Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)

Description
1. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 2 Aralin 1 Ako Ito Lingguhang Layunin Pag-unawa sa Pinakinggan Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa tekstong…

Please download to get full document.

View again

of 296
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 296

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 2 Aralin 1 Ako Ito Lingguhang Layunin Pag-unawa sa Pinakinggan Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan Wikang Binibigkas Naisasagawa ang maayos na pagpapakilala ng sarili Gramatika Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay Pag-unawa sa Binasa Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Kaalaman sa Aklat at Limbag Nahuhulaan ang nilalaman/paksa ng aklat sa pamamagitan ng pamagat Pagsulat at Pagbabaybay Nasisipi nang wasto at maayos ang mga salita Paunang Pagtataya Punan ng angkop na salita ang sumusunod na pangungusap upang mabuo ang talata. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang Batang Masipag Mag-aral Si Lilia ay isang batang masipag mag-aral.Bago siya matulog sa gabi muli niyang binabasa ang _______ na itinuro ng kaniyang _____ upang sa kinabukasan ay makasagot at makasali sa talakayan sa klase.Sa panahon ng pagsusulit, walang oras na hindi nag-aral si ______ dahil para sa kaniya makatutulong ito upang makakuha ng mataas na marka. Hindi rin siya nakalilimot na tumulong sa kaniyang_____ sa mga gawaing-bahay. Unang Araw Layunin Nasasagot ang mga tanong ayon sa napakinggang kuwento Naisasagawa nang may kaayusan ang pagpapakilala sa sarili Paksang-Aralin Pagpapakilala ng Sarili Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Hayaang ipakilala ng mga bata ang kanilang sarili. Tumawag ng mga volunteer para sa gawaing ito. 2. Paglalahad Anong karanasan sa unang araw ng pasukan ang hindi mo malilimutan? Sabihin ang pamagat ng kuwentong babasahin. Ano kaya ang nangyari sa unang araw ng pasukan?
 • 2. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 3 3. Pagtalakay at Pagpapahalaga Basahin nang malakas. Unang Araw ng Pasukan Itanong: Ano ang nararamdaman ng mga bata sa unang araw ng pasukan? Bakit masaya ang mga bata? Bakit kakaiba ang nararamdaman ni Ella? Bakit siya malungkot? Ano kaya ang sumunod na nangyari? Paano mo ipakikilala ang iyong sarili? Basahin sa mga bata ang sinabi ng bagong kaibigan ni Ella. Para sa Guro : Gumawa ng puppet upang magamit sa gawain na ito. Ipakilala ang puppet na ginawa sa pamamagitan ng pagsasabi ng : Ako si Marina. Ako ay pitong taong gulang. Nasa ikatlong baitang ako. Nakatira ako sa Purok 4. Itanong: Ano ang unang sinabi ni Marina tungkol sa kaniyang sarili? Ano-ano pa ang sinabi niya? Ano ang dapat tandaan sa pagpapakilala ng kaniyang sarili sa kapwa bata? Paano kung sa matanda siya magpapakilala? 4. Pagpapayamang Gawain Maghanda ng isang musikang patutugtugin. Iayos pabilog ang mga bata.Sabihin sa kanila na habang tumutugtog ang musika ay ipapasa nila ang bola sa kanilang katabi sa kanan. Kung sino ang may hawak ng bola paghinto ng tugtog ang siyang magpapakilala ng sarili sa Unang araw ng pasukan sa Paaralang Elementarya ng Sta. Clara.Makikita ang tuwa at galak sa bawat isa. Natutuwa ang lahat na makitang muli ang mga kaklase at kaibigan. Abala ang lahat sa paghahanap ng bagong silid-aralan , maliban sa isang batang si Ella. Siya ay bagong mag-aaral sa paaralan. Bagong lipat lamang sila sa lugar kaya wala pa siyang kakilala o kaibigan man lang. Palinga- linga siya sa paglalakad. Pasilip-silip siya sa mga silid-aralan. Ang takot niya ay pilit na itinatago hanggang sa mapaiyak na siya nang tuluyan.Ilang saglit lang, isang maliit na boses ang kaniyang narinig. “ Ano’ng pangalan mo?” Isang matamis na ngiti ang kaniyang iginanti sabay sabing, “Ako si Ella. Ikaw?”
 • 3. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 4 pamamagitan ng pagbuo ng mga pangungusap na nasa tsart . Ulitin ito hanggang sa makapagpakilala ang lahat ng bata. Ako si ________________ Ako ay _________ taong gulang. Ipinanganak ako noong _______________. Nakatira ako sa___________________________. Ang aking mga magulang ay sina________________ . 5. Paglalahat Itanong: Ano ang dapat tandaan sa pagpapakilala ng sarili? Pasagutan sa mga bata ang mga patlang sa ibaba upang higit na maunawaan ang mga dapat tandaan sa pagpapakilala ng sarili. Sa pagpapakilala ng aking sarili ay unang sinasabi ang aking _____. Sinasabi din ang araw, buwan at taon ng aking ______. Ang lugar kung saan ako nakatira ay tumutukoy sa aking _______. Binabanggit din ang pangalan ng aking mga ______. 6. Karagdagang Pagsasanay Tumawag ng ilang bata na magsasabi ng isang pangalan ng kaniyang kaklase at ilang impormasyon na natatandaan niya tungkol sa tinukoy na kamag-aral. Ipaturo din sa tinawag na bata ang inilalarawang kaklase. Ikalawang Araw Layunin Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kuwento Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Paksang-Aralin Pag-uugnay ng Karanasan sa Binasa Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Linangin ang salitang pista sa pamamagitan ng concept map. Itanong: Nakadalo na ba kayo sa isang pista? Ano-ano ang inyong nakita o naranasan? Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata sa concept map. Ano ang ibig sabihin ng salitang pista? Ipagamit ang bagong salita sa mga bata. pista
 • 4. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 5 2. Paglalahad Pagpapalawak ng Talasalitaan Sabihin ang kahulugan ng may salungguhit na salita na matatagpuan din sa loob ng pangungusap. 1. Si Kaka Felimon ang pinakamatanda sa pamilya kaya maraming humihingi ng kaniyang payo. 2. Ipinagmamalaki ng mga Bikolano ang Bulkang Mayon sa kanilang lugar. 3. Ang pamahalaang lokal ay nagbigay ng mahalagang anunsiyo tungkol sa padating na bagyo sa kanilang lugar. 4. Marami palang malilikhang kapaki-pakinabang na bagay mula sa indigenous materials tulad ng basket na gawa sa kawayan. Ipagamit sa mga bata ang mga bagong salita sa sariling pangungusap. Itanong Nakapunta ka na ba sa isang pistahan? Hayaang magbahagi ang mga bata ng sariling karanasan. Sabihin ang pamagat ng kuwentong babasahin. Itanong: Ano ang nais ninyong malaman sa kuwento? Isulat sa pisara ang mga tanong na ibibigay ng mga bata. Gabayan sila upang makapagbigay ng tanong. 3. Pagtatalakay at Pagpapahalaga Ipabasa “Ang Pistang Babalikan Ko” sa Alamin Natin, p. 2. Balikan ang mga tanong na ginawa ng mga bata bago nila basahin ang kuwento. Pasagutan ang mga ito sa kanila. Itanong: Ano ang pamagat ng kuwento? Ano-ano ang pangyayari sa kuwentong binasa? Ano ang katapusan ng kuwento? Anong okasyon ang inilalarawan sa kuwento? Ano-anong kaugaliang Pilipino ang nabanggit sa kuwento? Ginagawa pa ba ang ganito sa inyong lugar? Dapat pa ba ito ipagpatuloy? Bakit? Paano natin mapapahalagahan ang mga kaugaliang sariling atin? 4. Pagpapayamang Gawain Pasagutan ang Linangin Natin , p. 3. 5. Paglalahat Pagawain ng kiping ang mga bata. Magpagupit ng isang dahon mula sa isang berdeng papel. (Maaaring ipakita muna sa mga bata kung paano ito isagawa.) Ipasipi at ipakumpleto sa mga bata ang pangungusap batay sa natutuhan niya sa aralin. Itanong: Ano ang natutuhan mo sa aralin? 6. Karagdagang Pagsasanay Pasagutan ang Pagyamanin Natin p. 4.
 • 5. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 6 Ikatlong Araw Layunin Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, at bagay sa paligid Paksang-Aralin Paggamit ng Pangngalan sa Pagsasalaysay Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Sabihin sa mga bata na magmasid sa paligid. Itanong: Ano-ano ang nakikita ninyo sa paligid? Gabayan ang mga bata na bumuo ng pangungusap tungkol sa nakita nila sa paligid. Itanong : Ano-ano ang pangngalan na ginamit sa pangungusap? 2. Paglalahad Itanong : Ano ang ginagawa mo kung malapit na ang pista sa inyong bayan? 3. Pagtatalakay at Pagpapahalaga Ipabasa ang “Pista sa Aming Bayan” sa Alamin Natin, p. 4. Itanong: Ano ang magaganap sa bayan? Ano-ano ang ginagawang paghahanda ng mga tao? Ganito rin ba ang ginagawa sa inyong pamayanan tuwing sasapit ang kapistahan? Anong kaugalian ang ipinakita sa talata? Ano ang katangian ng mga tao na binanggit sa talata? Dapat ba silang tularan? Paano mo sila tutularan? Paano ka makatutulong kapag may okasyon sa inyong bahay? Bigyan ang mga bata ng isang card. Ipasulat sa mga ito ang mga ngalan ng tao/bagay/lugar/pangyayari sa talatang muling babasahin ng guro. Ipadikit sa mga bata ang kanilang sagot sa pisara. Ipabasa ang mga ito sa mga bata. Linangin ang bawat salita. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Alin-aling salita ang dapat magkakasama? Pabigyang-katwiran ang ginawang pagsasama ng mga salita. Paano isinulat ang mga salita sa bawat kategorya? 4. Pagpapayamang Gawain Ipagawa ang Linangin Natin, p. 5. 5. Paglalahat Ipakumpleto ang pangungusap na makikita sa Tandaan Natin, p.5 . Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook/lugar, o pangyayari. 6. Karagdagang Pagsasanay Pasagutan ang Pagyamanin Natin, p. 5.
 • 6. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 7 Ikaapat na Araw Layunin Nahuhulaan ang nilalaman/paksa ng aklat sa pamamagitan ng pamagat Nasisipi nang maayos at wasto ang mga salita Paksang-Aralin Pagsipi ng mga Salita Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Magpaskil ng ilang salita sa paligid ng silid-aralan. Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na makapag-ikot sa loob ng silid-aralan. Ipasipi sa kanila ang limang salita na kanilang nababasa at nauunawaan ang kahulugan. Ipabasa sa mga bata ang kanilang ginawa. Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara. Pag-usapan ang kahulugan ng bawat salita. 2. Paglalahad Magpakita ng isang alkansiya. Pag-usapan ito sa klase. Sabihin ang pamagat ng kuwento. Itanong: Ano kaya ang nangyari sa kuwento? Isulat ang mga sagot ng mga bata. 3. Pagtalakay at Pagpapahalaga Ipabasa sa mga bata “ Ang Aking Alkansiya” na nasa Alamin Natin, p. 6. Balikan ang mga hula ng mga bata sa simula tungkol sa mga mangyayari sa kuwento. Itanong: Tama ba ang hula mo? Tungkol saan ang kuwento? Ilarawan ang batang nagkukuwento. Dapat ba siyang tularan? Bakit? Ano-anong ginagawa niya na ginagawa mo rin? Ipabasang muli ang kuwento sa mga bata. Ipasipi sa mga bata ang mga salitang hindi nila nauunawaan. Ipabasa ang mga ito.Linangin ang bawat salita. Tama ba ang pagkakasipi ninyo? Paano mo sinulat ang bawat salita? May sapat bang layo ang mga letra sa isa’t isa? Pantay-pantay ba ang pagkakasulat mo? 4. Kasanayang Pagpapayaman Ipagawa ang Linangin Natin, p. 6. 5. Paglalahat Itanong: Ano ang dapat tandaan sa pagsipi ng ngalan ng tao? Bagay? Lugar? Hayop? Ipakumpleto sa mga bata ang pangungusap na makikita sa Tandaan Natin, p. 7. 6. Karagdagang Pagsasanay Pasagutan ang Pagyamanin Natin, p. 7.
 • 7. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 8 Ikalimang Araw Panlingguhang Pagtataya Layunin 1. Makagawa ng sariling name tag 2. Maipakilala nang maayos ang sarili sa mga bagong kaklase 3. Masipi ang pangalan ng limang bagong kaklase Gagampanan ng bawat mag-aaral 1. Ang bawat mag-aaral ay gagawa ng sariling name tag sa loob ng 10 minuto. 2. Gamit ang name tag, ipapakilala ang sarili sa mga kaklase. Matapos ipakilala ang sarili, isusulat ang nakalap na limang pangalan ng bagong kaklase at isasagawa ito sa loob ng limang minuto. 3. Paupuin nang pabilog ang mga bata. Ihagis sa isang bata ang bolang hawak na magsasabi ng pangalan ng dalawang pangalan ng kaniyang kaklase. Matapos ang gawain, siya naman ang maghahagis ng bola upang sumunod sa kaniyang ginawa, Kalagayan Ang mga mag-aaral ay magpapakilala ng sarili at magkakaroon ng bagong mga kakilala. Ito ay tatasahin sa pamamagitan ng nakalakip na pamantayan. Bunga Naipakilala ang sarili sa limang bagong kamag-aaral. Pamantayan sa Pagsasagawa 4 3 2 1 Malinaw at wasto ang pagkakasulat ng pangalan . Malinaw at maayos ang pagpapakilala ng sarili sa ibang bata. Nasipi nang may wastong baybay ang pangalan ng limang kaklase. Natapos ang gawain sa itinakdang oras. Aralin 2 Pamilya Ko Lingguhang Layunin Pag-unawa sa Napakinggan Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag- unawa ng napakinggang teksto
 • 8. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 9 Pag-unawa sa Binasa Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tulang binasa Kamalayang Ponolohiya Natutukoy ang salitang magkakatugma Gramatika Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid Pagsulat at Pagbaybay Nasisipi nang wasto at maayos ang mga salitang magkakatugma Estratehiya sa Pag-aaral Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng aklat Paunang Pagtataya Sabihin ang bahagi ng aklat na tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin ang inyong sagot sa kahon. Paunang Salita Pahinang Pabalat Karapatang Pag-aari Talaan ng Nilalaman 1. Talaan ito ng bilang at pamagat ng yunit, mga kuwento, tula at ang mga pahina nito. 2. Makikita rito ang nagmamay-ari ng sinulat na aklat at ang naglathalang kompanya. 3. Ang pamagat ng aklat, ang pangalan ng mga may-akda at publikasyon ng aklat. Unang Araw Layunin Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong napakinggan Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag- unawa ng napakinggang teksto Paksang-Aralin Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Tekstong Napakinggan Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Tumawag ng ilang bata upang magsabi ng pangalan ng kanilang kaklase at kung ano ang natatandaan nila na ginawa nila noong nagdaang bakasyon kasama ang kaniyang sariling pamilya. 2. Paglalahad Sabihin ang pamagat ng kuwento. Itanong: Ganito rin ba ang pamilya mo? 3. Pagtalakay at Pagpapahalaga Iparinig ang teksto.
 • 9. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 10 Ang Aming Simpleng Pamilya Sa isang simpleng bahay kami nakatira ng aking Nanay at Tatay. Ang aking Tatay Pio ay isang simpleng kawani ng gobyerno. At si Nanay Conching naman ay isang guro sa paaralang aking pinapasukan. Tatlo lamang kami sa aming bahay. Pero ang lahat ng gawain ay nagiging madali dahil sa aming pagtutulungan. Ang aming hapag-kainan ay napupuno ng tawanan sa pagkukuwentuhan namin ng mga pangyayari sa buong maghapon. Kapag may libreng oras at may sobrang pera, namamasyal din kami sa kung saan-saang lugar. Sa panahon naman na may problema, ito rin ay nagiging magaan dahil na rin sa pagmamahalan namin sa isa’t isa at sa pagtitiwala sa Poong Maykapal. Itanong: Tungkol saan ang talatang napakinggan? Sino-sino ang bumubuo sa pamilya ni Mang Pio? Ilarawan ang bawat isa. Ano-ano ang masasayang sandali para sa kanila? Ganito rin ba kayo sa inyong pamilya? Ano-ano ang ginagawa ninyo kasama ang buong pamilya? Ilarawan ang sariling pamilya. Katulad din ba ito ng pamilya ni Mang Pio? Ano ang kayamanan ng pamilya nila? Ikaw, ano ang kayamanan mo? Ipaliwanag ang sagot. 4. Pagpapayamang Gawain Pangkatin ang klase. Ipakuwento sa bawat bata sa pangkat ang mga gawain ng kanilang sariling pamilya. 5. Paglalahat Ano ang natutuhan mo sa aralin? 6. Karagdagang Pagsasanay Pagawain ang mga bata ng simpleng larawan ng pamilya sa pamamagitan ng pagguhit. Hayaang ipakita ng mga bata ang kanilang ginawa at makapagkuwento sila tungkol sa iginuhit. Ikalawang Araw Layunin Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tulang binasa Natutukoy ang mga salitang magkakatugma Paksang-Aralin Pagbibigay ng Kahulugan sa Binasang Tula Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Itanong Ano ang ginawa mo kagabi kasama ang pamilya mo?
 • 10. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 11 Pagbabahagi ng karanasan ng mga mag-aaral. 2. Paglalahad Ipaawit: “Nasaan si Tatay?” 3. Pagtalakay at Pagpapahalaga Basahin sa mga bata ang tulang “Ang Aming Mag-anak” sa Alamin Natin, p.7. Itanong: Ano ang pamagat ng tula? Ilarawan ang pamilyang binanggit sa tula. Paano ipinakita ng bawat isa ang pagtutulungan? Pagdadamayan? Ganito rin ba ang iyong mag-anak? Hayaang sagutin ito ng mga bata batay sa kanilang sariling karanasan. Paano mo ipakikita ang pagmamahal at pagmamalaki sa sariling pamilya? Ipabasang muli ang tula. Ipasuri ang mga salitang may salungguhit. Ipasulat ang mga ito sa pisara. Ipabasa ang mga salita. Linangin ang bawat salita. Itanong: Aling mga salita ang dapat magkakasama? Ipaliwanag ang ginawang pagsasama-sama ng mga salita. Ano ang napansin mo sa hulihang tunog ng mga salita? Aling mga salita ang magkakatugma? 4. Pagpapayamang Gawain Gumawa ng isang puno ng mga salita. Isulat ang mga salita sa bawat dahon na ididikit sa puno. Siguraduhin na may mga salitang magkakatugma. Ipagawa ang Linangin Natin, p. 8. 5. Paglalahat Ano-ano ang salitang magkakatugma? Ipakumpleto ang pangungusap sa Tandaan Natin, p. 8. 6. Karagdagang Pagsasanay Isulat ang ilang mga tugma sa isang malinis na papel. Siguraduhin sapat ang laki ng mga ito upang mabasa ng lahat ng mag-aaral. Basahin ang mga tugma kasama ang mga bata. Pasagutan ang Pagyamanin Natin, p. 9. Ikatlong Araw Layunin Nagagamit ang pangngalan sa pagsasabi ng mga pangalan ng mga tao, lugar, at bagay sa paligid Paksang-Aralin Paggamit ng Pangngalan Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Sabihin sa mga bata na ipakilala ang bawat kasapi ng pamilya. Bawat bata ay gagawa ng hand puppet.
 • 11. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 12 Sa bawat daliri ng puppet, isusulat ng mga bata ang ngalan ng bawat kasapi ng kaniyang pamilya. 2. Paglalahad Sino-sino ang kasapi ng iyong pamilya? Tumawag ng ilang bata upang ipakita ang ginawang puppet at magsabi ng ilang bagay tungkol sa sariling pamilya. Isulat sa pisara ang ngalan na babanggitin ng mga bata. Ipabasa ito sa mga bata. 3. Pagtatalakay at Pagpapahalaga Ipabasa muli ang tula sa Alamin Natin, p. 8. Sino-sino ang kasapi ng pamilyang binanggit sa tula? Isulat ang sagot ng mga bata sa pisara. Ipabasa ito. Tanungin ang mga bata ng iba pa nilang alam/ginagamit na katawagan sa bawat kasapi ng pamilya. Ano ang katangian ng bawat isa sa tula? Ganito rin ba ang pamilya mo? Paano mo pinahahalagahan ang mga ginagawa sa iyo ng ibang kasapi ng iyong pamilya? Ipabasa sa mga bata ang sinulat na mga pangngalan na hinango mula sa mga sagot nila sa puppet at sa pagtalakay ng tula. Ano ang tinutukoy ng bawat ngalan? Ano ang tawag natin sa mga salitang ito. 4. Pagpapayamang Gawain Ipabasang muli sa mga bata ang mga salitang inilista mula sa tula. Ipagawa ang Linangin Natin, p. 8. 5. Paglalahat Ano ang natutuhan mo sa aralin? 6. Karagdagang Pagsasanay Maghanda ng ilang larawan tungkol sa pamilya. Ipakita ang bawat isa sa mga bata. Ipagawa ang Pagyamanin Natin, p. 9. Ikaapat na Araw Layunin Nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng aklat Paksang-Aralin Ang Iba’t Ibang Bahagi ng Aklat Panlinang na Gawain 1. Tukoy-Alam Ano-ano ang gawain ng bawat kasapi ng iyong pamilya? Paano ka tinutulungan ng iyong pamilya sa mga gawain mo sa paaralan? 2. Paglalahad Itanong: Ano-ano ang bahagi ng bawat aklat? Ano ang gamit ng bawat isa? Ipabasa ang tulang “Mga Bahagi ng Aklat” na nasa Alamin Natin, p. 9. 3. Pagtalakay at Pagpapahalaga
 • 12. DRAFT April 10,2014 Patnubay ng Guro sa Filipino 3 13 Itanong: Ano ang pamagat ng tula? Ano-ano ang bahagi ng aklat? Ano ang tungkulin ng bawat bahagi ng aklat? Paano mo pangangalagaan ang bawat bahagi ng aklat? Paano mo pahahalagahan ang gawain ng bawat kasapi ng iyong pamilya? 3. Pagpapayamang Gawain Ipagawa ang pagsasanay sa Linangin Natin, 9. Ipakuha sa mga bata ng sariling aklat. Ipatukoy sa kanila ang bawat bahagi nito. 4. Paglalahat Ano ang natutuhan ninyo sa aralin? Ipakumpleto ang pangungusap sa Tandaan Natin, p. 10. 5. Karagdagang Pagsasanay Ipagawa ang Pagyamanin Natin, p.10. Ipakuha ang gamit ng mga bata sa Art. Gabayan ang bawat bata na makagawa ng dummy ng isang aklat. Ipasulat ang ngalan ng bawat bahagi ng aklat. Ikalimang Araw Panlingguhang Pagtataya Layunin Makalikha ng isang tula ukol sa sariling pamilya Mabigyang- buhay ang tula sa malikhaing pamamaraan Gagampanan ng bawat pangkat na mag-aaral 1. Hahatiin ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Gagawa ang bawat pangkat ng isang tula sa loob ng 15 minuto at karagdagang 10 minuto upang bigyang-buhay ito sa malikhaing pamamaraan. (Maaaring kantahin, lagyan ng akmang kilos o galaw at iba pa. Bigyang-laya ang mga mag-aaral sa kung paanong paraan nila ito bibigyang-buhay. ) 2. Pagtatanghal ng bawat pangkat. Kalagayan Ang mga mag-aaral ay gagawa ng tula ukol sa sariling pamilya. Lalapatan nila ito ng sariling interpres
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks