Етика ділового спілкування - PDF

Description
Етика ділового спілкування Навчальний посібник / Гриценко Т.Б - К. : Центр учбової літератури, c. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 21 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Етика ділового спілкування Навчальний посібник / Гриценко Т.Б - К. : Центр учбової літератури, c. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями. ПЕРЕДМОВА РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 1.1. Поняття про спілкування 1.2. Культура і спілкування 1.3. Спілкування як комунікація 1.4. Техніка спілкування 1.5. Моделі та стилі спілкування 1.6. Спілкування і діяльність 1.7. Етичний бік спілкування РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ 2.1. Класифікація функцій спілкування 2.2. Характеристика сторін спілкування 2.3. Етичні установки РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 3.1. Загальні відомості про невербальне спілкування 3.2. Особистісний простір 3.3. Сигнали очей 3.4. Постава і поза 3.5. Значення деяких жестів 3.6. Метамова, або як читати між рядками РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ 4.1. Форми і види діловою спілкування та фактори впливу 4.2. Рівні ділового спілкування 4.3. Вимоги до учасників ділового спілкування 4.4. Ділова бесіда Як проводити ділові бесіди Різновиди бесід Етапи бесід 4.5. Ділова розмова по телефону Телефонна розмова це один із видів усного ділового мовлення Чи знімати слухавку? Необхідно вирішити ділове питання Про правила етикету ділової телефонної розмови Мобільний телефон і ділові стосунки 4.6. Ділові зустрічі 4.7. Переговори Поняття про переговори. Три основи стратегії переговорів Підготовка до переговорів Стратегічні підходи до проведення переговорів Тактика і принципи переговорів Сприйняття партнера е процесі переговорів Як провести переговори 4.8. Нарада 4.9. Збори Дискусія Теле- и прес- конференція Мозковий штурм Публічні виступи Ділова доповідь РОЗДІЛ 5. МИСТЕЦТВО ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І ГОВОРИТИ 5.1. Уміння говорити 5.2. Техніка мовлення 5.3. Роль запитання в спілкуванні 5.4. Засоби спілкування, суперечки 5.5. Чітко писати чітко мислити РОЗДІЛ 6. УМІННЯ СЛУХАТИ 6.1. Слухання в процесі спілкування 6.2. Слухання як активний процес 6.3. Нерефлексивне слухання 6.4. Рефлексивне слухання 6.5. Як навчитися правильно слухати РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 7.1. Вимоги до сучасного керівника Стилі управлінської діяльності 7.3. Як ефективно використовувати робочий час РОЗДІЛ 8. ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ 8.1. Особливості управління та підприємництва 8.2. Соціальні типи в діловому спілкуванні 8.3. Принципи прийняття управлінських рішень 8.4. Діловий протокол та організація ділових прийомів 8.5. Як бути хорошим керівником 8.6. Види критики підлеглих РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧИЙ КОНФЛІКТ 9.1. Дещо про природу конфліктів 9.2. Моделі конфліктів 9.3. Спілкування як суперечка РОЗДІЛ 10. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ Проблема підбору кадрів Проблеми найму на роботу з позиції керівника фірми Методика співбесіди під час прийняття на роботу Зарубіжний досвід РОЗДІЛ 11. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ. МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини Професійна етика. Норми професійних ділових відносин Авторитет особистості Особливості роботи керівника і норми його поведінки Мовленнєвий етикет Мовний етикет української науки РОЗДІЛ 12. ЩОДЕННИЙ ЕТИКЕТ Культура поведінки на вулиці, в магазині Правила поведінки у кав ярні, їдальні, ресторані Як поводитися в транспорті На вернісажі, в картинній галереї У театрі, бібліотеці РОЗДІЛ 13. ДІЛОВИЙ ОДЯГ Дещо про одяг Діловий одяг для чоловіків Діловий одяг для жінок РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ Офіційна мова Основні управлінські культури: характерні риси та особливості Особливості спілкування з іноземцями ПЕРЕДМОВА Дисципліна Етика ділового спілкування ґрунтується на багатьох науках, зокрема на психології спілкування, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. її вивчення зумовлене потребами сьогодення. Ділова людина чи то підприємець, менеджер чи керівник повинна обов язково вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати свою позицію, аналізувати висловлювання партнера, критично оцінювати відповідні пропозиції. Необхідною умовою цього є вміння слухати, вести бесіду, створити доброзичливу атмосферу, уміння справити позитивне враження, відповідна завчасна підготовка. У центрі уваги цього курсу особистість менеджера, керівника. Не досить володіти знаннями, вміннями, методами спілкування, щоб бути хорошим фахівцем. Потрібно мати ще й відповідний рівень внутрішньої культури. Морально-етичні проблеми особистість вирішує залежно від своїх базових життєвих принципів. Етика ділового спілкування це наука, яка оперує відповідними знаннями, теоріями, методами, методологією, і водночас мистецтво, тому що залежить від світосприйняття та здібностей особистості. Основним завданням цієї дисципліни є не тільки навчання студентів науці ділового спілкування, а й спонукання їх до мистецтва спілкування шляхом активної пізнавальної діяльності, формування відповідної мотивації, самовдосконалення, використання різних вправ і завдань. Більш глобальною метою є розкриття краси, гармонії людських стосунків, зокрема у сфері ділового спілкування, спонукання до формування особистісних морально-етичних принципів, які стали б основою всієї трудової діяльності керівника, організатора, менеджера. Курс орієнтований переважно на практичне оволодіння відповідними навичками, уміннями, а не на високий рівень академічно-теоретичних знань. Подається широкий діапазон напрямів розкриття тієї чи іншої теми, які викладач може поглиблювати. 1.1. Поняття про спілкування Спілкування основна форма людського буття. Його відсутність чи недостатність може деформувати людську особистість. Спілкування є основою практично всіх наших дій, служить життєво важливій меті встановлення взаємозв язків і співпраці. Здібність до спілкування завжди була однією з найважливіших людських якостей. До людей, які легко вступають у контакт і вміють привернути увагу до себе, ставляться із симпатією. Із замкнутими людьми намагаються обмежити контакти або взагалі уникати їх. Більшість людей вважає, що вони вміють спілкуватися. Але практика свідчить, що ефективно це робити вміють далеко не всі, у тому числі й керівники, менеджери. До 90% робочого часу управлінці повинні витрачати саме на спілкування. Адже звіти, проведення нарад, засідань, бесід, дискусій, переговорів усе це різні форми ділового спілкування. Опитування свідчать, що 73% американських, 60% англійських і 86% японських менеджерів невміння ефективно спілкуватися вважають основною перешкодою на шляху досягнення цілей, що стоять перед організацією. Спілкування нагадує своєрідну піраміду, яка складається із чотирьох граней. У його процесі можна пізнати інших людей, обмінятися з ними інформацією, співпрацювати з ними і водночас пережити емоційний стан, що виникає в результаті цього. Таким чином, спілкування це процес установлення й розвитку контактів між людьми, що виникає як потреба у спільній діяльності та включає: сприйняття, пізнання і розуміння партнерів по спілкуванню (перцептивна сторона спілкування); обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування); вироблення єдиної стратегії взаємодії (інтерактивна сторона спілкування). У загальному вигляді спілкування є формою життєдіяльності людей і необхідною умовою їх об єднання (людина соціальна істота) та розвитку окремої особистості. Соціальний зміст спілкування полягає в тому, що воно інтегрує соціальний досвід і культуру, яка передається від покоління до покоління. Спілкування є також важливим фактором психологічного розвитку людини. За своїми формами і видами спілкування досить різноманітне. Способи, сфера і динаміка спілкування визначаються соціальними функціями людей учасників спілкування, соціальним статусом, службовими обов язками. Спілкування регулюється факторами, пов язаними з виробництвом, обміном і потребами, а також сформованими і прийнятими в суспільстві законами, правилами, нормами, соціальними інститутами тощо. За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування: вербальне (словесне) спілкування, яке в свою чергу поділяється на усне та писемне мовлення; невербальне (безсловесне) спілкування. За деякими даними, 60 80% інформації від співрозмовника ми отримуємо по невербальному каналу. Невербальні засоби спілкування досить різноманітні. До основних належать: візуальні засоби спілкування (рухи м язів обличчя, вираз обличчя, очей; рухи рук, ніг жести; рухи тіла; просторова дистанція; реакція шкіри: почервоніння, пітливість; поза, постава; зовнішній вигляд одяг, зачіска, косметика, аксесуари); аудіальні засоби (паралінгвістичні: якість голосу, його діапазон, тональність, темп, ритм, висота звуку; екстралінгвістичні: мовні паузи, сміх, плач, зітхання, кашель, плескання); тактильні засоби спілкування включають усе, що пов язано з дотиками співрозмовників (потискання рук, обійми, поцілунки, поплескування по плечах тощо); ольфакторні засоби спілкування, які включають приємні та неприємні запахи навколишнього світу, природні та штучні запахи людини. На невербальні засоби впливає конкретна культура того чи іншого народу, тому дуже важко знайти спільні норми для всього людства. За характером зв язку спілкування поділяється на: ^ безпосереднє (контакт один на один); опосередковане за допомогою письмових чи технічних засобів, віддалених у часі чи в просторі учасників спілкування; За кількістю учасників у спілкуванні розрізняють такі різновиди спілкування: міжособистісне спілкування, тобто безпосередні контакти людей у групах чи парах, постійних за складом учасників; масове спілкування, тобто багато безпосередніх контактів між незнайомими людьми, а також комунікація, опосередкована різними видами засобів масової інформації. За включенням у процес спілкування соціальних складових спілкування поділяють на:: міжособистісне спілкування (спілкування між конкретними особистостями, які володіють індивідуальними якостями, що розкриваються в процесі спілкування і організації взаємних дій). Соціальні ролі мають при цьому допоміжне значення; рольове спілкування (спілкування між комісіями визначених соціальних ролей, коли дії, поведінка учасника такого спілкування визначаються виконуваною соціальною роллю). У процесі такого спілкування людина відображається не тільки як індивідуальність, а як со
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks