ค ม อการใช งาน. ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) สถาบ นฯ ได ว าจ างบร ษ ท เมนซา บ ส

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 34 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) สถาบ นฯ ได ว าจ างบร ษ ท เมนซา บ ส เนส แอนด โซล ช น จ าก ด พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจ สาหร บผ บร หาร (Executive Information System :EIS)เสร จเร ยบร อยตามขอบเขตการจ างงานท กประการ และได ทดสอบ ระบบงานท งหมดร วมก บเจ าหน าท จากสาน กต างๆ เพ อความม นใจในการทางานของระบบงานว าถ กต อง ปรากฏว า โปรแกรม สามารถประมวลผลได ตามความต องการ ป จจ บ นม รายงาน 13 กล มหล ก (96 รายงานย อย) ซ งลาด บต อไปจะต องดาเน นการ ตรวจสอบความถ กต องรายการข อม ลก บข อม ลระบบ Excel เพ อให ข อม ลตรงก นย งข น ม ความน าเช อถ อ และสามารถนาไปใช งาน อ างอ งได ผ งการทางานระบบ แหล งท มาข อม ล 1. ข อม ลโปรแกรม เป นระบบโปรแกรมสารสนเทศเพ อการรายงานเช งบร หารและการต ดส นใจสาหร บผ บร หาร (Executive Information System : EIS) ของ พอช. พ ฒนาโดยใช โปรแกรมก งสาเร จร ปช อ Interactive Reporting version 3.3 หร อเร ยกช อย อว า IR เป นเคร องม อในการสร างรายงาน แผนภ ม ร ปแบบต างๆ ตาม ความต องการท ผ บร หารกาหนดข น และสามารถสร างรายงานเพ มเต มหร อแก ไขได ด วยตนเอง อ กท งสามารถสร าง เง อนไขความส มพ นธ เพ อประมวลผลเป นรายงานตามความต องการได 2. ข อตกลงการใช งาน ระบบโปรแกรมน เพ งพ ฒนาเสร จตามข อตกลงเบ องต น ด งน น เพ อให เก ดการใช งานระบบ EIS ได อย างเก ดประโยชน และม ประส ทธ ภาพความเช อม นส งส ด จ งต องม ข อตกลง ค อ 2.1. ตรวจสอบความถ กต องของรายงานอย างต อเน องเพ อเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลง หากพบข อบกพร อง โปรดแจ งสาน กเทคโนโลย สารสนเทศเพ อทาการแก ไขโดยเร ว 2.2. หากต องการร ปแบบการรายงานท นอกเหน อจากท โปรแกรมจ ดไว ให โปรดแจ งท มงานสาน กเทคโนเพ อ พ ฒนารายงานตามท ต องการ 2.3. หากต องการสร างรายงานเองตามท ต องการท นท สามารถขอให สาน กเทคโนโลย สารสนเทศจ ดการอบรมว ธ สร างรายงานและจ ดทารายงานจากระบบ EIS 3. ช องทางในการเข าใช งาน 4. การเร มต นใช งาน การเข าส โปรแกรม ท านสามารถเข าส โปรแกรมผ านทางเว บไซต หร อ ผ านทาง ระบบ Intranet (และช องทางอ นๆ ท ได แนะนาไป) จะปรากฏหน าจอการเข าส ระบบ (Login) ให พ มพ ช อผ ใช งาน และรห สผ าน หน าแรกจะเช อมโยงโปรแกรมฐานข อม ลเฉพาะเร องท เก ยวข องไว ให เพ อสะดวกในการเข าไปท าการปร บปร ง แก ไข หร อตรวจสอบรายงานรายละเอ ยดอ น ๆ ท ต องการเพ มเต มจ านวน 8 โปรแกรม ได แก ร บรองสถานภาพองค กร สภาองค กรช มชนตาบล สว สด การช มชนตาบล บร หารและเบ กจ ายโครงการพ ฒนา โครงการบ านม นคง พ นท ตาบล ปฏ บ ต การ ส นเช อเพ อการ แผนงานและงบประมาณ กร ณาช วยตอบ แบบสอบถาม ออนลน เป ดค ม อ การเข าใช งาน ใส ช อผ ใช งาน และ รห สผ าน เพ อเข าส ระบบ เข าส โปรแกรม ย อยอ น ๆ เม อเข าส หน าของการรายงาน จะพบหน าจอด งภาพ กร ณาเล อกรายงาน ท ต องการด เม อคล กเป ดรายงานจะเห นรายงานในร ปแบบต างๆ เช น ตาราง กราฟแท ง กราฟเส น กราฟวงกลม สามารถคล กเล อกรายงาน อ นๆได จากส วนน ได อ กด วย 5. การรายงานข อม ลม หล กการสาค ญท ควรร ค อ 5.1. รายงานด านพ ฒนา สามารถเจาะล กลงไปด ข อม ลได ในเช งพ นท ค อ ประเทศ ภาค จ งหว ด อาเภอ ตาบล 5.2. รายงานด านบร หาร สามารถเจาะล กลงไปด ข อม ลในเช งส วนงานตามโครงสร างองค กร 5.3. รายงานด านส นเช อ สามารถเจาะล กลงไปด ข อม ลในเช งส วนงานตามโครงสร างองค กร และตามพ นท ของ องค กรท ใช ส นเช อ 5.4. รายงานด านส นเช อ กรณ ส นเช อคงเหล อ และส นเช อผ ดน ด ต องกาหนดเฉพาะช วง 1 เด อนเท าน น 6. ต วอย างรายงานจากโปรแกรม 6.1. รายงานด านพ ฒนา เม อเล อกรายงาน แล วต วอย างด งภาพ ซ งเป นภาพรวมระด บประเทศ หากคล กไปท ภาพในส วนใดส วนหน งของร ปกราฟ จะสามารถเจาะล ก (drill down) ไปเป นรายภาคได ด งภาพ หากคล กเล อกไปท ภาพในภาคท ต องการ จะสามารถเจาะล ก(drill down) ลงไปเป นรายจ งหว ดได ด งภาพ หากเล อกคล กท จ งหว ดท ต องการ จะสามารถเจาะล ก (drill down) ลงไปถ งระด บอาเภอ/ตาบล จนถ งช น ส ดท ายค อรายช อกองท นท อย ในตาบลน น ๆ ด งภาพ ส งเกตลาด บของการรายงานได จากกรอบเส นส แดง โดยผ ใช งานสามารถย อนกล บไปด ระด บไหนก ได โดยคล ก ท ต วอ กษรท ต องการ เช น ต องการย อนกล บไปด ท จ งหว ด ก ให คล กท คาว าจ งหว ด แล วด จ งหว ดใดก ได ในภาคน น เม อต องการย อนกล บไปท หน าแรก ให กดท ป ม เพ อด รายงานอ น ๆ ท ต องการ 6.2. รายงานด านบร หาร ผ ใช สามารถ drill down ลงไปในรายส วนงานได โดยคล กเล อกท กราฟแต ละแท งท ต องการด 6.3. รายงานด านส นเช อ เป นรายงานเปร ยบเท ยบยอดรวม ก บ ป ป จจ บ น (ต.ค.55-พ.ค.56) ผ ใช สามารถ drill down ลงไปด ได ตาม สาน กงานภาค จ งหว ด อาเภอ ตาบล ด งภาพ และสามารถโอนข อม ลเข าส โปรแกรม excel เพ อนาไปใช จ ดการใน ล กษณะอ น ๆ ได โดยกดป มส ญล กษณ 6.4. รายงานส นเช อผ ดน ด จะจาแนกเป นรายส วนงานท ร บผ ดชอบ และเป นการคานวณเด อนเด ยวเท าน น โดย ผ ใช งานสามารถเล อกเด อนท ต องการได โดยกดป มล กศร เพ อเล อนไปย งเด อนท ต องการ 7. การใช งานอ น ๆ โปรแกรมม ความสามารถในการปร บเปล ยนได อ กในหลายล กษณะด งภาพข างล าง ผ บร หารสามารถเร ยนร การใช งานเพ มเต มได หร อส งผ ร บผ ดชอบในหน วยงานเข าร บการฝ กอบรมการใช งานจากสาน กเทคโนโลย สารสนเทศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks