การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel - PDF

Description
การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel วราภรณ ส ขส ชะโน ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microoft Office) เป นช ดโปรแกรมสาน กงาน ซ งสามารถใช งานได ก บ ไมโครซอฟท ว นโดวส (Microoft Widow) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การม หน าท หล

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 121 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว เคราะห ข อม ลด วยฟ งก ช นใน Excel วราภรณ ส ขส ชะโน ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microoft Office) เป นช ดโปรแกรมสาน กงาน ซ งสามารถใช งานได ก บ ไมโครซอฟท ว นโดวส (Microoft Widow) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การม หน าท หล กในการจ ดการระหว าง ฮาร ดแวร ก บซอฟต แวร เพ อการร บส ง จ ดเก บและประมวลผลข อม ล การส งข อม ลไปแสดงผลท จอภาพ การ ส งข อม ลไปเก บหร ออ านจากฮาร ดด สก การร บส งข อม ลในระบบเคร อข าย การส ง ส ญญานเส ยงไปออกลาโพง การ จ ดสรรพ นท ในหน วยความจาและการควบค ม ความเร วในการประมวลผล พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท ไมโครซอฟท ว นโดวส น ได ร บความน ยมอย างแพร หลายท วโลก รวมท งประเทศไทย Microoft Excel เป นโปรแกรมหน งในไมโครซอฟท ออฟฟ ศท ออกแบบมาเพ อการจ ดเก บข อม ล บนกระดาษงานร ปแบบตาราง ม ระบบงานท ม ความสามารถใน การคานวณทางคณ ตศาสตร การ นาเสนอ ข อม ลด วยแผนภ ม หลายร ปแบบ การวาดร ปทรงต างๆ การประย กต ใช ฟ งก ช นการเง น ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ฟ งก ช นทางสถ ต ในการว เคราะห ข อม ล เป นโปรแกรมท เร ยนร ง ายและให ผลการว เคราะห ท รวดเร ว ในท น จะกล าวถ ง รายละเอ ยดของการว เคราะห ข อม ลด วย Microoft Excel เร มต งแต การป อน ข อม ล การเล อกใช ฟ งก ช นว เคราะห ข อม ลและการระบ ข อความลงในกล องข อความ เป นการเช อมโยงก บ บทความเร องการประมาณค าและการทดสอบสมมต ฐาน เพ องานว จ ยสาธารณส ข ในเว บไซต การประมาณค าพาราม เตอร.การประมาณค าเฉล ย ถ าส มต วอย างขนาด จากประชากร ช วง ความ เช อม น % ของค าเฉล ย เท าก บ x t เม อ x และ เป นค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของกล มต วอย าง และ ต วแปรส มท เม อ Deg_freedom หร อ df t เป นค าของ ต วอย างท สถานศ กษาแห งหน งส มน กศ กษาพยาบาลจานวน 9 คนให ตอบแบบว ดการมองโลกในแง ด (optimim tet) ว ดได คะแนนด งน อยากทราบว าช วงความเช อม น 95% การมองโลกในแง ด ของน กศ กษากล มน เท าก บเท าใด (บ ญใจ ศร สถ ตนราก ร, 553, 47) เล อกป อนข อม ลในเซลล A ถ ง A9 เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : AVERAGE x = เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio :STDEV =3.43 เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio :TINV เม อ df 8 t =.36 พ มพ การคานวณ.36 เท าก บ (7.365,.6349) ช วงความเช อม น95% การมองโลกในแง ด ของน กศ กษา ถ าใช z CONFIDENCE แทน t เม อ z เป นค าของต วแปรส มปกต มาตรฐานโดยเล อก Fuctio : z =.4. การประมาณผลต างของค าเฉล ย( ) เม อต วอย างอ สระ ถ าส มต วอย างขนาด และ จากประชากรสองช ด ท ม ค าเฉล ยเท าก บ และ ความแปรปรวนเท าก บ x, x t เม อ, ตามลาด บ ช วงความเช อม น %ผลต างของค าเฉล ยเท าก บ x, x และ, เป นค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของต วอย างกล ม ท และ ตามลาด บ และ t เป นค าของต วแปรส มท เม อ df ต วอย างท การศ กษาเพ อเปร ยบเท ยบว ธ เช ดต วลดไข ว ธ ค อ การเช ดต วด วยน าเย นและการเช ดต วด วย แอลกอฮอล โดยส มคนไข ท ม อาการของโรคเด ยวก นและม ไข ส ง คนไข กล มแรก 3 คนเช ดต วด วยน าเย น พบว า อ ณหภ ม ลดลง( C ) ด งน ส วนคนไข กล มท สอง 3 คน เช ดต วด วยแอลกอฮอล พบว า อ ณหภ ม ลดลง( C )ด งน ประส ทธ ภาพของว ธ เช ดต วลดไข ว ธ แตกต างก นเท าใด ท ระด บความเช อม น 95% (พ ลส ข ห งคานนท และคณะ, 55, 4) เล อกป อนข อม ลกล มแรกในเซลล A ถ ง A3 และ ข อม ลกล มท สองในเซลล B ถ ง B3 เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : AVERAGE, VAR และ (ด ต วอย างท ) ผลล พธ x =.77, x. 9, t เม อ df 3+3-=6. และ TINV = พ มพ การคานวณ (.77.9).96 ช วงความเช อม น95% ผลต าง ของอ ณหภ ม สองว ธ เท าก บ (.85,.964) 3.การประมาณผลต างของค าเฉล ย เม อต วอย างเป นค 5 ถ าส มต วอย าง ค เม อ น อยกว า 3 และข อม ลม การแจกแจงปกต โดยท x, x,..., x เป น ข อม ลช ดแรก y, y,..., y เป นข อม ลช ดท ช วงความเช อม น % ของผลต างของค าเฉล ยเท าก บ d d t เม อ di xi yi d i i, d, d d และ df ของt เท าก บ d ต วอย างท 3 การศ กษาการร กษาโรคผ นภ ม แพ ของเด กต งแต 3- เด อนด วยการทายาสเต ยรอยด ส มต วอย าง เด ก 5 คนจดบ นท กค าคะแนนท ได จากการคานวณขนาดของผ นก บความแห งของผ วก อนการร กษา และ หล งจากการทายาสเต ยรอยด ส ปดาห จดบ นท กค าคะแนนอ กคร ง ปรากฎผลด งน คนท ค าคะแนนก อนร กษา ค าคะแนนหล งจากการทายา ประมาณผลการร กษาด วยการทายาสเต ยรอยด ท ระด บความเช อม น 99% i i เล อกป อนคะแนนก อนร กษาในเซลล B ถ ง F และ ข อม ลคะแนนหล งทายา ในเซลล B3 ถ ง F3 และคานวณค า d ใน เซลล B4 ถ ง F4 เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : AVERAGE และ STDEV (ด ต วอย างท )โดยใช ค า d ในเซลล B4 ถ ง F4 ว เคราะห ข อม ล แสดงผลล พธ d 4. 4 และ d เล อก Fuctio :TINV เม อ df =4 ผลล พธ t =4.64 ช วงความเช อม น99% ผลการร กษาด วยการทายาสเต ยรอยด เท าก บ , การประมาณส ดส วน ถ าส มต วอย างจานวน จากประชากร ช วงความเช อม น % ของส ดส วนเท าก บ pˆ pˆ pˆ z เม อ pˆ เป นส ดส วนของกล มต วอย าง และ z เป นค าของต วแปรส มปกต มาตรฐาน 6 ต วอย างท 4 การศ กษากล มมารดาอาย น อยกว า ป ท คลอดทารกม ภาวะขาดออกซ เจน(คะแนนแอปการ ท นาท 7 ) เก บข อม ลจากกล มต วอย าง 3 รายพบว า ทารกม ภาวะขาดออกซ เจน 8 ราย ร อยละของมารดา อาย น อยกว า ป ท คลอดทารกม ภาวะขาดออกซ เจนท ระด บความเช อม น 98% เท าก บเท าใด (จ ราวรรณ ร งเร องวาร นทร และคณะ, 553, ) การว เคราะห ข อม ล เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : NORMINV z =.364 พ มพ การคานวณ ช วงความเช อม นของมารดากล มน เท าก บ ,.59 เม อ p ˆ ด งน น มารดาอาย น อยกว า ป ม โอกาสท คลอดทารกม ภาวะขาดออกซ เจนร อยละ 6.69 ถ ง.59 ท ระด บ ความเช อม น 98% 5.การประมาณผลต างของส ดส วน ถ า ˆp, ˆp เป นส ดส วนของส งท สนใจศ กษาโดยการส มต วอย างจานวน และ จากประชากร กล มท และประชากรกล มท ตามลาด บ ช วงความเช อม น % ของผลต างส ดส วนเท าก บ pˆ pˆ pˆ pˆ pˆ pˆ z เม อ z เป นค าของต วแปรส มปกต มาตรฐาน 7 ต วอย างท 5 การศ กษาเพ อเปร ยบเท ยบภาวะโลห ตจาง(ค าฮ มาโตคร ตน อยกว าร อยละ 33)ของการต งครรภ ใน กล มว ยร นก บกล มว ยผ ใหญ เก บต วอย างกล มว ยร น 85 รายและกล มว ยผ ใหญ 868 รายพบว า ม ภาวะโลห ต จาง 75 และ 46 ราย ตามลาด บ จงประมาณร อยละของผลต างภาวะโลห ตจางระหว างกล มว ยร นก บกล มว ย ผ ใหญ ท ระด บความเช อม น 98% (ส รพล พจนส ภาวรรณ, 553, 3) การว เคราะห ข อม ล เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : NORMINV ด ต วอย างท 4 ผลล พธ z = pˆ และ 46 pˆ พ มพ การคานวณช วงผลต างของส ดส วนท ระด บความเช อม น 98% เท าก บ ด งน น ร อยละของผลต างภาวะโลห ตจางระหว างกล มว ยร นก บกล มว ยผ ใหญ อย ระหว าง.75 ถ ง 6.4 การทดสอบสมมต ฐาน.การทดสอบค าเฉล ย การต งสมมต ฐาน แบบสองด าน : แบบด านเด ยว : สถ ต ทดสอบค อ t ซ ง t x H H : H H : H H : : สาหร บ Microoft Excel กาหนดสถ ต ทดสอบ z และให ผลล พธ ความน าจะเป นสะสมของต วแปร ส ม z หร อ ig นาผลล พธ ท ได ไปลบออกจาก จะได ค า ig สร ปผลการทดสอบสมมต ฐานโดยนา ค า ig ไปเปร ยบเท ยบก บ (ระด บน ยสาค ญ) กรณ ทดสอบแบบด านเด ยว ถ าค า ig มากกว า สร ปว า ยอมร บสมมต ฐานว าง H 8 ถ าค า ig น อยกว าหร อเท าก บ สร ปว า ปฎ เสธสมมต ฐานว าง H กรณ ทดสอบแบบสองด าน ถ า เท าของค า ig มากกว า สร ปว า ยอมร บสมมต ฐานว าง H ถ า เท าของค า ig น อยกว าหร อเท าก บ สร ปว า ปฎ เสธสมมต ฐานว าง H ต วอย างท 6 จากโจทย ในต วอย างท การศ กษาการมองโลกในแง ด ของน กศ กษาพยาบาลแห งหน ง อยาก ทราบว า น กศ กษาพยาบาลแห งน ม ค าเฉล ยการมองโลกในแง ด อย ในเกณฑ หร อไม ท ระด บน ยสาค ญ.5 เล อกป อนข อม ลในเซลล A ถ ง A9 ด ต วอย างท เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : ZTEST - ig=.96 สมมต ฐาน : H H : ig จะได เท าของค า ig เท าก บ.8 ซ ง.8 ม ค ามากกว า (.5) สร ปว า น กศ กษาพยาบาลแห งน ม ค าเฉล ยการมองโลกในแง ด อย ในเกณฑ.การทดสอบผลต างของค าเฉล ย( ) เม อต วอย างอ สระ การต งสมมต ฐาน แบบสองด าน H : d แบบด านเด ยว H : d H : d H : d H : d H : d การเล อกสถ ต ทดสอบ ผลต างของค าเฉล ย ข นอย ก บความแปรปรวนของต วอย างสองกล มเท าก น หร อไม จ งควรทดสอบความแปรปรวนของต วอย างสองกล มในเบ องต น การทดสอบความแปรปรวนของต วอย างสองกล ม สมมต ฐาน H และ H : : โดยเล อก Fuctio : FTEST ผลล พธ เป น ค า ig ถ าค า ig มากกว า สร ปว า ยอมร บสมมต ฐานว าง H 9 หร อความแปรปรวนไม แตกต างก น จะเล อกสถ ต ทดสอบกรณ ท แต ถ าค า ig น อยกว าหร อเท าก บ สร ปว า ปฎ เสธสมมต ฐานว าง H จะเล อกสถ ต ทดสอบกรณ ท กรณ ท ความแปรปรวนของสองกล มไม แตกต างก น สถ ต ทดสอบค อ d x x t p เม อ p และ df กรณ ท ความแปรปรวนของสองกล มแตกต างก น สถ ต ทดสอบค อ t d x x เม อ df ต วอย างท 7 จากโจทย ในต วอย างท การศ กษาเพ อเปร ยบเท ยบว ธ เช ดต วลดไข ว ธ ค อ การเช ดต วด วยน า เย นและการเช ดต วด วยแอลกอฮอล โดยส มคนไข ท ม อาการของโรคเด ยวก นและม ไข ส ง คนไข กล มแรก 3 คนเช ดต วด วยน าเย น ส วนคนไข กล มท สอง 3 คน เช ดต วด วยแอลกอฮอล เปร ยบเท ยบว ธ เช ดต ว ว ธ ทาให อ ณหภ ม ลดลงแตกต างก นหร อไม ท ระด บน ยสาค ญ.5 เล อกป อนข อม ลกล มแรกในเซลล A ถ ง A3 และ ข อม ลกล มท สองในเซลล B ถ ง B3 ด ต วอย างท เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : FTEST ig ม ค ามากกว า.5 สร ปว า ความแปรปรวนสองกล มไม แตกต างก น ig=.97 สมมต ฐาน H : ว ธ เช ดต ว ว ธ ทาให อ ณภ ม ลดลงไม แตกต างก น H : ว ธ เช ดต ว ว ธ ทาให อ ณภ ม ลดลงแตกต างก น เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : TTEST Sig=. ig =. ม ค าน อยกว า.5 สร ปว า ว ธ เช ดต ว ว ธ ทาให อ ณภ ม ลดลงแตกต างก น 3.การทดสอบผลต างของค าเฉล ย เม อต วอย างเป นค การต งสมมต ฐาน แบบสองด าน แบบด านเด ยว สถ ต ทดสอบค อ เม อ df d d t d H : D d H : D d H : D d H : D d H : D d H : D d ต วอย างท 8 จากโจทย ในต วอย างท 3 การศ กษาการร กษาโรคผ นภ ม แพ ของเด กต งแต 3- เด อน จานวน 5 คน หล งจากการทายาสเต ยรอยด ส ปดาห จะทาให คะแนนว ด ขนาดของผ นก บความแห งของผ ว ลดลงอย าง น อย 4 ท ระด บน ยสาค ญ. เล อกป อนคะแนนก อนร กษา xในเซลล B ถ ง F และ ข อม ลคะแนนหล งทายา y ในเซลล B3 ถ ง F3 และนาข อม ล y บวก 4 เล อกเมน Iert Fuctio เล อก Fuctio : TTEST ig.59 H : การทายาสเต ยรอยด ทาให คะแนนว ดขนาดของผ นก บความแห งของผ วลดลงอย างน อย 4 H การทายาสเต ยรอยด ทาให คะแนนว ดขนาดของผ นก บความแห งของผ วลดลงน อยกว า 4 : ig.59 ม ค ามากกว า สร ปว า ยอมร บ H การทายาสเต ยรอยด ทาให คะแนนว ดขนาดของผ นก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks