เร อง เร ยนเช ญเข าร วมประช มส มมนา Facilities Management Conference PDF

Description
เร อง เร ยนเช ญเข าร วมประช มส มมนา Facilities Management Conference 2015 ว นท 14 กรกฎาคม 2558 เร ยน ท านผ บร หาร/กรรมการผ จ ดการ/ผ อ านวยการ/ ผ จ ดการฝ ายการตลาดและฝ ายขาย ทางคณะผ จ ดงาน BMAM EXPO ASIA

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 7 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร อง เร ยนเช ญเข าร วมประช มส มมนา Facilities Management Conference 2015 ว นท 14 กรกฎาคม 2558 เร ยน ท านผ บร หาร/กรรมการผ จ ดการ/ผ อ านวยการ/ ผ จ ดการฝ ายการตลาดและฝ ายขาย ทางคณะผ จ ดงาน BMAM EXPO ASIA 2015 ได จ ดก จกรรมประช มส มมนา Facilities Management Conference 2015 ร วมก บ สมาคมว ชาช พการบร หารทร พยากรอาคาร หร อ TFMA โดยจ ดให ม ข นในระหว างว นพฤห สบด ท ก นายน 2558 ณ ห องฟ น กซ 1-2 อาคาร 3 ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน งานประช มส มมนา Facilities Management Conference 2015 งานประช มส มนาส าหร บผ บร หารจ ดการอาคารและโรงงาน เข าใจถ งบทบาทหน าท ของ Facilities Manager อย างล กซ งแลกเปล ยนประสบการณ ในการบร หารจ ดการอาคารและโรงงาน ได ร บทราบถ งกรณ ศ กษาต างๆ พบปะส งสรรค ก บเพ อนในวงการ เร ยนร จากผ เช ยวชาญเก ยวก บว ธ การเพ มประส ทธ ภาพ ปร บปร ง ต นท นและค าใช จ ายท เหมาะสม ประกอบไปด วย: งานประช ม Facilities Management Conference ก นยายน 2558 งาน Facilities Management Gala Dinner 17 ก นยายน 2558 งานแสดงส นค า : ก นยายน 2558 ประเภทของผ เข าร วมการส มมนา เจ าของอาคาร โรงงาน และสถานประกอบการ ผ บร หารอาคารและโรงงาน สถาปน ก ว ศวกร หน วยงานภาคร ฐ กระทรวง และองค การบร หารส วนท องถ นต างๆ BMAM EXPO ASIA 2015 เป นงานแสดงส นค าและการประช มส มมนาด านการ บร หาร จ ดการทร พยากรอาคารโรงงาน และอส งหาร มทร พย แห งเอเช ย คร งท 8 ซ งก าหนดจ ดข นใน ระหว างว นท ก นยายน 2558 ณ อาคาร 3 ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน สมาคมว ชาช พการบร หารทร พยากรอาคาร (Thailand Facilities Management Association TFMA) สมาคมซ งเล งเห นความส าค ญของว ชาช พบร หารทร พยากรอาคาร และพ ฒนาการเร ยนการสอนด านน ในประเทศไทย พร อมท งเป นศ นย รวมผ บร หารอาคารท ว ประเทศไทย โดยม งหว งท จะยกระด บว ชาช พการบร หารทร พยากรอาคารของประเทศไทย ให ม มาตรฐานท ดเท ยมสากลเพ อเตร ยมพร อมเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) รายละเอ ยดก าหนดการ Facilities Management Conference 2015 ว นพฤห สบด ท 17 ก นยายน 2558 เวลา รายละเอ ยด น. ลงทะเบ ยนแขกผ ม เก ยรต น. พ ธ เป ดงาน และแนะน าสมาคมว ชาช พการบร หารทร พยากรอาคาร Thailand Facilities Management Association by TFMA น. กล าวต อนร บและแนะน าสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ โดยสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ (Thailand Professional Qualification Institute TPQI) น. ปาฐกถาห วข อ Leading to Efficiency โดยหน วยงานภาคร ฐ น. เสวนาห วข อ: งาน FM สามารถน าองค กรไปส ความม ประส ทธ ภาพได อย างไร ดร.พ จ ต ร ตตก ล ค ณภ ม พ ฒน ส มาวงศ ค ณธ ระชาต ม มาน ต น. พ กร บประทานอาหารว าง น. การบร หารน คมอ ตสาหกรรมย คใหม อย างม ประส ทธ ภาพ โดย ดร.ว รพงศ ไชยเพ ม ผ ว าการการน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย น. ตลาด FM ไทย ท าไมจ งน าสนใจ โดย ค ณศ ลย ม ลศาสตร ต าแหน ง XXXXXX บร ษ ท ซ.พ. ฟาซ ล ต แมเนจเม นท จ าก ด น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. การบร หารทร พยากรอาคารในองค กรขนาดใหญ โดย ค ณอานนท พ กกะณะส ต ต าแหน ง XXXX บร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จ าก ด น. นว ตกรรมการบร หารอาคารอย างม ประส ทธ ภาพ โดย ค ณจ กรพ นธ ภว งค คะร ตน ต าแหน ง XXXXX บร ษ ท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเม นท จ าก ด น. พ กร บประทานอาหารว าง น. Women in FM ค ณนราท พย ร ตนประด ษฐ ต าแหน ง XXXXX บร ษ ท สยามภ วรรธน จ าก ด ค ณก ลวด จ นตวร ผ อ านวยการโครงการ บร ษ ท บางกอกแลนด จ าก ด ค ณพรสรวง XXXX ต าแหน ง XXXXX ธนาคาร The Royal Bank of Scotland น. พระราชบ ญญ ต อาคารม เร อง FM หร อไม? กรณ ต วอย างพระราชบ ญญ ต อาคารในอาเซ ยน โดย ดร.พร ว ร ฬห ร กษ ต าแหน ง XXXXX จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย น. เด มชมด งาน เวลา รายละเอ ยด น. ลงทะเบ ยนเข างาน ก าหนดการ GALA DINNER ว นพฤห สบด ท 17 ก นยายน น. ประต เป ดเช ญผ ม เก ยรต น งประจ าท น. กล าวเป ดงาน โดยTFMA น. เช ญร วมร บประทานอาหาร น. Slide presentation น. พ ธ มอบรางว ล ช อรางว ล XXXXXXXX น. กล าวป ดงาน ***รายช อผ เข าร วมส มมนาอย ในระหว างการตอบร บของผ เข าร วม ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลง เวลา รายละเอ ยด น. ลงทะเบ ยนแขกผ ม เก ยรต รายละเอ ยดก าหนดการ Facilities Management Conference 2015 ว นศ กร ท 18 ก นยายน น. กล าวต อนร บ โดยสมาคมว ชาช พการบร หารทร พยากรอาคาร Thailand Facilities Management Association by TFMA น. การบร หารประส ทธ ภาพทร พยากรอาคาร จากอด ตจนถ งป จจ บ น โดย ค ณชวน นทร พรหมร ตนพงษ รองผ ว าการ การเคหะแห งชาต น. การบร หารทร พยากรอาคารด านความปลอดภ ยระด บส ง โดยค ณ XXXXXX ต าแหน ง XXXXX ธนาคารแห งประเทศไทย น. พ กร บประทานอาหารว าง น. การเตร ยมต วด าน FM อย างไรให ได Energy Award โดย อาจารย บ ณฑ ต XXXXXX ต าแหน ง XXXXXX บร ษ ท อ นโนเวช น เทคโนโลย จ าก ด น. FM Lean Process ในอาคาร กรณ ต วอย างโรงพยาบาล โดย XXXXXX ต าแหน ง XXXXXX โรงพยาบาลกร งเทพ-ระยอง น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. Workplace Strategy การออกแบบและวางกลย ทธ พ นท ท างาน โดยค ณอาย ธพร บ รณะก ล กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท พ เพ ลสเปช คอนซ ลต ง (ประเทศไทย) จ าก ด น. Performance Measurement โดย ดร.ช ยว ฒน ร ร ตนพงษ ต าแหน ง XXXXX มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร น. พ กร บประทานอาหารว าง น. Traffic Management for FM ดร.จ าร ส พ ท กษ ศฤงคาร ต าแหน ง XXXXX บร ษ ท เอส ท อาร คอนซ ลต ง จ าก ด ดร.ภ ช สส ต ณวาณ ชก ล ต าแหน ง XXXX บร ษ ท เอส ท อาร คอนซ ลต ง จ าก ด น. Intro to LEED OM V.4 for FM โดย ค ณอมรร ตน เดชอ ดมทร พย ต าแหน ง XXXX บร ษ ท ว สดอม คอนซ ลต ง จ าก ด น. การพ ฒนางานด าน FM ในประเทศไทยและต อไป ค ณณธน ท ม ส ข ต าแหน ง XXXX บร ษ ท เชฟรอน ประเทศไทย จ าก ด น. กล าวป ดงาน XXXXXX ธนาคารสแตนดาร ดชาร เตอร ด *รายช อผ เข าร วมส มมนาอย ในระหว างการตอบร บของผ เข าร วม ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลง รายละเอ ยดผ สม คร ผ เข าร วมส มมนาท านท 1 (นาย/นาง/นางสาว/อ นๆ) ต าแหน ง: อ เมล : หมายเลขม อถ อ: ผ เข าร วมส มมนาท านท 2 (นาย/นาง/นางสาว/อ นๆ) ต าแหน ง: อ เมล : หมายเลขม อถ อ: บร ษ ท : ท อย : หมายเลขโทรศ พท : หมายเลขโทรสาร เว บไซต : อ เมล : เลขประจ าต วผ เส ยภาษ : ก าหนดการช าระเง น ค าใช จ าย รายละเอ ยด หล กส ตรFacilities Management Conference 2015 : ก นยายน 2558 จ านวนผ เข าร วมส มมนา อ ตราค าสม คร (บาท) ยอดรวม งาน GALA DINNER จ านวนผ ข าร วมงาน ยอดรวม ยอดรวมท งหมด ภาษ ม ลค าเพ ม 7% ยอดช าระท งส น ร บทราบ ช อ: ลายเซ นต ต าแหน ง: ว นท : เง อนไขการช าระเง น ช าระเป นเง นสด หร อ เช ค ส งจ ายในนาม บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด หร อโอนเง นเข าบ ญช ธนาคารกร งศร อย ธยา สาขาอ มแพ ค เลขท บ ญช (บ ญช ออมทร พย ) (แฟกซ เอกสารการช าระเง นกล บมาย งบร ษ ทฯ ท หมายเลข ) เลขประจ าต วผ เส ยภาษ บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด ช น 10 อาคารบางกอกแลนด เลขท 47/ ถนนป อปป ล า 3 ต.บ านใหม อ.ปากเกร ด จ.นนทบ ร กรณ ขอเปล ยนแปลงใบเสร จร บเง น โดยทางบร ษ ทล กค าเป นผ ร องขอ ผ จ ดงานขอค ดค าใช จ ายเป นเง น บาท ต อใบเสร จ ส าหร บบร ษ ทท ต องการห กภาษ ณ ท จ าย สามารถห กได 3% โดยกร ณาน าเอกสารการห กภาษ ณ ท จ ายมาแสดงในว นช าระเง น หมายเหต ส าค ญ: ป ดร บลงทะเบ ยนว นท 15 ก นยายน 2558 หากไม สามารถลงทะเบ ยนในเวลาท ก าหนด กร ณาต ดต อ ค ณช ญญาภ ค จ อยพ ทธ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks