Epp v 1 st grading period

Description
1. JONATHAN D. DIAZ Page 1 EPP V 1ST GRADING PERIOD Date: ____________ I. Layunin:  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata…

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. JONATHAN D. DIAZ Page 1 EPP V 1ST GRADING PERIOD Date: ____________ I. Layunin:  Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata Pagpapahalaga: Pagtitiwala sa Sarili II. Paksang Aralin: Mga Pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 2-3; BEC A.1.1.1 ph 56 Kagamitan : Larawan ng nagdadalaga at nagbibinata, at mga bata III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paghambingin ang mga larawan. May pagkakaiba ba ang nakalarawan? Anu-ano ang inyong napansin? Anu-ano ang kaibahan sa pisikal na kaanyuan B. Panlinang na Gawain: 1. Ipahinuha ang pagbabagong nagaganap sa isang batang nagdadalaga at nagbibinata. Itala sa pisara. 2. Pangkatin ang mga bata at bigyan ng ilang minuto upang mabatid sa batayang aklat kung tama ang hinuha. 3. Pagtatalakayan ng mga pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Hal. Nagdadalaga Nagbibinata a. Tumatangkad a. Tumatangkad b. Nagkakaroon ng tagihawat b. Lumalaki at bumababa ang boses c. Nagiging palaayos sa sarili c. Lumalapad ang dibdib 4. Paglalahat Anu-ano ang mga pagbabagon nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat. Itala ang mga pagbabagon nagaganap sa inyong sarili sa pisara. Nagdadalaga Nagbibinata a. a. b. b. c. c. IV. Pagtataya: Ilan sa pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga ay ang sumusunod. Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik sa wastong sagot. _____ 1. Buwanang Dalaw a. pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga _____ 2. Puberty b. menstruation _____ 3. Lumalapad ang balakang c. panahon ng pagdadalaga/pagbibinata
 • 2. JONATHAN D. DIAZ Page 2 V. Takdang-Aralin: Ipaliwanag ang maaring maging epekto ng pagbabagong pisikal sa sarili. Bakit dapat natin itong unawain at tanggapin ng maluwag sa ating kalooban?
 • 3. JONATHAN D. DIAZ Page 3 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Natatalakay ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla/ kapag bagong tuli. Pagpapahalaga: Kalinisan II. Paksang Aralin: Pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla, kapag bagong tuli Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 7-9; Patnubay ng Guro ph. 4-5; BEC A.1.1.2 p, 56 Kagamitan : larawan ng sanitary napkin/mgagamit, di-komersyal na gamut ng bagong tuli III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: - Pag-usapan kung kailang o anong gulang nagkaroon ng regal ang isang babe, at kung ilang araw umabot ang isang menstrual cycle. Pag-usapan din ang pagtutli. - Ipakita ang larawan ng sanitary napkin, itanong kung sino ang gumagamit nito. - Itanong kung sino ang nagpatuli na, at ano ang nararamdaman nila. B. Panlinang na Gawain: 1. Pangkatin sa dalawang grupo ang bata. Ang isang grupo ay mag-uusap tungkol sa pangangailangan ng katawan sa panahon ng pagreregla at ikalawa ay tungkol sa pangagalaga ng bagong tuli. Pag-uulat ng dalawang grupo tungkol sa sariling nasaliksik tungkol sa pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla/bagong tuli. 2. Pagtalakay sa ulat at pagsago sa mga tanong Anu-ano ang 2 uri ng pasador na maaring gamitin kapag may regal? Anu-ano ang dapat gawin ng isang batang bagong tuli? 3. Paglalahat Pangatwiranan kung bakit dapat malaman ang kahalagahan ng wastong pangangalaga o kalinisan ng katawan sa panahon ng pagreregla/kapag bagong tuli. IV. Pagtataya: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagpapakita n wastong pangangalaga sa panahon ng regal/tuli, Mali kung di-wasto. _____ 1. Dapat maligo kapag may regal. _____ 2. Hindi kakain ng maasim kapag may regla/bagong tuli. _____ 3. Ang regla ay isang sakit. V. Takdang-Aralin: Makipag-usap sa nanay, tatay o nakatatandang kapatid na babae (ate),lalaki(kuya), tungkol sa kanilang karanasa ng sila’y nagdadalaga/nagbibinata.
 • 4. JONATHAN D. DIAZ Page 4 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga Pagpapahalaga: Kalinisan II. Paksang Aralin: Pagsasagawa ng Pangangalaga sa katawan sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibinata Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 7-8; Patnubay ng Guro; BEC A.1.1.3 ph 56 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Itanong kung anu-ano ang mga pangunahing pagkasariang pagbabago ang nagaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata. Ganyakin ang mga bata na magsalaysay ng karanasan nang una siyang dinatnan ng regla. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad sa pamamagitan ng Brain Storming. Pagbibigay ng Guro ng tanong tungkol sa pagsasagawa ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagdadalaga. Itala sa pisara ang lahat ng sagot ng mga bata. Lagyan ng tsek ang tamang sagot at ekis ang maling sagot. 2. Pagtalakayan o Pagsusuri Bakit kailangan ang pag-iingat at kalinisan ng katawan sa panahon ng pag-reregla? Paano ninyo isasagawa ang pangangalaga sa inyon sarili kapag may regla? 3. Paglalahat Magbigay ng mga paraan ng pagsasagawa ng pangangalaga ng inyong sarili kapag kayo’y may regla. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Paano ka maliligo kapag may regla? Ano ang dapat mong gawin kapag sumasakit ang iyong puson kapag may regla? IV. Pagtataya: Isulat kung tama o mali ang sumusunod na kaugalian kapag may regla. _____ 1. Huwag kumain ng maasim na pagkain. _____ 2. Manatiling nakahiga kapag may regla. _____ 3. Kailangan ang kalinisan sa katawan kapag may regla. V. Takdang-Aralin: Maghanda ang bawat pangkat ng isang cartolina na nagpapakita ng pagsasagawa ng pangangalaga sa katawan kapag may regla.
 • 5. JONATHAN D. DIAZ Page 5 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Nagagamit ang angkop na kasuotan sa iba’t-ibang panahon at pagkakataon Pagpapahalaga: Pagkamaingat II. Paksang Aralin: Angkop na kasuotan sa iba’t-ibang panahon at pagkakataon Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 11-12; BEC A.1.2.1 ph 56 Kagamitan : Tunay na kasuotan at mga larawan ng iba’t-ibang uri ng kasuotan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Hanay A Hanay B 1. Damit Pantrabaho a. kasuotang yari sa plastic o goma 2. Damit Pantag-ulan b. kasuotang manipis at nagbibigay ng magaan na pakiramdam 3. Damit Pagtag-init c. kasuotang yari sa makapa na tela o kaagad kinakapitan ng dumi 2. Pagganyak Tanungin ang mga bata. Gusto ba ninyong malaman ang mga damit na angkop sa lugar at okasyon na inyong pupuntahan? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Tingnan natin ang iba’t-ibang uri ng kasuotan (tama o mali) – damit ng manggagawa, uniporme, duster, pantulog, short, sando at damit panlaro. Alin kasuotan ang gusto ninyo? Ipakuha isa-isa sa mga bata. 2. Talakayin kung kalian isusuot ang napiling kasuotan at bakit. Anu-ano ang iba’t-ibang uri ng kasuotan ang maaring isuot na. a. pumasok b. panlaro o pang-ehersisyo c. pantulog o pambahay 3. Paglalahat Anu-ano ang angkop na kausotan sa iba’t-ibang panahon at pagkakataon? Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagsusuot ng iba’t-ibang kasuotan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat “Fashion Show” ng bawat pangkat Ipalabas sa mga bata ang dala nilang damit. Pagtanghalin ang bawat pangkat, sabay na sasabihin ang angkop na Panahon at pagkakataon kung ito ay isusuot.
 • 6. JONATHAN D. DIAZ Page 6 IV. Pagtataya: Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ang magagara at kaakit-akit na damit ay isinusuot kung _________. a. maglalarao c. dadalo sa party b. matutulog d. magtatrabaho 2. Papasok sa paaralan si Patricia, ano ang kanyang isusuot? a. short c. uniporme b. t-shirt d. panjama 3. Ang maluwang at maginhawa sa katawan na damit ay isinusuot na _________. a. panlaro c. pambahay b. pansimba d. pang-okasyon V. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng iba’t-ibang kasuotan at idikit sa typewriting ayon sa kanilang uri.
 • 7. JONATHAN D. DIAZ Page 7 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Nakasusunod sa mga pagnkaligtasan at pangkalusugang gawi na may kinalaman s wastong pangangalaga ng kasuotan Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan II. Paksang Aralin: Pangangalaga sa Kasuotan Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 13; BEC A.1.2.2 ph 56 Kagamitan : Mga larawan ng malinis na bata, tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Tukuyin kung anong uri ng kasuotan ang dapat isuot na naayon sa pagkakataon at sa panahon a. Kaarawan ng matalik mong kaibigan at si Lea na inaasahan dadalo. Ano ang damit na isusuot mo bago ka matulog? b. Kailangang pumasok ka sa paaralan ng maaga, anong uri ng damit ang isussuot mo? 2. Pagganyak: Tingnan nating kung sino sa kamag-aral ang may pinakamaayos at pinakamalinis na pananamit. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Alamin natin sa kamag-aral ninyong may pinakamalinis na damit ang wastong paraan ng pangangalaga niya sa kanyang kasuotan. 2. Pagtalakay a. Anu-anong pangangalaga ang ginagawa mo upang mapanatiling malinis at maayos ang kasuotan habang ito ay suot mo? At pagkahubad mo sa isinuot mong damit? b. Paano namang pangangalaga ang ginawa mo kapag ang damit na di sinadadyan namantsahan? Natastas at naalis ang butones? 3. Paglalahat Bakit kailangang nating pangalagaan ang mga kasuotan sa araw-araw? Ano ang dapat gawin? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Tumawag ng 2 bata. Ang unang bata, sasabihin ang wastong pangangalaga sa kalinisan ng kasuotan,. Ang ikalawang bata, isasakilos ang ibinigay na pamamaraan ng pangangalaga sa kalinisan ng damit. IV. Pagtataya: Lagyan ng  kung wasto at x kung mali.
 • 8. JONATHAN D. DIAZ Page 8 _____ 1.Iwasan ang pag-upo sa maruruming lugar. _____ 2.Gawing punasan ang laylayan ng damit. _____ 3.Tahiin ang tanggal o tastas na butones. V. Takdang-Aralin: Pangalagaan ang kasuotan araw-araw.
 • 9. JONATHAN D. DIAZ Page 9 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Makapagkukumpuni ng sira/punit ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng pahilis/ tatlong sulok na punit Pagpapahalaga: Matiyaga at Masinop sa Paggawa II. Paksang Aralin: Pagkukumpuni ng sira/punit na damit - Pagsusulsi Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 14; BEC A.1.2.3 ph 56 Kagamitan : Pinalakihang larawan ng maayos na pagsusulsi; mga kagamitan sa pananahi (sewing kit), retaso III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Anu-ano ang iba’t-ibang paraan ng pangangalaga sa kasuotan? 2. Pagganyak Magkaroon ng Pantomine May nakaupon batang babae. Nagbabasa siya ng aklat. Bigla siyang tatayo at nasabit sa pako ang kanyang damit. Nagkaroon ng punit ang kanyang palda. Ano kaya ang gagawin niya? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Ang pagsusulisi ay isang paraan ang pagkukumpuni ng mga punit na kasuotan. Ginagawa ito bago labhan ang damit. Tahing patustos ang ginagamit sa pagsusulsi sa kamay. Maaring magsulsi rin sa makina o sewing machine. Ipaliwanag ang pagsusulsi ng pahilis/tatlong sulok nap unit sa pamamagitan ng larawan. 2. Pagsusuri/Pagtalakay Mga tuntunin o hakbang sa pagsusulsi a. Gumamit ng manipis na karayon na may mahabang mata at matulis sa dulo. b. Gumamit ng sinulid na kasing-uri at kakulay ng damit na susulsehan. c. Hawakan ang damit sa karayagan o sa harapan nito d. Magsimulang manahi sa kanan patungong kaliwa. Gawing pantay-pantay ang laki ng bawat tahing patustos. e. Iwasang maging pantay-pantay ang haba ng bawat linya ng tahi. Gawing salit-salitan ang haba ng tahi pagdating sa dulo upang maiwasan ang panibagong punit s dakong panagsulsihan. f. Gawing lapat at katmtaman ang higp9it ng mga tahi. Kukulubot ang tahi kung sobrang higpit. g. Plantsahin ang sinulsihan nap unit upang maging malinis at lapat 3. Paglalahat Paano nating maisasagawa nang maayos at wasto ang pagkukmpuni ng punit na damit?
 • 10. JONATHAN D. DIAZ Page 10 C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat. Pagsulsihin ang mga bata ng pahilis nap unit/tatlong sulok na punit. IV. Pagtataya: Sagutin ang tseklis Pamantayan Oo Bahagya Hindi 1. Kumpleto ba ang kagaitan ko sa pananahi? 2. Lapat ba at katamtaman ang higpit ng mga tahi? 3. Malinis ba at maayos ang sinulsihang punit? V. Takdang-Aralin: Magsulsi ng tatlong sulok na punit sa kapirasong tela.
 • 11. JONATHAN D. DIAZ Page 11 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Nakapagkukumpuni ng sira/punit ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng pagtatagpi Pagpapahalaga: Maingat sa Paggawa, Matiyaga II. Paksang Aralin: Pagkukumpuni ng sirang kasuotan Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 15-16; BEC A.1.2.3 ph 56 Kagamitan : Sewing kit III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Anu-ano ang karaniwang sira ng kasuotan? 2. Pagganyak Pagpapakita ng iba’t ibang ________ ng kasuotan tulad ng butas. Anong pagkukumpuni ang maaring gawing dito? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Ang Pagtatagpi a. Ang mga butas na gawa ng mapanirang kulisap at iba pang peste ay kinukumpuni sa pamamagitan ng pagtatagpi. Ginagamitan ng kapiraong telang katulad ng nabuas na dait kapag nagtatagpi. Ang tagpi ay maaring galling sa mga retaso ng damit. Kung wala nito, maaring lumuha ng maliit na piraso sa ilalim ng laylayan ng damit na kukumpunihin para rito. b. Pagpapakitang gawa habang nagpapaliwanag ng mga hakbang sa pagtatagpi. (p. 15-16 ng aklat) 2. Pagsasagawa ng wastong hakbang sa pagtatagpi. Isagawa ng maingat. 3. Paglalahat Bakit dapat kayong matutong magkumpuni ng mga kasuotan tulad ng pagtatagpi? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Nagkaroon ng butas ang paborito mong short. Ano ang gagawin mo? Paano ito isasagawa? IV. Pagtataya: Gamitin ang iskor kard sa pagmamarka Katangian Puntos Puntos ng Bata 1. Nagugupitan ang himulmol sa gilid ng butas 20%
 • 12. JONATHAN D. DIAZ Page 12 2. Nagugupitan ang 4 na sulok ng butas at naitupi papasok 20% 3. Naitupi ang mga gilid ng pagtagpi 20% 4. Wasto ba ang paglalapt ng pagtatagpi sa telang may butas 20% 5. Naaspili at naihilbana ang gilid ng pagtagpi at gilid ng butas 20% 100% V. Takdang-Aralin: Magsulsi ng dait na may punit.
 • 13. JONATHAN D. DIAZ Page 13 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Naisasagawa ang wastong pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan Pagpapahalaga: Maingat sa Paggawa - Matiyaga II. Paksang Aralin: Pagkukumpuni ng kasuotan Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 13-16; BEC A.1.2.3.2 ph 57 Kagamitan : Sewing kit, sirang kasuotan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Anu-ano ang iba’t ibang paraan ng pagkukumpuni ng damit? 2. Pagganyak Magkaroon ng Pantomine Nagbabasa ka ng aklat, bigla kang tatayo at masasabit sa pako ang iyng damit. Nagkaroon ng punit ang palda. Ano ang gagawin mo? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Mga karaniwang sira ng kasuotan; a. punit - tuwid nap unit, pahilis nap unit, tatlong sulok na punit b. butas c. tastas na ladlaran ng damit 2. Pagsusuri sa sira ng kasuotan at pagbibigay ng angkop na paraan ng pagkukumpuni nito, tulad ng pagsusulsi, pagtagpi at paglililip. 3. Paglalahat Paano maisasagawa nang maayos at wasto ang pag-kukumpuni ng damit? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Pagkumpuni sad ala na sirang kasuotan ng bawat mag-aaral. Isagawa ito ng angkop at maayos IV. Pagtataya: Sagutin ang tseklis Mga Pamantayan o Bahagya Hindi 1. Kumpleto ang kagamitan sa pananahi 2. Malinis at maayos ang pagkumpuni 3. Natapos ang gawain sa takdang panahon
 • 14. JONATHAN D. DIAZ Page 14 V. Takdang-Aralin: Magkumpuni ng sirang kasuotan ng mga kasambahay. Gawin itong maayos at wasto upang maisuot pang muli ang damit.
 • 15. JONATHAN D. DIAZ Page 15 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Naipapakita ang wastong pamamaraan ng pamamalantsa Pagpapahalaga: Maingat na Paggawa II. Paksang Aralin: Wastong Pamamaraan ng Pamamalantsa Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 20-21; BEC A.1.2.4 ph 57 Kagamitan : Kagamitan sa pamamalantsa III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Sa anu-anong paraan makukumpuni ang sira ng kasuotan? 2. Pagganyak Sino ang may suot na inalmirulan? Bakit kailangang almirulan ang mga kasuotan o iba pang kasuotang kagamitang pambahay? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Hatiin ang mga bata sa dalawang pangkat at ipagawa ang sumusunod. Ipangkat ang mga damit na dapat plantsahin at hindi dapat plantsahin. Gamitin ang plaskard na nakasulat ang iba’t ibangg kasuotan o kagamitan. 2. Pagtatalakay Mga hakbang sa pamamalantsa. Ito ay paraan ng pag-aalis ng lukot sa damit dulot ng paglalaba. a. Ihanda ang kagamitan tulad ng plantsa, plantsahan o pakabayo at mga damit. Punasan ang ilalim ng plantsa bago gamitin. b. Plantsahin muna ang makakapal na damit bago ang maninipis. Baligtarin ang amit at plantsahin ang mba bulsa, hugpungan at ang dobleng kapal ng tela ng kuwelyo at laylayan. c. Ibalik muli sa karayagan ang damit at plantsahin ang kuwelyo, manggas, likod at harapang bahagi ng damit. Sa palda at pantaloon, unahin ang bahaging baywang bago plantsahin ang kabuuan. d. Isabit sa hanger o tiklupin ng maayos bago itago sa aparador o cabinet. 3. Paglalahat Bakit mahalagang matutong mamalantsa ng damit o kasuotan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat May dadaluhan kang kaarawan ngunit labada pa ang blouse na gusto mong isuot. Nagpasya ka na plantsahin ito, sabihin ang hakbang na gagawin mo.
 • 16. JONATHAN D. DIAZ Page 16 IV. Pagtataya: Pagsasagawa ng 5 pangkat ng pamamalantsa ng polo/blouse. Gamitin ang tseklis Pamantayan Oo Bahagya Hindi 1. Kumpleto ba ang kagamitan sa pamamalantsa? 2. Naging maingat basa paggawa? 3. Natapos ba ang gagawin sa takdang panahon? V. Takdang-Aralin: Ipagawa ang pamamalantsa ng sariling uniporme. Sumangguni sa nanay o nakatatandang kapatid sa simula upang makuha ang kanilang tiwala sa inyong kakayahan.
 • 17. JONATHAN D. DIAZ Page 17 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Natatalakay ang mga salita na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain Pagpapahalaga: Pagtitipid. II. Paksang Aralin: Pagbabalak ng Pagkain Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 70-73; BEC A.2.2.3.1 ph 59; MG p. 43 Kagamitan : Larawan ng pagkain, tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pagkaing kailangan n gating katawan? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Mga dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain. a. Isaalang-alang at gamiting gabay ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain sa pagbabalak at paghahanda ng pagkain para sa mag-anak. b. Pangangailangan ng katawan ng bawat kasapi c. Badyet para sa pagkain. d. Panahon na iuukol sa paghahanda at pagluluto. e. Paggamit ng huwaran ng pagkain o meal pattern bilang gabay sa pagbabalak ng agahan, tanghalian at hapunan. 2. Pagtalakay Suriin ang menu ng agahan at tanghalian kung naisa-alang-alang ang mga salik sa pagbabalak ng pagkain. 3. Paglalahat Ano an gating gagamiting gabay kapag nagbabalak ng pagkain? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Suriin kung naisa-alang-alang ni Aling Marina ang salik sa pagbabalak ng pagkain, sa nakatalang pagkain sa hapunan. kanin ginisang amplaya pritong isda pakwan IV. Pagtataya: Isulat sa patlang kung tama o mali ang isinasaad ng mga sumusunod na pahayag. _____ 1.Palagiang sundin ang gusting kainin ng mga bata. _____ 2.May mga pagkaing hindi mahal pero masustansiya. _____ 3.Higit na masusutansiya ang pagkaing mahal
 • 18. JONATHAN D. DIAZ Page 18 V. Takdang-Aralin: Gumawa ng tala ng inyong kinain para sa hapunan.
 • 19. JONATHAN D. DIAZ Page 19 EPP V Date: ____________ I. Layunin:  Nakapagbabalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain para sa mag-anak Pagpapahalaga: Pagkamalikhain at Pagtitipid II. Paksang Aralin: Pagbabalak ng Masustansiya, Mura at Sapat na Pagkain ng Mag-anak Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 70-73; BEC A.2.2.3.2 ph 59; Manwal ng Guro p. 43-45 Kagamitan : Hulmahan ng pagkain; talaan ng mga pagkain; pangkat ng pagkain III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga salita na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain? 2. Pagganyak: Ipasalaysay sa mga bata ang kanilang kuro-kuro o karanasan sa pagpaplano o pagbabalak ng pagkain sa kanilang mag-anak. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad a. Ipakikita ng guro ang mga kagamitan/gabay sa pagbabalak ng masustansiya, mura at sapat na pagkain tulad ng: - hulwaran ng pagkain - halimbawa ng mga menu o nilutong pagkain - pangkat ng pagkain b. Aktual na ipakikita ang hal
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks