Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus

Description
Minna Kivipelto: Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus. Esitys Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI:n keskustelutilaisuudessa 26.4.2018

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus M I N N A K I V I P E L T O , T H L P I K K U P A R L A M E N T T I , K A N S A L A I S I N F O Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI- hankkeen keskustelutilaisuus 26.4.2018  
 • 2. Millainen on vaikuttava etuus- ja palvelujärjestelmä vuonna 2030?
 • 3. Vaikuttava etuus- ja palvelujärjestelmä tukee ihmisen taloudellista, sosiaalista ja toimintakyvyllistä hyvinvointia  Tutkimustuloksia: Sosiaalityön asiakkaiden tilanteissa tapahtui parannusta todennäköisemmin silloin, kun heille tarjottiin monipuolista tukea, apua ja kannustusta  Vähemmän todennäköisesti tilanteet paranivat silloin, kun heille tarjottiin vain taloudellista tukea ilman muita tukimuotoja (Johansen 2014; Malmberg-Heinonen 2011; Kivipelto ym. 2013)
 • 4. Palkkatyön, yrittäjyyden, opiskelun, hoivan, sosiaaliturvan ja muiden osallisuuden muotojen yhdistäminen on mahdollista Ihminen voi esimerkiksi työskennellä omassa yrityksessään, opiskella ja toimia omaishoitajana. Osallisuusyhteiskunnassa ihmisten tarpeet ja niihin soveltuvat osallisuuden muodot kyetään sovittamaan yhteen
 • 5. Toimintakyvyn alentuessa ihminen voi vähentää osallistumistaan ja toimintakyvyn noustessa lisätä sitä ilman, että taloudellinen perusta välillä katkeaa tai tulee loukkuja Työttömyyttä ei käytännössä ole, on vain erilaisia tapoja olla osa yhteiskuntaa
 • 6. Vaikuttava osallisuuden tukeminen ei sisällä pakkokeinoja   Tutkimustulos: Työttömille tehdyn selvityksen mukaan työllistymisen esteistä suurimmat olivat työpaikkojen puute, heikko terveys ja työtä vastaavan osaamisen tai koulutuksen puute (Työttömien valtakunnallinen yhdistys ja Työterveyslaitos) 
 • 7. Ihmisten on mahdollista seurata tulojen ja etuuksien erilaisten muotojen kertymistä ja käyttöä tulorekisteriin liitetyn verkkosovelluksen kautta tai jos eivät sitä halua tai pysty tekemään, siihen erikoistuneiden työntekijöiden kanssa. Taloudellinen etuus ei katkea, vaan sen maksaja vain voi muuttua Siirtyminen palkkatyöstä esim opiskeluun, kuntoutumiseen tai vapaaehtoistyöhön joustavaa
 • 8. Sosiaalityö tarjoaa tukea ja ratkaisuja vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden tukemiseen ja tilanteiden parantamiseen Sosiaalisen tuen muotoja on monenlaisia, joista osa suuntautuu yksilöiden ja perheiden tukemiseen, osa yhteisötasolle ja rakenteiden muuttamiseen niin, että myös heikoimmassa asemassa olevien osallisuus voi toteutua Sosiaalipalvelut ovat osa joustavaa ”osallisuusturvaa”
 • 9. Sosiaalityön tehtävänä on tehdä arvioinnit ihmisten kanssa, jotka eivät ole kykeneviä työhön, opiskeluun tai muuhun varsin itsenäistä aktiivisuutta edellyttävään toimintaan. Sosiaalityö selvittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa sairauden hoidon ja kuntoutumisen mahdollisuudet
 • 10. Freireläinen vapautuksen pedagogiikka Tuetut perusopinnot Peruskoulutus  Omaehtoinen opiskelu, harrastepohjaiset opiskelut Ammatillinen opiskelu ja täydennyskoulutus Korkeakoulututkinnot Koulutuksen ja opiskelun mahdollisuudet
 • 11. Rakenteellisella tasolla sosiaalityön ammattilaiset etsivät aktiivisesti keinoja, joiden avulla yhteisöjä ja yhteiskunnan rakenteita voidaan muuttaa niin, että ne tukevat ihmisten toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta.
 • 12. Hädän tai avun tarpeessa oleville on useita moniammatililsia matalan kynnyksen paikkoja, joissa asiansa voi saada käsittelyyn heti. Asiakasta ei koskaan käännytetä vaan akuutit asiat ratkaistaan heti ja tehdään jatkosuunnitelma. Palveluihin on matala kynnys
 • 13. Palveluja ohjaa tieto vaikuttavuudesta, eivät esim välittömät kustannukset. Tietojärjestelmät saatu kuntoon. Vaikuttavuustieto kaikkien saatavilla. Vaikuttavuustietoa kerätään osana yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa
 • 14. Tulottomuus ei ole yhteydessä työttömyysasteeseen, jonka paraneminen ei ole näkynyt tulottomuuden vähenemisenä (Saari 2017) Työttömien terveydentila on heikompi ja he käyttävät vähemmän terveyspalveluja kuin muu samanikäinen väestö (Kerätär 2016) Osallisuus on asteittaista – myös kuntoutuminen on yhteiskunnan jäsenyyttä
 • 15. Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula & Saikku, Peppi (2016c) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Raportti 4/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Johansen, Sissel (2014) Psycho-social processes and outcomes of family group conferences for long-term social assistance recipients. British  Journal of Social Work, 44 (1), 145–162. Kerätär, Raija (2016) Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän. Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1340. Oulun yliopisto. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526210865.pdf Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Saikkonen, Paula (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Raportteja 8. Helsinki: THL.  Malmberg-Heinonen, Ira (2011) The effects of family group conferences on social support and mental health for longer-term social assistance recipients in Norway. The British Journal of Social Work, 41 (5), 949–967. Lähteitä
 • 16. Saari, Juho (toim) (2017) Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100775/Saari_Sosiaaliturvari ippuvuus.pdf?sequence=1 Saikkonen, Paula & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2015) Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Tutkimusjulkaisu 89. Helsinki, Kunnallisalan kehittämissäätiö.  Sipilä, Jorma (2011) Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! Yhteiskuntapolitiikka (4), 359–372.  Työttömien valtakunnallinen yhdistys & Työterveyslaitos (2018) Työttömälle mahdollisuus vaikuttaa aktiivitoimiinhttp://www.tvy.fi/artikkeli- tyottomalle-mahdollisuus-vaikuttaa-aktiivitoimiin/ WHO. Evidence on Social Determinants of Heath. http://www.who.int/social_determinants/themes/en/ Ylikännö, Minna (2017) Työttömät palvelujärjestelmä heittopusseina. Julkaisussa Tuulio-Henriksson, A., Kalliomaa-Puha, L. & Rauhala, P-L. (toim.) Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kela: Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/178926 Lähteitä
 • 17. thank you!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks