Etw prez

Description
1. Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Žilinská univerzita v Žiline, Národná…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 6 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • 2. Učíme sa spolupracovať Ing. Peter Fábik Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
 • 3. Partnerská škola / partnerské školy • Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP2, • Gymnázium Štefana Moysesa , Moldava nad Bodvou, Slovensko • Hotelová akadémia, Bratislava, Bratislava, Slovensko • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra, Slovensko
 • 4. Charakteristika projektu • Komunikácia v slovenčine • 15 – 19 rokov • Predmety, ktorých sa projekt dotýka: slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis, informatika, geografia • Časový harmonogram: nov. ’14 – máj ‘15 • Projektové výsledky / výstupy budú zverejnené na TwinSpace
 • 5. Ciele projektu • Navrhnúť štruktúru a dizajn kalendára na rok 2015 • Vytvoriť kalendár
 • 6. Pracovný postup • Vytvorenie fotografií mesta • Spracovanie fotografií • Vytvorenie návrhov kalendára • Hlasovanie o alternatívach kalendára
 • 7. Očakávané výsledky • Spolupráca žiakov partnerských škôl • Vytvorenie kalendára partnerských miest projektu
 • 8. Predbežné výsledky • Vytvorenie fotografií o meste Košice, vytvorenie dizajnu kalendára
 • 9. Registrácia projektu
 • 10. Výstupy z TwinSpace I.
 • 11. Výstupy z TwinSpace II.
 • 12. Výstupy z TwinSpace III. Stránky: 1 Materiály: 1 Členovia: počet členov – učiteľov 1, počet členov – žiakov 1
 • 13. • Ing. Peter Fábik • fabik.peter@azet.sk • Mesto, v ktorom ste absolvoval/a vzdelávanie: KE • Termín konania záverečnej prezentácie: 17.12.2014 • Meno lektorky/a: Mgr. Martina Vinjarová Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks