ENFJ

Description
temperamente

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 10 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Hamlet, Tutore Extravert etico-intuitivENFj 1. Este un om serios, concentrat pe probleme globale, vede lumea în culori dramatice, chiar tragice, se aşteaptă la tot felul de neplăceri. Laitmotivul său sunt patru note muzicale din Beethoven - motivul destinului. nclină să pună problemele personale într-o perspectivă globală şi să le rezolve tot aşa, adesea tinde să fie un binefăcător al omenirii, surprinde !ust starea emo ională a celor din !ur, ştie să se folosească de şansă care îi oferă de la sine dezvoltarea situa iei în timp, întreprinde cu abilitate pasul hotăr#tor, de e$emplu atunci c#nd adversarul nu se aşteaptă. %. &u se ruşinează de stările sale emo ionale şi nu se ascundei lucrul pe care îl pre uieşte cel mai mult la el însuşi e profunzimea şi diversitatea afectelor, pentru aceasta apreciază şi pe ceilal i, de aceea are o atrac ie puternică către poezie, muzică, vorbeşte cu uşurin ă nu numai despre emo iile pozitive, dar şi cele negative precum frica, ura, ca temperament este cel mai adesea un coleric av#nd un sistem nervos puternic, dinamic, dar dezechilibrat, are uneori izbucniri bruşte de bucurie, capricii şi perioade neaşteptate de pesimism, dar toate acestea durează de regulă pu in, dispar tot at#t de repede cum au apărut. Este activ, sociabil, dar schimbător, se entuziasmează pentru multe dar devine repede indiferent, îi face plăcere să lucreze cu oamenii, e omenos, iubeşte via a. '. Este atent cu oamenii, dar uneori e pisălog şi prea e$igent, compătimmeşte oamenii, caută să-i a!ute în momente grele, celor din !ur le vine greu cu el, îi lipseşte uşurin a în acepptarea vie ii, cunoaşte bine oamenii, resimte păn ile lor negative şi pozitive, observă păr icularită i pecare nu le observă al ii, apreciază lucrurile clar şi e$act şi resimte o mare plăcere atunci c#nd se bazează pe propria sa intui ie, ştie să prevadă destul de e$act cum o să se comporte omul respectiv într-o anumită situa ie concretă. (. şi manifestă sentimentele fa ă de partener nu prin gri!s fa ă de el, ci prin relatări şi avertizări dramatice privind nenorocirile care se pot abate asupra lui. )cest lucru esta foarte important pentru dualul său *+ori care nu prea presimte viitorul. . nt#mpină cu cura! o anumită situa ie atunci c#nd a c#ntarit -o şi a pregătit totul cu gri!ă, aşteaptă, ia măsuri de precau ie cu privire la toate neplăcerile posibile după care ac ionează merg#nd la sigur, caută să ducă lucrurile p#nă la capăt şi se străduieşte să învingă cu orice  pre , preferă o înfr#ngere unui compromis, în situa ii e$treme precau ia sa se evaporează cu totul./. )tunci c#nd o persoană, o colectivitate sau chiar o masă mare de oameni se află într-o stare de dezorientare, de nehotăr#re ştie să pună stăp#nire pe starea lor sufletească, să dea dovadă de hotăr#re, să îi diri!eze şi să-i duc# după el, ştie să electrizeze masele, să le trezească entuziasmul - acestea sunt procedeele sale fundamentale, ştie să le transmită convingerea sa, dar de obicei îi lipseşte voin ia puternică, tenacitatea, răbdarea şi asta îl împiedic# că aibă succes.  0. )re însuşiri artistice deosebite, ştie să improvizeze, să imite vocea şi gesturile altor oamini, şi chiar dacă nu iese chiar aşa, cei de fa ă receptează totul în mod adecvat sub impresia emo iilor precedente şi a stării de însufle ire anterioare. . 2osedă o stare de încordare energetică interioară, se aşteaptă la un pericol, vrea să fie  pregătit pentru el3 e precaut, suportă cu greu inactivitatea, e preocupat de găsirea unui scop, dar mai degrabă cugetă dec#t ac ionează3 este un strateg, ştie cum să împartă for ele în timp, are o atitudine serioasă, plină de răspundere fa ă de orice lucru, nu-i place să e$ecute mai multe lucruri deodată, mai bine un singur lucru, dar temeinic.4. )re tendin a de a avea mereu îndoieli, oscilări, face uneori impresia de dezechilbru, de  persoană uşor e$citabilă, de e$emplu îl irită toate mişcările de prisos, el vede şi aşa lumea  prea de tot în mişcare, nu-i place să dea dovadă de ini iativă, preferă sentimentele ra iunii, de multe ori nu-i place matematica şi alte ştiin e e$acte, visează la lucruri îndepărtate şi irealizabile, e convins că tot ce e bine să va sf#rşi prost mai devreme sau mai t#rziu.15. &u percepe în mod suficient caracterul material al lumii încon!urătoare, resimte nevoia ca cineva să-i spună6 uite ce fel de c#ine e acesta, uite ce maşină e aceasta, ca cineva să aibă gri!ăsă-i procure lucrurile necesare. 7tie că are nevoie de o haină nouă, dar îi vine greu să o cumpere singur, dar în schimb se pricepe bine la lucruri vechi şi de pre , de anticariat, lucrurile îl interesează mai ales prin prisma istoriei legate de ele.11. )re un fel specific de comportament care pare îng#mfare, de parcă şi-ar da prea multă importan ă, nu-i place să se ocupe în prezen a altora de treburile gospodăreşti, în genere nu-i  place să lucreze c#nd sunt al ii de fată, atunci c#nd poate le dă fel de fel de sarcini ca să scape de ei, se teme foarte mult că mişcările, gesturile sale sunt neestetice, se sileşte cu mari eforturisă creeze în !urul său condi ii confortabile, să se încon!oare cu oameni plăcu i, să se simtă în largul lui.1%. 8endin a prea pronun ată de empatie îl face uneori să evite filmele apăsătoare, spectacolele impresionante, dacă îl suni noaptea şi îl întrebi6 98e-am trezit:9 ; i va răspunde vesel6 9<a, m-ai trezit9. =n om de tipul <ostoievsi, de asemeni inclinat spre empatie î i va răspunde6 9&u m-ai trezit9 însă cu o voce care e face să în elegi că ai fost lipsit de bun sim .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks