รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม - PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

Please download to get full document.

View again

of 166
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 19 | Pages: 166

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล ง ธ นวาคม 2555 คานา ในหลายป ท ผ านมาน น ประเทศไทยม ความเต บโตทางด านเศรษฐก จและอ ตสาหกรรมมาอย างต อเน อง ทาให ม การออกนโยบายและมาตรการท ส งเสร มให เก ดการพ ฒนา โดยม งเน นในเร องของการเต บโตทาง เศรษฐก จและการสร างรายได ให ก บประเทศเป นหล ก การพ ฒนาต วช ว ดต างๆ ก ล วนม งเน นเฉพาะการช ว ดการ เต บโตทางเศรษฐก จและอ ตสาหกรรมเป นหล ก แต ผลท ตามมาของการเจร ญเต บโตทางด านอ ตสาหกรรมน น ย ง ม อ กหลายม ต ท เก ยวข องและในป จจ บ นก เร มจะเห นถ งผลกระทบในด านต างๆ ท ตามมาช ดเจนข น ด งน น ทาง สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรมจ งได เล งเห นถ งความสาค ญในด านน และม แนวค ดในการจ ดทาระบบการ ประเม นผลกระทบท เก ดข นจากการพ ฒนาของอ ตสาหกรรม โดยครอบคล มผลกระทบท จะเก ดข นใน 4 ม ต หล ก ค อ ม ต ด านการเจร ญเต บโตของอ ตสาหกรรมและเศรษฐก จ (Economic Wealth) ม ต ด านส งแวดล อม (Environmental Wellness) ม ต ด านค ณภาพทางส งคม (Social Well-being) และม ต ด านท นมน ษย (Human Wisdom) เพ อให สามารถสะท อนถ งผลกระทบท เก ดข นจากการพ ฒนาของอ ตสาหกรรมได อย าง ครอบคล มและครบถ วน และนาไปส การวางแนวทางเช งนโยบายสาหร บการพ ฒนาอ ตสาหกรรมได อย าง เหมาะสม เพ อนาพาประเทศให สามารถเต บโตภายใต ความสมด ลในท กม ต ในการน จ งได ศ กษาถ งกรอบแนวค ด และแนวทางการดาเน นการเบ องต นท เหมาะสมต อการจ ดทา ระบบการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ซ งจะประกอบด วย 4 ข นตอนหล กค อ 1) การจ ดทาต วช ว ดในการ ประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม 2) การออกแบบกระบวนการจ ดเก บข อม ลต วช ว ดผลการพ ฒนา อ ตสาหกรรม 3) การกาหนดบทบาทและหน าท ของหน วยงานบร หารจ ดการข อม ลและการประชาส มพ นธ การ ใช ข อม ล และ 4) การจ ดทาระบบการจ ดเก บข อม ลต วช ว ดผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ซ งในแต ละข นตอนน น จะต องม การดาเน นการต อไป เพ อให ได ระบบการประเม นการพ ฒนาอ ตสาหกรรม และนาไปส การเต บโตของ ภาคอ ตสาหกรรมท ม ความย งย นต อไปในอนาคต -ก- สารบ ญ คานา ก สารบ ญ ข สารบ ญร ปภาพ... ง สารบ ญตาราง... ฉ บทท 1 บทนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมายของโครงการ กรอบความค ด แผนงานดาเน นงาน บทท 2 ทบทวนแนวทางการดาเน นการจ ดเก บข อม ลในการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในป จจ บ น ทบทวนการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมของหน วยงานหล กในป จจ บ น บทว เคราะห การศ กษาแนวทางการดาเน นการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในป จจ บ น บทท 3 กรอบแนวทางในการจ ดเก บข อม ลในการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เป าหมายและท ศทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทยไปส ระด บโลก กรอบและข นตอนการศ กษาแนวทางการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในป จจ บ น บทท 4 ต วช ว ดสาหร บการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ต วช ว ดท เหมาะสมต อการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในแต ละม ต ต วช ว ดสาหร บการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในแต ละม ต ท ม การดาเน นการอย ในป จจ บ น สร ปต วช ว ดสาหร บการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ข- บทท 5 ข อกาหนดขอบเขตงานของโครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ข อกาหนดขอบเขตงานโครงการจ ดทาต วช ว ดในการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ข อกาหนดขอบเขตงานในการออกแบบกระบวนการจ ดเก บข อม ลต วช ว ดผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม และการกาหนดบทบาทและหน าท ของหน วยงานบร หารจ ดการข อม ลและการประชาส มพ นธ การใช ข อม ล ข อกาหนดขอบเขตงานในการจ ดทาระบบการจ ดเก บข อม ลต วช ว ดผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม แผนการดาเน นงานในภาพรวมของโครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม บทท 6 ก จกรรมการดาเน นงานในการศ กษาการวางกรอบการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม สร ปการจ ดประช มกล มย อยก บภาคร ฐและเอกชน สร ปรายละเอ ยดและประเด นการส มภาษณ ก บผ ท ม ส วนเก ยวข อง สร ปรายละเอ ยดการประช มเช งปฏ บ ต การคณะอน กรรมการสถ ต ค- สารบ ญร ปภาพ ร ปท 1 กรอบแนวค ดในการจ ดทาต วช ว ดการพ ฒนาอ ตสาหกรรม... 4 ร ปท 2 คาอธ บายม ต และต วอย างต วช ว ดในแต ละม ต... 4 ร ปท 3 ภาพรวมกระบวนการในการจ ดเก บข อม ล... 7 ร ปท 4 การเช อมโยงข อม ลต วช ว ดการพ ฒนาอ ตสาหกรรมจากแหล งข อม ลต างๆ... 8 ร ปท 5 ต วอย างและแหล งข อม ลในการเก บต วช ว ดในแต ละม ต... 9 ร ปท 6 ต วอย างแบบฟอร มในการจ ดเก บข อม ลในแต ละม ต... 9 ร ปท 7 ต วอย างบทบาทของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ร ปท 8 บทบาทและหน าท ของหน วยงานในการจ ดเก บข อม ล ร ปท 9 โครงสร างของระบบการจ ดเก บข อม ลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ร ปท 10 แผนผ งข นตอนการดาเน นงาน ร ปท 11 แผนการดาเน นงานตลอดระยะเวลาโครงการ ร ปท 12 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ร ปท 13 โครงสร างต วช ว ดของธนาคารแห งประเทศไทย ร ปท 14 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ร ปท 15 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานด ชน เศรษฐก จการค า ร ปท 16 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานสถ ต แห งชาต ร ปท 17 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ร ปท 18 โครงสร างต วช ว ดของสาน กงานสถ ต แห งชาต ง- ร ปท 19 โครงสร างต วช ว ดของสวทน ร ปท 20 โครงสร างต วช ว ดของสถาบ นยานยนต ร ปท 21 โครงสร างต วช ว ดของสถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ร ปท 22 โครงสร างต วช ว ดของสถาบ นพ ฒนาอ ตสาหกรรมส งทอ ร ปท 23 การปร บเปล ยนเป าหมายการวางแผนปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมส ม ต ใหม ร ปท 24 แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมส ม ต ใหม ของประเทศไทย ร ปท 25 เป าหมายระยะส น ระยะกลาง และระยะยาวในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ร ปท 26 กรอบและข นตอนการศ กษาแนวทางการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในป จจ บ น ร ปท 27 กรอบและโครงสร างการจ ดกล มข อม ลประเภทต างๆ ร ปท 28 ต วอย างการรวบรวมข อม ลต วช ว ดท ม การประเม นผลอย ในป จจ บ น ร ปท 29 ต วอย างการรวบรวมข อม ลต วช ว ดท ม การประเม นผลอย ในป จจ บ น ร ปท 30 แผนการดาเน นงานในภาพรวมของโครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ร ปท 31 ข นตอนการดาเน นก จกรรมประกอบโครงการ ร ปท 32 การจ ดประช มกล มย อยเร องการจ ดทาต วช ว ดการพ ฒนาอ ตสาหกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ร ปท 33 การจ ดประช มกล มย อยเร องการจ ดทาต วช ว ดการพ ฒนาอ ตสาหกรรมก บหน วยงานภาคเอกชน ร ปท 34 โครงสร างต วช ว ดสถ ต ทางการสาขาแรงงาน (ร าง) จ- สารบ ญตาราง ตารางท 1 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านเศรษฐก จของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ตารางท 2 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านส งคมของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ตารางท 3 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดภายใต โครงการพ ฒนาต วช ว ดการพ ฒนาท ย งย นของประเทศไทย ตารางท 4 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านเศรษฐก จและการเง นของธนาคารแห งประเทศไทย ตารางท 5 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านการลงท นสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ตารางท 6 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านแรงงานสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ตารางท 7 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านเศรษฐก จของสาน กด ชน เศรษฐก จการค า ตารางท 8 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านราคาของสาน กด ชน เศรษฐก จการค า ตารางท 9 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดกล มด ชน ว ดตลาดแรงงานท สาค ญของกระทรวงแรงงาน ตารางท 10 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดกล มด ชน ว ดหล กด านการบร หารแรงงานของกระทรวงแรงงาน ตารางท 11 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านภาวะเศรษฐก จ ตารางท 12 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านด ชน อ ตสาหกรรม ตารางท 13 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านสถ ต อ ตสาหกรรม ตารางท 14 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านสถ ต โรงงานอ ตสาหกรรม ตารางท 15 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านสถานการณ อ ตสาหกรรม ตารางท 16 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านเศรษฐก จของสาน กงานสถ ต แห งชาต ตารางท 17 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านประชากรและส งคมของสาน กงานสถ ต แห งชาต ฉ- ตารางท 18 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านส งแวดล อมและพล งงานของสาน กงานสถ ต แห งชาต ตารางท 19 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านอ ตสาหกรรมและก อสร างของสาน กงานสถ ต แห งชาต ตารางท 20 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านส งคมของ สวทน ตารางท 21 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านสถานการณ ทางเศรษฐก จของ สวทน ตารางท 22 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านพล งงานและส งแวดล อมของ สวทน ตารางท 23 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านกาล งแรงงานและบ คลากรด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมของ สวทน ตารางท 24 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านว ทยศาสตร และเทคโนโลย ของ สวทน ตารางท 25 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดภาคอ ตสาหกรรมของสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ตารางท 26 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดการเพ มผลผล ตเช งม ลค าของสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ตารางท 27 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านประส ทธ ภาพอ ตสาหกรรมของสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ตารางท 28 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดการดาเน นงานของสถาบ นร บรองมาตรฐานไอเอสโอ ตารางท 29 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดภายในประเทศของสถาบ นยานยนต ตารางท 30 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดภายนอกประเทศของสถาบ นยานยนต ตารางท 31 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดภายใต โครงการจ ดทาด ชน เต อนภ ยภาคอ ตสาหกรรมยานยนต ไทย ตารางท 32 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านการนาเข าและส งออกของสถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ตารางท 33 ข อม ลทางสถ ต และต วช ว ดด านปร มาณการจาหน ายในประเทศของสถาบ นไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส ตารางท 34 ข อม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks