ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE O VÝROBKOCH (EPD) PRE TRI KATEGÓRIE IZOLÁCIÍ Z EPS. Úvod - PDF

Description
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE O VÝROBKOCH (EPD) PRE TRI KATEGÓRIE IZOLÁCIÍ Z EPS Úvod Už v niekoľkých článkoch [1-3] sme v súvislosti s izoláciami z penového polystyrénu (EPS) spomenuli ekologické požiadavky

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE O VÝROBKOCH (EPD) PRE TRI KATEGÓRIE IZOLÁCIÍ Z EPS Úvod Už v niekoľkých článkoch [1-3] sme v súvislosti s izoláciami z penového polystyrénu (EPS) spomenuli ekologické požiadavky na tento výrobok. Táto požiadavka vyplýva z potreby udržateľného stavebníctva [4] a má bezprostredný dopad na jedno z najväčších odvetví priemyslu v EU stavebníctvo, ktoré zamestnáva 140 miliónov ľudí a vytvára pridanú hodnotu 510 miliárd Euro [5]. Problematika udržateľných stavebných výrobkov by mala byť zakotvená do novelizácie smernice EU-CPR. Pracovná skupiny WG 3 pri CEN/TC 350 by mala do roku 2010 spracovať metodiku a pravidlá prehodnotenia environmentálnych vlastností stavebných výrobkov s využitím ISO štandardov a a návrh jednotného postupu v rámci EU. Definitívne riešenie sa očakáva v rokoch Životný cyklus Posúdenie životného cyklu stavebných výrobkov by malo obsahovať: - Výrobnú fázu vlastného výrobku, t.j. zabezpečenie základných a pomocných surovín, vrátane transportu, vlastnej výroby a skladovania. - Umiestnenie na stavbe, vrátane transportu od výrobcu a vlastný inštalačný proces. - Aplikačnú fázu, t.j. vlastné použitie, údržba, opravy a náhrady, vrátane transportu. - Aktivity po skončení životnosti, t.j. demontáž, transport odpadu, opätovné využitie, resp. komerčné riešenie odpadu. ISO postupy V súčasnej dobe je na posúdenie ekologických vlastností výrobkov vo svete používaných viac systémov(6),. V rámci medzinárodných štandardizačných postupov ISO ide o tri typy: Typ I ISO environmentálna značka udeľovaná výrobky, ktoré spĺňajú dopredu definované environmentálne parametre. Typ II ISO vlastní environmentálne tvrdenie o vlastnostiach výrobkov z hľadiska životného prostredia. Typ III ISO EPD ide o prezentáciu konkrétnych kvalifikovaných dopadov výrobkov z hľadiska životného prostredia. EPD je založené na metodike LCA (Lifecycleassessments) - posúdenie celého životného cyklu od vzniku po zánik výrobku. Výhodou EPD je možnosť porovnania výrobkov vyrobených z rôznych materiálov. Kritéria posudzovania výrobkových kategórií (PCR Product Category Rules) sú stanovené nezávislou organizáciou a ich plnenie je kontrolované nezávislou organizáciou. EPD pre stavebné výrobky Pre stavebníctvo je najdôležitejší Typ II, ktorý však prešiel radom modifikácií v rôznych zemiach [7]. Logá sú uvedené na obrázku č.1. Obrázok č.1 EPD systémy v európskom stavebníctve Väčšina národných systémov vychádza z PCR. O systéme BRE Anglicko, z hľadiska izolačných materiálov už bola podaná informácia (2).Systémy EPD sú rozvinuté vo Švédsku a Taliansku len pre stavebné výrobky. Výstupom z francúzkeho systému ANFOR je jednostránkový dokument, ostatné štáty (Fínsko, Dánsko, Nórsko, Belgicko) vydávajú EPD rozsiahlejšie. ECO pôsobí ako strešná európska organizácia so sídlom v Bruseli pre EPD. EPD v Nemecku Nemecký systém IBU-EPD je založený na koordinačnej roli Inštitútu pre stavby a životné prostredie (IBU) a schválenie jeho výsledkov posúdením nezávislým 9-členným orgánom, kde sú zapojení zástupcovia ministerstiev, nevládnych orgánov a vedeckých ústavov. Prvým krokom na dosiahnutie EPD pre EPS bolo schválenie PCR pre izolácie z penových plastov dňa obrázok č.2 . Obrázok č.2 Požiadavky na výrobkovú kategóriu (PCR) pre penové plasty Tento dokument predpisuje splnenie kritérií, ktoré sú následne deklarované v EPD: - Definícia výrobkov (EPS, XPS, PUR/PIR, PE peny, EPDM peny), vrátane doporučených aplikácií a fyzikálno-mechanických vlastností;. - Základní a pomocné suroviny; - Popis výroby výrobkov; - Spracovanie výrobkov; - Použitie výrobkov a vplyv na zdravie ľudí; - Požiarne vlastnosti a vplyv poveternosti; - Po aplikačnej fáze (demolácia, odpady); - Ekologická bilancia každej fázy; - Prchavé látky a ich vplyv na zdravie človeka. EPS a EPD Odpovede na tieto kritéria sú súčasťou niekoľko stranového EPD v prípade EPS je pre každú kategóriu výrobkov 22 strán. Ako je známe, EPS bol vo forme perličiek patentovaný u firmy BASF v Nemecku v roku Prvé výrobky boli vystavené na výstave Kunstoff Messe v Düseldorfe v roku V roku 1960 Dosiahla svetová výroba EPS 35 tisíc ton/rok. Súčasná svetová výroba EPS dosahuje 5 mil. ton, z toho cez 1,7 mil. v Európe. Najväčšiu spotreba EPS v Európe vykazuje Nemecko, kde tiež boli po prvýkrát v roku 1959 použité EPS dosky na izoláciu domu. Len v systémoch vonkajších tepelných izolácii obálky domov (ETICS) sa v roku 2008 v Nemecku použilo 40 mil. m 2 EPS dosiek [8]. Nie je preto zvláštne, že nemecká asociácia IVH (Industrie verband Hartschaum), ktorá združuje 20 spracovateľov EPS (s 30 výrobnými závodmi) a ďalej 5 výrobcov strojov na spracovanie EPS, sa ujala vedúcej úlohy pri príprave EPD [9]. Ako konzultanta pri tom využila nemeckú firmu PE International, ktorá pracuje v odbore environmentálneho posudzovania procesov viac ako 20 rokov a napr. v odbore EPD spracovala viac ako 40 deklarácií [10]. IVH sa problematikou ekobilancie zaoberá už niekoľko rokov, keď v roku 1993 pre izolačné dosky z EPS vypracovala Eko-bilanciu. Na nosné požiadavky pre EPD podľa ISO naštartovala projekt Od jej posledného hodnotenia došlo nielen ku zmenám v ekologických požiadavkách (LCA), ale aj k inovácii sortimentu, najmä aplikácii nového typu EPS s nižšou lambdou. Ako prvý krok boli vytipované zo širokej škály izolačných dosiek kategórie, ktoré v roku 2008 predstavovali 56% podiel na trhu izolácií EPS v Nemecku. Postupne boli realizované merania a posúdenia hotových výrobkov podľa nasledujúcej schémy: Obrázok č.3 Postup na získanie EPD pre EPS Pre použitie stavebných výrobkov v Nemecku platia predpisy spolkových krajín, Plnenie predpisov posudzuje AGBB (výbor pre zdravotné hodnotenie stavebných výrobkov). Zhodu s 3 a 16, v prípade EPS výrobkov, posudzoval FIW (Výskumný ústav pre izolačné hmoty) v Mníchove [11]. Okrem toho stanovil pre jednotlivé EPS dosky emisie VOC prchavých organických zlúčenín (C6 C16), ďalej emisie SVOC semiprchavých organických látok (C16 C22 ) a plnenie NIK najnižších povolených koncentrácií. Dôležitým podkladovým dokumentom bol Ekologický profil EPS perál, ktorý spracoval v toku 2005 p. Boustead pre Plastics Europe (Združenie výrobcov polymérov) v Bruselu [12]. Významnú úlohu v príprave podkladov na udelenie EPD zohral FrauenhoferInstitut pre stavebnú fyziku [13],ktorý posudzoval prchavosť inhibítora horenia HBCDD hexabromcyklododekan a ostatných chemikálií z izolačných dosiek počas 28 denného a 90 denného pôsobenia aj vo väzbe na požiadavky REACH [14]. Výsledkom sú mnohostranové protokoly viď obrázok č,4, z ktorých vyplýva, že HBCDD je pevne zabudovaný v EPS a ani po 90 dennom pôsobení vzduchu a vody na izolačnú dosku z EPS, neemituje do vzduchu a nevyplavuje sa do vody. Obrázok č.4 Titulné strany dvoch z troch 21 stranových dokumentov o meraní emisií Osvedčenie o EPS Akékoľvek čiastkové výsledky podporené 42 odkazmi na odbornú literatúru boli súhrnne spracované a dané na posúdenie 9 člennej komisii IBU na čele s profesorom Reinhardtom z Univerity Stuttgart, ktorá dňa udelila pre EPS dosky pečať ako Výrobok pre udržateľné stavby viď obrázok č,5. Túto pečať môžu využívať všetci členovia IVH s tým, že namiesto uvedeného loga firmy Swispor na obrázku, použijú vlastné logo. Obrázok č.5 Príklad dokumentu, ktorý môžu používať členovia IVH V úvode každej z troch tried deklarácií sú definované 3 kategórie hodnotených EPS dosiek, určených na nasledujúce aplikácie: - izolácia podláh, perimetrov a pre kročajový útlm hluku 4 typy a u dvoch B/P 0035 a B/P 040 s hodnotou lambdy 0,035 a 0,040 W/m K, s odkazmi na príslušné kvalitatívne normy; - izolácia stien a striech celkom 9 typov a u dvoch W/D 035 a W/D 040 s hodnotou lambdy 0,035 a 0,040 W/m K, s odkazmi na príslušné kvalitatívne normy; - izolácia stien a striech s typom so zlepšenou hodnotou lambdy- označenie ako sivý SA 032. Jedná sa o 4 typy, ktoré majú zabudovanú špeciálnu prísadu (grafit) a majú o cca 20% lepšie izolačné vlastnosti viď. obrázok č.č.6 Obrázok č.6 Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti na objemovej hmotnosti pre EPS a EPS s grafitom Ďalej sú popísané základné receptúry, kde je uvedené, že sa môže pridávať až 19% recyklátu z EPS, ďalej obsah chemikálií vo výrobkoch, popis výroby dosiek u spracovateľov EPS výrobkov, typické aplikácie na stavbách, bezpečnostné opatrenia pri aplikáciách a možnosti využitia výrobkov po skončení ich životnosti. Dôležitou kapitolou je problematika horľavosti dosiek z EPS, ktorá sa u základného produktu meria podľa DIN a musí mať triedu B1. Výrobky výrobcov EPS perál sú kontrolované štátnymi skúšobňami v Lipsku a Mníchove. Tejto procedúre podlieha aj výrobok KOPLEN zo Synthosu Kralupy. Teplota mäknutia EPS dosiek je nad 100 C, zápalná teplota približne 370 C a teplota vznietenia približne 450 C. Ako je známe, väčšina vlastností EPS je závislá na objemovej hmotnosti. Zhrnutie ekologických dát pre všetky tri kategórie EPS výrobkov je ukázané v tabuľke 1. Tabuľka I.- Základné energetické a ekologické dáta pre tri kategórie EPS hodnoty vzťahované na 1m 3 výrobku Z tabuliek vyplýva, že spotreba primárnej energie rastie úmerne so zvyšujúcou sa objemovou hmotnosťou dosiek. Celková spotreba energií je súčtom spotreby na výrobu a transport, pričom po skončení životnosti sa spaľovaním energia získava. V nasledujúcej tabuľke II je vykonaná bilancia energetických a ekologických parametrov v priebehu životného cyklu. Tabuľka II. - Energeticko ekologická bilancia dosky W/D 040 s objemovou hmotnosťou 16,6 kg/ m 3 Emisné hodnoty rovnakých dosiek sú uvedené v tabuľke III. Tabuľka III. Emisné hodnoty dosky W/D 040 po 28 dennom pôsobení vzduchu o prietoku 0,42 m 3 za hodinu pri 23 C Ďalší postup Finančne náročný projekt nemeckej asociácie výrobcov EPS izolácií IVH na zabezpečenie EPD pre EPS, bol čiastočne financovaný strešnou asociáciou výrobcov a spracovateľov EPS- EUMEPS - [15]. Česká aj slovenská republika sú prostredníctvom Sdružení EPS ČR a Združenia EPS SR členmi EUMEPS a zúčastnia sa projektu zavedenia EPD z nemeckého systému ma jednotný v rámci EU, určený pre členov EUMEPS. K začatiu projektu dôjde na úvodnom rokovaní v budove PE International v Leinfelden Echterdingen dňa Rokovania sa zúčastni Ing.Votočková, ktorá je v rámci Výskumného ústavu pozemného stavebníctva [17] zodpovedná za EPD so zameraním na oblasť stavebníctva. Cieľovým termínom pre európske EPD na EPS izolačné dosky je štvrtý štvrťrok 2010. Záver Dôležitou súčasťou udržateľného stavebníctva sú udržateľné stavebné výrobky 18]. Pre ne bude postupne viac a viac vyžadované environmentálne vyhlásenie. Prvýkrát v Európe sa podarilo IVH v Nemecku spracovať EPD pre tri kategórie EPS izolačných dosiek. Ambíciou európskej asociácie je využiť tieto postupy a výsledky ma spracovanie jednotného európskeho EPD. Pomocou týchto dát bude možné spresniť niektoré skôr publikované údaje o EPS [19,20]. LITERATÚRA: 1) VÖRÖS, F., Rok 2009 z pohledu izolací z pěnového polystyrenu (EPS), Tepelná ochrana budov, 13, 2010, č.1, s.17 2) VÖRÖS, F., Zelené veřejné zakázky a tepelné izolace budov, Tepelná ochrana budov, 13, 2010, č.2, s.18 3) VÖRÖS, F., EPS izolace a úspory v budovách v Německu, Tepelná ochrana budov, 13, 2010, č.2, s.23 4) HAJEK, P., TYWONIAK, J., SustainableBuilding in the Czech Republic Challenge and Oportunity, Konference Central Europetowards Sustainable Building CESB, 2007, Pratur 5) BIRD, J., 6) VOTOČKOVÁ, T., Seminář EPD ) KREISSIG, J., EPD on EU level, 8) MACHATKA, M., Tisková konference CZB a Sdružení EPS ČR v Praze, ) SCHÖNELL, H., IVH Aktivitäten EPD, konference SüddeutschesKunststoffzentrumWürzburg, ) 11) 12) 13) 14) VÖRÖS, F., Stavebnictví a nová chemická legislativa, Tepelná ochrana budov, 12, 2009, č.6, s.14 15) 16) 17) 18) SustainableConstructionwith EPS Insulation, Apríl 2010, 19) VONKA, M., Environmentáln ívyhodnocen ítepelně technické sanace panelového domu případová studie, Tepelná ochrana budov, 7, 2004, č.3, s.24 20) RŮŽIČKA, J., Environmentálně efektivní materiály pro stavební konstrukce, Tepelná ochrana budov, 9, 2006, č.3, s.24 ANOTÁCIA V článku sú posúdené environmentálne vlastnosti izolačných dosiek z EPS v rámci jednej z podmienok pre posúdenie udržateľnosti stavebných výrobkov. Na príklade nemeckého postupu pri získaní environmentálneho vyhlásenia o troch typoch EPS izolácií sú rozdiskutované metodiky a zhodnotenia nameraných výsledkov na vypracovanie finálneho rozhodnutia o EPD. Uvedené sú konkrétne dáta parametrov týkajúcich sa spotreby energií vo všetkých fázach od počiatku po skončenie životnosti výrobku. KĽUČOVÉ SLOVÁ: udržateľné stavebné výrobky, penový polystyrén EPS, životný cyklus EPS, typy EPS izolácií, ISO normy pre environmentálne vyhlásenie o výrobku EPD, ekologické a energetické dáta o EPS izoláciách, Nemecké inštitúcie pre posúdenie EPD. Zdroj : EUMEPS,2011 Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks