Eso Linguistic Estrangeres

Description
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Please download to get full document.

View again

of 127
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 127

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòriaLlengües estrangeres  Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòriaLlengües estrangeres  Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat per la Dra. Cristina Escobar, el Dr. Roger Gilabert i el Dr. Jaume Sarramona. © Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament Elaboració: Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Edició: Servei de Comunicació i Publicacions 1a edició: setembre de 2015 Disseny de la coberta: Estudi Carme Vives Impressió: EADOP Tiratge: 500 exemplars Dipòsit legal: B-23.841-2015 URL: www.gencat.cat/ensenyamentAquest llibre està publicat amb una llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veure’n una còpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.caEls termes de la llicència impliquen que aquest material pot ser:ã reproduït, distribuït i comunicat públicament sempre que se’n reconegui l’autoria;ã reproduït, distribuït i comunicat públicament sempre que l’ús no sigui comercial, iã utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicència idèntica a aquesta.  COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. LLENGÜES ESTRANGERES 3 ÍNDEX Índex Presentació  ............................................................................................................................................................... 5 Introducció  ............................................................................................................................................................... 6 Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic  ....................................................................................................... 8 Dimensió comunicació oral  ...................................................................................................................................   9ã Competència 1.  Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic ................................................................................................................ 10ã Competència 2.  Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa ......................................................................................................................................................... 21ã Competència 3.  Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs ................................................................................................................................. 32 Dimensió comprensió lectora  ................................................................................................................................   44ã Competència 4.  Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic ................................................................................................................................................................ 45ã Competència 5.  Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text i reconèixer la seva tipologia per comprendre’l ...................................................................................................................... 54ã Competència 6.  Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i per adquirir coneixement ................................................................................................................................... 63 Dimensió expressió escrita  ....................................................................................................................................   71ã Competència 7.  Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa ......................................................................................................................................................... 72ã Competència 8.  Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització..................................................................................................................................................... 80ã Competència 9.  Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports ..... 88 Dimensió literària  ....................................................................................................................................................   95ã Competència 10.  Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics .............. 96ã Competència 11.  Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics ...............................................104 Dimensió transversal actitudinal i plurilingüe  .....................................................................................................   112 Annex 1Continguts clau de les competències  ................................................................................................................... 115 Annex 2Competències i nivells de gradació  ....................................................................................................................... 117 Annex 3Portals de referència del Departament d’Ensenyament  ..................................................................................... 121
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks