Filipino 10

Description
syllabus

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 14

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  COLLEGE OF SUBIC MONTESSORI, SUBIC BAY   1 BASIC EDUCATION DEPARTMENT SYLLABUS School Year 2017-2018 Learning Area: FILIPINO 10 Hours / week Time: LEARNING AREA INTENDED LEARNING OUTCOMES: At the end of the School Year, the learners must be able to: 1.   Naipamamalas ang mag-aaral ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan ng Timog-Silangang Asya, Silangang Asya, at Gitnang Silangan 2.   Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa isang obra maestrang pampanitikan ng Pilipinas 3.    Ang mag-aaral ay nakikilahok sa pagpapalabas ng isang movie trailer o storyboard tungkol sa isa ilang tauhan ng El Filibusterismo na binago ang mga katangian (dekonstruksiyon) LEARNING AREA GENERAL DESCRIPTION:  Ang aralin na ito ay naglalayong mapaunlad ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring pag-iisp, at pagpapahalagang pampanitikan. Tutunguhin ng mga kakayahang ito ang mapatatag ang pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. LEARNING AREA REFERENCES: Teacher’s References: Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 10 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio, Curriculum Guide by DepEd   Learners’ References: Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 10 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio  Week  /Inclusive Dates TOPICS INTENDED LEARNING OUTCOME (ILO) TEACHING - LEARNING ACTIVITIES TIME ALLOTMENT ASSESSMENT METHODS AND TASKS /CRITERIA REFERENCES AND TEACHING DEVICES Unang Markahan Panitikan ng Timog Silangang Asya 40 na sesyon/ 4 na Araw sa Loob ng Isang Linggo     Aralin 1: Tanka at Haiku    Ponemang Suprasegmental    Nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang tanka at haiku    Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku    Napaghahambing ang sariling damdamin at ang damdamin ng    Babasahin ng mga mag-aaral ang mga halimbawa ng mga tanka at tanaga    Magibigay ang guro ng iba pang mga halimbawa ng tula    Gagawa ang mga mg-aaral ng sarili nilang tanaka at tanaga    Interaktibong pagtatalakay    Paggawa ng sarilang tula    Pagtula    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio, Pahina  COLLEGE OF SUBIC MONTESSORI, SUBIC BAY   2 bumibigkas batay sa napanood na paraan ng pagbigkas ng tanka at haiku    Naisusulat ang payak na tanka at haiku sa tamang anyo at sukat at Nabibigkas ang isinulat na tanka at haiku nang may wastong antala/hinto, at damdamin    Nagagamit ang suprasegmental na antala/hinto, diin at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku    Ibibigay ng guro ang mga halimbawa ng mga salitang suprasegmental 98-100     Aralin 2: Ang Binata at Tigre    Modal ng Pandiwa    Nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa diyalogong napakinggan    Nabibigyang-puna ang kabisaan ng paggamit ng hayop bilang mga tauhan na parang taong nagsasalita at kumikilos    Naipakikita ang kakaibang katangian ng pabula sa pamamagitan ng isahang pasalitang pagtatanghal    Muling naisusulat ang isang pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito    Nalalaman ang modal na pandiwa at ang tatlong pangkat nito    Maghahanay ang mga mag-aaral ng mga mga kanais-nais na katangian ng isang mabuting tao sa lipunana    Magbibigay ang guro ng mga sitwasyon na may kaugnayan sa akdang inasa at magbibigay ang mga mag-aaral ng kanilang reaksyon    Magtatanghal ng indiidwal ang mga mag-aaral upang ipakita ang katanguan ng pabula    Magibigay ang guro ng mga halimbawa ng mga modal ng pandiwa    Susuriin ng mga mag-aaral ang akda at pipiliin ang mga modal ng pandiwa    Interaktibong pagtatalakay    Pagtatanghal Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio, Pahina 109-111     Aralin 3: Ang Pinakamataas na Hatol ng Kabalintunaan    Pangatnig    Naipaliliwanag ang pananaw ng may-akda tungkol sa paksa batay sa napakinggan    Naipaliliwanag ang mga: - kaisipan - layunin     Ang mga mag-aaral ay gugupit ng mga opinion ng mga kolumunista hinggil sa isang isyung napapanahon. Ihahanay ng guro ang kanilang paninindigan tungkol sa isyung sakanilang tinatalakay. Gumamit ng    Interaktibong pagtatalakay    Paggawa ng sariling sanaysay    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin  COLLEGE OF SUBIC MONTESSORI, SUBIC BAY   3 - paksa; at - paraan ng pagkakabuo ng sanaysay    Naisusulat ang isang sanaysay naglalalahad ng sariling pananaw tungkol sa napapanahong isyu o paksa    Nauunawan ang salitang pangatnig at nagagamit ito ng wasto sa pangungusap listing scroll    Gagawa ng story line ang mga mag-aaral    Magsusulat ng isang sanayasay ang mga mag-aaral    Susuriin ng mga mag-aaral ang akda at guguhitang mga salitang pangatnig at Carpio, Pahina 119-121     Aralin 4: Ang Lura ng Demonyo    Mga Panuring Bilang Pampalawak ng Pangungusap    Naisusulat ang isang sanaysay naglalalahad ng sariling pananaw tungkol sa napapanahong isyu o paksa    Nahihinuha ang kulturang nakapaloob sa binasang kuwento na may katutubong kulay    Nagagamit ang mga pahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kuwento at Naisasalaysay ang sariling karanasan na may kaugnayan sa kulturang nabanggit sa nabasang kuwento    Nailalarawan ang sariling kultura sa anyo ng maikling salaysay    Gawa ng isang sanaysay ang mga-aaral tungkol sa mga napapanahong isyu    Magpapakita ang guro ng isang kultura ng isang bansa ng may kaugnayan sa binasang akda    Ilalahad ng mga mag-aaral ang kaisipan ng nabasanhg akda    Magsasalay ang mga mag-aaral ng sariling kultura kung saang bansa sila lumaki    Interaktibong pagtatalakay    Pagbabahagi ng ideya    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio, Pahina 130-133     Aralin 5: Plop! Click!    Panandang Kohesyong Gramatikal (Cohesive Device)    Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-uusap    Nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang diyalogo o pag-    Magpapakita ang guro ng isang halimbawa ng dayalogo    Susurrin ng mga mag-aaral ang dulang nabasa    Gagawa ang mga mag-aaral ng isang maikling dula    Magdudula ang mga mag-aaral    Interaktibong pagtatalakay    pagdudula    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio,  COLLEGE OF SUBIC MONTESSORI, SUBIC BAY   4 uusap    Nagagamit ang mga angkop na pang-ugnay sa pagsulat ng maikling dula at Naisasadula nang madamdamin sa harap ng klase ang nabuong maikling dula    Nalalaman at nagagamit sa pangungusap ang mga pamanadang kohesyong grammatical    Susrrin ng mga mag-aaral ang akda at isusulat ang mga pananadang kohesyong grammatical Pahina141-148     Aralin 6: Tigang na Palay    Suring-Basa    Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita pinakamataas ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela    Naiuuganay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa nabasang akda    Nalalaman kung paano suriin ang isang akda sa pamamagitan ng pagbabasa    Magbibigay ang mga mag-aaral ng kanilang mga kaisipan ukol sa nabasang akda    Ilalahada ng mga mag-aaral ang kanilang mga karansan na may kaugnayan sa akdang tinalakay    Interaktibong pagtatalakay    Pagbabahagi ng ideya    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio, Pahina78-89 Ikalawang Markahan Mga Akdang Pampanitikan sa Silangang Asya 40 na sesyon/ 4 na Araw sa Loob ng Isang Linggo     Aralin 1: Nang Muli kong Makita si Hui Lan    Transitional Devices    Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda    Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda    Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa - Mga tauhan -     Ang guro ay magtatanong ng mga katanungan ukol sa nabasang kwento.    Naibibigay ng mga mag-aaral ang mga element ng maikling kwento.    Ibubuod ng mga mag-aaral ang nabasang kwento ayon sa kanilang    Interaktibong pagtatalakay    Story mapping    Panitik; Filipino sa panahon ng Pagbabago Baitang 9 nina Habijan, Ontangco, Iquin at Carpio   Pahina 2-9
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks