FB Abraham Canaan StoryPlanner RO

Description
Avraam to Canaan

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Avram (Avraam) se mută în Canaan   Geneza 11:27–13:4   Imaginile din această întâmplare din Biblie pot fi descărcate gratis de pe www.freebibleimages.org   în format PowerPoint, Keynote, JPEG sau PDF.  Acest plan de lecţie indică ceea ce se întâmplă în fiecar  e scenetă.   Citiţi întâmplarea din Biblie, iar apoi planificaţi felul în care o veţi povesti audienţei dvs. Există spaţiu şi pentru notiţele dvs.   Puteţi să ştergeţi imaginile/slide - urile, pe care nu le vreţi şi puteţi să vă adăugaţi propriile imagini.   Descriere   Imagine   Notiţe   Geneza 11:27–13:4   1 Geneza 12:1-3  Avram şi soţia sa, Sarai, locuiau în oraşul Ur în Caldeea ( Irakul din zilele de azi ) . Dumnezeu zisese lui să părăsească oraşul, şi să plece pe o călătorie lungă pentru a se stabili  în ţara Cana an.   2 Dumnezeu îi promise lui  Avram că îl va binecuvânta şi îl va face tatăl unei naţiuni mari.  Cei ce vor binecuvânta urmaşii lui vor fi binecuvântaţi, iar cei ce  îi vor blestema vor fi blestemaţi.   3 Geneza 11:27-32 Avram l-a ascultat pe Domnul şi  a pornit cu soţia, Sarai, tatăl, Terah şi nepotul, Lot.    4 Când au ajuns în Haran, s- au oprit să se aşeze.    În acest timp tatăl lui Avram, Terah, a murit.   5 Geneza 12:4,9 Atunci Avram a avut 75 de ani. Dumnezeu i-a zis să îşi continue drumul spre ţa ra Canaan.   6 Avram L- a ascultat şi au călătorit spre sud în ţara Canaaniţilor.   7 Au ajuns la un stejar la Sihem, şi s - au aşezat acolo.   8 Dumnezeu i-a spus lui Avram:  – Voi da această ţară seminţei tale.    9 Avram a construit un altar Domnului la Sihem, şi l - a lăudat.   10  Apoi Avram şi cei ce erau cu el s-au mutat spre sud la Betel.   11 Când au ajuns, el a construit un altar Domnului în cinstea numelui Lui.   12 Geneza 12:10-20 Era însă foamete în acea ţară; nu prea aveau de mâncare, şi   mulţi erau înfometaţi.   13  Avram şi familia sa au hotărât să se mute la sud, peste deşert, în Egipt pentru a găsi de mâncare.    14  În timp ce intrau în Egipt  Avram deveniseră  îngrijorat. Sarai, soţia sa fusese foarte frumoasă.   El se temea că Faraonul   ar putea să îl ucidă pentru a se putea căsători cu Sarai.  Astfel,  îi spuse lui Sarai să se prefacă că ea nu este soţia, ci sora lui.   15 Funcţionarii Faraonului  î  i povestiseră ce frumoasă este „sora” lui  Avram, şi au dus -o în palat. El i-a dat lui  Avram boi, măgari, sclavi şi daruri.   16 Dumnezeu însă l -a lovit pe Faraon şi casa lui cu maladii serioase. Când Faraonul a aflat că Sarai fuseseră deja căsătorită, l -a chemat pe Avram.  – De ce nu mi-ai spus că ea este soţia ta?  – a strigat. – Ia- o şi pleacă!   17 Faraonul le-a poruncit funcţionarilor să le conducă pe Avram, Sarai şi toţi ce erau cu el afară din Egipt  împreună cu tot ce aveau.   18 Au pornit înapoi pe calea spre Canaan cu animalele, sclavii şi darurile primite de la Faraon.  
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks