Epilepsia

Description
Epilepsia 2018

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   Epilepsia  Definiție:  Epilepsia este o afecțiune cronică a creierului caracterizată în special prin crizeconvulsive. În ideea de a înțelege modul în care apar crizele convulsive, trebuie făcută o precizare despre funcționarea cerebrală normală. Astfel, celulele neuronale comunică între ele prin intermediul impulsurilor electrice și cu ajutorul neurotansmițătorilor. În timpul crizelor convulsive , descărcările produse sunt spontane, periclitând activitatea electrică neuronalăfirească, fapt ce determină apariția unor mișcări involuntare a diferitelor segmente alecorpului sau senzații ciudate în tot organismul. Astfel, există un spectru larg al manifestărilor din epilepsie. upă cum a fost precizat, unele persoane trăiesc doar niște senzații ciudate, similareuneori cu starea de transă, durata lor fiind scurtă sau extrem de scurtă. Alte persoane își pot pierde starea de conștiență și pot avea convulsii !mișcări involuntare ale membrelor . easemenea, există indivizi care pot avea o singură criză convulsivă în toată viața lor# alții potsuferi mai multe crize, moment în care pot primi diagnosticul de epilepsie.  Epidemiologie: Aproximativ $% de milioane de oameni !&'(% la (.%%% de locuitori suferă deepilepsie la nivel mondial. )oala epileptică poate apărea la orice vârstă, însă debutul este maifrecvent în intervalul (%'$$ de ani. *otodată, există noțiunea de sindroame epileptice careapar, de regulă, la anumite categorii de vârstă, multe dintre ele afectând copiii. În egală măsură, anual, +- preconizează că ,& milioane de oameni vor fidiagnosticați cu epilepsie. in păcate, aproximativ / din persoanele diagnosticate, caretrăiesc în țările în curs de dezvoltare, nu primesc tratamentul adecvat. În cadrul populației pediatrice, epilepsia afectează mai mult de 0%%.%%% de copii sub vârsta de($ ani și, din nefericire, mai mult de 1%.%%% dintre aceștia nu primesc un tratament eficient pentru a ține boala sub control. 2pilepsia tinde să afecteze mai degrabă bărbații decât femeile, iar în cazul copiilor și aladolescenților, epilepsia are cauze necunoscute sau este asociată unor defecte genetice. 3u este de neglijat nici faptul că s'a observat că boala se poate asocia cu tulburări psi4iatricede tipul depresiei sau al anxietății.  Mecansime fiziopatologice: 2xistă mai multe tipuri de epilepsie care variază de cele mai mai severe, capabile să pună viața persoanei în pericol, până la forme benigne ale acestei afecțiuni. 5erturbarea activității neuronale determină senzații, emoții, comportamente ciudate, convulsii,spasme musculare și c4iar pierderea stării de conștiență. 6a modul general, ipotezele care stau la baza declanșării epilepsiei sunt reprezentate de7  anomalii ale circuitelor cerebrale#   modificări ale ec4ilibrului neurotransmițătorilor#  modificări ale canalelor ionice#  combinații ale acestor factori. *rebuie remarcat faptul că epilepsiile secundare unui traumatism cranio'cerebral sauconvulsiile febrile nu înseamnă neapărat că persoana suferă de epilepsie.8ără intenția de a intra în detalii, trebuie menționat că, sub incidența unor defecte genetice șimetabolice sau impactul unor factori de risc extremi, există anumite tipuri de epilepsie șisindroame epileptice cu debut încă de timpuriu în viața individului !primii ani de viață .  Etiologie: În mai mult de $%9 din cazuri, cauzele crizelor convulsive nu sunt cunoscute. În plus,orice leziune cerebrală poate conduce la perturbarea funcționalității cerebrale, fapt cereprezintă un risc de inducere a crizelor epileptice. in acest motiv, sunt cunoscute două categoii de crize epileptice7 cele idiopatice sau primareși cele simptomatice sau secundare. :rizele idiopatice au ca particularitate inexistența uneicauze aparente care să fi condus la epilepsie. :u toate acestea, studiile de cercetare au scos înevidență faptul că boala poate apărea în familie, aspect care a ridicat suspiciunea legată de posibilitatea moștenirii epilepsiei.2pilepsia simptomatică sau crizele epileptice secundare se fac remarcate prin faptul căexistă o cauză care să o fi generat. În privința formelor idiopatice de epilepsie, ec4ipamentul medical actual nu estesuficient dezvoltat încât să poată evidenția modificările funcționale sau structurale care aucondus la producerea bolii. În asemenea cazuri, se consideră că impactul genetic este unulmarcant. Astfel, multe studii recente au indicat că modificări genetice minuscule pot generaepilepsie, însă nu există corelații strânse între descoperirile cercetătorilor și imaginea clinică a persoanelor care suferă de epilepsie. Epilepsia simptomatică sau secundară apare într-o serie largă de afecțiuni:   boli cerebrovasculare7 4emoragie subara4noidiană sau accident vascular cerebral#  tumori cerebrale#  leziuni cranio'cerebral importante#   paralizie cerebrală#  tulburări mentale#  abuz de droguri sau de alcool#  infecții ce pot duce la afectare cerebrală !cum sunt meningita sau encefalita #  complicații ale nașterii capabile să priveze creierul de oxigen !strangularea cordonului ombilical sau compresiile exagerate în momentul nașterii #   perturbări ale dezvoltării cerebrale#   afecțiuni genetice, cum este sindromul o;n#  afecțiuni cerebrale degenerative !spre exemplu, boala Alz4eimer  în stadii tardive . :u privire la frecvența apariției fiecărui tip de epilepsie, se cunoaște faptul că formele primaresunt mai adesea întâlnite în copilărie, pe când cele secundare la adulți, în special la cei cu vârste mai mari de <% de ani. În ceea ce privește factorii declanșatori ai unei crize convulsive, din această categorie fac  parte7  stresul#   privarea de somn#  consumul de băuturi alcoolice#  medicamentele sau drogurile ilicite#  ciclul menstrual#  lumina intermitentă !fotosensibilitate .Alte cauze ale apariției crizelor convulsive, fără a fi neapărat epilepsie, sunt7 febra înaltă, 4ipoglicemia, sindromul de abstinență la alcool sau droguri.  Semne și simptome: 5rincipalul simptom al epilepsiei este reprezentat de crizele convulsive repetate. Înfuncție de aria cerebrală implicată, există mai multe tipuri de astfel de crize, însă majoritatea persoanelor au un singur tipar de producere. :rizele convulsive pot apărea fie în starea deveg4e, fie în cea de somn. urata unei crize variază de la câteva secunde până la câtevaminute.În funcție de gradul de afectare a creierului, crizele convulsive sunt clasificate în7   parțiale !focale 7 doar o mică porțiune cerebrală are de suferit#  generalizate7 majoritatea dacă nu c4iar toate ariile cerebrale sunt implicate#  neclasificate7 nu respectă niciunul dintre manifestările anterior menționate.  Epilepsia cu crize parțiale -unt la rândul împărțite în7 crize parțiale simple sau crize parțiale complexe.  :rizele parțiale simple au ca specificatate faptul că persoana rămâne conștientă întimpul lor. -imptomele din timpul unei crize parțiale constau în7  senzație generală ciudată dificil de descris#  senzație stranie la nivelul stomacului#  sentimentul de d=j>'vu#  impresia existenței unui gust sau a mirosurilor ciudate#  furnicături în picioare sau în brațe#  senzație bruscă și intensă de frică sau de bucurie#  contractură musculară sau paralizie la nivelul unei părți a corpului. În literatura de specialitate, acest tip de criză mai poartă denumirea de aură sau de semnal dealertă, întrucât poate anunța un alt tip de criză. *otodată, oferă timp persoanei de a'i anunța peceilalți și de a se retrage într'un loc sigur atât timp cât criza se desfășoară.  :rizele parțiale complexe se caracterizează prin pierderea stării de conștiență șiamnezia evenimentului după producerea crizei.?mplică un comportament bizar și aleatoriu din partea organismului grefat de reacții motoriiatipice și manifestat prin7  mișcarea buzelor#  mișcări ciudate ale mâinilor !frecarea palmelor sau frecarea mâinilor de suprafețe plane, mișcări incontrolabile #   producerea unor sunete stranii#  apucarea 4ainelor sau jocul neintenționat cu diverse obiecte#  adoptarea unor posturi bizare#  mestecatul sau îng4ițitul repetitiv. upă cum a fost specificat, persoanele care suferă de acest tip de criză au amneziaevenimentului și sunt incapabile de a răspunde celor care sunt martori la producerea crizei.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks