Factori Ai Med Intern Si Extern

Description
Factori

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
     Compania beneficiază de un  management modern    Ocupă poziţia importantă la nivel naţional pe piaţa produselor de mobilier    Gama diversificată de produse uşor de asamblat şi la preţuri accesibile      Calitatea produselor, servirea, cît şi livrarea mobilei în  pachete u şor de transportat      Aspect comercial modern    Forţa de muncă specializată şi    buna organizare în distribuţie      Diversitatea de stiluri, culor  i, materiale şi soluţii tehnice      Posibilitatea achiziţionării mobilei prin diverse mijloace de plată      Probleme la colectarea materiei prime de la furnizori    Un singur punct de desfacere în Republica Moldova    Costuri mari de producţie      Creşterea generală a preţurilor la mobilă    Dorinţa de a se obţ ine venituri mari în scurt timp     Nerespectarea termenului de producere a mobilierului    Mediu economic stabil    Extinderea în ţări cu un nivel de trai ridicat     Negocierea cu furnizorii, în vederea reducerii  preţuri lor    Accesul la forţă de muncă calificată în zona de desfacere      Vânzări prin internet       Atragerea de noi clienţi de la co ncur  enț i     Noi canale de distribuţie      Concurenţa de pe piaţa mobilei, influenţată de   apariţia de noi producători      Preţuri mai reduse practicate de către concurenţi      Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda EURO sau DOLAR. 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks