การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน - PDF

Description
การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน ว ธ ด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงาน 2) ในระยะแรกของการน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน ว ธ ด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงาน 2) ในระยะแรกของการน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX มาใช ในการจ ดท า บ ญช ของกองท นในพ นท ประกาศ ในป งบประมาณ 2558 จะเป นกองท นท ม งบประมาณต งแต 5 ล านบาทข น ซ งม จ านวน 33 กองท น ประกอบด วย กองท น ประเภท ก. 11 กองท น ประเภท ข. 22 กองท นส วนกองท นท ม งบประมาณต ากว า 5 ล านบาท จ านวน 21 กองท น ในระยะแรกให ใช โปรแกรมบ ญช MS. Excel 3) เน องจากระบบงาน Microsoft Dynamics AX ซ งเป นระบบงานท ให ข อม ล สารสนเทศท เป นประโยชน หลายด าน และม ความม นคงและเช อถ อได ส ง ซ งการ ท างานของระบบจะม ความซ บซ อนค อนข างมาก และเน องจากกองท นแต ละแห งอาจม ความพร อมในด านต างๆ ไม เท าก น จ งควรแบ งกองท นท จะน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX มาใช งาน ออกเป น 3 กล มใหญ ตามความพร อมเพ อน าระบบงานย อย (Functions) มาใช งานอย างเหมาะสมต อไป ว ธ ด าเน นงาน กล ม A เป นกองท นท ม ความพร อมทางด านบ คลากรและด านอ น ๆ ท สามารถน า ระบบงานย อยมาใช งานได อย างครบถ วน ซ งในระยะแรกจะน ามาใช ท กองท นพ ฒนา ไฟฟ าส วนกลางก อนเท าน น กล ม B เป นกล มกองท นท ม ความพร อมทางด านบ คลากรรองลงมา และผลการ ประเม นความสามารถในการจ ดท าบ ญช ท ผ านมาอย ในระด บด ท เหมาะส าหร บการน า ระบบมาใช ในระยะแรกประมาณร อยละ 80 ของฟ งก ช นงานท งหมด ซ งนอกจากระบบ GL ย งประกอบด วยระบบการต ดงบประมาณ การออกรายงานการเง น ทะเบ ยนล กหน รายต ว ทะเบ ยนเจ าหน รายต ว ทะเบ ยนทร พย ส น และการจ ดพ มพ ใบส าค ญในการ ลงบ ญช จากระบบ ฯลฯ ส วนระบบการท าเช ค การออกใบเสร จร บเง น การออกหน งส อ ร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย จะท านอกระบบ ว ธ ด าเน นงาน กล ม C เป นกล มกองท นท ม ความพร อมน อยกว า ระบบงานท จะน ามาใช ในระยะแรก ประมาณร อยละ 60ของฟ งก ช นงานท งหมด ซ งนอกจากระบบ GL จะประกอบ ด วยระบบ การต ดงบประมาณ การออกรายงานการเง น ทะเบ ยนล กหน รวม ทะเบ ยนเจ าหน รวม การ จ ดพ มพ ใบส าค ญการลงบ ญช จากระบบ ฯลฯ ส วนระบบการท าเช ค การออกใบเสร จร บเง น การออกหน งส อร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย จะท านอกระบบ กล ม D เป นกล มกองท นประเภท ข ท ม วงเง นงบประมาณน อยกว า 5 ล านบาท จ านวน 21 กองท น ซ งอย ระหว างเตร ยมความพร อมในการน าระบบ Microsoft Dynamics AX มาใช งานในระยะต อไป ด งน น ในช วงป งบประมาณ 2558 ให ใช โปรแกรม MS. Excel ในการ จ ดท าบ ญช แล วน าข อม ลสร ป Import เข าระบบ Microsoft Dynamics AX ข นตอนการด าเน นการ ข นตอนการด าเน นการ (1) ลงพ นท กองท นท อย ในแผนการน าระบบ Microsoft Dynamics AX มาใช งาน จ านวน 33 กองท น เพ อท า หน าท ให การสน บสน นการข นระบบงาน Microsoft Dynamics AX และจ ดท าบ ญช และงบการเง นประจ าเด อน และประจ าไตรมาสของแต ละกองท น โดยแบ งเป น 3 ระยะ (Stage) ระยะ 1 เด อนแรก การน าข นระบบงาน ระยะ 2 เด อนท 2 การสอน (Coaching) การบ นท กรายการและจ ดท างบการเง น ระยะ 3 เด อนท 3 เป นต นไป การต ดตามและสอบทาน ความถ กต องของการจ ดท าบ ญช และงบการเง น และหล งจากช วงเวลาการข นระบบงานด งกล าว ให ม การลงพ นท เพ อต ดตามสน บสน นการจ ดท าบ ญช และงบ การเง นตามระบบงาน Microsoft Dynamics AX ท กส นไตรมาส ท งน เพ อให การข นระบบงานMicrosoft Dynamics AX ของ 33 กองท น เก ดความส าเร จด วยด จ งให ท าการข นระบบงานเป นรอบๆ ละประมาณ 6-8 กองท น (2) ให การสน บสน น (Stand by) การจ ดท าบ ญช และงบการเง นผ านระบบ On - line รวมท งการแก ป ญหา (HelpDesk) แผนการด าเน นงาน แผนการลงพ นท เพ อข นระบบงานและจ ดท าบ ญช และงบการเง นด วยระบบงาน Microsoft Dynamics AX จะแบ งเป นรอบ ๆ ละ 6 8 กองท นด งน รอบท 1 จ านวน 6 กองท น (ก = 6) ข นระบบเด อนท 1 รอบท 4 จ านวน 7 กองท น (ข =7) ข นระบบเด อนท 7 กองท นมาบตาพ ด จ งหว ดระยอง กองท นโรงไฟฟ าบางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา กองท นจ งหว ดชลบ ร 1 กองท นโรงไฟฟ าว งน อย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา กองท นจ งหว ดสระบ ร 1 กองท นบร ษ ท ก ลฟ เจพ เอ นเอส จ าก ด กองท นเข อนส ร ก ต จ งหว ดอ ตรด ตถ กองท นเข อนภ ม พล จ งหว ดตาก กองท นโรงไฟฟ าน าพอง จ งหว ดขอนแก น กองท นเข อนล าตะคอง จ งหว ดนครราชส มา รอบท 2 จ านวน 6 กองท น (ก =5, ข = 1) ข นระบบเด อนท 3 กองท นโรงไฟฟ าแม เมาะ จ งหว ดล าปาง กองท นจ งหว ดราชบ ร 1 กองท นขนอม กองท นโรงไฟฟ าจะนะจ งหว ดสงขลา กองท นโรงไฟฟ าพระนครใต กองท นบร ษ ท ไตร เอนเนอจ จ าก ด รอบท 3 จ านวน 6 กองท น (ข =6) ข นระบบเด อนท 5 กองท นจ งหว ดชลบ ร 2 กองท นจ งหว ดชลบ ร 3 กองท นจ งหว ดระยอง 2 กองท นจ งหว ดระยอง 1 กองท นบร ษ ท ไออาร พ ซ จ าก ด (มหาชน) กองท นบร ษ ท ก ลฟ เจพ เอ นเอ นเค จ าก ด กองท นจ งหว ดปราจ นบ ร 2 กองท นบร ษ ท โรจนะเพาเวอร จ าก ด กองท นจ งหว ดสระบ ร 2 รอบท 5 จ านวน 8 กองท น (ข =8) ข นระบบเด อนท 9 กองท นเข อนศร นคร นทร และเข อนท าท งนา จ งหว ด กาญจนบ ร กองท นเข อนวช ราลงกรณ จ งหว ดกาญจนบ ร กองท นโรงไฟฟ าเข อนร ชชประภา จ งหว ดส ราษฎร ธาน กองท นโรงไฟฟ ากระบ กองท นบร ษ ท อ สเท ร น เพาเวอร แอนด อ เล คทร ค จ าก ด กองท นโรงไฟฟ าพล งความร อนร วมพระนครเหน อ กองท นจ งหว ดสม ทรปราการ 1 กองท นจ งหว ดสม ทรปราการ 2 จบการน าเสนอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks