EOLAS D IARRTHÓIRÍ. An Ghaeilge a chur chun cinn; Téarmaíocht agus foclóirí a shaothrú; - PDF

Description
EOLAS D IARRTHÓIRÍ Is iad Foras na Gaeilge (an ghníomhaireacht teanga) agus Tha Boord o Ulstèr- Scotch (Bord Albainis Uladh) an dá chuid den Fhoras Teanga, an comhlacht teanga Thuaidh/Theas, ceann de na

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 65 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
EOLAS D IARRTHÓIRÍ Is iad Foras na Gaeilge (an ghníomhaireacht teanga) agus Tha Boord o Ulstèr- Scotch (Bord Albainis Uladh) an dá chuid den Fhoras Teanga, an comhlacht teanga Thuaidh/Theas, ceann de na comhlachtaí forfheidhmithe a bunaíodh faoi théarmaí Chomhaontú Bhéal Feirste. Is iad seo a leanas na feidhmeanna reachtúla a sannadh d Fhoras na Gaeilge: An Ghaeilge a chur chun cinn; Úsáid na Gaeilge labhartha agus scríofa a éascú agus a spreagadh, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, sa Tuaisceart áit ar bith a bhfuil ráchairt uirthi; Comhairle a thabhairt don dá rialtas, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach; Tabhairt faoi thionscadail tacaíochta, agus deontais i gcabhair a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheastar gá a bheith leo; Tabhairt faoi thaighde, faoi fheachtais leis an Ghaeilge a chur chun cinn, agus tabhairt faoi chaidreamh poiblí agus chaidreamh leis na meáin chumarsáide; Téarmaíocht agus foclóirí a shaothrú; Tacaíocht a thabhairt don Ghaelscolaíocht agus do theagasc na Gaeilge. Tá 16 bhall ar Bhord Fhoras na Gaeilge, 8 ón Deisceart agus 8 ón Tuaisceart agus, i gcuideachta Bhord Albainis Uladh, is é Bord an Fhorais Teanga Thuaidh/Theas é. Tá Foras na Gaeilge freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT), agus go háirithe don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus don Aire Pobal. Tuigeann Foras na Gaeilge, mar chuid den Fhoras Teanga Thuaidh/Theas, go gcaithfidh a chuid cuspóirí agus straitéisí bheith ag cur le polasaí ginearálta an dá rialtas agus cinnteoidh sé, mar sin, go mbeidh cumarsáid éifeachtach ann leis an dá Roinn chuí, Rúnaíocht na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas, an Roinn Airgeadais agus an Roinn Airgeadais agus Pearsanra. Chomh maith leis sin, cinnteoidh Foras na Gaeilge go bhfuil sé ag cur le ceanglais an Mheamraim Airgeadais agus le hiomlán na gceanglas reachtúil cuí eile sa dá dhlínse. Láthair Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath agus beidh ar an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh le linn uaireanta oibre ón Luan go dtí an Aoine ón oifig seo. Sochair Baineann téarmaí agus coinníollacha an phoist seo le ceapachán mar Phríomhthéarmeolaí, Clárbhainisteoir le Foras na Gaeilge. Tuarastal: Is é an tuarastal don phost seo ná 61,966 go 72,546. Tréimhse an Chonartha: Gan teorainn ach go mbeidh athbhreithniú bliantúil ann; Uaireanta Oibre: Post lánaimseartha atá ann agus caithfear bheith i láthair 42 uair (i seachtain cúig lá). Ceadaítear uair an chloig don lón; Beidh tréimhse phromhaidh 6 mhí ón dáta tosaithe i gceist leis an bpost seo agus síneofar an tréimhse sin chuig 11 mhí má mheastar go bhfuil gá leis sin; Saoire Bhliantúil: 30 lá; Laethanta Saoire Poiblí agus Pribhléide: 10 lá; Pá Breoiteachta: Suas le 3 mhí ar phá iomlán agus 3 mhí ar leathphá ach gan níos mó ná 6 mhí de phá breoiteachta i dtréimhse 4 bliana ar bith; Pinsean: Mar atá ceadaithe ag an CATT; Saoire Mháithreachais: de réir na dteidlíochtaí atá i bhfeidhm ag an am; Saoire Aithreachais; de réir na dteidlíochtaí atá i bhfeidhm ag an am. Saoire Uchtála: de réir na dteidlíochtaí atá i bhfeidhm ag an am. Saoire Tuismitheora: de réir na dteidlíochtaí atá i bhfeidhm ag an am. Fógra faoi Éirí as Post: 5 seachtaine ar a laghad: 13 seachtaine ar a mhéid; Aois Scoir: De réir aois pinsin stáit; Scor de thairbhe Sláinte: Mar a cheadóidh an CATT; Cód Iompraíochta: Mar a fhaomhfaidh an CATT; Ginearálta Tá na hardoifigigh faoi cheangal ag: 1. Na Cumhachtaí Reachtúla, na dualgais agus na hoibleagáidí mar atá leagtha síos in I.R. Uimh Tuaisceart Éireann North/South Co- Operation (Implementation Bodies) Northern Ireland) Order 1999 agus Airt.1 de The British-Irish Agreement Act An Meamram Airgeadais a cheadaigh an Roinn Airgeadais agus Pearsanra agus an Roinn Airgeadais, rud a leagann amach na nósanna imeachta airgeadais agus na socruithe cuntasaíochta don Fhoras Teanga Thuaidh/Theas. SAINCHUNTAS POIST Teideal an Phoist: Príomhthéarmeolaí, An Coiste Téarmaíochta Clárbhainisteoir le Foras na Gaeilge. Freagrach do: Stiúrthóir Seirbhísí Foilsitheoireachta, Téarmeolaíochta agus Foclóireachta Próifíl an Phoist: Freagrach as clár oibre an Choiste Téarmaíochta a stiúradh agus a bhainistiú thar ceann Fhoras na Gaeilge i gcomhar le Coiste Stiúrtha an Choiste Téarmaíochta agus le rannpháirtithe leasmhara eile, agus tacaíocht a sholáthar don Stiúrthóir de réir mar is gá. Príomchúraimí Cúraimí Straitéiseacha Pleanáil i gcomhar le Coiste Stiúrtha an Choiste Téarmaíochta le freastal cuí téarmaíochta a sholáthar do phobal na Gaeilge agus don earnáil phoiblí; Forbairt agus scaipeadh éifeachtach téarmaíochta do phobal na Gaeilge ar fud oileán na héireann agus níos faide i gcéin a phleanáil agus a chur i gcrích; Pleanáil, i gcomhar leis an Stiúrthóir, leis an Eagarthóir Foclóireachta agua le heagarthóir Sinsearach an Ghúim le freastal cuí a dhéanamh ar na réimsí éagsúla téarmaíochta, foclóireachta agus foilsitheoireachta a bheidh idir lámha ag Foras na Gaeilge; Pleananna maidir le forbairtí ar an mbunachar Náisiúnta Téarmaíochta a dhréachtú i bpáirt leis na páirtithe leasmhara cuí; Caidreamh a bhunú agus a chothú le páirtithe leasmhara ábhartha; I gcomhar leis an gclárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht agus Feasacht an leibhéal feasachta faoi na seirbhísí téarmaíochta atá ar fáil a ardú; Bheith cothrom le dáta ar dhea-chleachtais téarmeolaíochta agus cleachtais nua a fheidhmiú dá réir, más gá; Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Choiste Téarmaíochta agus na foirne (próisis chinntithe, cáipéisíocht, modhanna oibre srl.) agus moltaí a dhéanamh ina leith chuig an Ghrúpa Ardbhainistíochta. Cúraimí Oibríochtúla Pleananna agus cláir oibre a ullmhú agus a chur i gcrích maidir le forbairt agus scaipeadh éifeachtach na téarmaíochta; Príomhthéarmeolaí A chinntiú go gcuirfear i gcrích go héifeachtach feidhmiúil na polasaithe, na pleananna agus na cláir oibre aontaithe i réimse na téarmaíochta; A chinntiú go gcuirfear i gcrích go héifeachtach pleananna aontaithe maidir le forbairtí ar an mbunachar Náisiúnta Téarmaíochta; Cruinnithe de Choiste Stiúrtha an Choiste Téarmaíochta a phleanáil agus a reáchtáil i gcomhar le Cathaoirleach an Choiste agus leis na baill eile; Riar mar is gá ar na fochoistí éagsúla a d fhéadfadh an Coiste Téarmaíochta a bhunú ó thráth go chéile; A chinntiú go ndéanfar freastal cuí ó thaobh na téarmaíochta de ar riachtanais éagsúla foclóireachta agus foilsitheoireachta Fhoras na Gaeilge; Tacaíocht a sholáthar don Stiúrthóir Seirbhísí Foilsitheoireachta, Téarmeolaíochta agus Foclóireachta, de réir mar is gá; Bheith rannpháirteach mar bhall den Fhoireann Bhainistíochta Oibríochtúil chun feidhmíocht agus pleanáil thras-rannóige a chinntiú. Cúraimí Airgeadais Buiséad bliantúil cuí a ullmhú do chlár oibre an Choiste Téarmaíochta i gcomhar le foireann bhainistíochta agus le Grúpa Ardbhainistíochta Fhoras na Gaeilge; A chinntiú go bhfeidhmíonn An Coiste Téarmaíochta taobh istigh dá bhuiséad faofa. Tuairisciú ar bhonn rialta do Rannóg Airgeadais Fhoras na Gaeilge agus nuashonrú a dhéanamh ar phróifíl chaiteachais an Choiste Téarmaíochta de réir mar is cuí. Cúraimí Pearsanra Feidhmíocht na mball foirne atá faoina stiúir a bhainistiú; Oiliúint chuí a thabhairt agus/nó a sholáthar d fhoireann An Choiste Téarmaíochta agus na Stiúrthóireachta de réir mar is gá; A chinntiú go gcloíonn na baill foirne atá faoina stiúir le polasaithe agus nósanna imeachta Fhoras na Gaeilge; Tuairisciú don Stiúrthóir maidir le cur i gcrích cuspóirí rannóige. Cúraimí Cumarsáide Cumarsáid chuí a chothú agus a choinneáil le foireann Fhoras na Gaeilge agus le páirtithe leasmhara; Freastal ar chruinnithe foirne agus stiúrthóireachta; Cruinnithe rannóige a thionól de réir mar is cuí; Teagmhálacha ardleibhéil i réimsí ábhartha a chothú agus a choinneáil. Tugtar an méid seo thuas mar threoir ghinearálta ar chúraimí agus fhreagrachtaí. Ní cur síos iomlán ar na tascanna uile é. SONRAÍOCHT FAOIN PHEARSA Príomhthéarmeolaí Teideal an Phoist: Freagrach do: Próifíl an Phoist: Príomhthéarmeolaí, An Coiste Téarmaíochta Clárbhainisteoir le Foras na Gaeilge. Stiúrthóir Seirbhísí Foilsitheoireachta, Téarmeolaíochta agus Foclóireachta Freagrach as clár oibre an Choiste Téarmaíochta a stiúradh agus a bhainistiú thar ceann Fhoras na Gaeilge i gcomhar le Coiste Stiúrtha an Choiste Téarmaíochta agus le rannpháirtithe leasmhara eile, agus tacaíocht a sholáthar don Stiúrthóir de réir mar is gá. Critéir Riachtanacha Céim onóracha sa Ghaeilge nó a hiontamhail ó institiúid oideachais aitheanta tríú leibhéal. Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha, lena n-áirítear ardtuiscint ar ghramadach na Nua-Ghaeilge agus ar an gcaighdeán Oifigiúil agus ar chanúintí na Gaeilge. Ardtuiscint ar earnáil agus ar chleachtas comhaimseartha na téarmeolaíochta agus saineolas ar acmhainní téarmaíochta reatha na Gaeilge. Taithí ghairmiúil ar thionscadal dúshlánach i réimse na téarmaíochta / an aistriúcháin / na foclóireachta a fhorbairt, a bhainistiú agus a chur i gcrích go rathúil ó thaobh sceidil agus spriocanna. Taithí ar bhuiséad a riar go héifeachtach. Taithí phraiticiúl ar chórais ríomhaireachta agus ar bhogearraí ábhartha. Ardscileanna cumarsáide idir labhartha agus scríofa i ngaeilge agus i mbéarla araon. Ardscileanna idirphearsanta agus taithí ar chaidreamh éifeachtach a dhéanamh le daoine. Taithí ghairmiúil ar fhoireann a stiúradh. Ceadúnas tiomána reatha. Critéir Inmhianaithe Iarchéim sa Ghaeilge ó institiúid aitheanta tríú leibhéil. Cáilíocht sa téarmaíocht, san fhoclóireacht nó san aistriúchán. Taithí phraiticiúil ar pháipéir straitéiseacha agus tuairiscí a ullmhú Eolas oibre ar theangacha seachas an Ghaeilge agus an Béarla Tréithe Pearsanta Féinspreagtha, díograiseach. Mianach i leith obair foirne agus obair ghrúpa. Scileanna éifeachtacha ceannaireachta. Cumas ar chaidreamh éifeachtach a dhéanamh le páirtithe leasmhara.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks