Filipino v 1 str grading

Description
1. FILIPINO V 1ST GRADING Date: ______________ I. Layunin:  Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat o balitang narinig. Pagpapahalaga : Pagpapahalaga sa…

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. FILIPINO V 1ST GRADING Date: ______________ I. Layunin:  Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat o balitang narinig. Pagpapahalaga : Pagpapahalaga sa ating mga ninuno, Wastong Pakikinig II. Paksang Aralin: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Detalye ng Ulat o Balitang Narinig Sanggunian : Diwang Makabansa- Wika V p.49 Pamana pp. 2-7 BEC, PELC Pakikinig: Blg.1 p.35 Lunsaran : "Ang Ating Mga Ninuno" Kagamitan : tape recorder III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Sinu-sino sa inyo ang mahilig makinig ng radyo? Anong impormasyon ang maririnig natin sa radyo? Bukod sa mga bagong balita, anu-ano pa ang mga maririnig natin?" B. 1. Paglalahad Iparinig sa mga bata ang nakateyp na ulat tungkol sa ating mga ninuno na hango sa Pamana pp 2-7. Ipaalala sa mga bata ang mga pamantayan sa mabisang pakikinig at pagkuha ng mensaheng narinig. ANG ATING MGA NINUNO May tatlong pangkat ng tao ang dumating sa Pilipinas; ang mga Negrito, ang mga Indones at ang mga Malayo. Sila ang maituturing na mga naunang nanirahan sa Pilipinas. Ang mga Negrito ang naunang pangkat ng tao na namalagi rito sa ating kapuluan. Nakarating sila dito sa pamamamagitan ng pagdaan sa mga lupang tulay. Sila ay maliliit, maiitim, sarat ang ilong, makapal ang labi, at kulot ang buhok. Nabuhay sila sa pangangaso, panghuhuli ng isda at pagsasaka. Sumunod na dumating ang mga Indones na nahati sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay nakarating mula sa Timog - Silangang Asya. 2. Pagtalakay Pag-usapan ang detalye ng ulat na narinig. Pagsagot sa tanong. a. Sinu-sino ang ating mga ninuno batay sa ulat na narinig? b. Saan-saang lugar sila nanggaling? c. Paano sila nakarating sa Pilipinas? d. Ilarawan ang kanilang kaanyuan. e. Paano natin mapahahalagahan ang ating mga ninuno? 3. Pagsasanay
 • 2. Pangkatin ang mga bata sa lima at ipasulat sa bawat pangkat ang mahahalagang detalye tungkol sa ulat na narinig at tinalakay gamit ang "mapping" C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat a. Anu-ano ang mahahalagang detalye ng ulat na narinig tungkol sa ating mga ninuno? b. Anu-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga detalye ng ulat o balitang napakinggan? IV. Pagtataya: Magparinig ng nakateyp na maikling ulat tungkol sa panahanan ng ating mga ninuno hango sa Pamana pp. 8-9 at isusulat ng mga bata ang detalye ng balita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Panahanan ng mga Unang Pilipino Ang mga unang Pilipino ay nanirahan sa mga kwebang malapit sa dalampasigan at mga gubat. Palipat-lipat sila sa iba't ibang pook na matitirhan. Sila ay tinatawag na nomads. May Ilan namang gumawa ng bahay sa itaas ng mga puno. Ang mga Badjao naman sa Sulu ay nakatira sa mga bangkang bahay. a. Saan-saan nanirahan ang mga unang Pilipino? b. Ilarawan ang kanilang mga bahay. c. Ano ang tawag sa mga taong palipat-lipat ng tirahan? d. Bakit itinayo ng ibang ninuno natin ang kanilang bahay sa itaas ng punongkahoy? V. Takdang-Aralin: Makinig ng balita sa radyo mamayang alas 7 ng gabi at itala ang mahahalagang detalye ng ulo ng mga balita.
 • 3. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin  Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat o balitang napakinggan. Pagpapahalaga : Paggalang sa Relihiyon ng Iba II. Paksang Aralin: Pagsusunod-sunod ng mga Ideya sa Ulat o Balitang Napakinggan. Sanggunian : BEC 2, PELC 35: Pakikinig Blg. 3 p.35; Pamana p. 37-38 Lunsaran : Ang Pagdating ng Islam sa Pilipinas III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Sinu-sino ang mga ninuno natin? Sino sa kanila ang unang dumating? Sino ang sumunod? 2. Pagganyak: Anu-ano ang inyong relihiyon? Dapat bang magkagalit ang dalawang taong magkaiba ang relihiyon? Bakit hindi? Paano natin maipapakita ang paggalang sa relihiyon ng iba? Ano ang relihiyon ng mg ninuno natin sa katimugan ng na siya ring relihiyon ng marami doon sa kasalukuyan? B. 1. Paglalahad Paano lumalaganap ang Islam sa Pilipinas? Iparinig sa mga bata ang isang ulat tungkol sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas na hango mula sa Pamana p. 37-38. Ang Pagdating ng Islam sa Pilipinas Isang pandaigdigang kalakalan ang naganap pagpasok ng ika-10 siglo na naging daan sa pagpasok ng relihiyong Islam sa ating bansa. Sa paglalakbay ng mga Arabeng mandaragat patungong silangan ay narating nila ang Hang pulo sa Pilipinas. Si Karim ul-Makhdum, isang Arabeng iskolar, ay ang unang misyonerong Muslim na dumating sa Pilipinas. Nagtungo siya sa Sulu matapos ang isang matagumpay na paglaganap ng Islam sa Malacca, Siya ay tinawag na tuan Sharif Auliya, isang titulong iniuukol sa banal na tao. 2. Pagtalakay Pag-usapan ang detalye ng ulat na narinig at kung paano aayusin ang mga pangyayari nang sunud-sunod. a. Sinong dayuhan ang nagdala ng pananampalatayang Islam sa Pilipinas? b. Isa-isahin ang mga misyunerong nagdala ng Islam sa Pilipinas sa tamang panunuran. c. Anu-ano ang naging kontribusyon ng bawat isa sa paglaganap ng Islam?
 • 4. 3. Pagsasanay/Paglalapat Pangkatin ang mga mag-aaral at ipaayos sa bawat pangkat ang wastong pagkakasunudsunod ng mga pangyayari tungkol sa ulat. Ang mga ito ay nakasulat sa "strips of cartolinas" at ang bawat pangkat ay maguunahan sa pag-aayos. a. Dumating si Raha Baginda na taglay ang kaisipang pulitikal. b. Ipinalaganap ni Raha Siat Saen ang Islam sa Maynila. c. Sinimulan ni Kabungsuan ang sultanato sa Maguindanao. d. Dumating Si Syyid Abu Bakr at itinatag ang sultanato. e. Galing ng Malacca, dumating si Karim ul-Makhdum. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat a. Ano ang dapat tandaan sa lohikal na pagsusunud-sunod ng mga ideya sa ulat o balitang napakinggan? b. Ano ang Kahalagahan ng may kakayahang pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa mga ulat o balitang narinig? IV. Pagtataya: Babasahin ng guro ang isang ulat at hayaang pagsunud-sunurin ng mga bata ang mga pangyayari. Ang Mamang Muslim Si Ali ay Tsang Muslim. Naniniwala. siya na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Tuwing sasapit ang ika-9 na buwan sa kalendaryong Mohammedan, nag-aayuno siya sa kabuuan ng buwang ito. Hindi siya kumakain mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Nagdarasalrya ng limang ulit sa maghapon. Nagbibigay din sya ng ika-10 bahagi ng kanyang kita sa mga nangangailangan na isa sa mga kautusan ni Allah. Ayusin ang mga sumusunod sa wastong panunuran. a. Binibigyan ng ika-10 bahagi ng Inyang kita ang mga nangangailangan b. Nag-aayuno siya sa buwan ng Ranadan. c. Limang beses sa Tsang araw kung siya aVmagdasal. d. Naniniwala si All kay Allah. e. Hindi siya kumakain maghapon. V. Takdang-Aralin: Manood ng balita alas 6 ng gabi at magtala ng limang pangyayari tungkol sa ulo ng balita at ayusin ang mga ito nang sunud-sunod.
 • 5. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay nang malinaw ang ulat sa balitang napakinggan. Pagpapahalaga : Wastong Pakikinig II. Paksang Aralin: Pagbibigay ng Malinaw na Ulat sa Balitang Napakinggan Sanggunian : Diwang Makabansa V p. 51; Manwalng Guro p. 42-43 Pamana p. 39; BEC, PELC: Pakikinig 3 p. 35 Lunsaran : Ang Pananampalatayang Islam Kagamitan : Tape recorder III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang dapat tandaan sa lohikal na pagsusunud-sunod ng mga ideya sa ulat o balitang napakinggan. 2. Pagsagot/Pagtsek sa Takdang-aralin 3. Pagganyak Kung ikaw ay nakikinig ng ulat o balita, ano ang ginagawa mo para maisalaysay mong muli ito nang malinaw? Bakit dapat maging malinaw sa pagsasalaysay ng mga balitang narinig? B. 1. Paglalahad Ipaalala sa mga bata ang mga pamantayan sa mabisang pakikinig. Iparinig sa mga bata ang nakateyp na ulat tungkol sa Pananampalatayang Islam na hinango mula sa Pamana p. 39 Ang Pananampalatayang Islam Ang salitang "Islam" ay nagmula sa salitang Arabe na ang kahulugan ay "kapayapaan" Ito ay isang relihiyong itinatag ni Mohammed, isang kilalang propeta. Ang mga kasapi sa relihiyong ito ay tinaguriang mga Muslim. Allah naman ang taguri sa kanilang Panginoon. Para sa mga Muslim, walang ibang Panginoon kundi si Allah at si Mohammed ang sugo niya. Ang kanilang banal na aklat kung saan napapaloob ang mga batas at tuntunin na kanilang sinusunod ay ang Q'ran (Koran). 2. Pagtalakay Ipasagot ang mga tanong tungkol sa balitang ipinarinig. a. Saan nagmula ang salitang Islam? b. Ano ang kahulugan nito? c. Sino ang nagtatag nito? d. Ano ang taguri sa mga kasapi ng relihiyong ito? 3. Pagsasanay Ipabigay nang malinaw ang ulat na narinig nang pasalita sa ilang mga bata. Ipasulat sa papel ang mahahalagang detalye ng ulat na narinig.
 • 6. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang dapat gawin upang maisalaysay muli nang malinaw ang ulat/balitang narinig? Ano ang kahalagahan nito? IV. Pagtataya: Babasahin ng guro ang maikling ulat tungkol sa pag-aayuno na hango sa p. 29 ng Ang Pilipinas sa Iba't Ibang Panahon at ipasusulat sa sariling pangungusap ang ulat na narinig. Ang Pag-aayuno ng mga Muslim Ang Pag-aayuno ay paraan ng pagsisisi ng kasalanan ng mga Muslim. Ginagawa ito sa buwan ng Ramadan mula ika- 4:00 ng umaga hanggang sa paglubog ng araw. Ito ay tumatagal nang 29 o 30 araw. Hindi lamang pagpigil sa pagkain ang pag-aayuno.Ito ay pag-iwas din sa pag-iisip, pagkilos at pagsasalita nang masama. Ang di pagtupad ng tungkuling ito nang walang sapat na dahilan ay isang rnabigat na kasalanan. V. Takdang-Aralin: Manood ng Balita at isulat sa sariling pangungusap ang detalye ng unang " segment" na iuulat.
 • 7. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Nakikinig at nakikilahok sa mgakapulungang pampurok/pangsimbahan Pagpapahalaga : Paggamit ng magagalang na salit sa pagpupulong II. Paksang Aralin: Pakikinig sa Isang Kapulungan Sanggunian : PELC -Pakikinig Blg 4,p.35 Kagamitan : Record ng isang pagpupulong “Cassette recorder” III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak Magpakita ng larawan ng isang pagpupulong. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Nakadalo na ba kayo sa isang pagpupulong? B. Paglalahad Pakikinig sa cassette record ng isang pagpupulong. Hal. Pasisimulan natin ang pulong. Basahin ang katitikan ng nakaraang pulong. Kung walang tututol ay pagtitibayin natin ang katitikan………. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Panuto: Sagutin ang mga tanong. - Anu-anong magagalang na ekspresyon /salita ang ginagamit sa pagpupulong? - Bakit kailangang gumamit ng magagalang na pananalita sa pagpupulong? D. Pagsasanay Panuto: Ano ang ekspresyong ginamit. Piliin sa mga sumusunod na salita ang tamang ekspresyon na ginamit. Iminumungkahi hapag basahin Pinapangalawahan ipinapasok E. Paglalapat Pangkatang Gawain Pangkat A: Panuto: Sumulat ng isang diyalogo na ginagamit ang mga ekspresyon sa pagpupulong.  Magpabasa ng 1 o 2 diyalogo.  Itanong ang mga ekspresyong ginamit Pangkat B: Panuto: Magsadula ng isang pagpupulong. Amitin ng ga ekspresyong angkop sa pagpupulong. Ipasabi sa mga bata ang mga ekspresyong ginamit.
 • 8. IV. Pagtataya: 1. Pakinggang muling record ng pulong. 2. Sabihin/ Isulat ang mga ekspresyong narinig. V. Takdang-Aralin: Maghanda ng isang dula-dulaan gamitin ang mga ekspresyon/salita sa pagpupulong.
 • 9. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Naipaliliwanag sa sariling pangungusap ang paksa ng tula/kwento/impormasyong narinig. Pagpapahalaga : Pagmamahal/Pagpapahalaga s riling Kultura II. Paksang Aralin: Pagpapaliwanag sa Sariling Pangungusap ng Paksa ng Tula/Kwento Ang Munting Makata: " Sumbat ng Inang Wika" Sanggunian : BEC,PELC-Pakikinig Big. 5, p. 35 Diwang Makabansa 5- Pagbasap.89-93 Wika p. 68 Kagamitan : tsart/aklat III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1 Balik-aral Anu-ano ang mga ekspreyong ginagamit sa: a. Pagbukas ng pulong b. Pagbubukas ng hapag sa nominasyon c. Pagpapasok ng pangalan o nominasyon d. Pagmumungkahi ng pagsasara ng nominasyon, atbp. B. 1. Paglalahad Paghahawan ng balakid Panuto: Pagbibigay ng kahulugan sa mga sumusunod na salitang ginamit sa tula at paggamit sa bawat salita sa sariling pangungusap. madalumat sumbat itinakwil pahikbi panginorin nakahuma natatanggap naninimdim naulinig 2. Pagbasa ng guro sa tulang "Sumbat ng Inang Wika" SUMBAT NG INANG WIKA Malalim na yaong gabi, payapa ang panginorin. Samantalang nakatunghay ang mga talang nagniningning; Ako'y biglang nagulantang nang ang diwa ay gisingin Ng tinig na naulinig na wari ko'y dumaraing. Tinungo ko ang bintana at hinagod ng pangmalas Ang maluwang na bakurang may bato't rehas; Di naglaon ay humantong ang mga mata kong naghahanap sa babaing nasa pinto, tila mandin tumatawag. "Nanghihingi lang ng limos nayayamot kong nasabi, "Bakit naman alanganin? Kung kelan pa gabing-gabi; Di ko sana papansinin ang tawag ng pulubi,Ngunit tinig n'ya'y balaning sa aki'y di magpakali. 3. Pag-unawa sa tula Panuto: Pangkatin ang mga bata. Ipasagot ang mga tanong. Ipaulat ang mga nagawang sagot sa sariling salita. 1. Paano binasa ang tulang ipinakopya ng guro? 2. Ano ang ibig sabihin kapag nababasa ang isang tula nang may damdamin? 3. Bakit naglalakad sa gitna ng dilim ang babaing binabanggit sa tula?
 • 10. 4. Tunay bang pangyayari o panaginip lamang ang babaing tumatawag sa pinto? Patunayan ang sagot. 5. Ano ang paksa ng tulang binasa? C. Paglalahat Panuto: Sagutin ang mga tanong. 1. Madamdamin ba ang pagbigkas sa tula? 2. Tama ba ang bigkas o himig sa bawat salita? 3. Ano ang paksa ng tulang narinig? D. Pagsasanay Panuto: Pakinggang mabuti ang wastong bigkas ng mga salita at ang tamang himig ng tinig ng tulang 'Pag-ibig sa Sariling Wika." PAG-IBIG SA SARILING Ako'y umiibig sa sariling. wika, Pag-ibig na tapat, wagas at dakila; Di ko ipapalit sa diwang banyaga Pagkat aking mahal ang wikang pambansa. IV. Pagtataya: Tumawag ng 2 o 3 bata at ipasagot ang tanong. Paghambingin ang paksa ng tulang "Sumbat ng Inang Wika` at Pag-ibig sa Sariling Wika." V. Takdang-Aralin: Ibigay ang paksa ng tulang “Manuel Luis Quezon” at “Mga Bayani ng Wika”
 • 11. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Naibibigay ang paksa ng tulang narinig. Pagpapahalaga : Pagmamahal sa Sariling Wika II. Paksang Aralin: Pagbibigay sa Paksa ng Tulang Narinig Sanggunian : BEC 6 pp. 36; Diwang Makabansa,Pagbasa ph.89 Kagamitan : tula- "Sumbat ng Inang Wika” III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Magpaligsahan sa pagbibigay ng pangunahing diwang nag-uugnay sa bawat pangkat ng mga bagay na babasahin ng guro tulad ng: a.) talampas b.) Andres Bonifacio bundok Apoiinario Mabini kapatagan Jose Rizal lambak Emilio Jacinto c.) Nangangasiwa sa paaralan; katuwang ng mga guro sa kanilang pagtuturo tumatanggap at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pamayanan 2. Ngayon ay isa namang tula ang babasahin ko. Sikaping alamin kung tungkol saan ito. Tula - " Sumbat ng Inang Wika", DM, Pagbasa ph. 89 B. 1. Paghanap sa gawing kanan ng tamang kahulugan ng mga salitang nasa gawing kaliwa. 1. sumbat a. nabagabag 2. natatap b. sisi 3 binalisa c. nakakibo 4. naninimdim d. nagdaramdam 2. Ano ba ang nais nyong malaman sa tula? Pagbasa ng guro sa tula. 3. Talakayan a. Tungkol saan ang tulang napakinggan? Ano ang ibig sabihin o kahulugan ng paksa? b. Pagsagot sa mga iba pang tanong. Paano binasa ng guro ang tula? Ano ang ibig sabihin kapag nababasa ang isang tula nang may damdamin? c. Pagtalakay sa impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng wikang pambansa. C. Pangwakas na Gawain Pagbibigay ng paksa sa kwentong babasahin ng guro/bata. Maliit na bansa lamang ang Pilipinas at ito ay binubuo ng maraming malalaki at maliliit na mga pulo. Ang iba't-ibang pook sa Pilipinas ay pinaghihiwalay ng matataas na bundok at malalawak na mga karagatan. Dahil dito, iba-iba ang wika ng mamamayan sa Pilipinas. Bunga nito, ang mga Pilipino noong unang panahon ay walang pagkakaisa dahil sa hindi sila
 • 12. magkaintindihan. Sa pamamagitan ng pangunguna at pagsisikap ni Pangulong Quezon, nagkaroon tayo ng wikang Pambansa. IV. Pagtataya: Pagbibigay ng buod sa bawat talatang babasahin ng guro. Maraming kaugaliang kapuri-puri ang mga Pilipino. Isa na rito ang mabuting pagtanggap sa mga panauhin. Kabilang din ang paggalang sa matatanda at sa kababaihan. Ang mahigpit na pagkakabuklod ng mag-aaral at ang pagtutulungan sa oras ng pangangailangan ay mga kapuri-puring kaugaliang dapat manatiling buhay. V. Takdang-Aralin: a. Pakikinig ng balita sa radyo. b. Pag-uulat sa paksa ng bawa't balitang narinig.
 • 13. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Naisasalaysay sa sariling pangungusap ang buod ng impormasyong napakinggan. Pagpapahalaga : Pagpapahalaga sa Edukasyon II. Paksang Aralin: Pagbibigay sa Sariling Pangungusap ng Buod ng Impormasyong Napakinggan. Sanggunian : BEC- PELC Blg. 7 pp. 36; Batayang Aklat V, Pamana,ph. 15 Kagamitan : Impormasyon - "Ang Paraan ng Edukasyon ng mga Unang Pilipino" III.Pamamaraan: A. Bago Makinig 1. Pag-usapan ang sistema ng edukasyon sa kasalukuyan. 2. Paghawan ng balakid Ano ang salitang maiuugnay sa salitang: a.) edukasyon b.) pananampalataya Paksa: Ang Paraan ng Edukasyon ng mga Unang Pilipino Di-pormal ang sistema ng pag-aaral ng ating mga ninuo. Wala silang mga gusali at ang kanilang mga guro ay ang kanilang mga magulang at iba pang mga nakatatanda. Ang kanilang pag-aaral ay walang nakatakdang oras. Ang pangkaraniwan na asignaturang pinag- aaralan nila ay ang pagsulat, pagbasa, at pagbilang. Ang pag-aaral patungkol sa kagandahang asal at pananampalataya ay binigyang halaga rin….p.8 Pagbasa at Pagsulat Nabanggit natin sa Aralin 1, na nang dumating ang mga Malayo ay may dala na silang paraan ng pagbabaybay o alpabeto. Dito hinango ng mga Unang Pilipino ang kanilang sistema ng pagbasa at pagsulat. Ayon sa mga mananaliksik, ang ating unang alpabeto ay hango sa Sanskrit ng India. 3. Ganito rin ba ang sistema ng edukasyon noong unang panahon? B. Pagsasalaysay ng Impormasyon Paraan ng Edukasyon ng mga Unang Pilipino, ph. 15 C. Pagkatapos isalaysay ang impormasyong napakinggan, 1. Pangkatang gawain ng mga bata. Hayaan silang ibigay ang mahahalagang impormasyong napakinggan at ayusin ito sa wastong pagkakasunud-sunod upang mabuo ang buod nito. 2. Ipakikita ng guro sa pisara - Semantic Webbing"
 • 14. 3. Talakayin kung paano nakukuha o nabubuo ang buod ng impormasyong napakinggan. D. Paglalapat Pagsulat sa buod ng impormasyong napakinggan na sinusunod ang wastong pamantayan sa pagsulat IV. Pagtataya: Iparinig ang isang balita sa "Tape Recorder"at hayaan silang isulat ang buod nito. V. Takdang-Aralin: Basahin ang kwento at sikaping ibigay nang wasto ang buod nito. Sina Marie at Ana bagamat magkasama ay magkaribal sa klase. Kapwa sila matalino kaya lagging nagpapataasan sila ng marka. Sa kabila ng Pagiging magkaribal nila sa klase, sa mata ng lahat, sila ay magkaibigang matalik at matamis ang kanilang pagsasama…..p.9
 • 15. FILIPINO V Date: ______________ I. Layunin:  Naisasagawa nang wasto ang tagubiling Pagpapahalaga : Wastong paggamit sa likas na yaman II. Paksang Aralin: Pagsasagawa nang Wasto sa Tagubiling Narinig Sanggunian : BEC,PELC:Pakikinig Blg. 8, pah. 36 Kagamitan : Batayang Aklat sa HEKASI — Pamana 5, pah. 50-52 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Anu-ano ang mga pamantayan para sa mabisang pakikinig? 2. Kung kayo ay binigyan ng mga tagubilin, naisasagawa ba ninyo nang tama? B. Paglalahad: 1. Isulat sa ibaba ang iba't-ibang uri ng likas na yaman na matatagpuan sa ating bansa. Magbigay ng mga halimbawa ng bawat isa. 2. Basahin nang malakas ang mga pahina 50-52 habang nakikinig ang klase. 3. Obserbahan kung sinunod nila ang mga pamantayan sa wastong pakikinig. C. Paglalahat Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Hindi lamang sa mga mamamayan niyang malikhain, kundi pati sa mga yamang kalikasan. Unang-una, dahil siya ay isang arkipelago at napaliligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay pinagpala ng mga masasaganang katubigan at tugmangtugma ang kanyang mga lupain sa pagsasaka. Binagayan pa ito ng klima na
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks