Etica Pedagogica Si Criteriile Ei

Description
Etica pedagogica si criteriile ei

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
   A  SPECTEALEACTIVI  TĂȚII  PEDAGOGICE   ,  DIRECȚIONAREA MORALĂ   ,  ETICĂ   ,  SPIRITUALĂ    Virgil Mandacanu mentiona ca  pregătirea cadrelor didactice este una dintre cele mai importante etape în funcționarea unui sistem educațional competitiv, fundamentat pe  principii autentice și autohtone. La baza acestei teorii este fundamentat și principiul corelat cu armonia dintre ştiinţă, credinţă, cultura etnică și etica comportamentului uman, elemente de interacțiune cu valorile morale și spirituale.  Curriculumul de bază școlar se alege nu în dependență de dorințele pedagogului, ci în dependență de factorii social - economici, adică de Idealul Educațional. Cel mai bine caracterizează fenomenul pedagogic al interacțiunii, situațiile ce redau conflictele apărute în procesul educației. C EFAPTE , FENOMENE , ASPECTEALE ACTIVITĂȚII PEDAGOGICE CARACTERIZEAZĂ SISTEMUL RELAȚIILOR  , INTERACȚIUNIIȘIINTERDEPENDENȚEI ÎNCOMUNICAREAPROFESOR  - ELEV ?  Psihologul georgian U. D. Uznadze consideră conflictele apărute îm procesul educației drept izvorul așa - numitei tragedii educaționale.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks