First grading character education vi

Description
1. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga pook pampubliko. II. Paksang…

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang napapansin mo sa parke ng paaralan tuwing hapon? 2. Pagganyak: Maganda bang tingnan ang mamasyal sa parkeng marami kang makikitang kalat o mga pinagkainan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaliwanag: “Ang malinis na kapaligiran ay nakapagpapagaan ng kalooban”. 2. Paglalahad ng kuwento: May biglang dumating na panauhin sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay nasa loob ng silid-aralan. Namaamangha ang panauhin sa linis at ganda ng paligid lalo na ang parke nila. Nasisiyahang lumigid pa ang panauhin sa buong paaralan. 3. Pagtalakay:  Bakit malinis ang paligid ng paaralan?  Sino ang nagtutulong-tulong upang mapanatili ang kalinisan nito at pati na ang parke? C. Paglalahat: Magsabi ng paraan upang mapanatili ang kalinisan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, gym. Atbp. D. Paglalapat: Isalaysay ang sariling karanasan na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang dapat mong gawin kung nakita mong maraming pinagkainan / plastic sa paligid ng parke? a. huwag pansinin at magpatuloy sa paglakad b. magtapon narin ng basura sa paligid c. kusang-loob na pulutin ang mga kalat kahit walang nakakita.
 • 2. First Grading 2. Nakita nagtapon ng balat ng kendi ang mga batang naglalaro sa parke. Ano ang gagawin mo? a. sumali sa paglalaro at pagkakalat b. magalang na pagsabihan ang mga bata na mali ang ginawang pagkakalat c. isumbong sa pulis o barangay tanod. V. Kasunduan: Sumulat ng mga paraan upang mapanatiliing malinis ang pook pampubliko at paano ito isinasagawa.
 • 3. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Nalilinis ang mga lugar piknikan, kalye, parke atbp. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan, sako atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Nakasama ka na ba sa isang piknik? Ano ang masasabi mo sa lugar na pinagpiknikan ninyo? 2. Pagganyak: Mainam bang magpunta sa lugar na malinis lalo na kung dito ninyo idadaos ang kainan ninyo? B. Panlinang na Gawain 1. Kaya kayang gawin ang ginagawa ng bata sa kuwentong ating babasahin? Sino ang tama? 2. Paglalahad ng kuwento: Masayang nagpipiknik ang mga bata sa tabing ilog. Marami silang dalang pagkain na nakalagay sa mga plastic, dahon at lalagyang plastic. May isang batang naka-isip na pulutin ang lahat ng pinagkainan at inilagay sa isang sako. 3. Pagtalakay: Tama ba ang ginawa ng bata na pulutin lahat ang pinagkainan at ilagay sa isang sako, samantalang pinanood lamang siya ng ibang bata? Bakit? 4. Paglalahad: Ano ang dapat nating gawin sa mga lugar tulad ng lugar piknikan, kalye at iba pang pook pampubliko? IV. Pagtataya: Isulat ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan. 1. May nakita kang mga kalat / dumi sa kalye sa tapat mismo ng gate ng paaralan. 2. Nabitiwan at nabasag ang hawak mong bote ng “soft drinks” habang ikaw ay naglalakad sa kalye. V. Kasunduan: Gumawa ng babala tungkol sa kalinisan sa mga lugar pampubliko tulad ng parke, kalye, at lugar piknikan.
 • 4. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Walis, dustpan atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang napapansin mo sa parke ng paaralan tuwing hapon? 2. Pagganyak: Maganda bang tingnan ang mamasyal sa parkeng marami kang makikitang kalat o mga pinagkainan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaliwanag: “Ang malinis na kapaligiran ay nakapagpapagaan ng kalooban”. 3. Paglalahad ng kuwento: May biglang dumating na panauhin sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay nasa loob ng silid-aralan. Namaamangha ang panauhin sa linis at ganda ng paligid lalo na ang parke nila. Nasisiyahang lumigid pa ang panauhin sa buong paaralan. 3. Pagtalakay:  Bakit malinis ang paligid ng paaralan?  Sino ang nagtutulong-tulong upang mapanatili ang kalinisan nito at pati na ang parke? C. Paglalahat: Magsabi ng paraan upang mapanatili ang kalinisan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, gym. Atbp. D. Paglalapat: Isalaysay ang sariling karanasan na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang dapat mong gawin kung nakita mong maraming pinagkainan / plastic sa paligid ng parke? a. huwag pansinin at magpatuloy sa paglakad b. magtapon narin ng basura sa paligid c. kusang-loob na pulutin ang mga kalat kahit walang nakakita.
 • 5. First Grading 2. Nakita nagtapon ng balat ng kendi ang mga batang naglalaro sa parke. Ano ang gagawin mo? a. sumali sa paglalaro at pagkakalat b. magalang na pagsabihan ang mga bata na mali ang ginawang pagkakalat c. isumbong sa pulis o barangay tanod. V. Kasunduan: Sumulat ng mga paraan upang mapanatiliing malinis ang pook pampubliko at paano ito isinasagawa.
 • 6. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagsira ng upuan ng sasakyan o pagsulat sa mga dingding / pader. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.2 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin mapananaitli ang kalinisan ng ating kalye? Dapat ba nating sunduin ito, “Tapat Ko, Nililinis Ko.”? 2. Pagganyak: Ano ang masasabi sa mga silid-aralan natin ngayon? Maganda ba at maayos tingnan ang kabuuan ng ating paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad ng sitwasyon: May kakayahan sa paaralan at maraming bisita ang dumating sakay ng kanilang sasakyan. Natuwa ang mga may-ari ng sasakyan, dahil hindi man lang hinipo ng mga bata ang sasakyan bagkus ay tiningnan lamang ang mga ito. Lumibot ang ibang panauhin sa paligid at nakita nilang malinis ang loob at labas ng dingding at pader ng paaralan. Nadaanan nila ang ilang paskil na nagsasabi ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga pader at dingding ng paaralan. 2. Pagtalakay: Bakit kaya hindi pinagkaguluhan ng mga bata ang sasakyan? Bakit maganda at malinis tingnan ang mga dingding at pader ng mga silid-aralan? 3. Pagtalakay: Bakit kaya hindi pinagkaguluhan ng mga bata ang sasakyan? Bakit mahalaga at malinis tingnan ang mga dingding at pader ng mga silid-aralan? C. Paglalahat: Dapat ba nating sulatan ang dingding at pader ng mga silid-aralan? Dapat bang likutin at sirain ang upuan ng sasakyang pumapasok sa ating paaralan at iba pang sasakyan? D. Paglalapat: Paano ba makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng dingding / pader ng pampublikong pook. IV. Pagtataya: Lagyan ng () ang tamang Gawain at ( x ) kung maling gawain.
 • 7. First Grading _____ 1. Sumakay ng sasakyan at sirain ang blade ng upuan. _____ 2. Gamitin ang bagong biling krayola sa pagguhit sa dingding ang paarlaan. _____ 3. Isulat ang pangalan ang kaibigan ng pader. V. Kasunduan: Gumawa ng paskil tulad ng nasa iba at ilagay sa lugar na dapat paglagyan. “Iwasan ang pagsulat sa mga dingding ng paaralan.”
 • 8. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naiiwasan ang pagdura, pag-ani sa mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.1.3 / EKAWP VI pah. 1 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano natin mapapanatili ang kalinisan ng mga dingding at pader ng ating paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng ilang taong umiihi at dumudura sa parke, kalye atbp. Tama ba ang ginagawa ng ilang taong nasa larawan? Tama bang dumihan ang mga pook pampubliko tulad nito? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Araw ng Lingo, araw ng naglalaro ang parke ng paaralan. Nakita mong ang isa ay doon na lang umihi sa gilid ng parke, kung saan maraming halamang nakatanim. Nilapitan mo ang bata at sinabi ang mali niyang ginawa. 3. Pagtalakay: Tama bang bumili na lang kahit saang lugar ng parke ang isang tao? Ano ang mangyayari sa parke kung dito na lang iihi at dudura? C. Paglalahat:  Anu-ano ang dapat lang nating gawin habang tayo ay nasa parke?  Anu-ano ang dapat nating gawin dahil mali habang tayo ay nasa parke? D. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo. Gumawa ng dula-dulaang na nagpapakita ng kalinisan at kaayusan sa mga pook pampubliko. IV. Pagtataya: Isulat ang salitang tama kung ang pangyayari ay nagsasaad ng tamang gawi at mali kung malit ito. ______ 1. Sa parke nalnag dumura habang naglalaro. ______ 2. Sa parke mo na pinaihi ang kapatid mong maliit. ______ 3. Pinagsabihan mo ang ilang bata na iwasan ang pagdura at pag-ihi sa parke. V. Kasunduan: Gumawa ng babala para sa park eng paaralan na makahikayat sa pagpapanatili ng kalinisan ng pook pampubliko.
 • 9. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naipakikita ang pagganyak sa iba na pangalagaan ang mga pook pampubliko. II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2 / EKAWP VI pah. 2 Kagamitan : Tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Saan dapat dumura o umihi kapag ikaw ay nasa pampublikong pook? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano ang iyong gagawin kung may makita kang bata na umaakyat sa may parke? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Maglilinis si Vicky sa paligid ng palaruan sa paaralan nang biglang may batang dumaan at naghulog ng balat ng kendi. 3. Pagtalakay:  Tama ba ang ginawa ni Vicky sa bata? Bakit?  Siya ba’y nakatutulong sa pangangalaga ng pampublikong pook? C. Paglalahat: Pagsasabi ng paraan ng pagganyak sa iba upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng pook pampubliko? D. Paglalapat: Anu-anong pamamaraan ang maari mong gawin upang makaganyak ka sa iba na pangalagaan ang pook pampubliko. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Kumakain ng saging ang iyong kaklase. Saan mo ipatatapon ang balat nito? a. sa lapag b. sa basurahan c. kahit saan 2. Ibig pumitas ng mga bulaklak sa hardin ang kapatid mong maliit. Paglalaruan daw niya ito. Ano ba ang gagawin mo? a. tutulungan siyang mamitas c. papaluin siya b. sasawayin siya V. Kasunduan: Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? 1. Nagtapon ng balat ng sitsirya ang kabarkada mo sa damuhan ng parke. 2. Nag-iingay ang kapatid mo sa loob ng bahay-dalanginan.
 • 10. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Nakasusunod sa mga babala sa mga pook pampubliko II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2.1 / EKAWP VI pah. 2 Kagamitan : Plaskard ng mga babala, Tsart ng sitwasyon. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Saan dapat dumura at umihi? Bakit kailangan ang ganitong kalinisan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ipakita ang mga babala sa plaskard at ipabasa. Ipasabi ang kahulugan ng bawat babala. 2. Paglalahad ng sitwasyon: “Ang Babala” Isang araw ng Lingo habang namamasyal ang magkapatid na Lito at Ana sa parke ay napansin nila ang babala sa gitna ng halamanan. “Kuya ang gaganda kay babango”, ang sabi ni Ana. “Oo nga Ana at mukhang kay babango,” ang wika ni Lito……pah.16 3. Pagtalakay: 1. Saan namasyal ang magkapatid na Lito at Ana? 2. Ano ang napansin ni Lito na nakalagay sa gitna ng halamanan? 3. Ano ang iminungkahi ni Ana? C. Paglalahat: Dapat ba nating sundin ang mga babala? Bakit? D. Paglalapat: Magbigay ng mga babala na maaari nating ibigay sa mga pampublikong pamilihan. IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Nakita ni Maria ang babala sa hardin ng paaralan nagsasabing “Bawal ang tumapak sa damuhan.” Ano ang gagawin ni Maria? a. tatapak sa dahuhan b. hindi tatapak sa damuhan c. maglalaro sa damuhan
 • 11. First Grading 2. Dumaraan ang magkakaibigang na Jose, Tony at Celo, ng may mapansin silang nakasulat sa pintuan ng opisina ng Principal “Dumaan ng Tahimik”. Ano ang gagawin ng magkakaibigan. a. sisigaw b. tatakbo c. daraan ng mahinahon at tahimik V. Kasunduan: Isasadula ng bawat pangkat ang pangyayaring ipinakita ng pagsunod sa babalang “Bawal Pumitas ng Bulaklak.”
 • 12. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naiisip ang iba pang gagamit sa mga pook pampubliko II. Paksang Aralin Kalinisan at Kaayusan sa mga Pook Pampubliko B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan Sang. : ELC 1.2.2 / EKAWP VI pah. 6 Kagamitan : Larawan ng mga pook pampubliko tulad ng parke, paaralan at bahay dalanginan. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga babalang madalas ninyong Makita sa parke, pook dalanginan, kalye at paaralan? B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga pook pampubliko? Ipakita ang larawan at ipasabi ang bawat isa. 2. Paglalahad ng sitwasyon: “SA PASYALAN” Naisipang mamasyal ng magkaibigang Jose at Mario sa park eng kanilang bayan. Habang naglalakad sila ay napansin nila ang isang batang inuuga ang upuang konkreto at ibig ibuwal. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang bata at sinaway sa ginagawa nito. 3. Pagtalakay: 1. Saan namasyal ang magkaibigang Jose at Mario? 2. Ano ang napansin nila? 3. Ano ang ginawa ng magkaibigan? C. Paglalahat: Kung kayo sina Jose at Mario gagawin ba ninyo ang kanilang ginagawa? Bakit? D. Paglalapat: Nasa ikaanim na baiting na si Mario at ito na ang huli niyang taon sa paaralan. Ano ang dapat niyang gawin upang ang silid-aralan na kanyang ginagamit ngayon ay magamit pa rin ang mga sumusunod na mag-aaral? IV. Pagtataya: Lagyan ng () kung wastong paggamit ang sinasabi at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Buhusan ang pampublikong palikuran pagkagamit. _____ 2. Sulatan ang mga dingding ng paaralan. _____ 3. Punasan ang sahig ng silid aralan. V. Kasunduan: Gumuhit ng larawang nagpapakita ng wastong paggamit ng mga pook pampubliko?
 • 13. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ang mga gawaing pang-kaangkupang pisikal II. Paksang Aralin Kakayahang Pangkatawan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 3 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang kabutihang naidudulot ng malinis na kapaligiran sa ating kalusugan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Ano ang pagkaunawa n’yo sa kaangkupang pisikal? 2. Paglalahad ng sitwasyon: Alamin natin mula sa kwento kung ano ang tawag sa mga gawaing ating isinasagawa at kung bakit mahalaga na regular tong gawin. “Sisigla Na Si Dina” Si Dina ay lagging malungkot, malakas naman siyang kumain at umiinom pa ng bitaminang hatol ng kanyan Doktor. Subalit malata siya, ni hindi nga siya makasalo ng bola. Kaya ayaw siyang isali ng kanyang kaklase sa mga laro. Nagtataka ang lola niya….pah. 21 3. Pagtalakay: 1. Bakit noong una’y malata o pata si Dina? 2. Anong kulang sa kanya? 3. Anong ipinayo ng doctor sa kanya upang siya’y sumigla? C. Paglalahat: Ano ang naidudulot ng pagsasagawa ng kaangkupang pisikal sa ating katawan. D. Paglalapat: 1. Kung ikaw si Dina susundin mo ba ang payo ng Doktor? 2. Ang kaangkupang pisikal ba’y tunay na mahalaga sa mga lumalaking baka? IV. Pagtataya: Bilugan ang mga gawaing kaangkupang pisikal. 1. Paglangoy 4. Panonood ng T.V. 2. Paglalaro ng bola 5. Pakikinig ng Radyo 3. Paghoholen V. Kasunduan: Isulat kung aling gawaing pangkaangkupang pisikal ang dapat ninyong isagawa bilang isang mag-aaral sa ika-anim na baitang.
 • 14. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Nasusunod ang iskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal. II. Paksang Aralin Kakayahang Pangkatawan B.P. : Kaangkupang Pisikal K.P. : Kaukulang Pisikal Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 3 Kagamitan : Larawan at iskedyul ng mga gawin. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Itanong sa mga bata kung ano ang kahalahan ng pag-eehersisyo at paglalaro sa kalusugan ng katawan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Magpakita ng halimbawa ng pag-eehersisyo at ipagaya ito sa mga bata: Halimbawa: Jogging sa lugar, bending o pagbato ng bola. 2. Paglalahad ng sitwasyon: Basahin ang maikling kwento at sagutan ang sumusunod na tanong. “Ang Batang Matamlay” Si Danny ay batang mahilig manood ng TV. Minsay niyaya siya ng kanyang mga kaibigan ngunit tumanggi siya. Parati siyang nakaupo o nakasalig lang sa set. Wala siyang sigla. Pagkagaling sa paaralan, sa bahay lang siya. Di na siya nag-eehersisyo o naglalaro man lamang……pah. 23 3. Pagtalakay: a. Bakit laging matamlay si Danny? b. Anong malimit niyang gawin araw-araw pagdating sa tahanan? c. Bakit siya bilang nakadama ng kasiglahan sa kanyang katawan? C. Paglalahat: Bakit kailangang makanuod sa iskedyul ng gawaing pangkaangkupang pisikal sa araw-araw? D. Paglalapat: Dapat bang gumawa at sumunod sa eskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal? Bakit? IV. Pagtataya: Bilugan ang oras na dapat sa mga gawaing pangkaangkupang pisikal na nakatala sa ating pang araw-araw na iskedyul. 1. 6:00 a.m. jogging 2. 12:00 a.m. basketball 3. 11:00 a.m. ehersisyo 4. 4:30 p.m. volleyball
 • 15. First Grading 5. 1:00 p.m. baseball V. Kasunduan: 1. Ako ay regular na maglalaro, mag-eehersisyo at mag dya-dyaging at susundin ang aking pang- araw-araw na eskedyul sa mga gawaing pangkaangkupang psikal. 2. Gumawa ng eskedyul ng mga gawaing pang-araw-araw kabilang ang gawaing pangkaangkupang pisikal.
 • 16. First Grading CHARACTER EDUCATION VI Date: _________________ I. Layunin:  Nagagawa ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal araw-araw tulad ng ehersisyo, laro, mabilis na paglalakad, paglangoy atbp. II. Paksang Aralin Kakayahang Pisikal B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal Sang. : ELC 1.1.2 pah. 3, EKAWP 6 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: 1. Sinusunod nyo ba ang eskedyul n’yo para sa mga gawaing pangkaangkupang pisikal? 2. Isa-isahin ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal na karaniwang ginagawa pang- araw-araw. B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak: Pag-usapan ang larawan ng mga batang naglalaro. Masasabimo bang sila ay malusog kahit na mga balingkinitan lang ang katawan? 2. Paglalahad ng sitwasyon: “Ang Batang Mataba” Ang kaklase ni Rosa’y mataba, malusog at malakas kumain. Ang akala niya’y basta mataba at malakas kumain ay sapat na sa batang lumalki, di niya laam na kailangan ang gawaing pangkaangkupang pisikal upang maging masigla at malakas ang kanyang katawan. Di man lamang siya nag-eehersisyo at naglalaro. Mahilig lang siyang manood sa mga naglalaro dahil madali siyang mapagod…………pah.25 3. Pagtalakay: 1. Bakit laging matamlay ang kaklase ni Rosa? 2. Anong pagbabago ang kanyang madama ng sumubok siyang magpagawa ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal? C. Paglalahat: 1. Anu-anong gawaing pangkaaangkupang pisikal ang dapat na isagawa araw-araw? 2. Bakit mahalaga sa ating kalusugan ang gawaing pangkaangkupang pisikal? D. Paglalapat: Bahagi n ng iyong pang araw-araw na Gawain ang pag-eehersisyo bago maghanda sa pagpasok sa paaralan. Ngunit di inaasahan ay tinanghali ka ng gising. Ano ang gagawain mo? IV. Pagtataya: Piliin mula sa mga sumusunod ang mga gawaing magbibigay sa inyo ng kaangkupang pisikal at karaniwang ginagawa araw-araw. Bilugan ang tamang sagot.
 • 17. First Grading a. paglalaro ng bola b. pagsakay sa tricyle c. paglalaro ng sipa d. pagdulog sa tanghali e. paglalakad V. Kasunduan: Gumupit ng mga larawan ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal tulad ng pag-
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks