esmaabi taiendoppe oppekava taienduskeskus mtu

Description
Koolituse pealkiri: Esmaabi täiendõppe koolitus Täienduskoolituse asutuse Täienduskeskus MTÜ nimi: Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe koolitus Õppekavarühm: Meditsiin Õppekava koostamise alus: Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava Õppe eesmärk: Esmaabi täiendõppe eesmärk on tuletada meelde ja kinnistada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Õppe keel

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ©2018 Täienduskeskus MTÜ   Koolituse pealkiri: Esmaabi täiendõppe  koolitus Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ   Õppekava nimetus:  Esmaabi täiendõppe  koolitus Õppekavarühm:  Meditsiin Õppekava koostamise alus:  Eesti Punase Risti 16- tunnine õppekava   Õppe eesmärk:  Esmaabi t äiendõppe eesmärk on tuletada meelde ja kinnistada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Õppe keel:  Eesti keel Õpiväljundid:   Koolituse lõpuks õppija:      Saab põhiteadmised esmaabi andmisest    Teab, kuidas käituda kannatanuga eluohtlik us olukorras    Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid Sihtgrupp: Esmaabi väljaõppe läbinute jätkukoolitus   Õppegrupi suurus:   Õppijate arv on kuni 23  osalejat Õppe alustamise tingimused:   Eelnevalt on läbitud esmaabiandja väljaõppe koolitus (koolitus on läbi tud 3 aasta eest). Õppe kogumaht:  8 akadeemilist tundi Õppekeskkonna kirjeldus:   Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Õppevahendid:  Paberkandjal koolitusmaterjalid, interneti videod, mulaaž id  ja mannekeenid Õppeprotsess:   Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi.   Õppe sisu:  On koostatud vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 «Töötervishoiu -  ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord» lisa 2 alusel.    Esmaabi olemus    Kannatanu seisundi hindamine    Esmaabi andmise taktika    Elustamine    ©2018 Täienduskeskus MTÜ      V õõrkeha eemaldamine hingamisteedest      Verejooksu peatamise võtted      Š oki olemus ja selle tunnused    Haavade teke    Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus    Luumurdudega kaasnevad ohud    Liige setraumad (nihestused, nikastused, põrutused)      Lahastamise viisid    Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused      erakorralised haigusseisundid Õppemeetodid:  Loeng, arutelud grupis, videode vaatamine ja nende analüüs, praktilised ülesanded   Õppematerj alide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal  Hindamine: Kokkuvõttev hindamine:   Mitteeristav. Hindamismeetod Hindamiskriteerium Praktiline ülesanne   Õigete elusatmisvõtete sooritamine Lõpetamise tingimused:   Väljasta tav dokument: Tunnistus väljastakse õppijale, kes osaleb õppetöös vähemalt 90% ning sooritab praktilise ülesande.   Tõend   väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 7 0% õppes ning sooritanud praktilise ülesande. Koolitaja kvalifikatsioon: Ene Mattus omab erakorralise meditsiini õenduse haridust. Töötab erakorralises meditsiinis üle 20 aasta. Esmaabi koolitusi on viinud läbi alates 2011 aastast. On aktiivne rahvaterviseedendaja ning on Eesti Terviseedenduse Ü hingu juhatuse liige. Täienduskoolitusasutuse kontakt: taienduskeskus.info@gmail.com Telefon: +372 509 4137 Õppekava kinnitamise kuupäev:   10.04.2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks