Europska Unija

Description
Ovo je tekst o Europskoj Uniji

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  SVEUČILIŠTE U MOSTARU   FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJ POLITOLOGIJE Ime Prezime EUROPSKA UNIJA Seminarski rad Mentor: Prof. dr. sc. Ime Prezime Mostar, travanj 2018.  SADRŽAJ   UVOD .......................................................................................................................... 3 1. POVIJESNI RAZVOJ EUROPSKE UNIJE ........................................................ 4 2. ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE ............................................................ 6 3. PRISTUPANJE EUROPSKOJ UNIJI ................................................................... 11 4. GLAVNE POLITIKE UNIJE ................................................................................ 13 ZAKLJUČAK   ............................................................................................................ 15 LITERATURA .......................................................................................................... 16      3   UVOD Budući da Europska unija predstavlja u svijetu jedinstven oblik ekonomskog i  političkog povezivanja država, čijem se izučavanju posvetila i moderna politološka misao, u ovom radu ćemo pokušati opisati povijest i politički razvoj eurounijskih integracija, institucija EU i glavnih politika Europske Unije. S obzirom da je BiH kao strateški cilj postavila integraciju i učlanjenje u Europsku uniju, također ćemo dobar dio rada posvetiti temi proširenja Europske unije, uz ostale teme kao što su institucionalni ok  vir Europske unije, te aktualnosti u Uniji. Kao jedna od glavnih pozitivnih stvari koje je Unija donijela može se navesti dugotrajan mir, budući da je Europa kao kontinent kroz povijest obilježena brojnim ratovima. Ipak, nakon Drugoga svjetskog rata europ ske države su uspjele pokrenuti suradnju koja je prerasla u jedinstveni projekt i osigurala svojim članicama ne samo spomenuti mir, već i ekonomski prosperitet i društveni napredak.    No unatoč tim dostignućima, ne nedostaje kritika na račun Europske Unije, te se od samih početaka prognozira raspad integracije, no ona još uvijek odolijeva euroskepticizmu, iako su se posljednjih godina dogodile mnoge turbulencije u Uniji,  poput grčke krize, migrantske krize, te Brexita. Usprkos svim tim problemima, interes za Europskom Unijom još postoji, a to se najbolje vidi na primjeru država koje su podnijele zahtjev za članstvo gdje spada i BiH, ali i Albanija, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska.    4   1.   POVIJESNI RAZVOJ EUROPSKE UNIJE Teško je odrediti kada se točno stvorila ideja o uvezivanju europskih zemalja,  poznato je kako je još 1946. godine u govoru na sveučilištu u Zürichu, Winston Churchill pozivao na stvaranje “neke vrste Sjedinjenih Europskih Država”, s druge strane dan koji se slavi kao Dan Europe je deveti svibnja, jer je upravo na taj datum 1950., francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman održao važan govor zasnovan na idejama francuskog ekonomiste Jeana Monneta o stvaranju nove organizacije ne bi li se iz  bjegli novi sukobi među europskim zemljama nakon  krvavog Drugog svjetskog rata. Prvi konkretan korak napravljen je osnivanjem Europske zajednice za ugljen i čelik u ranim pedesetim godinama 20. stoljeća. Na mrežnim stranicama Europske unije među ljude koji su označeni kao osnivači Unije, uz gore spomenutog Churchilla, navodi se i Joseph Bech, luksemburški političar koji je pridonio osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik te ga se spominje kao jednog od glavnih pokretača europske integracije krajem pedesetih godina prošlog stoljeća. Europska zajednica uglja i čelika (ECSC) uspostavlja se 1951. Pariškim ugovorom , a šest osnivača su Belgija, Francuska, Njemačka, I talija, Luksemburg i Nizozemska. T e zemlje su počele s konkretnom gospodarskom i političkIm  ujedinjavanjem Europe. Ove zemlje već 1957.  Rimskim ugovorima uspostavljaju Europsku ekonomsku zajednicu (ECC) i Europsku zajednicu za atomsku energiju (Euratom). Time je utemeljeno zajedničko tržište široke palete proizvoda i usluga. Carine između ovih   šest država su ukinute 1. srpnja 1968. godine. Kako je pothvat uspostavljanja zajedničke politike bio izrazito uspješan, Europskoj ekonomskoj zajednici odlučile su se priključiti i Danska, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Istovremeno, kada su te tri zemlje  postale članice zajednice 1973. godine, uvedena je i socijalna politika i politika zaštite okoliša, a sve je to vodilo i ka pravim izborima za Europski parlament. U srpnju 1979. godine održani su prvi izbori za Europski  parlament (European Parliament). To  je institucija koja predstavlja građane država članica zajednice, a broj članova parlamenta je razmjeran udjelu stanovnika pojedine
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks