Ethosul şcolar

Description
n

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Ethosul şcolarDebutat în anul şcolar 2016-2017, Proiectul educaţional Concurs și simpozion ”PE AICI NU E! ECE#” ş$-a %ro%us %ro&o'area $stor$e$ na($onale ş$ a une$ a)tu*$n$ *esch$se ş$ construc)'e în abor*arearolulu$ %ersonal$t+($lor în $stor$e ş$ în &o)'area ele'$lor %entru actul *e în'+(are %r$n real$area *econe$un$ $nter*$sc$%l$nare. Anul acesta scolar 2017-201/, e*$($a a II-a are sub)tlul ”Un$rea na($onal+, un'$s î&%l$n$t#”.e *erulea+ ac)'$t+($ *e 'oluntar$at cu caracter %er&anent, %r$n %ro$ectul n(ele%c$uneab+trne($$”, *ator$t+ %artener$atulu$ cu C+&$nul %entru %ersoane 'rstn$ce 3 nou+ şans+” *$n 4+r+şeş),*e 5es)onare a *eşeur$lor, %r$n %ro$ectul n*eşte 'er*e# Colectea+ selec)' ş$ rec$clea+#”. n ul)&$$ an$ , 'oluntar$$ E8 9 er'$c$ul Euro%ean *e 8oluntar$at: sunt %reen($ la ac)'$t+($le noastre şcolare ş$etraşcolare, ele'$$ noştr$ ;$n* *orn$c$ *e a a<a nout+($ ş$ *e a *es=+şura ac)'$t+($ non=or&ale cu aceş)a.Ac)'$t+($le au loc *ator$t+ %rotocolulu$ *e colaborare înche$at între >$ceul !ehnolo5$c Ere&$ar$5orescu” ş$ Asoc$a($a 8oluntar$at %entru 8$a(+” *$n 4+r+şeş) ,  proiectele ?ee% @al$n5# BeEuro%ean#”,  D$erent but eual#” fiind finanţate de Uniunea Europeana prin programulErasmus+, gestionat in Romania de A.N.P.C.D.E.F.P . !$ner$ *$n %an$a, ran(a, Ital$a, Portu5al$a,rec$a au $nterac($onat %e %arcursul acestor an$ cu ele'$$ ,;$n* o o%ortun$tate %entru e$ *e a-ş$%er=ec($ona l$&ba en5le+, *e a în'+(a *e%re cultura ş$ c$'$l$a($a alte$ t+r$, *ar ş$ *e a î&%+rt+ş$ cte ce'a*es%re tra*$($$le, cultura, ob$ce$ur$le %o%ulare ro&neşte$. n anul şcolar 2017-201/ se *erulea+%ro$ectul hare 8olunteer$n5”.  e obser'+ asFel, c+ $n*$=erent *e (ara *e or$5$ne, sunte& un$($ în cu5et ş$-n s$&($r$, *or$n* oe*uca($e %er=or&ant+ ....
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks