รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 37 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality Towards Inclusive Society) เสนอ ส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย โดย คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานฉบ บสมบ รณ การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การและการ จ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 น จ ดท าข นเพ อรายงานผลการจ ด ส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 ว นศ กร ท 27 ม ถ นายน พ.ศ ณ หอประช มร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ซ งเป นก จกรรมท เก ดข นจากการสร างความร วมม อ ระหว างคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ร วมก บส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ต คนพ การแห งชาต สถาบ นอ ดมศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง 16 หน วยงาน ในการส งเสร มและพ ฒนา ค ณภาพช ว ตคนพ การ รวมท งเผยแพร ผลงานว ชาการผ านการจ ดส มมนาด งกล าว ผ จ ดท าหว งว ารายงานฉบ บสมบ รณ ฯ เล มน จะเป นประโยชน และเป นแนวทางในการบ รณาการ ความร วมม อและจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การต อไป คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ก นยายน 2557 สารบ ญ ค าน า -1- สารบ ญ -2- โครงการการศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การและ การจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การคร งท 6 ประจ าป ก าหนดการการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การคร งท 6 ประจ าป ก าหนดการน าเสนอผลงานว ชาการ -7- ปาฐกถาพ เศษและการอภ ปรายห วข อ เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น -9- รายงานการประเม นผลการจ ดประช มส มมนาฯ -14- ผลงานว ชาการท ม การน าเสนอ (Full Text Proceedings) 1. ปฏ ส มพ นธ ทางส งคมของน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเห นก บน กเร ยนท วไป คร และ บ คลากรอ นๆ ในโรงเร ยนท ม การจ ดการเร ยนร วมระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น 1 2. แนวทางการออกแบบฉลากบรรจ ภ ณฑ ยาส าหร บผ ด อยสมรรถภาพทางการมองเห น ความพ งพอใจของผ ร บบร การการนวดร กษาอาการออฟฟ ศซ นโดรม โดยหมอนวดท ม ความพ การทางการเห น ค ณภาพช ว ตของผ ด แลเด กโรคสมองพ การ การศ กษาระด บความเคร ยดและประส ทธ ภาพการท างานของคร การศ กษาพ เศษ ในเขตกร งเทพมหานคร การบร หารการเปล ยนผ านส าหร บน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษ ระด บม ธยมศ กษา การสร างสรรค ทางการศ กษาเพ อคนห หนวกและผ ท ม ความบกพร องทางการได ย น บทบาทของผ บร หารสถานศ กษาในการจ ดท าแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล โรงเร ยนการศ กษาพ เศษ ส งก ดส าน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการเร ยนรวมระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หาร ส วนต าบล 93 ก จการเพ อส งคม : ทางเล อกใหม ส าหร บคนพ การ จ ตอาสาเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ : การสร างส งคมเป นส ขร วมก นอย างสร างสรรค แนวทางส งเสร มอาช พของคนพ การ: องค ความร จากงานว จ ย ความภาคภ ม ใจในตนเอง ของน กศ กษาท ม ความบกพร องทางการได ย น และน กศ กษาท ม การได ย น โครงการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การใน จ.นครปฐม ประจ าป ความต องการเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวกของคนพ การทางการมองเห น ภายในส วนบร การห องสม ดคนตาบอดแห งชาต ม ลน ธ คนตาบอดไทย เกณฑ มาตรฐานในการออกแบบห องน าสาธารณะส าหร บผ พ การด านการเด น ภายใต แนวค ด การออกแบบเพ อมวลชน ป จจ ยท ควรพ จารณาในการจ ดปร บปร งส งอ านวยความสะดวกส าหร บคนพ การ ของศาลากลางจ งหว ด การส ารวจความร ความต องการ ป ญหาอ ปสรรค ความถน ด และความคาดหว ง ต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของผ พ การทางการมองเห น ส งอ านวยความสะดวกส าหร บคนพ การและผ ส งอาย ในระบบรถไฟฟ ามหานคร 212 ภาคผนวก ประมวลภาพก จกรรมการจ ดส มมนาฯ 223 โครงการการศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป ช อโครงการ โครงการการศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการ ระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป หล กการและเหต ผล 2.1 ส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต (พก.) ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 12 แห งพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ พ.ศ ในการประสานและก าหนดนโยบาย ด านการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ รวมถ งการส ารวจศ กษาว เคราะห รวบรวมและเก บร กษา ข อม ลเก ยวก บคนพ การสถานการณ ของค ณภาพช ว ตคนพ การ เพ อประโยชน ต อการป องก นร กษาการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การและการจ ดแผนงานว เคราะห ว จ ยต ดตามประเม นผล เสนอต อคณะกรรมการส งเสร มและ พ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต ซ งนายกร ฐมนตร เป นประธานกรรมการ 2.2 ใน ป 2552 ส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต ร วมก บสถาบ นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา 10 แห ง ประกอบด วย สาขาว ชาน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ว ทยาล ยราชส ดา มหาว ทยาล ยมห ดล คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร และสว สด การส งคม มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย คณะสถาป ตยกรรม- ศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร คณะศ ลปะศาสตร มหาว ทยาล ยเกร ก ส าน กว ชาน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยแม ฟ า หลวง ได ร วมลงนามบ นท กความร วมม อทางว ชาการ เพ อบ รณาการการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ การจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ และการรวบรวมเผยแพร ผลงานทางว ชาการ รวมท งเสร มสร าง ความร ความเข าใจเก ยวก บองค ความร และนว ตกรรมด านคนพ การให แก ผ เก ยวข อง อาท หน วยงานภาคร ฐ องค กร เอกชนด านคนพ การ น กว ชาการและประชาชนท วไป นอกจากน ใน ป 2556 พก.ได ขยายเคร อข ายก บ สถาบ นการศ กษาเพ มเต ม โดยได ร วมลงนามบ นท กความร วมม อทางว ชาการด านการว จ ย นว ตกรรมและการ พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การก บสถาบ น การศ กษาและหน วยงานภาคร ฐเพ มเต ม รวม จ านวน 6 แห ง ได แก คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยคณะว ศวกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะว ทยาศาสตร ประย กต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) และ ศ นย ส ร นธรเพ อการฟ นฟ สมรรถภาพทางการแพทย แห งชาต ท งน พก. ได ก าหนดให ม การด าเน นโครงการการศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การและการจ ดส มมนาว ชาการ ระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการว จ ย งานว ชาการ - 5 - และพ ฒนานว ตกรรม ด านการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ ระหว างสถาบ นการศ กษา น ส ตน กศ กษา บ คคล หน วยงานท ให บร การทางว ชาการ อ กท งท าให เก ดการรวบรวมและการให บร การทางว ชาการอย าง กว างขวางต อสาธารณะต อไป 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อเผยแพร ผลงานว ชาการงานว จ ย บทความและนว ตกรรม 3.2 เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาและหน วยงานอ นท ร วมลงความร วมม อ 3.3 แลกเปล ยนเร ยนร และน าองค ความร ท ได ไปพ ฒนาต อยอดเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ 4. กล มเป าหมาย ผ แทนจากหน วยงานภาคร ฐองค กรเอกชนท เก ยวข องก บคนพ การสถาบ นการศ กษาต างๆ น ส ต น กศ กษาและประชาชนท วไป จ านวน 450 คน 5. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย และ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 6. ระยะเวลาด าเน นการและสถานท ว นศ กร ท 27 ม ถ นายน พ.ศ ณ หอประช มร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 7. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 7.1 ม การเผยแพร ผลงานว ชาการงานว จ ย บทความและนว ตกรรม เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร และ เก ดการพ ฒนางานว ชาการใหม ๆ เพ อการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ 7.2 เก ดการสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาและหน วยงานอ นท ร วมลงความ ร วมม อ 7.3 เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และน าองค ความร ท ได ไปพ ฒนาต อยอดเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต คนพ การ ก าหนดการ ประช มส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality Towards Inclusive Society) ว นศ กร ท 27 ม ถ นายน 2557 ณ อาคารร กตะกน ษฐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เวลา น. เวลา น. เวลา น. ลงทะเบ ยนและร บเอกสาร ประธานในพ ธ เด นทางมาถ ง พ ธ เป ดการส มมนาว ชาการ : ชมว ด ท ศน การจ ดงานส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ ประจ าป 2557 : ชมว ด ท ศน เป ดระบบบร การตลาดงานคนพ การออนไลน : ชมว ด ท ศน เป ดโปรแกรม Thai Accessible Places : กล าวต อนร บโดย อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต : กล าวรายงานโดย ผ อ านวยการส าน กนโยบายและว ชาการ ส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต (พก.) : ประธานเป ดงาน โดยนางนภา เศรษฐกร ผ อ านวยการส าน กงานส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต : ประธานมอบท นสน บสน นผลงานว ชาการ : ถ ายภาพร วมก น : ชมการแสดงของน กเร ยนศ นย การศ กษาพ เศษ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต : ชมการแสดงของน กเร ยนโรงเร ยนโสตศ กษา จ งหว ดนนทบ ร : ประธานชมน ทรรศการภายในบร เวณงาน เวลา น. ปาฐกถาพ เศษ เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น โดย : นางนภา เศรษฐกร ผ อ านวยการส า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks