ff19e5b9b7d895550f6a

Description
Koolituse pealkiri: Praktiline klienditeeninduse ja müügi aluskoolitus Õppekava nimetus Müüja-klienditeenindaja Õppekavarühm Hulgi- ja jaekaubandus Õppekava koostamise alus Kutsestandard müüja-klienditeenindaja, tase 4 (kompetents A.2.2) Õppe kogumaht Auditoorne töö 16 akadeemilist tundi Õppekeskkonna kirjeldus Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ©2018 Täienduskeskus MTÜ   Koolituse pealkiri: Praktiline klienditeeninduse ja müügi  aluskoolitus Õppekava nimetus   Müüja -klienditeenindaja Õppekavarühm  Hulgi- ja jaekaubandus Õppekava koostamise alus   Kutsestandard müüja -klienditeenindaja, tase 4 (kompetents A.2.2) Õppe kogumaht  Au ditoorne töö 16 akadeemilist tundi Õppekeskkonna kirjeldus   Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehni   kaga. Õppegrupi suurus   Õppijate arv ühes grupis on kuni 15 osalejat   Õppe alustamise tingimused  Kuulumine sihtgruppi Õppe eesmärk  O n õpetada   klienditeeniduse ja müügi alus-  ja põhiteadmisi, mis võimaldab töötada   klienditeenindaja või müüjana   või edukamalt oma väikeettevõtte müügitööd korraldada . Õpiväljundid   Koolituse lõpuks õppija:      Oskab luua positiivset kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt    Oskab selgitada välja kliendi vajadused      Rakendab kuulamistehnikaid    Praktiseerib erinevaid müügitehnikaid      Oskab klienti nõus tada    Oskab lõpetada kliendikontakti  Sihtgrupp Erialase tasemehariduseta m üügi - ja klienditeeninduse valdkonnas tööd alustavad isikud, oma teadmiste värskendamist või täiendamist soovivad isikud , väikeettevõtjad oma toote/teenuse paremaks müügiks . Aegunud oskustega 50+ elanikkond, kes vajavad klienditeeninduse ja müügialaseid oskusi oma töös, tööturul konkurentivõime säilitamiseks või eraettevõtluse parandamiseks. Õppevahendid  Paberkandjal koolitusmaterjalid, interneti videod Õppeprotsess  Audito orne õpe. Õpe toimub kahel järjestikusel päeval vahemikus 10:00 kuni 17:00. Õppe sisu      Klienditeeninduse algtõed      Suhtlemistehnikate praktiseerimine    Kuulamisoskuste praktiseerimine    Avatud küsimuste ülesehitus ning praktiseerimine      Müügiprotsessi ülesehitus      Müügitehnikate erisused ning nende kasutamine      Nõustamisoskuste taktikaline kasutamine      Müügitehingu lõpetamine      Kliend ikontakti lõpetamine   Õppemeetodid  Loeng, arutelud grupis, videode vaatamine  ja analüüs , kliendisituatsiooni ülesannete lahendamine, paaristööd, grupitööd, rollimängud   Õppematerjalide loend   Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerj al Soovituslik lugemismaterjal: Äripäeva kirjastus, 2005 Klienditeenindus valguses ja varjus    ©2018 Täienduskeskus MTÜ   Ülo Mallene, 2005 Müük ja müügikorraldus kaupluses   Tarmo Tamm, 2016 Must vöö müügis   Piret Bärg, 2017 Neljamõõtmeline teenindus  Hindamine Kujundav hindamine: Õppetöö käigus läbiviidavate situatsiooni ülesannete lahendamine võimaldab koolitajal anda tagasisidet ning grupi diskuss ioon võimaldab  avatud arutelu. Kokkuvõttev hindamine:   Mitteeristav. Koolituse ülesannete edukas sooritamine. Hindamismeetod Hindamiskriteerium Videode analüüs   Õ ppija toob välja positiivsed  ja parendamist vajavad klienditeeninduse lahenduskäigud   Paaristöö   Õppija toob välja klienditeeninduse põhitõed,kuulamistehnika ja suhtlemisoskuste erinevad viisid. Rollimäng  Iga grupi liige (3 liiget grupis) saab läbi mängida klient-klienditeenindaja-vaatleja rolli, mille järgselt tehakse oma grupiga ja koolitusgrupiga rollimängu kokkuvõte   Grupitöö   Kõik rollimängu grupid esitavad oma grupi analüüsi tulemused Lõpetamise tingimused   Väljastatav dokument   Tunnistus   väljastatakse õppija le, kes on osalenud 100% ulatuses õppetöös   ning ülesanded on sooritatud  vastavalt hindamiskriteeriumitele. Tõend   väljastatakse õppija le, kes on osalenud 80% ulatuses õppetöös, kuid hindamiskriteeriumitele vastavad ülesanded e i olnud piisavas mahus sooritatud. Koolitaja kvalifikatsioon Evely Rebane on lõpetanud EBS ärijuhtimise eriala. Töötanud 20 aastat erinevates kommertspankades ja finantsasutustes. Omab müügimeeskonna juhtimise kogemust. On täiendanud ennast klienditeenindus-  ja müügialastel koolitustel, läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, samuti täiendab oma teadmisi koolitajatele suunatud erinevatel täiendusõppe koolitustel.  Koolitaja kontaktid taienduskeskus.info@gmail.com Telefon: +372 509 4137 Õppekava kinnitamise kuupäev   18.03.2018
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks