การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม PDF

Description
การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม 2553 ค าน า หล งจากท น กศ กษาได เร ยนปฏ บ ต การฟ ส กส โดยบ นท กผลการทดลองลงในใบบ นท กท เป น กระดาษ ฝ กห ดใช เคร องค ดเลขค านวณผลการทดลอง

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 15 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร (ฟ ส กส ) ฟ ส กส ราชมงคล ต ลาคม 2553 ค าน า หล งจากท น กศ กษาได เร ยนปฏ บ ต การฟ ส กส โดยบ นท กผลการทดลองลงในใบบ นท กท เป น กระดาษ ฝ กห ดใช เคร องค ดเลขค านวณผลการทดลอง เข ยนกราฟลงบนกระดาษกราฟมาได ระยะเวลา หน งแล ว จ งเร มให น กศ กษาบ นท กข อม ลโดยใช โปรแกรม Excel รวมท งให โปรแกรมช วยค านวณและ พล อตกราฟให ด วย น กศ กษาบางคนไม เคยใช โปรแกรมเอ กเซลมาก อน บางคนเคยใช มาบ างแต ไม ล กซ งน ก ผ เข ยนจ งเร ยบเร ยงบทเร ยน การใช Excel ค านวณข อม ลทางว ทยาศาสตร เพ อให น กศ กษา ได เร ยนร ไปพร อม ๆ ก น กะว าใช เวลาประมาณ 6 ช วโมง หร อ 2 ส ปดาห เม อจบบทเร ยนช ดน แล ว คาดว า 1. น กศ กษาสามารถบ นท กข อม ลโดยใช โปรแกรม Excel ได สามารถต ตาราง จ ดร ปแบบได สวยงามเหม อนก บได บ นท กในใบบ นท กผลการทดลอง 2. สามารถเข ยนส ตรและสมการต าง ๆ ให เอ กเซลค านวณได 3. สามารถใช เอ กเซลพล อตกราฟโดยอาศ ยข อม ลจาก worksheet น น และ (ถ าเป นไปได ) สามารถเล อกเส นกราฟท เหมาะสมก บข อม ลท ได ความร พ นฐานท น กศ กษาควรม ค อ สามารถใช งานว นโดว ได คล องแคล ว เคยใช งานโปรแกรม ท ร นใต ระบบปฏ บ ต การว นโดว มาบ าง ถ าน กศ กษาอยากจะทบทวนความร ในเร องการว เคราะห เบ องต นเช น ร จ กการหาค าเฉล ย การแจกแจงความถ ให น กศ กษากล บไปอ านหน งส อเร ยนสาระการ เร ยนร เพ มเต ม คณ ตศาสตร เล ม 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ ดท าโดย สสวท. (สถาบ นส งเสร มการสอน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ) ซ งเข ยนไว อย างละเอ ยดและเข าใจง าย ต วอย างในบทเร ยนช ดน ส วนใหญ น ามาจากข อม ลจร งท ได จากการทดลองในว ชาฟ ส กส 1 และ ฟ ส กส 2 น กศ กษาสามารถเปร ยบเท ยบผลล พธ ท ได จากโปแกรมเอ กเซลก บผลการทดลองท น กศ กษา เคยท ามาแล ว โปรแกรมเอ กเซลท ใช ในบทเร ยนช ดน เป น Excel 2003 เพราะในห องทดลองของเราต ดต งร นน ไว ถ าจะใช เอ กเซลร นท ท นสม ยกว าน คงต องปร บค าส งให สอดคล องก บร นน น อ นท จร งเอ กเซลย งม ความสามารถมากกว าท เข ยนไว ในบทเร ยนน อ กมาก ซ งผ เข ยนจะน าเสนอในโอกาสต อไป Reference : Liengme, Bernard V. A Guide to Microsoft Excel for Scientists and Engineers, JohnWiley & Sons Inc. New York:1993, 207 pages. Orvis, William J. Excel for Scientists & Engineers, Sybex Inc Canada:1993, 415 pages น นทน แขวงโสภา ส ตร ฟ งก ช น และการใช งาน Excel ฉบ บ Advanced, โปรว ช น, กร งเทพฯ: หน า. 1. อ นเคร องก อนใช งาน (Warm up) เร มต นด วยการทบทวนค าศ พท ท จะต องใช ในโปรแกรมเอ กเซล เพ อความเข าใจท ตรงก น เม อ เป ดใช งานโปรแกรมจะพบร ปร างหน าตาของโปรแกรมด งร ป Title bar จะบอกช อโปรแกรม Microsoft Excel และช อ Workbook เม อเร มใช งานคร งแรก โปรแกรมจะสร างตารางว างให เราช ดหน ง ในร ปจะเห นว าม จ านวน sheet อย 3 ช ดด วยก น ประกอบด วย sheet1 sheet2 และ sheet3 สามารถเล อก sheet ท ต องการโดยคล กท sheet tab sheet ท ง 3 ช ดน สร าง เก บไว ด วยก นเร ยกว า Workbook เม อเราย งไม ได save งานท ท า โปรแกรมจะต งช อเร มต นไว เป น Book1 ด งปรากฏให เห นใน title bar Menu bar เป นค าส ง ๆ ต าง ท ผ ใช งานสามารถเข าถ งได โดยง ายเพ ยงแค คล กท ค าส งเหล าน โดย ไม ต องพ มพ ค าส งให เส ยเวลา เช นเม อคล กท ค าว า file จะพบค าส ง new สร างไฟล หร อ workbook อ นใหม open ค าส งให เป ดใช งาน workbook ท ม อย แล ว close เป นค าส งให ป ดการใช งาน workbook 2 Toolbar เป นแถบท อย ใต เมน บาร ช วยให ผ ใช สามารถเข าถ งค าส งได ง ายและไวกว าการใช เมน บาร มองด ร ปภาพก เดาได ว าป มน ท าหน าท อะไร Workspace ค อบร เวณท มองเห นเป นตารางเป นบร เวณท เราใส ข อม ลเพ อท าการค านวณ แบ ง ตารางเป นแถวในแนวนอน เร ยกว า row เร ยงล าด บต งแต แถวท 1,2,3,.. และแนวต งเร ยกว า column เร ม ต งแต column A, B, C, D,. ช องเล ก ๆ ท เก ดจากแถวและคอล มน ต ดก นเร ยกว า เซลล (cell) เอ กเซลร น 2003 ม จ านวนแถว 65,536 แถวและม จ านวนสดมภ หร อคอล มน ได ไม เก น 256 คอล มน ในขณะท ร น 2007 ม จ านวนแถวได ไม เก น 1,048,576 แถว รองร บจ านวนคอล มน ได ถ ง 16,384 คอล มน ในแต ละเซลล สามารถพ มพ ต วอ กษรลงไปได ถ ง 32,000 ต วอ กษร แสดงผลเป นต วเลขหร อ excel precision ได 15 หล ก เคร องค ดเลขท น กศ กษาใช ท วไปจะแสดงผลต วเลขได เพ ยง 10 ถ ง 13 หล ก น กศ กษาลองค านวณจ านวนเซลล ของเอ กเซล ร นท น กศ กษาใช ว าม จ านวนก เซลล ใน worksheet หน ง ๆ การระบ ต าแหน งของเซลล แต ละเซลล ท าได โดยด จากต าแหน งการต ดก นของคอล มน และแถว ในแนวนอน เช น เซลล อย ในคอล มน A แถวท 4 จะระบ ต าแหน งเซลล (Cell address) เป น A4 เซลล ท อย ถ ดมาทางขวาม อค อ B4 3 Status bar จะอย ส วนล างส ดของหน าต างโปรแกรม ด านซ ายม อของ status bar จะข อความ เก ยวก บสถานะภาพต าง ๆ ของโปรแกรม เช น ถ า mouse pointer ไปอย ท บร เวณ workspace จะเห น ข อความ Ready ปรากฏข นท บร เวณน ด านขวาม อส ดของ status bar จะบอกสถานะของป มต าง ๆ เช นถ าเรากดป ม Caps Lock หร อป ม Num Lock จะแสดงข อความ CAP หร อ NUM ท ตรงบร เวณน ก อนท จะท าแบบฝ กห ดท 1 มาทดลองเปล ยนแปลงเว ร คช ท ให ม ความเป น ต วของเรา เร มต น ด วยการเปล ยนแปลง workbook ให ม จ านวน sheet มากกว า 3 แผ น ท าได โดยคล กท เมน Tools เล อน เมาส มาท บรรท ดล างส ดของเมน จะพบค าว า Options.. คล กท Options จะม window ปรากฏข นมา 4 ท ว นโดว Options ให คล กท tab ท ช อว า General ท แท บน สามารถเปล ยน จ านวน sheet ในworkbook เปล ยนฟอนต และขนาดของต วอ กษร เปล ยนโฟลเดอร ท ใช เก บ workbook ของเรา รวมท งเปล ยนช อ เจ าของ workbook ในท น เจ าของ workbook ช อ ม นตรา ให น กศ กษาเปล ยนช อเป นของตนเอง แบบฝ กห ดท 1.1 พ นท และเส นรอบวงของวงกลม จะทดลองค านวณหาพ นท และเส นรอบวงของวงกลม เม อก าหนดร ศม ของวงกลมมาให หน าตาของ Worksheet เม อท าเสร จแล ว จะเป นล กษณะน ทดลองท าตามด งน 5 1. ให น าเมาส คล กท เซลล A1 เพ อให เป น Active cell ซ งเป นเซลล ท เราจะใส ข อม ล เราจะเห นกรอบส ด าเข มล อมรอบเซลล A1 กรอบส ด าน เร ยกว า cell selector เพ อความม นใจว าเรามาอย ท เซลล A1 จร ง เราอาจมองด ท name box ใน Formula bar (อย เหน อ workspace) จะเห นเข ยนไว า A1 การมาท ต าแหน งเซลล A1 ท ง ายและไวท ส ดค อกดป ม CTRL + Home 2. ขณะน เซลล A1 เป น active cell ให พ มพ ค าว า Area and Perimeter of Circle ลงในเซลล น เม อพ มพ เสร จแล วกดป ม Enter จะเห นว า active cell เล อนมาอย ท ต าแหน ง A2 การกดป ม Enter ท าให cell selector เล อนลงมา 1 แถวหร อ 1 บรรท ด กดป ม Enter อ กคร ง กรอบส เหล ยมจะเล อนมาอย ท เซลล A3 3. ท เซลล A3 พ มพ ค าว า Radius อย าเพ งกดป ม Enter น าเมาส ไปคล กท Formula bar จะเห นป ม 3 ป ม เร ยงรายด งร ป ให คล กท ป ม Enter (ร ปเคร องหมายถ ก) จะเห นว าในคร งน กรอบส เหล ยมส ด าหร อ Cell selector จะไม ขย บลงมาเหม อนกดป ม Enter ท ค ย บอร ด การท จะบอกให เซลล ร ว าการป อนข อม ลได เสร จส นสมบ รณ แล วท าได 2 ว ธ ค อ กดป ม Enter ท ค ย บอร ด หร อใช เมาส คล กท Enter button ใน Formula bar 4. ใช เมาส คล กท เซลล A4 หร อใช ป มล กศร เล อนลงมาจากต าแหน ง A3 ก ได เช นก น พ มพ ค าว า Area ลงในเซลล A4 และท เซลล A5 พ มพ ค าว า Perimeter 5. ใช ป มล กศร หร อ หร อ หร อ เล อนกรอบส เหล ยมส ด าไปท เซลล B3 ให เป น active cell พ มพ ต วเลขลงไป เช น 3 ท เซลล B4 จะป อนส ตรท ใช ในการค านวณพ นท วงกลมร ศม r ค อ π r ค าของร ศม r ได มาจากเซลล A3 จ ง พ มพ ส ตรลงไปด งน = PI()*B3^2 ข อท ต องพ งจ าในการพ มพ ส ตรก ค อ 1. ต องเร มต นด วยเคร องหมายเท าก บ (=) เสมอ 2. เคร องหมายบวก ลบ ค ณ หาร และยกก าล ง แทนด วย + - * / และ ^ ตามล าด บ ค า π ในเอ กเซล ได เตร ยมไว ให แล ว โดยเร ยกใช ฟ งก ช น PI() (ส งเกตว าเข ยนด วยอ กษรต วใหญ แล วตามด วยวงเล บเป ดและวงเล บป ด) หร อ เราจะใส ค า = *B3^2 ลงไปโดยตรงก ได เช นก น เม อกดป ม Enter เอ กเซลจะแสดงผลล พธ ท ได จากการค านวณ (ไม ใช ส ตรท เราเข ยนลงไป) ถ าต องการแก ไขส ตร ให ใช เมาส คล กตรงเซลล ท ส ตรน น อย จะปรากฏส ตรให เห นใน formula bar เราสามารถแก ไขส ตรท formula bar น 7 ถ าเราต องการแก ไขส ตรในเซลล (ไม ต องการไปแก ไขท แถบส ตร หร อ formula bar) ต อง ก าหนดค ณสมบ ต Edit Directly in Cell เส ยก อน โดยคล กท แถบเมน Tools Options.. จะม หน าต าง Options โผล ข นมา เล อกแท บ Edit แล วคล กท บรรท ด Edit directly in cell ท าให เก ดเคร องหมายถ กท หน าบรรท ด แล วกดป ม OK หล งจากน เราสามารถแก ไขส ตรภายในเซลล โดยการ double click ภายในเซลล น นแล วเล อน เคอเซอร ไปตรงต าแหน งท ต องการแก ไข หร อใช อ กว ธ หน งค อ คล กท เซลล น นแล วกด F2 เล อนเคอ เซอร ไปย งต าแหน งท ต องการแก ไข 7. ท เซลล B5 เข ยนส ตรการหาเส นรอบวงของวงกลมร ศม r ค อ 2π r เข ยนลงไปในเซลล ด งน = 2*PI()*B3 8 จากน น save งานท ท าน ไว ในไฟล ช อ ex1_01.xls โดยกดป ม บน tools bar หน าตาของ worksheet เม อเสร จสมบ รณ แล วจะเป นด งร ป อย าล มใส หน วยปร มาณต าง ๆ ให ถ กต องด วย น กศ กษาสามารถทดลองเปล ยนค าร ศม ในเซลล B3 ให ม ค าต าง ๆ ก น จะเห นว าเม อเรากด enter หร อ ย ายกรอบส ด าให พ นไปจากเซลล น น เอ กเซลจะค านวณพ นท และเส นรอบวงให ใหม ท นท จะเห นว าในส ตรเราอ างค าร ศม โดยใช Cell address ค อ B3 นาน ๆ ไป เราอาจล มว าเซลล B3 น เก บค าต วแปรใดไว อย ในกรณ ท เว ร ช ทน นม ต วแปรมากมาย เราอาจจ าส บสนได เราอาจก าหนดช อ ให แก ต าแหน งเซลล B3 เป นช อท เราอ านแล วร ได ท นท ว าค าท เก บไว ใน B3 น นหมายถ งอะไร ในท น เรา จะต งช อเซลล B3 ว า Radius การก าหนดช อให คล กเมาส ท เซลล B3 แล วคล ก Insert Name Define ท แถบเมน ด งร ป 9 จะม หน าต าง Define Name โผล ข นมา ให พ มพ ค าว า Radius แล วคล กป ม Add เพ ยงแค น เซลล B3 จะม ช อเร ยกเป น Radius ป ดหน าต างน โดยคล กป ม OK จากน นให แก ส ตรในเซลล B4 และ B5 โดยเปล ยนจาก B3 เป น Radius แล วส งเกตผลการ ค านวณท ได ในแบบฝ กห ดน เราได ป อนข อม ล 3 แบบลงในเซลล ของเอ กเซล ได แก ข อม ลชน ดต วอ กษร (text) ในเซลล A1, A3, A4, A5 และ C3, C4, C5 ข อม ลชน ดต วเลข (numbers) ในเซลล B3 ข อม ลชน ด ส ตร (Formulas) ลงในเซลล B4 และ B5 ข อม ลชน ดต วอ กษรจะแสดงผลช ดซ ายของเซลล เสมอ ข อม ล ชน ดต วเลขจะแสดงผลช ดด านขวาของเซลล เราสามารถปร บเปล ยนร ปแบบการแสดงผลเหล าน ได ซ ง จะกล าวในตอนหล ง เราสามารถต งช อเซลล ได เพ อให เร ยกง ายและส อความหมายมากข น ในการแก ไขข อความท พ มพ ผ ด สามารถใช ป มล กศรเล อนข นเล อนลงไปย งเซลล ท ต องการ แก ไข หร อคล กเมาส ตรงเซลล ท ต องการแก ไข ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks