Episcopia Romanului si Bacăului The Diocese of Roman and Bacău Roman ve Bacau Piskoposluğu - PDF

Description
PROGRAM FINANŢAT PRIN SPRIJINUL FINANCIAR PRIMIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI SECTORIAL COMENIUS AL PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII. This material is produced with the financial help of the European

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 156 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PROGRAM FINANŢAT PRIN SPRIJINUL FINANCIAR PRIMIT ÎN CADRUL PROGRAMULUI SECTORIAL COMENIUS AL PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII. This material is produced with the financial help of the European Commission through Lifelong Learning Programme. Bu Program T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen COMENIUS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI kapsamında ve Avrupa komisyonu kapsamında sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Episcopia Romanului si Bacăului The Diocese of Roman and Bacău Roman ve Bacau Piskoposluğu Adresa: str. Alexandru cel Bun nr. 5, Municipiul Roman, judetul Neamţ. Address: Alexandru cel Bun Street, no. 5, Roman City, Neamţ county. Adres: Alexandru cel Bun Caddesi, no. 5, Roman, Neamt. Prima atestare documentară a fost în First documentary attestation was in İlk kanıt belgesi 1412 yılındaydı. În ansamblul patrimoniului istoric şi cultural-artistic românesc, Episcopia Romanului ocupă un loc aparte, impunându-se printr-o existenţă pe cât de îndelungată pe atât de bogată în evenimente şi contribuind la afirmarea oraşului ca un important centru economic, politic şi de credinţă ortodoxă la răsărit de Carpaţi. In the Romanian historical and cultural-artistic heritage, the Dicocese of Roman holds a special place, imposing itself with a lengthy and eventful life, contributing to the promotion of the town as an important economic and political centre, but also as an orthodox faith sanctuary at the East of the Carpathians Mountains. Roman tarihi ve sanatsal-kültürel mirasında, Roman Piskoposluğunun özel bir yeri vardır. Uzun ve iyi bir yaşam sağlar. Roman Piskoposluğu, kasabanın, önemli bir ekonomik ve siyasi merkez olmasını sağlayarak ayrıca Karpat Dağlarının doğusunun dini açıdan ortodokslar için kutsal bir yer olmasını sağlayarak kasabanın gelişmesine katkı sağlar. Muzeul de Istorie The History Museum Tarih Müzesi Adresa : str. Cuza Vodă, nr. 19, Roman, jud. Neamţ, România. Address: Cuza-Voda street, no.19, Roman, Neamt county, România Adres: Cuza-Voda Caddesi, no. 19, Roman, Neamt, Romanya Muzeul de Istorie din Roman a luat fiinţa la 1 septembrie Prima clădire care adăpostea Muzeul se află pe strada Ştefan cel Mare, nr. 202, compusă din două încaperi, din care una era şi locuinţa directorului. Aici s-a deschis prima expoziţie în anul 1958, care valorifică primele cercetari sistematice întreprinse în zona Romanului. The History Museum in Roman was founded on the 1 st of September, The first building which housed the museum was located on Stefan cel Mare Street, no. 202, consisting of two rooms, one of which was the museum principal s home. The first exhibition was opened here in 1958, capitalizing the first systematic research undertaken in the area of Roman. Roman daki Tarih Müzesi 1 Eylül 1957 tarihinde kurulmuştur. Müzeye ev sahipliği yapan, birisi müze müdürünün evi olan iki odalı ilk bina, Stefan cel Mare Caddesinde bulunmaktaydı. Burada, Roman bölgesinin ilk sistemli araştırmasını içeren ilk sergi 1958 yılında açıldı. Muzeul de Ştiinţe Naturale The Natural Science Museum Doğal Bilimler Müzesi radresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 244 Adress: St. Ştefan cel Mare, number 244 Adres: Stefan cel Mare Caddesi, no: 244 Deschis în anul 1962, Muzeul Muzeul a fost înfiinţat în anul Clădirea muzeului este monument de arhitectură din secolul al XIX-lea, a adăpostit Fundaţia MELCHISEDEC - şcoala de cantareţi, până în Ulterior a fost casă de locuit. Din o clădire - şi din 1982 a doua clădire, devin proprietatea muzeului. Muzeul deţine colecţii de floră şi faună din lunca Siretului. The museum was set up in The muzeum s building in an architectural monument from XIX century, shealtered MELCHISEDEC Foundation singers school until Later, it was a home. From 1962 onq building and from 1982 a second building, becoming the muzeum s property. The museum has flora and fauna collections from Siret s meadow. Müze, 1965 yılında kuruldu. 19. yüzyıl mimari yapısına sahip olan müze binası, 1948 yılına kadar müzik okulu MELCHISEDEC Kurumu- olarak kullanılmıştır. Daha sonra ev haline getirildi de ilk bina, 1982 de de ikinci bina müze olmuştur. Müzede, Siret otlağındaki bitki örtüsü ve hayvan topluluğu örnekleri vardır. Muzeul de Artă The Art Museum Sanat Müzesi Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 3 Address: Mihai Eminescu Street, no.3 Adres: Mihai Eminescu Caddesi, no. 3 În primii ani ai existenţei sale muzeul a funcţionat în acelaşi local cu Muzeul de Istorie. Spaţiul afectat era însă mult prea restrâns. Din 1970 Muzeul de Artă îşi găseşte un sediu adecvat situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 3, pus în valoare şi de ambianţa naturală generoasă. Este o clădire monument de arhitectură, construită la sfârşitul sec. al XIX-lea. At the beginning of its existence, The Art Museum and the History Museum had been hosted by the same building. The space for these two had been too small, though. Since 1970 The Art Museum has found a more suitable site, located on Mihai Eminescu Street, no.3, highlighted by wonderful natural environment. The building is an architectural monument, built in the late 19th century. Önceleri, Sanat Müzesi ve Tarih Müzesi aynı binada bulunmaktaydı. Ancak, her iki müzeye ayrılan bölüm çok küçüktü den beri Sanat Müzesi, Mihai Eminescu Caddesi, no. 3 de bulunmaktadır ve burası, doğal bir güzelliğe sahip muhteşem bir yerdir. Bina, 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş mimari bir eserdir. CONŢINUTUL MATERIALULUI REPREZINTĂ RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A AUTORULUI ŞI AGENŢIA NAŢIONALĂ ŞI COMISIA EUROPEANĂ nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. The material content represents the sole responsibility of the author. The National Agency and the European Commission cannot be held responsible for the way in which the information is used. Bu metaryalin içeriğinden sadece hazırlayanlar sorumludur ve burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans sorumlu tutulamaz.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks