โปรแกรม Fit curve. 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ 2. การต ดต งโปรแกรม - PDF

Description
โปรแกรม Fit curve 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ โปรแกรมน ค ออะไร โปรแกรมน เข ยนข นภายใต ไมโครซอฟเอ กเซล เวอร ช น 4 หร อเวอร ช นอ น เพ อใช ส าหร บการจ ดการข อม ล เน องด วยเหต ผลท ผ ใช สามารถประโยชน

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 15 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม Fit curve 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ โปรแกรมน ค ออะไร โปรแกรมน เข ยนข นภายใต ไมโครซอฟเอ กเซล เวอร ช น 4 หร อเวอร ช นอ น เพ อใช ส าหร บการจ ดการข อม ล เน องด วยเหต ผลท ผ ใช สามารถประโยชน ได มากบนพ นท ว างงของ โปรแกรมเอกเซล,โปรแกรมโลต ส123 และโปรแกรมอ นท ม ล กษณะคล ายก น โปรแกรมน เป น ระบบท ใช ว ดข อม ลท ได และน ามาแปลผลลงบนพ นท ท างานของโปรแกรมเอกเซลหร อโปรแกรม อ น เพ อส าหร บท จะเข ยนเป นกราฟเส นต อไป ด งน นเพ อให บรรล เป าหมายด งกล าวจ าเป นท จะต อง ใช โปรแกรมน ล กษณะของโปรแกรม 1. สามารถป อนข อม ลได อย างอ สระจากข อม ลท อย ในแนวต ง,แนวนอนหร อท งสองแนว ซ งเป นข อม ลท ได เร ยบเร ยงใหม แล วและอย ในไฟล ถ าค ณต องการหา DM หร อ N loss ท ช วงเวลาต างก นของข อม ลด บ น นก ค อน าหน ก ค ณก อาจใช โปรแกรมน ในการค านวณด งกล าว และ ผลท ได ก จะน ามาใช ในการสร างกราฟเส น 2. ผลล พธ ของค ณจะออกมาในกราฟเส นโค ง 3. ในการจ ดเร ยงข อม ลเพ อป อนให ก บโปรแกรมให ถ กต อง ค ณจะต องแก ไขจ ดท ป อน ข อม ลท ผ ด 4. หล งจากน นโปรแกรมก จะประมวลผลออกมา 5. ในการเข ยนรายการให ก บโปรแกรมและข อม ลท เป นต วอย างน น ค ณจะต องม ความร ใน การใช โปรแกรมเอกเซลด วย บ คคลท จะใช โปรแกรมน โปรแกรม Fit curve สามารถใช ได กว างขวาง แต ไม สามารถประมวลผล ก าไรของก จการท เก ยวข องก บธ รก จ ถ าค ณจะใช โปรแกรมน ค ณสามารถจะใช โปรแกรมน ในการ แก ป ญหาในการว เคราะห ข อม ลท ม อย ถ าค ณม โปรแกรมอย แล ว ค ณก สามารถท จะน าโปรแกรม Fit curve มาประย กต ใช ได ในท นท และค ณสามารถใช โปรแกรมน ได โดยไม ม ป ญหาใดๆ 2. การต ดต งโปรแกรม สามารถสร างได จากไฟล ต างๆด งน FCURVE.XLM,FCV.XLS,6TIME.XLT,7TIME.XLT,REPT.XL T ส งท ค ณต องท าค อ 2.1สร างไฟล ย อยข นมาโดยใช ช อ C:\FC (ซ งค ณสามารถท จะเปล ยนช อน ได ) และ ค ดลอกท ง 5 ไฟล ด งข างต นมาไว ในไฟล ย อยท สร างข น 2.2สร างส ญล กษณ ของโปรแกรมไว ในโปรแกรมว นโดส โดยคล กท File,New ด ง ร ปท 1 2.3ถ าค ณไม ต องการสร างส ญล กษณ ของโปรแกรม ค ณก สามารถท จะเป ดไฟล FCUREV.XLM จากเอกเซลท ค ณใช อย ภาพท 1 เล อกระบบโปรแกรมและระบ ข อม ลละเอ ยด ล กษณะ :ข อความท ต องการพ มพ เข ยนค าส ง: c:\excel\excel.exe c:\fc\fcurve.xlm working directory: C:\FC ภาพท 2 3.ค าแนะน าในการใช ข นตอนท 1 คล กป ม Start หล งจากคล กป มstart ถ าในโปรแกรมน ม ความส าค ญก บการท างานของค ณ โปรแกรมจะต องการใช เอกเซล ในการประมวลข อม ลเพ อสร างกราฟเส น ถ าค ณจะใช เอกเซล เวอร ช นภาษาอ งกฤษ จะต องสร างไฟล XLA ใน excel\library\solver เคร องคอมพ ง เตอร ก จะดาวน โหลดให โดยอ ตโนม ต อย างไรก ตามถ าค ณไม ต องการท จะใช เอกเซลเวอร ช น ภาษาอ งกฤษ ก สร างไฟล XLA โดยท ไม ต องสร างไฟล ย อยอ ก ในกรณ ท ค ณต องการความ ม นใจในการสร างไฟล ก ให โหลดในเอกเซลได ง าย ค ณจะ start อย างไร 1.1 จากการจ กการโปรแกรม ให ด บเบ ลคล กไอคอนท ค ณม อย ( ด Previoius section ) หร อจากเอกเซลโดยการเป ดไฟล FCURVE.XLM แล วเป ด screen ก จะสามารถแสดงผลออกมา ด งร ปท 3 ภาพท ค ณจะสามารถถามรายละเอ ยดได เม อค ณป อนข อม ลเข าไป ซ งข อม ลน จะม อย 3 ส วน ค อ (ด ภาพท 4) ป อนข อม ลด บ กด Enter เพ อให ข อม ลเข าไปในไฟล เป ดไฟล ถ าค ณไม ม นใจให คล กหาต วช วย เพ อด ค าแนะน า หล งจากน นค ณคล กป ม OK. ภาพท 4 ข นตอนท 2 กระบวนการจ ดการข อม ลด บและการเข ยนกราฟเส น 2.1 ค ณจะเล อกใช ข นตอนน เม อค ณต องการหา DM loss ท เวลาต างก น จากน าถ งท ช งได และค ณจะเล อกใช ส ตว ทดลอง 1,2 หร อ 3 ต วก ได และเล อกช วงเวลา 6 หร อ 7 จากน น ค ณคล กป ม OK. ภาพท ค ณจะป อนข อม ลเข าไปในพ นท ท างานได ง ายๆ โดยการแทนท ด วยส น าเง น เม อค ณ แทนท ข อม ลส วนน ให เป นส น าเง นแล วก จะได เป นค าใหม และไม สามารถลบหร อแก ไขข อม ลน ได จนกว าค ณจะลบสมการท ม อย ( ภาพท 6 ) ภาพท 6 เม อค ณป อนข อม ลเสร จ ค ณก สามารถตรวจด กราฟเส นได ซ งถ าค ณลงจ ดค าผ ด ผลท ได ก จะม ค าเป น errors ( ภาพท 7 ) ภาพท 7 2.3 จากน นก ให ค ณเล อก Fit curve จากเมน ( ภาพท 8 ) ภาพท 8 ล กษณะของร ปภาพก จะปรากฎข น ( ด งภาพท 9 ) หากค ณต องการก คล กป ม OK. แกน X และแกน Y ส าหร บการสร างกราฟเส น ก จะปรากฎให เห นตามภาพท 9 ภาพท 9 ล กษณะกราฟเส นจะอย ในด านหล งของพ นท ท างาน เม อเสร จส นข นตอนการ ท างาน กราฟเส นจะเคล อนลงมาให เห น บางคร งข อม ลของค ณอาจจะไม ปรากฎผลล พธ ออกเป น กราฟเส นได ค ณจะต องส งเกตจ ดผ ดพลาดในการท ากราฟเส นด วย ภาพท ค ณสามารถเล อนภาพผลล พธ ได ( ด งภาพท 11 ) ซ งจะเห นได ว ามรรายละเอ ยด อย เยอะ ประกอบไปด วยต วแปรทางสถ ต และค าอธ บายของกราฟผลล พธ ( ด งภาพท 12 ) ค ณ สามารถท จะป อนข อม ลใหม เพ อแก ไขค าท ผ ดพลาด โดยการท า recalculate เพ อสร างค า ใหม และค ณสามารถท จะป อนค าการย อยได ในกระเพาะร เมนท ค านวณได ท งหมด ภาพท 11 ภาพท ถ าค ณส งเกตค าท ผ ดพลาดจะพบว าโปรแกรมให ค าตอบท ผ ดพลาดมาด วย ค ณสามารถแก ไขข อม ลและสร างกราฟเส นใหม ได ( ด งภาพท 13 ) แต ค าของข อม ลเด มจะ เปล ยนไป ภาพท 13 ค ณจะเห นเป นพ นท ท ให ค ณแก ข อม ล ( ด งภาพท 14 ) ถ าค ณค ดท จะเปล ยนแปลง และค ณสามารถท จะย อนกล บมาท เด มได ภาพท เม อค ณสร างกราฟเส นอย น น ค ณสามารถท จะส งให เมน เล อนลงมาได ( ด งภาพท 15 และ 16 ) ภาพท 15 ภาพท ขณะน ค ณม ว นโดส อย 3 ช ด หร อ 3 ไฟล ซ งน นก ค อข อม ลด บของค ณ ให เล อนกราฟและเข ยนข อม ลในว นโดส ( ส าหร บรายละเอ ยดด ข นตอนท 6 ) ค ณสามารถท จะ เปล ยนแปลงได โดยการเล อนเมน ลงมาท วนโดส ( ด งภาพท 17 a ) ภาพท 17a ค ณสามารถท จะพ มพ ( ด งภาพท 17 ) หร อจ ดเก บงานท ท า โดยในการจ ดเก บไฟล ค ณจะจ ดเก บทางเอกเซลโดยการเล อก File, Save หร อ Fit-curve, Save Datafile ภาพท เม อเสร จแล วให เล อก Quit ( ด งภาพท 21 ) การค านวณท มากข นให เล อก Open data ( ด งภาพท 18 ) ค ณจะน ากล บมาย งข อ 2 ในข นตอนท 1 ได และสามารถจะ ตรวจด ในข นตอนท 2 หร อ 3 ถ าค ณเล อก กระบวนการจ ดการข อม ลด บ ในข นตอนท 4 ข นตอนท 3 การป อนข อม ลให ก บไฟล ใหม และสร างกราฟเส น ถ าค ณม ข อม ลพร อมท จะท ากราฟเส นได ค ณก สามารถป อนข อม ลลงไปในแผ นงาน ใหม ได โดยม การปฏ บ ต ด งน เล อก Eenter dat in a new file ด งภาพท 4 ค ณสามารถเข าไป โดยการเล อก Open data ด งภาพท 18 จากน นก ใช file, New, Workshect จากเมน เอกเซล 3.1 หล งจากท ค ณเป ดหน ากระดาษใหม ก ให ป อนข อม ลของค ณซ งข อม ลจะสามารถ จ ดการได หลายร ปแบบค อ ให แกน X และแกน Y ต งฉากก นหร อแกน X และแกนY เป นม ม ฉากก บเส นต งตรง หร อให ท ศทางของแกน X และแกน Y ผสมก นก ได 3.2 เล อก Use this file ด งภาพท 19 ภาพท เล อก file curve โดยการเล อนเมน ให ลงมา ( ด งภาพท 8 ) ค ณจะให พ นท ท ค ณป อนข อม ลเข าไป ( ด งภาพท 20 ) ซ งหน าจอจะม ความแตกต างก น ตามภาพท 9 ใน ข นตอนท 2 หากจะต องการก าหนดแกน X และแกนY เอง ให เล อกแกน Y แล วคล กแก ไขท แกน Y จากน นใช เมาส เล อกพ นท ท จะวาง โดยการวางและเส นในพ นท ท ค ณได เล อกไว แล วและ สามารถจะแก ไขเวลาท ท าลงในพ นท ได ด วย ในการท าน จะคล กแก ไขท ช องแก ไขและสามารถ ท าซ าได ค ณสามารถจะเพ มการแก ไขข อม ลได ถ าค ณไม แก ไขข อม ลให กดออก ค ณก จะม พ นท ท างานเพ มให ค ณเล อก a,b,c ท งแนวต งหร อแนวนอน จากน นให ค ณเล อก OK. ภาพท 20 นอกจากน ย งม ทางเล อกให ค ณใช 2 ทางเล อก ถ าค ณต องการจะท ากราฟเส นจาก ข อม ลหลายช ด ด งน - Set แกนY โดยอ ตโนม ต และผลคอมพ วเตอร จะแสดงผลออกมาให เห น เม อ ค ณเล อกแกนY และเม อเล อกท กแกนก จะปรากฎผลล พธ ให เห น ด งน นถ าค ณต องการให คล ก OK. ในช วงเวลาท ค ณจะใช File curve - ช ดต วอย างจะแสดงให เห นโดยอ ตโนม ต กระบวนการสร างกราฟเส นก จะ ด าเน นการจนกระท งส นส ดข อม ลท ม อย ( ส วนท เหล อให กล บไปด ในข นตอนท 2 ) ข นตอนท 4 การเป ดไฟล ท ม อย และFile curve ถ าค ณม ข อม ลพร อมอย แล วในไฟล ค ณก สามารถเป ดได แต ม ข อปฏ บ ต หลายทางด งน 4.1 เล อก Open existing file ด งภาพท 4 ค ณสามารถท จะเล อก Open data ด งภาพ ท 18 แทนก ได 4.2 จากน นก ใช File, Open จากเมน เอกเซล การใช ไฟล เฉพาะส าหร บการสร างกราฟ 1. กดข อม ลในไฟล ของค ณ เล อก Use this file ด งภาพท เล อก Fit curve จากแถบเมน ( ด งภาพท 8 ) จากน นท าตามข อ 3 ข นตอนท 5 การท างานท มากกว า 1 ไฟล ค ณสามารถท างานได หลายไฟล ของไฟล ข อม ลท ค ณม อย ซ งใช ประโยชน ได เพราะ ค ณไม ได ต องการข อม ลเด มท ม อย ถ าข อม ลของค ณม ไฟล ท ต างก น ค ณสามารถท จะเล อกไฟล ได หลายไฟล และสามารถก าหนดการสร างกราฟเส นได หากค ณต องการ ซ งม ข นตอนด งน 1. เป ดไฟล ท ค ณม อย 2. เล อก Use this file 3. Fit curve แล วท าตามข นตอนท 3 ข อท 3 เช นก น ข นตอนท 6 การจ ดเก บไฟล และจบข นตอนการท างาน ส าหร บการสร างกราฟเส นของข อม ลน ค ณจะม แผ นงานในว นโดส อย 3ช ด หร อ 3 ไฟล ค อ (1). จะเป นข อม ลด บ (2).จะเป นการสร างกราฟเส นหร อแผนภาพของไฟล (3). จะ เป นผลล พธ ของไฟล ในส วนของแผนภาพของไฟล และผลล พธ ของไฟล เปล ยนแปลงได ถ าค ณใช ช ดข อม ลท ต างก น แต ก อนท ช ดข อม ลจะหายไป ด งน นถ าค ณต องการจะเก บแผนภาพและผลล พธ ของข อม ล ค ณจะต องจ ดเก บไว ภายใต ไฟล ท ม ช อใหม ก อนการท ากราฟเส นของช ดข อม ลท ต างก น เม อค ณเล อก Save Datafile คอมพ วเตอร จะถามว าค ณต องการจ ดเก บไฟล หร อไม ถ าค ณ เล อก toquit ไฟล ก จะถ กจ ดเก บไว FIT CURVE จ ดท าโดย นางสาวอรพ นท เทพศร รห ส นางสาวเฉล มขว ญ ส ขเน ยม รห ส วทบ. 4 สาขา ส ตวศาสตร น กศ กษากล ม 4242
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks