ETAPE ÎN EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING - PDF

Description
ETAPE ÎN EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING STAGES IN MARKETING CONCEPT EVOLUTION Assistant Professor, PhD, lonel Dumitru Marketing Deppartment, Academy of Economy Studies, Bucharest, Romania Abstract:

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ETAPE ÎN EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING STAGES IN MARKETING CONCEPT EVOLUTION Assistant Professor, PhD, lonel Dumitru Marketing Deppartment, Academy of Economy Studies, Bucharest, Romania Abstract: From the begging until today, the marketing concept evolved the following stages: production stage, in which the most important factor was to increase the offer for assure the demand, sales stage, in which the most important factor was the development of personal selling, the marketing stage, in which the most important factor was to assure the functions of the modern marketing activities, the societal stage in which the most important factor was to connect the company at environment and the strategically relationship stage in which the most important factors are segmentation, target and positioning. Keys words: production stage, sales stage, marketing stage, societal stage, relationship stage Dinamismul social economic, manifestat prin dezvoltarea forţelor de producţie, adâncirea specializării, mutaţii demografice, schimbarea condiţiilor de muncă şi de viaţă 1 au determinat o evoluţie continuă a activităţii de marketing, din punct de vedere conceptual si operaţional. Astfel, trecerea de la stadiul în care marketingul era considerat un simplu instrument de creştere a vânzărilor bunurilor de larg consum, prin utilizarea unor tehnici agresive de cucerire a pieţelor existente, având o puternică orientare spre producţie şi spre distribuţie 2, până la actualul stadiu de evoluţie, în care marketingul este privit ca un proces social şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare 3, reprezintă un lung proces de dezvoltări extensive şi intensive 4 în domeniul marketingului. Momentul apariţiei marketingului este, după opinia majorităţii specialiştilor, la începutul secolului XX, în Statele Unite ale Americii, marketreingul fiind un produs al respectivului secol. Trebuie menţionat faptul că, unele activităţi de marketing dintre care le evidenţiem pe cele cu caracter promoţional, s au desfăşurat cu mult timp înaintea acestei date; unii autori consideră astfel că marketingul este o activitate care a fost practicată de la primele tranzacţii comerciale, marketingul fiind considerat una dintre cele mai vechi activităţi ale omului. Totuşi, discutând despre apariţia marketingului modern, aşa cum acest domeniu este perceput actualmente, putem spune că apariţia orintării de marketing s a realizat în momentul în care întreprinzătorii au început să aibă în vedere dimensionarea şi 1 Florescu, C. (coord), Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1992, pag Pop, N. Al., (coord), Marketing Strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag Kotler, Ph., Managementul Marketingului, prima ediţie retipărită, Editura Teora, 1999, pag Balaure,V.,(coord), Marketing, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Editura Uranus,Bucureşti, 2002, pag.44 11 structurarea ofertei pornind de la cunoaşterea prealabilă a cerinţelor consumatorilor şi, pe această bază, asigurarea unei cât mai depline satisfacere a nevoilor acestora. Acest fapt s a realizat prin afirmarea şi dezvoltarea rolului cercetărilor de marketing la începutul secolului XX. În dezvoltarea sa marketingul a parcurs următoarele etape: 1. Etapa producţiei în dezvoltarea marketingului 2. Etapa vânzărilor în evoluţia marketingului 3. Etapa marketingului propriu zis 4. Marketingul societal şi perspectivele dezvoltării acestuia 5. Etapa marketingului strategic relaţional 1. Etapa producţiei în dezvoltarea marketingului De la apariţia sa şi până în prezent mediul de marketing şi însuşi conceptul de marketing au suferit o serie de modificări generate de schimbarea caracteristicilor generale ale economiei si societăţii umane. Astfel, trecerea de la era producţiei specifică perioadei cunoscute sub numele de Revoluţia Industriala, la era vânzărilor de la începutul secolului a determinat si modificarea conceptului de marketing. În era producţiei principala preocupare a managerilor era de eficientizare a producţiei, pe fondul unei cereri crescânde. Utilizarea noilor descoperiri în domeniul tehnicii a permis dezvoltarea producţiei de masă şi aplicarea principiilor de organizare a muncii pe baza diviziunii si automatizării au generat creşteri spectaculoase ale volumului producţiei, care să acopere imensa creştere a cererii din partea consumatorilor. Marketingul însă s a dezvoltat mai puţin, edificatoare fiind filosofia celui mai mare producător mondial de automobile Henry Ford care considera următoarele cumparătorii pot să îşi dorească orice culoare pentru automobile atâta timp cât aceasta este neagră. Această afirmaţie a fost făcută în legătură cu modelul Ford T şi a fost explicată de necesitatea creşterii ritmului producţiei, toate celelalte nuanţe coloristice necesitând un timp mai mare de uscare vopseaua neagră, singura care putea fi utilizată în condiţiile unei cereri presante. 2. Etapa vânzărilor în evoluţia marketingului Creşterea volumului producţiei a determinat o satisfacere completă a cererii. Prin urmare în aceasta eră a vânzărilor specifică anilor (în economiile occidentale, modelul fiind cel al economiei S.U.A.) principala preocupare a managerilor a fost de identificare de noi clienţi şi de noi pieţe. Ca urmare marketingul se dezvoltă mai ales sub aspectul perfecţionării tehnicilor de promovare. Robert Keith, preşedintele societăţii Pillsbury, consideră ca impulsionarea vânzătorilor este la fel de importantă ca şi ţinerea evidenţelor contabile 5. Marketingul specific acestei perioade se concentrează asupra produselor firmei şi asupra principalelor tehnici de vânzare sau promovare pentru obţinerea profiturilor. În acest sens, cea mai dezvoltată tehnică de promovare din perioada respectivă a fost aceea de utilizare a forţei de vânzare (agenţii comerciali), respectiva tehnică devenind una dintre cele mai întâlnite ocupaţiuni profesiunale din anii Berkowitz, E. N., Kerin, R., Rudelius, W., Marketing, second edition, Boston, 1989, pag 3. Etapa marketingului propriu zis După anii 60 se trece la o alta etapă în gândirea managerială şi anume etapa conceptului de marketing în cadrul căreia, pentru atingerea obiectivelor sale, întreprinderea trebuie să identifice dorinţele şi nevoile consumatorilor ţintă şi să le satisfacă într un mod mai complet decât o face concurenţa. Se considera că s a intrat in aceasta noua etapă o data ce în Raportul Anual prezentat de presedintele firmei General Electric în anul 1952, a subliniat faptul că firma General Electric va fi organizată către consumator 6. În acest mod conform cu principiile etapei, întreprinderea îl va cunoaşte şi îl va înţelege pe consumator atât de bine încât produsele sau serviciile sale se vor potrivi cu nevoile acestuia. Se consideră că în cadrul acestei etape marketingul evoluează semnificativ din punct de vedere conceptual, fiind momentul în care se definesc principalele funcţii pe care trebuie să le îndeplinească activitatea de marketing: Funcţia de investigare a mediului cu care interacţionează întreprinderea; Funcţia de adaptare continua a activităţii întreprinderii la dinamica şi evoluţie mediului; Funcţia de satisfacere a nevoilor consumatorilor la un nivel superior; Funcţia de maximizare a profitului obţinut de întgreprindere. 4. Marketingul societal şi perspectivele dezvoltării acestuia Anii 90 marchează trecerea la o alta abordare în modul de conducere a activităţii de marketing şi anume etapa marketingului societal orientat către mediu cu toate componentele sale 7 caracterizat de asumarea unor responsabilităţi sociale şi umane de către firme şi evitarea unor stări conflictuale de mediu, în care întreprinderea trebuie să identifice nevoile, dorinţele şi interesele consumatorilor, să le satisfacă mai eficient decât concurenţa astfel încât sa menţină si să sporească bunăstarea consumatorilor şi a societăţii. În conformitate cu această optica întreprinderea are în vedere rezolvarea unor probleme legate de posibilele contradicţii care pot apare între dorinţele consumatorilor, exprimate pe termen scurt şi prosperitatea acestora şi a societăţii, în general, pe o perioadă lungă de timp. 5. Etapa marketingului strategic relaţional Din punct de vedere cronologic, ultima orientare a marketingului este cea strategicrelaţională, care este analizată în comparaţie cu orientarea tradiţională, a cărei denumire este regăsită în cadrul literaturii de specialitate şi sub numele de etapa tranzacţională 8. 6 Berkowitz, E. N., Kerin, R., Rudelius, W., op. cit. 1989, pag Bruhn, M., Marketing noţiuni de bază pentru studiu şi practică, Editura Economică, Bucureşti 1999, pag Olteanu, V., Management Marketing o provocare ştiinţifică, Editura Ecomar, Bucureşti, 2002, pag. 37, Balaure, V., (coord), op. cit., 2002, pag Marketingul din această perioada prezintă următoarele particularităţi, prezentate în cadrul tabelului următor: Diferenţele dintre abordarea de marketing tradiţională şi abordarea strategicrelaţională ABORDARE TRADIŢIONALĂ ABORDARE STRATEGIC RELAŢIONALĂ Concentrare asupra tranzacţiei Parteneriat strategic Concurenţă Colaborare Profit pentru întreprindere Profit în parteneriat Cumpărător pasiv Cumpărător activ, în calitate de participant Control concentrat asupra activităţii Control asupra procesului relaţional întreprinderii Concentrarea asupra activităţii pe termen scurt Concentrarea asupra activităţii pe termen lung Independenţă Dependenţă în cadrul unei reţele Sursa: Donaldson, B., O Toole, T., Strategic Market Relationship from strategy to implementation, John Wiley & Sons, 2002, pag. 8 De menţionat faptul că această abordare prezintă o dublă formă de manifestare: asupra consumatorului propriu zis, elementul de maximă importanţă fiind de fidelizare a relaţiilor, şi asupra întregului mediu cu care interacţionează întreprinderea generând forme relaţionale avansate care cuprind societăţi mixte, alianţe strategice, reţele organizaţionale şi integrări verticale 9. În toate aceste etape ale evoluţiei sale, orientarea strategică a activităţii de marketing a fost o componentă fundamentală a întregii întreprinderi. Complexitatea mediului de afaceri a determinat separarea practicilor de marketing în două mari categorii: marketing strategic (analiza nevoilor indivizilor şi organizaţiilor) şi marketing operaţional (mijloacele tactice de realizare a oboectivelor, braţul comercial al întreprinderii 10. Diferenţele dintre cele două concepte sunt redate în cadrul tabelului următor, care prezintă principalele obiective pe care şi le propune întreprinderea spre soluţionare cu ajutorul lor: Elemente specifice marketingului strategic şi marketingului operaţional MARKETING STRATEGIC Stabileşte regulile de bază Fundamentează structura (la nivel constitutiv) MARKETING OPERAŢIONAL Fundamentează planul de marketing Defineşte traseele ce vor fi următite 9 Webster, F. E., The changing role of marketing in the corporation, Journal of Marketing nr. 56 (oct.) 1992, pag Lambin, J. J., Le Marketing Strategique Une perspective européene, Ediscience international, Paris, 1996, pag Orizontul obiectivelor este pe termen mediu sau lung Orizontul obiectivelor este pe termen scurt Sursa: adaptat după: Pop, N. Al., (coord), op. cit., 2000, pag. 21 Elementele definitorii ale marketingului strategic sunt: 1. Analiza nevoilor si definirea pieţei de referinţă, 2. Segmentare pieţei (macro si micro segmentare); 3. Identificarea produselor ţintă; 4. Analiza atractivităţii din punct de vedere cantitativ (piaţa potenţială) şi din punct de vedere dinamic (ciclul de viaţă al produselor); 5. Analiza competitivitaţii produselor ţintă prin identificarea avantajelor concurenţiale; 6. Elaborarea strategiei de marketing, componentă operaţională fundamentală a marketingului strategic. Pentru atingerea obiectivelor sale, marketingul strategic utilizează un bogat instrumentar alcătuit, pe de o parte, din metode si tehnici tradiţionale (procedeele sunt utilizate şi de alte domenii economice, îndeosebi de managementul strategic) cum ar fi: Analiza S.W.O.T., de stabilire a legăturii dintre punctele forte şi cele slabe ale unei întreprinderi şi elementele de atractivitate sau de ostilitate ale mediului extern; Analiza portofoliului de afaceri prin diferite procedee dintre care cele mai cunoscute sunt: modelul de portofoliu (matricea) B.C.G.; matricea General Electric McKinsey, matricea Arthur D. Little de evaluare a poziţiei competiţionale a afacerii; Evaluarea şi controlul strategiei prin: modelul P.I.M.S., benchmarching etc. Pe de altă parte marketingul strategic utilizează o serie de metode specifice ca: Analiza nevoilor si a comportamentului consumatorilor (prin utilizarea diferitelor metode de segmentare); Analiza atractivităţii pieţei de referinţă ( îndeosebi analizele efectuate asupra ciclului de viata a produselor), analiza nişelor strategice (analiza GAP) ; Analiza competitivităţii întreprinderii; Modele decizionale strategice referitoare la componentele mixului de marketing. Pentru aplicarea corespunzătoare a principiilor marketingului strategic la nivel de întreprindere, structura organizatorică trebuie să depăşească cadrul funcţional tradiţional şi să capete o orientare strategică 11 spre piaţa şi consumatori, un rol însemnat avându l directorul de marketing, care trebuie să înlocuiască cunoscutele organigrame centrate in jurul funcţiilor, produselor sau spaţiilor geografice cu alte modalităţi 11 Robey, D., Designing Organizations, second edition, IRWIN, Illinois, 1986, pag organizatorice care să aibe în prim plan clientul şi satisfacerea nevoilor sale. Din acest punct de vedere se remarcă dezvoltarea structurilor relaţionale, incluse într un concept nou, de marketingul relaţiilor 12. Strategia de marketing, ca obiectiv final al demersului de marketing strategic şi anume de trasare a căii care trebuie parcurse pentru atingerea anumitor obiective, trebuie să răspundă unor cerinţe contemporane extrem de complexe, cum ar fi: Schimbări foarte rapide în cadrul mediului de afaceri; Creşterea accentuată a concurenţei pe plan naţional şi internaţional datorită fenomenelor de integrare şi asociere economică; Respectarea unei etici de marketing (practicarea unui marketing responsabil care să tina cont de concepte ca ecologia, consumerismul, specificul local etc.); Toate aceste elemente ne fac să concluzionăm că marketingul strategic contribuie la perfecţionarea teoretică şi practică a acestui domeniu, reprezentând şi un factor de democraţie economică 13, deoarece: Oferă informaţii utile şi satisfacţii reale cumpărătorilor; Orientează investiţiile în funcţie de nevoile actuale; Respectă nevoile în diversitatea lor prin procesul de segmentare; Stimulează inovaţia si iniţiativa. Marketingul strategic, concept care este din ce in ce mai des utilizat in literatura de specialitate si în practica marilor firme, este aşadar o continuare logică a acestui proces de evoluţie a marketingului. În general, în cadrul literaturii de specialitate se insistă mai mult aupra componentelor marketingului strategic, mai puţin asupra încercării de definire propriu zisă a acestui concept. Astfel, marketingul strategic este definit drept marketingul S.T.P., având în vedere importanţa segmentării, a alegerii pieţei ţintă şi a poziţionării în cadrul activităţii de marketing 14. Alţi autori insistă asupra importanţei pe care o are marketingul asupra mecanismului de conducere, definind marketingul strategic drept procesul analizei strategice şi a deciziilor pe care managementul trebuie să le realizeze în orice organizaţie în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor 15. În fine, o altă categorie a definiţiilor se bazează pe existenţa proceselor strategice şi operaţionale în cadrul planificării de marketing. 16 Etapa marketingului strategic (deşi nu este încă recunoscută in unanimitate de către toţi specialiştii de marketing) este o etapă a analizei sistematice si permanente a nevoilor pieţei in care sunt dezvoltate acele concepte de produse sau servicii performante care să asigure diferenţierea calitativă faţă de clienţi si care să aibă drept ţintă categorii distincte de consumatori, asigurând avantaje concurenţiale pe termen lung in condiţiile creşterii bunăstării consumatorilor si societăţii in general. 12 Olteanu, V., op. cit., pag Lambin, J. J., op. cit., pag Kotler, Ph., op.cit., 1999, pag Cravens, D. W., Strategic Marketing, IRWIN, 1987, pag McDonald, M., Marketing Plans how to prepare them, how to use them, forth edition, Butterworth Heinemann, reprinted 2000, pag Bibliografie Balaure,V.,(coord), Marketing, Ed. a II a, Editura Uranus, Bucureşti, Berkowitz, E. N., Kerin, R., Rudelius, W., Marketing, Ed. a II a, Boston, 1989 Bruhn, M., Marketing noţiuni de bază pentru studiu şi practică, Editura Economică, Bucureşti, 1999 Cravens, D. W., Strategic Marketing, Editura Irwin, Illinois 1987 Florescu, C. (coord), Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1992 Kotler, Ph., Managementul Marketingului, Editura Teora, 1999 Lambin, J. J., Le Marketing Strategique Une perspective européene, Editura Ediscience International, Paris, 1996 McDonald, M., Marketing Plans how to prepare them, how to use them, Ed. a IV a, Editura Butterworth Heinemann, Olteanu, V., Management Marketing o provocare ştiinţifică, Editura Ecomar, Bucureşti, Pop, N. Al., (coord), Marketing Strategic, Editura Economică, Bucureşti Robey, D., Designing Organizations, Ed. a II a, Editura Irwin, Illinois, 1986 Webster, F. E., The changing role of marketing in the corporation, Journal of Marketing Nr. 56 (oct.),
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks