hyperbole) lubhang pibalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay, o pangyayari. pagbibigay-katauhan (personification) pagbibigay-katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay. pagpapalit-saklaw (synechdoche) ito ay pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa babayi bilang pagtukoy sa kabuoan. pagtawag (apostrophe) ito naman ay ang tila pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala naman. pag-uyam (irony) ito ay isang pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri ngunit kabaligtaran naman ang kahulugan.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks