Energoefektīva ūdens apgāde un notekūdeņu apstrāde

Description
1. Energoefektīva ūdensapgāde Efektivitāte augstāka par IE5 2. Wilo-EMUport CORE Notekūdeņu pārsūknēšanas iekārta Energoefektīva notekūdeņu…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Energoefektīva ūdensapgāde Efektivitāte augstāka par IE5
 • 2. Wilo-EMUport CORE Notekūdeņu pārsūknēšanas iekārta Energoefektīva notekūdeņu pārsūknēšana.
 • 3. 3 Wilo-EMUport CORE • Maksimāli efektīva notekūdeņu pārsūknēšana vienlaicīgi nodrošinot drošu sistēmas darbību un pilnīgi izslēdz sūkņu nosprūšanu un sūknētavas piesārņošanos. − Sausi uzstādāma un izgatavota no PE − Droša pret applūšanu − Rupjo piemaisījumu atdalīšanas sistēma − Iespējams uzstādīt mazākas jaudas motorus − Viegla apkalpošana − Caurspīdīga apskates lūka − Ērts piegādes komplekts
 • 4. 4 PIELIETOJUMS  Eku notekūdeņiem • Visās publiskajās ēkas kur var rasties nepieciešamība parsūknēt notekūdeņus • Viesnīcas, iepirkšanās centri, slimnīcas, dzelzceļa stacijās, lidostās un tml.  Pilsētu ūdenssaimniecībās • Pilsētu mikrorajonos, ciematos un apdzīvotās vietās
 • 5. 5 Wilo-EMUport CORE Jauna rupjo piemaisījumu atdalīšanas sistēma
 • 6. 6 Wilo – EMUport CORE Animation
 • 7. 7 Šāda situācija ir ļoti pazīstama ? Ar WILO EMUport tas ātri aizmirsīsies !
 • 8. 8 Nekādu smaku un sanitāro pārkāpumu !
 • 9. 9 Iekārtas sastāvdaļas Monolīta PEHD uzkrāšanas tvertne noturīga pret agresīvas vides iedarbību. Separācijas kameras un cauruļvadi arī izgatavoti no PEHD materiāla. Uzlaboti mehāniski izturīgi filtri. Priekšrocības
 • 10. 10 Iekārtas sastāvdaļas Ieplūdes kamera izgatavota no antikorozīva materiala ar caurspīdīgu Skatu lūku. Sūkņu un citi savienojumi izgatavoti kā ātrie savienojumi. Visiem sūkņiem ir aizsardzības klase IP 68 un IE3 motora efektivitāte. Priekšrocības
 • 11. 11 Ātrie savienojumi
 • 12. 12 Separācijas kameras un filtri
 • 13. 13 Iebūvēta skalošanas sistēma.
 • 14. 14 Pārplūdes kanāls ar caurspīdīgu lūku
 • 15. 15 Izmēri – EMUport Core Minimālais diametrs 1500 mm Vēlamais diametrs 2000 mm
 • 16. 16 Emuport Core Vīnes centrālā stacija/ Austrija Iekārtu daudzums: 18 gab. Wilo-EMUPort - CORE Pasūtītājs: Austrijas dzelzceļš Baltijas valstīs ir uzstādīti vairāki desmiti šādu iekārtu. Pasūtītāja ieguvumi - izbeidzās nepārtrauktās avarijas kas traucēja normālu stacijas darbu Iepriekš ar dažāda tipa un ražotāju pārsūknēšanas iekārtām bija problēmas ar sūkņu bloķēšanos.
 • 17. 17 Paldies !
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks