EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA - PDF

Description
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických Obchodno-ekonomické oddelenie v New Yorku EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA Vypracoval: Peter Petian, OBEO v New Yorku New York, november

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 56 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických Obchodno-ekonomické oddelenie v New Yorku EXPORTNÝ PLÁN TERITÓRIA Vypracoval: Peter Petian, OBEO v New Yorku New York, november a. Dovozný a vývozný režim Americká hospodárska spolupráca s Európskou úniou je najväčšia a najkomplexnejšia z celého sveta, pričom generuje toky obchodu a investícií v sume 2,7 mld. USD denne. Tento objem podporuje hospodársku prosperitu na oboch stranách Atlantiku. Hoci nezhody medzi USA a EÚ postihujú len časť celkového obchodu a investícií medzi USA a EÚ, niektoré reštrikcie obchodu zo strany EÚ si v posledných rokoch vyslúžili pozornosť americkej strany. Zdrojom nezhôd sú aj bariéry prístupu pre amerických exportérov z oblasti poľnohospodárstva. Export USA do EÚ dosiahol v roku 2008 podiel 21 % z celkového exportu USA, v importe to bolo približne 18 %. Deficit vzájomného obchodu USA a EÚ v roku 2008 dosiahol z pohľadu USA sumu 93,4 mld. USD. Bilaterálne investičné dohody USA Americký program bilaterálnych investičných dohôd pomáha chrániť súkromné investície, rozvíjať trhovoorientované aktivity v partnerských krajinách a tiež promovať americký export. USA majú v súčasnosti v platnosti bilaterálne investičné dohody so 40 krajinami, vrátane Slovenskej republiky, ktorej text je zverejnený napr. na web stránke: Bilaterálne dohody USA o voľnom obchode USA majú v súčasnosti v platnosti dohody o voľnom obchode s nasledovnými 17 krajinami: Austrália Bahrajn Kanada Čile Kostarika Dominikánska republika Salvádor Guatemala Honduras Izrael Jordánsko Mexiko Maroko Nikaragua Omán Peru Singapur. Okrem toho, USA už podpísali dohody o voľnom obchode aj s Kolumbiou, Južnou Kóreou a Panamou, ktoré čakajú na schválenie Kongresom USA. Zdroj: 3 Tarifné a netarifné prekážky obchodu Tarifné kvóty V USA existujú kvóty, ktoré môžu byť aplikovateľné na slovenské výrobky, či už absolútne kvóty, alebo tarifné kvóty uplatňované colnými orgánmi USA, resp. inými vládnymi agentúrami. Je preto nevyhnutné ešte pred exportom overiť si aj tieto záležitosti prostredníctvom svojho obchodného partnera, ako aj na web stránke colnej správy USA. Ide predovšetkým o: tarifné kvóty na niektoré určené výrobky (etylalkohol, pšeničný lepok, atď.), tarifné kvóty v rámci rokovaní GATT (čokoláda, mliečne výrobky, sušené mlieko, cukor, tabak), syry, náhrady masla, atď., netarifné kvantitatívne obmedzenia na vybrané druhy syrov a 4 kategórie textilných a odevných výrobkov. Rozdelenie kvót na vývoz syra do USA medzi ČR a SR bolo dohodnuté na základe Uruguajského kola GATT v decembri 1993 v Ženeve. Ročný kontingent pre Slovensko bol určený vo výške 600 ton. Kvóta syrov nebýva v posledných dvoch rokoch naplnená. Kontingenty na vývoz textilných a odevných výrobkov boli stanovené pre SR na základe bilaterálnej textilnej dohody z roku Kvóta v posledných rokoch nebývala naplnená. Voľné zóny (Foreign Trade Zones) V každom z 50 štátov Únie existuje niekoľko zón voľného obchodu. Sú oblasti na americkej pôde pod dohľadom U.S. Customs Supervision, do ktorých môže byť dodávaný dovážaný, alebo americký tovar za účelom rôznych aktivít, od skladovania až po jeho kompletizovanie alebo výrobu. Za účelom vstupu do colných štatistík predpisy umožňujú, aby domáca výroba s použitím dovozných komponentov vykazovala činnosť formálne vykonávanú mimo colného územia USA, hoci pod kontrolou Americkej colnej správy. Cieľom je napomôcť konkurencieschopnosti amerického tovaru. Vývoz z týchto zón mimo USA je oslobodený od cla. Zoznam voľných zón v USA podľa jednotlivých štátov je na web stránke: Technické bariéry v obchode, ako napr. často meniace sa predpisy, uznávané medzinárodné štandardy a požiadavky nie vždy zodpovedajú federálnym, štátnym, alebo miestnym predpisom (aj tie si môžu medzi sebou odporovať), zložité označovanie výrobkov, zvýšené nároky na certifikáciu tovarov, atď. Ide o mimoriadne rozsiahlu a komplikovanú problematiku obsahujúcu aj ochranné známky a patenty. V tejto oblasti môžu byť postihnuté niektoré exportu schopné tovary zo Slovenska a to buď ešte pred samotným exportom, ale aj po príchode tovaru do USA. Ako príklad je možné uviesť dovoz potravín, ktorý súčasne podlieha povoleniam/schváleniam viacerých agentúr, patriacim viacerým ministerstvám: Ministerstvo zdravotníctva (agentúra FDA, CDC), Ministerstvo pôdohospodárstva (agentúry APHIS, FSIS, GIPSA, FGIS, AMS, ARS), Ministerstvo životného prostredia (agentúra EPA), Ministerstvo financií (agentúra ATF), MO USA (MFS), atď. Z uvedeného dôvodu sa odporúča dôkladne si preveriť všetky záležitosti, ktoré sa vzťahujú na dovoz nielen cestou internetu, OBEO SR v USA, ale najmä špecializovanými firmami (konzultačné, colný 4 agent..), čo síce zvyšuje náklady exportérovi, avšak zabezpečí hladké dodanie tovaru a neplatenie pokút, skladného, možného vrátenia tovaru späť, resp. iných opatrení zo strany amerických úradov a inštitúcií. Sanitárne a fytosanitárne predpisy sa často menia, z uvedeného dôvodu je potrebné postupovať ako v predošlom bode. V súvislosti s platnosťou Zákona o Bioterorizme odporúčame, aby najmä potravinársky orientovaní exportéri sledovali uvedenú problematiku a zaregistrovali sa bezplatne na web stránku, na ktorej sa zverejňujú najnovšie zmeny a doplnky predmetného zákona, ktorý vstúpil do platnosti v roku Stránka je časťou Správy pre potraviny a lieky - FDA (Food and Drug Administration) Vo verejnom obstarávaní boli slovenské firmy do momentu členstva v EÚ znevýhodňované absenciou dohovoru (medzi SR a USA), regulujúceho uvedenú problematiku a tým cenovo znevýhodňované pri ponukách slovenských subjektov. SR ako člen EÚ má vo väčšej miere možnosť sa zúčastňovať na tendroch v USA, i keď predmetná oblasť nie je celkom liberalizovaná v obchode EÚ-USA. Obmedzenia národnej bezpečnosti naďalej pretrvávajú (niektoré dovozy, tendre, investičné obmedzenia, atď.) a predpokladá sa, že uvedená oblasť bude naďalej reštriktívna zo strany USA. Príslušné zákonné normy, nariadenia, štandardy Okrem cla, ktoré je vyrubované podľa HS colného sadzobníka USA, sú problémom predovšetkým prísne obchodno-technické predpisy pri dovoze potravinárskych výrobkov, niektorých liekov, zvierat a živočíšnych produktov, zbraní a munície, ovocia, zeleniny, orechov, mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, rastlín a tovarov rastlinného pôvodu, hydiny a hydinových výrobkov, ropy a ropných výrobkov. Niektoré kategórie vyššie uvedených tovarov môžu byť pri dovoze úplne zakázané. Tovary ako umelecké predmety, predmety kultúrnej hodnoty, hazardné, toxické a horľavé tovary, domáce spotrebiče, niektoré elektronické výrobky, hračky a detské predmety musia spĺňať požiadavky príslušnej vládnej agentúry, napr. Agentúra pre alkohol, tabak a zbrane, Živočíšna a rastlinná inšpekcia, Služba pre voľne žijúce zvieratá a ryby, Správa pre potraviny a lieky, Komisia pre ochranu bezpečnosti konzumentov, Pri dovoze existujú aj obchodné bariéry z hľadiska národnej bezpečnosti, ochranárske opatrenia prostredníctvom dovozných kvót a evidovania výrobkov, antidumpingových konaní, preferovanie domácich výrobcov pri zadávaní štátnych a verejných objednávok. Colné sadzby, dovozné/vývozné licencie, DPH, spôsob výberu Colný systém, dovozné dokumenty, dovozný režim USA Colný režim USA sa riadi zákonom (Tariff Act) z roku 1930, ktorý stanovuje pravidlá vypočítavania dovozných ciel. Clá sa vypočítavajú z cien tovaru, nákladov na balenie, honorárov, provízií a príjmov z ďalšieho predaja. Preprava, montáž a technická pomoc sa do výpočtu nezahrňuje. Jednotný colný sadzobník podľa kapitol: 5 Existujú aj iné colné bariéry a poplatky ako napríklad doplnkové poplatky pri colnom konaní (napr. Merchandise Processing Fee, Harbour Manitenance Tax, zložité nároky na fakturáciu, vyžadovanie doplnkových podkladov podľa amerických podmienok, Container Security Initiative, obmedzovanie dovozu európskych vín a alkoholických nápojov v niektorých štátoch, doplnkové dane na dovoz luxusných áut, poplatky za autá nezodpovedajúce miestnym štandardom spotreby PHM, atď.). V praxi si americké dovozné firmy najímajú na konzultovanie a colné odbavenie tzv. colných agentov (brokerov), ktorí sú špecialisti v danom odbore. Poplatky za využívanie ich služieb sú primerané a eliminujú možné pokuty, resp. problémy s často meniacimi sa predpismi a nariadeniami. Daňový systém USA Daňový systém v USA platný pre podnikateľské subjekty je oveľa komplikovanejší než v SR. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že podnikateľský subjekt platí až tri typy daní federálne, štátne a miestne (mestské, resp. oblastné). Vzhľadom na skutočnosť, že rozdiely sú niekedy veľké, v nasledujúcom texte sú uvedené priemerné daňové zaťaženia a typy daní pre najtypickejšie firmy, t.j. korporácie (corporation, skratka Inc.). PRIAME DANE - Federálna daň zo zisku (Corporate Income Tax) Priemerná sadzba je 35 %. Celkové sa však sadzba pohybuje od 15 % (príjem do 50 tisíc USD ročne) až do 39 %. Aj keď táto sazba je na prvý pohľad vysoká, v skutočnosti americká korporácia zaplatí menej. Je to spôsobené tým, že daň, ktorá sa určuje z tzv. čistého zisku pred zdanením zahrňuje veľké množstvo odpočítateľných položiek (oveľa viac než v SR). - Štátna daň zo zisku (State Corporate Tax) S výnimkou troch štátov (Nevada, Washington a Wyoming), v ktorých nie je, každý štát únie má inú sadzbu. Napr. sadzba v štáte New York je 7,1 %, v Kalifornii 8,84 % a na Floride 5,5 %. Pre túto daň však platí, že je odpočítateľnou položkou pre potreby výpočtu federálnej dane, rovnako ako mestská daň. Podrobnejšie viď: - Daň zo mzdy (Wage Tax) Korporácia platí podiel dane zo mzdy, príspevkov na liečebnú starostlivosť, pracovnú neschopnosť a dôchodky svojich pracovníkov. Tieto náklady sa pohybujú cca v rozmedzí % celkových mzdových nákladov. 6 NEPRIAME DANE - Daň z predaja (Sales Tax) Každý štát má svoju daňovú sadzbu, ku ktorej sa pripočítavá mestská, resp. oblastná daň. Napr. v meste New York je daň z predaja vo výške 8,875 % (z toho štátna sadzba vo výške 4 %), v Los Angeles 9,75 %, v Chicagu až 10,25 %. V niektorých štátoch sú nulové sadzby na nákup napr. odevov a obuvi, v iných sú tieto nulové sadzby obmedzené maximálnou hodnotou tovaru (napr. do 110 USD). Podrobnejšie viď: - Spotrebná daň (Excise Tax) a iné dane Spotrebná daň je uvalená napr. na motorové palivá, predaj piva, vína, alkohol, tabak a cigarety. Na korporácie podnikajúce v určitých odvetviach sa vzťahujú aj ďalšie dane, napr. letecká daň, telekomunikačná daň, daň z predaja nákladných automobilov, daň zo znečisťovania životného prostredia a iné. Podrobnejšie viď: Certifikácia a inšpekcia USA sú krajinou s otvorenou ekonomikou a zvýšenou vládnou reguláciou dovozu po teroristických útokoch na USA. Okrem cla, ktoré je vyrubované podľa HS colného sadzobníka USA, sú problémom predovšetkým prísne obchodno-technické predpisy pri dovoze potravinárskych výrobkov, niektorých liekov, zvierat a živočíšnych produktov, zbraní a munície, ovocia, zeleniny, orechov, mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, rastlín a tovarov rastlinného pôvodu, hydiny a hydinových výrobkov, ropy a ropných výrobkov. Niektoré kategórie vyššie uvedených tovarov môžu byť pri dovoze úplne zakázané. Tovary ako umelecké predmety, predmety kultúrnej hodnoty, hazardné, toxické a horľavé tovary, domáce spotrebiče, niektoré elektronické výrobky, hračky a detské predmety musia spĺňať požiadavky príslušnej vládnej agentúry (napr. Agentúra pre alkohol, tabak a zbrane, Živočíšna a rastlinná inšpekcia, Služba pre voľne žijúce zvieratá a ryby, Správa pre potraviny a lieky, Komisia pre ochranu bezpečnosti konzumentov). Slovenský vývozca by sa mal presvedčiť, že jeho tovar a výrobky sa môžu exportovať do USA, že spĺňajú všetky právne požiadavky amerických colných a dovozných zákonov a že jeho exportná dokumentácia je úplná a v súlade s americkým právom. II. Obchodné zvyklosti v USA Obchodná prax odporúčaný postup Obchodovanie v USA v sebe vo všeobecnosti zahŕňa veľkú voľnosť manévrovania a podstatnú mieru slobody pri určovaní toho, čo si slovenský subjekt praje mať v zmluve. Z uvedeného dôvodu sú v USA zostavované mnohostránkové zmluvy, ktoré nie sú na 7 Slovensku zvyklosťou. Obsahujú tiež riziko uplatňovania nároku, alebo začatia súdneho sporu zo strany firmy, ktoré býva dosť časté. Využívaním kompetentných amerických odborníkov (právnikov, účtovníkov, atď.) sa zvyčajne dajú riziká a nástrahy súdnych procesov kontrolovať, ba dokonca aj výrazne obmedziť. Takíto odborníci by mali byť zaangažovaní už dopredu a mali by byť súčasťou celého plánovacieho procesu. Jednou z podmienok dosiahnutia úspechu na americkom trhu je profesionalita. To znamená, že by slovenský subjekt mal mať: kvalitné a zaujímavé výrobky alebo služby prispôsobené americkému trhu, ktoré si Američania budú chcieť kúpiť a ich predaj by mal byť správne propagovaný, dokumentáciu (brožúry, reklamné materiály, vizitky, referencie atď.), ktorá by mala vyzerať profesionálne a mali by byť v správnej americkej angličtine. Slovenský subjekt by si mal dobre preveriť americkú stranu, s ktorou sa chystá obchodovať. Špecifiká trhu, rozdielnosť mentality Vo všeobecnosti sú Američania v obchodnom styku: menej formálni, uvoľnenejší a menej inklinujú k dodržiavaniu prísneho protokolu a zvyklostí ako väčšina Európanov, šetria čas a idú rovno k podstate, resp. miesto osobného stretnutia využívajú konferenčné hovory, obsiahle prezentácie požadujú zaslať dopredu, využívajú informácie z web stránok, v drvivej väčšine komunikujú om, resp. písomne (ak je dôvod), podstatne menej faxom, sú dochvíľni pri stretnutiach a iných príležitostiach, to isté očakávajú aj od zahraničných obchodných partnerov, pri obchodných rokovaniach sú priami až agresívni (ale slušní), znalí problematiky, neradi čakajú na čokoľvek, či už sú to odpovede, alebo rozhodnutia obchodných partnerov alebo stôl v reštaurácii, k rokovaniam spravidla dochádza na základe predchádzajúcich dohovorov, ktoré sa odporúča potvrdiť vopred i písomne s informáciou o predmete rokovania, americkí obchodníci majú vysoký stupeň právneho vedomia, stále využívajú právnikov a iných odborníkov, napr. pri plánovaní obchodnej transakcie, pri rokovaní o nej, pri návrhu zmluvy a pod., oveľa častejšie (ako väčšina obchodných partnerov v iných krajinách) začínajú súdne spory, alebo sa nimi vyhrážajú - preto je dôležité, aby slovenský exportér mal kontakt s miestnym právnikom pri vstupe na americký trh, výmena darčekov je veľmi zriedkavá, hlavne pokiaľ ide o nové kontakty, USA sú trhom kupujúceho a preto sa očakáva, že pozvanie na pracovný obed (večeru) iniciuje predávajúci, podávanie pohostenia počas rokovania nie je všeobecným zvykom, vzhľadom na rastúci negatívny postoj americkej verejnosti voči fajčeniu musia byť fajčiari pripravení na to, že fajčenie môže byť nielen počas rokovania, ale aj v rámci priestorov príslušnej firmy úplne zakázané, podávanie alkoholických nápojov počas rokovania je zriedkavosťou, s výnimkou jedného pohára vína, či aperitívu/digestívu počas pracovného obeda resp. večere. 8 Označovanie tovaru Krajina pôvodu musí byť jasne a viditeľne vyznačená na všetkých predmetoch prichádzajúcich do USA alebo v niektorých prípadoch na ich obaloch či nádobách. V prípade, že sa výrobok vyrába vo viacerých krajinách, platia tu pravidlá na vyznačovanie zvláštneho zdroja pôvodu tovaru. Odporúčaná platobná zábezpeka, zvyklosti Zahraniční vývozcovia často predávajú svojim americkým zákazníkom a distributérom tovar na úver. Zákazník alebo distributér obyčajne dostane 30 alebo 60 dní (niekedy dokonca aj viac), počas ktorých musí platbu uhradiť. Záložný nárok funguje ako hypotéka na nehnuteľný majetok, ale s tým rozdielom, že zábezpekou (hypotekárny majetok poskytnutý ako záruka) môžu byť vlastne akékoľvek súčasné alebo budúce aktíva kupca alebo dlžníka s výnimkou nehnuteľného majetku. Neodvolateľný akreditív alebo platba v hotovosti pri dodávke sú najlepšie z hľadiska predávajúceho. To isté platí aj o platbe vopred alebo o zaplatení veľkého preddavku pred výrobou, resp. dodávkou tovaru, doplnené ešte nejakým iným dobrým prostriedkom záruky na zabezpečenie zvyšku platby. Pohotovostný akreditív je veľmi dobrý prostriedok záruky, rovnako ako aj banková záruka. V USA sa vyskytuje veľké množstvo bankrotov a iných situácií, v ktorých kupujúci neplatia za tovar. Veľkú pozornosť treba preto venovať získaniu najlepšej možnej záruky za platbu po podrobnej analýze a konzultáciách s právnym poradcom. III. Vyhodnotenie odbytových možností SR Hospodárska spolupráca medzi SR a USA má a aj v budúcnosti môže mať pre SR veľký význam, osobitne po prekonaní globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Priame zahraničné investície SR-USA PZI slovenských firiem v USA - údaje nie sú k dispozícii, resp. sú zanedbateľné z pohľadu štatistiky. Americké spoločnosti sú na slovenskom trhu úspešné aj v oblasti investovania. Jedným z hlavných partnerov pri realizácie tejto formy spolupráce je Americká obchodná komora AmCham v Bratislave. Na Slovensku pôsobí viac ako 120 amerických firiem, pričom asi jednu štvrtinu tvoria investori. Štatistika NBS uvádza nasledovné údaje z roku Celková hodnota priamych zahraničných investícií USA na Slovensko dosiahla k výšku 709 mil. EUR (10. miesto v rebríčku po Holandsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Maďarsku, ČR, Cypru, Luxembursku a Južnej Kórei). Na základe prieskumu, ktorý robila americká ambasáda v Bratislave, skutočné americké PZI do roku 2008 tvorilo vraj až 4 miliardy USD. Napomáhanie prílevu priamych zahraničných investícií chce OBEO New York zamerať do sektorov s vyššou pridanou hodnotou a s prínosom do znalostnej ekonomiky a sektora malých a stredných podnikateľov s perspektívou udržania dlhodobej 9 zamestnanosti, zvyšovania konkurenčného potenciálu a pridanej hodnoty slovenských výrobkov a podpory rastu hospodárstva SR. Za dôležité považujeme prilákanie investícií do R&D sektora a IT sektora. MZV SR schválilo v auguste 2009 projekt Podpora spolupráce v oblasti inovácií a transferu technológií medzi SR a USA, ktorý bude v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Bratislave, ZÚ USA v SR a inými externými konzultantmi, vrátane OBEO New York, realizovať plán aktivít na zlepšenie podmienok pre realizáciu transferov technológií zo strany podnikateľských subjektov. Na dobrej úrovni je spolupráca s Americkou obchodnou komorou v Bratislave (AmCham). S jej pomocou chce ZÚ SR vo Washingtone pripraviť sériu prezentačných podujatí v jednotlivých štátoch U
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks