โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร - PDF

Description
โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร สาขาว ชาคณ ตศาสตร อาจารย ดร.กฤษณะ โสข มา อาจารย ส ร ร ตน อน เพ ญ อาจารย ร ตต กาล ทาโบราณ อาจารย อน สรา

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 26 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร สาขาว ชาคณ ตศาสตร อาจารย ดร.กฤษณะ โสข มา อาจารย ส ร ร ตน อน เพ ญ อาจารย ร ตต กาล ทาโบราณ อาจารย อน สรา มะล ซ อน ในภาวะส งคมป จจ บ น หลายส งหลายอย างท เก ดข นรอบต วเป นต วช บอกว า ประเทศไทยก าล งก าวส ย ค สารสนเทศ ไม เว นแม กระท งวงการการศ กษาท สนใจให ความร ด านคอมพ วเตอร และส งเสร มการน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาประย กต งานต าง ๆ มากข น ตลอดจนหน วยงานของร ฐบาลและร ฐว สาหก จม การพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อใช ในองค กรด วยการเก บข อม ล ประมวลผลและว เคราะห ข อม ล แล วน าผลล พธ มาช วยในการ วางแผนและต ดส นใจด งน น ก อนท จะน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาพ ฒนางานในระด บส งน น เราควรท จะต อง ใช โปรแกรมข นพ นฐานให ได เส ยก อน เน องจากคนท ม อาช พในวงการการศ กษา เช น คร อาจารย เป นต น จ าเป นท ต องใช และร จ กก บ โปรแกรมข นพ นฐานในคอมพ วเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ท เป นโปรแกรมส าหร บการค านวณ ซ งจะม ส วนช วยในการค านวณคะแนนและค ดเกรดเฉล ย เพ อลดเวลาท จะท าการค านวณด วยตนเอง ง ายต อการ ค านวณ และให ความถ กต องท แน นอนกว า นอกจากน ย งไม เป นการรบกวนผ อ นให ท าการค านวณคะแนนและ ค ดเกรดเฉล ยโดยใช โปรแกรม Excel ได ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อต องการให คร หร ออาจารย ม ความร ความเข าใจในการใช โปรแกรม Excel ได 2. เพ อต องการให คร หร ออาจารย สามารถค านวณคะแนน และค ดเกรดเฉล ยโดยใช โปแกรม Excel ได 3. เพ อให คร หร ออาจารย น าความร ท ได จากการอบรมไปเผยแพร ให ก บผ อ น ว ธ การด าเน นงานเพ อเป นแนวปฏ บ ต ท ด ในการจ ดอบรมโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผล การเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร ม แนวทางในการด าเน นงาน ด งน ข นท 1 สาขาว ชาคณ ตศาสตร ได ม การจ ดประช มอาจารย เน องจากในรอบป ท ผ านมาได ร บข อม ลจาก ผลการประเม นโครงการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ก อนแต งต งให ม และเล อนเป น ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ และเช ยวชาญว าคร และบ คลากรอยากให ม การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร และท ประช มม มต ให จ ดต ง คณะท างานใน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช โปรแกรม Excel เพ อการว ดและประเม นผลการ เร ยนร ของน กเร ยนส าหร บคร ข นท 2 จ ดท าโครงการและน าเสนอผ บร หารมหาว ทยาล ยเพ อขออน ม ต โครงการ ภายหล งได ร บการ อน ม ต เง นงบประมาณ ห วหน าโครงการด าเน นการประสานงานในเร อง จ านวนผ เข าอบรม ว นเวลาและสถานท ใช ในการอบรม ข นท 3 เม อก าหนดว นเวลาได แล ว ห วหน าโครงการต ดต อประสานงานว ทยากรท จะมาบรรยายและ น กศ กษาท เร ยนรายว ชาการฝ กประสบการว ชาช พคร จากน นจ งประชาส มพ นธ และรอการตอบกล บจากคร ท ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 2 และคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การม ธยมศ กษา เขต 8 ข นท 4 มอบหมายให น กศ กษาเตร ยมพร อมพร อมด านการใช งานโปรแกรม Excel รวมท งจ ดท า เอกสารส าหร บการอบรม ข นท 5 ต ดต อประสานงานว ทยากรเพ อเตร ยมความพร อมเก ยวก บโปรแกรมท จะใช อาหารกลางว น และอาหารว าง ข นท 6 ด าเน นการจ ดท าป ายช อโครงการเพ อใช ในว นอบรม และป ายแสดงการเด นทางมาย งห อง ประช ม ข นท 7 ก อนการด าเน นการอบรม 2 ว น ห วหน าโครงการด าเน นการประสานงานก บฝ ายอาคารสถานท เพ อเตร ยมความพร อมเร องอ ปกรณ ต างๆ เช น เคร องฉายภาพ LCD เคร องเส ยง จอภาพ เป นต น ข นท 8 ในว นอบรมจ ดการอบรมเช งบรรยายเช งทฤษฎ สล บก บการฝ กปฏ บ ต โดยการฝ กใช โปรแกรม Excel ช วยในการค านวณคะแนน ค านวณเกรดเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และค าอ นๆ ท ม ความจ าเป น เพ อน าไปประกอบการจ ดท ารายงานให ก บทางโรงเร ยน ข นท 9 ประช ม สร ปผลการด าเน นงานโครงการอบรม และข อเสนอแนะท ได จากการจ ดโครงการ องค ความร ท ได จากการจ ดท าโครงการ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท สเปรดช ต (Spreadsheet) หร อตารางค านวณ อ เล กทรอน กส ท ใช เก บบ นท กข อม ลในล กษณะต างๆ ซ งส วนใหญ ม กเก บข อม ลประเภทการค านวณ โดยจะเก บ ข อม ลลงในตารางส เหล ยมท เร ยกว า เซลล ล ล (Cell) ท สามารถน าเอาเซลล ล มาอ างอ งใส ในส ตร เพ อให โปรแกรมค านวณหาผลล พธ จากข อม ลท บ นท กไว ได แนะน าหน าต างของว นโดว Excel การต งช อและใช ส ตรค านวณ Excel เว ร กช ตจะม ช อเร ยกว า Cell reference หร อ ช อเด ม ของเซลล อย ท กๆ เซลล ซ งช อน จะประกอบไป ด วยช อคอล มน และแถวของเซลล น นมารวมก น เช น เซลล ท อย ตรงคอล มน F แถวท 8 ก จะเร ยกว าเซลล F8 แต ในการท างานจร งบางคร งจ าเป นต องต งช อเซลล ให ส อความหมายมากกว าน เพ อให น าไปใช งานได ง ายและ สะดวกข น เช น ถ าม เซลล อย กล มหน งซ งเก บจ านวนเง นท น าเข าส นค าเด อนก มภาพ นธ แทนท จะเร ยก E5:E8 แต ถ าเราต งว า Feb หร อ ก.พ. ก น าจะเข าใจมากกว า ต งช อเซลล เพ อให เร ยกใช ได ง าย ต งช อใหม ให เซลล หร อกล มเซลล ต งช ออ ตโนม ต จากห วคอล มน หร อห วแถว อธ บาย ช อ กล มเซลล ล ล ก มภาพ นธ เซลล ล ล B3 - B7 ม นาคม เซลล ล ล C3 - C7 การด ผลล พธ จากแถบสถานะ 1. เล อกกล มเซลล ท ต องการน ามาค านวณค า 2. คล กขวาบนแถบ Status ( สถานะ ) แล วเล อกผลล พธ ท ต องการจากเมน ล ดซ งจะประกอบด วย None (ไม ม ) ไม ต องค านวณหาผลล พธ ใดๆเลย Average (ค าเฉล ย) หาค าเฉล ยของต วเลข Count (จ านวนน บ) น บจ านวนเวลาท งหมดท ค ณเล อกไว Count Nums (น บเฉพาะส งท เป นต วเลข) น บจ านวนเซลล ท เป นต วเลข Max (ค ามากท ส ด) หาค าส งส ดจากท กๆเซลล ท เล อก Min (ค าน อยท ส ด) หาค าต าส ดจากท กๆเซลล ท เล อก Sum (ผลรวม) หาผลรวมของต วเลข ต วด าเน นการทางคณ ตศาสตร Opertor ความหมาย ต วอย างการใช + บวก ลบ 15-3 หร อ -6 * ค ณ 8*3.5 / หาร 9/4 % เปอร เซ นต 3%(ม ค าเท าก บ 0.03) ^ ยกก าล ง 2^3(หมายถ ง 2 ยกก าล ง 3) ต วด าเน นการเปร ยบเท ยบ Operator ความหมาย ต วอย างการใช = เท าก บ A1= B1 มากกว า A1 B1 น อยกว า A1 B1 = มากกว าหร อเท าก บ A1 = B1 = น อยกว าหร อเท าก บ A1 = B1 ไม เท าก บ A1 B1 ระด บความส าค ญ Opertor แต ละต วม ระด บความส าค ญไม เท าก น เช น เราใส ส ตร =2+3*5 โดยเราต องการให โปรแกรม น า 2+5 (ได 5) แล วน าไปค ณก บ 5 จะได เป น 25 แต เคร องหมายค ณ * ม ระด บความส าค ญส งกว าบวก + โปรแกมจ งน า3*5 ก อน(ได 15) แล วจ งบวกก บ 2 ได เป น 17 ว ธ ท จะบ งค บให Excel ค ดเหม อนเรา ก ค อใส ( ) คร อมส วนท ต องการค านวณก อนเป น =(2+3)*5 เท าน ก ได ค าตอบท ถ กต องแน นอน ตารางต อไปน จะแสดงระด บความส าค ญของ Opertor ต างๆจากมากไปน อย โดย Opertor ท ม ระด บ ความส าค ญส งจะถ กค านวณก อน และถ าม Opertor ท ม ระด บความส าค ญเด ยวก นในส ตร Excel จะค านวณ จากซ ายไปขวาท ละต ว การสร างส ตรค านวณ ว ธ ท ง ายท ส ดในการสร างส ตรก ค อพ มพ ท กอย างลงไปเอง ไม ว าจะเป นช อเซลล ต วเลข หร อเคร องหมาย ค านวณต างๆ 1. คล กเล อกเซลล ท จะใส ส ตรค านวณ 2. พ มพ เคร องหมาย = 3. พ มพ ส ตรโดยใช ช อเซลล หร อต าแหน งเซลล 4. กด Enter ก จะได ผลล พธ ฟ งก ช นและส ตรค านวณ ฟ งก ช นถ าเราจะกล าวถ งก เหม อนก บว าเป น Operand ต วหน ง โดยในส ตรอาจประกอบไปด วยฟ งก ช น อย างเด ยว เช น AVERAGE( A2:A5:B12 )ซ งเป นการหาค าเฉล ยของต วเลขในเซลล 3 เซลล ในวงเล บ หร ออาจม ฟ งก ช นปนก บข อม ลอ น เช น =B4/SUM( D5:F5) ค อให น าผลรวมของเซลล D5 ถ ง F5 ไปหารค าในเซลล B4 ส าหร บอาร ก วเมนต ท เป นช อเซลล จะพ มพ ลงไปเองหร อคล กเมาส เล อกก ได การใช ป ม Insert Function หร อแถบส ตรค านวณ ช วยใส ฟ งก ช น 1. คล กเซลล ท ใส ฟ งก ช น 2. คล กป ม Insert Function (แทรกฟ งก ช น) หร อกด Shift+ F3 3. คล กเล อกประเภทของฟ งก ช นจากเมน ของช อง Or select a category (หร อเล อกประเภท) เช น AVERAGE 4. คล ก ตกลง 5. คล กป ม Collapse 6. ใช เมาส คล กท เป นอาร ก วเมนต หร อท จะน ามาค านวณ คล กป ม Collapse 7. กด ตกลงเพ อจบส ตร เล อกฟ งก ช นจากป ม AutoSum ( ผลรวมอ ตโนม ต ) ส าหร บฟ งก ช นต างๆท าหน าท ต างๆด งต อไปน Sum (ผลรวม) หาผลรวมของต วเลข Average (ค าเฉล ย) หาค าเฉล ยเลขคณ ต Count (จ านวน) น บจ านวนเซลล ท งหมดท ค ณเล อกไว Max (ค ามากท ส ด) หาค าส งส ดจากท กๆเซลล ท เล อก Min (ค าน อยท ส ด) หาค าต าส ดของต วเลข More Functions (ฟ งก ช นเพ มเต ม) ไปเล อกฟ งก ช นอ นๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks