ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 - PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 20 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล งข อม ลต างๆ เช น ฐานข อม ลของห องสม ด (OPAC) ฐานข อม ลอ เล กทรอน กส (Database) และ เอกสาร PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจ ดเก บไฟล ร ปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบ บเต ม และบรรณาน กรมในร ปแบบฐานข อม ลส วนต ว โดยสามารถ นาข อม ลท จ ดเก บเหล าน มาใช ในการเข ยนเอกสารอ างอ งและเข ยนบรรณาน กรมประกอบงานว จ ย บทความ หร อผลงานว ชาการอ นๆได ซ ง โปรแกรม EndNote ผล ตโดยบร ษ ท Thomson Reuters ค ณสมบ ต EndNoteX7 1. โปรแกรม Endnote จ ดเก บรายละเอ ยดต างๆของเอกสารอ างอ งไว ในห องสม ด (Library) 2. สามารถสร างห องสม ด (Library) ได ไม จาก ดจานวน แต ละห องสม ดจะม นามสก ล.enl และสามารถจ ดเก บเอกสารอ างอ งไม จาก ด จานวน 3. ม ร ปแบบบรรณาน กรมท หลากหลายมากกว า 5,000 ร ปแบบ 4. สามารถสร างกล ม (group Set) ได ส งส ด 5,000 Group ต อหน งห องสม ด 5. สามารถสร าง Custom Group และ Smart Group รวมก นได ส งส ด 5,000 Group ต อหน งห องสม ด 6. สามารถถ ายโอนไฟล เอกสารในร ปแบบ PDF (Importing PDF Files) 7. ไฟล PDF ท จ ดเก บในโปรแกรมEndNote สามารถเพ มข อความหร อไฮไลท ข อความสาค ญได และส บค นเน อหาในไฟล พร อมท ง บ นท ก หร อส งพ มพ ไฟล ได 8. สามารถค นหาไฟล เอกสารฉบ บเต มของเอกสารท ถ ายโอนจากฐานข อม ลออนไลน ได 9. ส ง รายการอ างอ ง พร อมเอกสารฉบ บเต มได 10. สามารถตรวจสอบรายการซ าได 11. ปร บปร งเน อหาใหม ของรายการอ างอ งท ม อย เด มให ท นสม ยได (Find Reference Updates) 12. เปล ยนร ปแบบการแสดงหน าจอ (Layout) ได 13. เปล ยนร ปแบบต วอ กษรของช อเร อง ช อวารสาร หร อเขตข อม ลท ต องการ (Change Case) 14. แสดงข อม ล read/unread reference 15. สามารถจ ดลาด บความสาค ญของเอกสารอ างอ ง (ratings reference) 16. สามารถเปล ยนร ปแบบการอ างอ งในเน อหา (Citation in text) ได หลากหลายร ปแบบ เช น นามป (Author Year), ต วเลข (Number) ฯลฯ 17. เช อมต อก บโปรแกรม EndNote web ทาให สามารถเพ มรายการอ างอ งได ส งส ด 100,000 รายการพร อมไฟล ได ส งส ด 5 GB 18. สามารถถ ายโอนข อม ลระหว าง Library ได 19. สามารถใช งานร วมก บโปรแกรม Microsoft word / PowerPoint for windows 2007,2010, 2013 /OpenOffice.org version3 writer 20. ใช งานร วมก บปฏ บ ต การ windows XP,Vista, windows7 และ 8 การต ดต งโปแกรม (Install Program) 1. ต ดต อหอสม ดฯ เพ อลงโปแกรม 2. ลงด วยตนเองย มแผ นโปรแกรมได ท เคาน เตอร ย ม- ค น การใช งานโปแกรม EndNoteX7 โปรแกรมจ ดการเอกสารอ างอ ง EndNote ช อ Library นามสก ล.enl เมน ใช งานโปรแกรม รายละเอ ยดบรรณาน กรม หน าจอย อยแสดงข อม ล บรรณาน กรม 1. การสร างห องสม ด (Create Library) 1.1 สร างห องสม ด (Library) เพ อจ ดเก บเอกสารอ างอ ง ต งช อ Library ส วนต วและสถานท จ ดเก บ นามสก ลของ Library จะเป น.enl คล ก สร าง Library ส วนต ว เพ อจ ดเก บเอกสารอ างอ ง เป ด Library เด มท ม อย แล ว 2.สถานท จ ดเก บ ช อ Library หน าจอพร อมใช งาน 1.ช อ Library 3.บ นท ก 2. การเพ มรายการเอกสารอ างอ ง (Add Reference) การเพ มรายการอ างอ งเข าส EndNote ทาได 2 ว ธ 1. การเพ มรายการเอกสารอ างอ งด วยตนเอง (Entering Reference) - เอกสารท ท อย ในร ปส งพ มพ - ฐานข อม ลบางฐานท ไม รองร บโปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNote - ข อม ลอ างอ งพร อมภาพ ตาราง แผนภ ม เป นต น - ข อม ลอ างอ งพร อมแนบไฟล เอกสาร ว ธ การนาเข าข อม ลเอกสารอ างอ งด วยตนเอง ใช คาส งเมน Reference New Reference เล อกประเภทเอกสารท ต องการกรอกข อม ล บ นท กเอกสาร คล ก หร อใช คาส ง File เล อก save เมน Reference New Reference คล กเล อกประเภทเอกสารท ต องการจ ดเก บข อม ลต องการ กรอก ฟอร มกรอกข อม ลเอกสารอ างอ งตาม ประเภทเอกสารท เล อก ข อกาหนดเบ องต นในการเพ มเอกสารอ างอ งด วยตนเอง 1. ช อผ แต ง (Author) - ช อผ แต งคนไทย : ช อ นามสก ล เช น ประภ สสร ป ญโญ หล งนามสก ลใส เคร องหมาย จ ลภาค(,)เสมอ เช น ประภ สสร ป ญโญ, - ช อผ แต งชาวต างประเทศ : นามสก ล ช อต น ช อกลาง เช น John S. Najarian เป น Najarian, John S หร อกรอกตามท ปรากฏในเอกสาร - ช อผ แต งน ต บ คคล : หน วยงานใหญ หน วยงานรอง ตามลาด บ ระหว างช อหน วยงานใส เคร องหมายมหภาค (.) ค นและเว น ระยะห างแต ละ หน วยงาน 1 ต วอ กษร เช น มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร, คณะแพทยศาสตร, ภาคว ชาก มารเวชศาสตร, - ผ แต งเข ยนได ไม เก น 6 คน ผ เข ยนคนท 7 ใช และคนอ นๆ หร อ et al หร อหากกาหนดผ เข ยน 3 คน คนท 4 จะใช และคนอ นๆ หร อ et al เช น ว ช ย ประย รร ตน, แสงส ร ย จ ฑา, ถนอมศร ศร ช ยก ล, ส ทธ พร ว ระการ, อาร เหลาส วรรณ, ก รต ร ตนขจร, และคนอ นๆ 2.ช อเร อง (Title) ช อเร องท เป นภาษาอ งกฤษ ใช ต วอ กษรพ มพ ใหญ เฉพาะต วแรกเท าน น หากม ช อเร องย อยใช เคร องใช : ค นช อเร อง Samitivej proceedings 2004 : Smitivej annual scientific meeting 9-10 september 2004 ณ ห องสยามมก ฎราชก มาร อาคาร เฉล มพระบารม 50 ป แพทยสมาคมแห งประเทศไทย. 3. ป ท พ มพ (Year) ใส เฉพาะต วเลขเท าน น เช น 2556 หร อ คร งท พ มพ (Editions) คร งท พ มพ หน งส อภาษาไทย : พ มพ คร งท 2 หน งส อภาษาต างประเทศ : 2nd 5. เลขหน า (Page) กรอกเฉพาะต วเลขเท าน น เช น ต วอย างการกรอกข อม ลเอกสารอ างอ งด วยตนเอง 1.เอกสารประเภทบทความวารสาร (Journal Article) Author: วรรยา ลาภเจร ญ, Year: 2546 Title: ส ขภาพจ ตก บการทางาน Journal : วารสารสถาบ นธ ญล กษณ Volume: 1 Issues: 1 Pages: ** สาหร บร ปแบบบรรณาน กรมแบบ Vancouver ในส วน Journal จะใช ช อย อของวารสาร และ การกรอกข อม ลเลขหน า (Page) จะกรอกเป น 41-2 ต วอย างการกรอกข อม ลบทความ วารสาร 2.เอกสารประเภทหน งส อ (Book) Author: Juan A. del Regato, Harlan J. Spjut Year: 1997 Title: Ackerman and del Regato's cancer : diagnosis, treatment, and prognosis Place Publisher: St. Louis Publisher: C. V. Mosby Editions: 5th ed. Pages: - ต วอย างการกรอกข อม ลหน งส อ 3.เอกสารประเภทบทหน งของหน งส อ (Book Section) Author: ป ยท ศน ท ศนาว ว ฒน, Year: 2550 Title: ประว ต โรคไหลตาย Editor: ส มาล น มมานน ตย, ปร ดา มาลาส น, บรรณาธ การ. Book Title: โรคไหลตาย : Sudden unexplained death syndrome Place Publisher: กร งเทพฯ Publisher: คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล Pages: Editions: พ มพ คร งท 2 ต วอย างการกรอกข อม ลบทหน งในหน งส อ 4.เอกสารประเภทว ทยาน พนธ Author: นงล กษณ เล งน อย, Year: 2548 Title: ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อพฤต กรรมของมารดาในการสร างเสร มส ขภาพบ ตรป วยด วยโรคมะเร ง [ว ทยาน พนธ ] Place Publisher: สงขลา University: มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ** สาหร บร ปแบบบรรณาน กรมแบบ APA 6 th จะเพ มเขตข อม ล Thesis type: ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต ในการกรอกข อม ล บรรณาน กรมของคณะพยาบาลศาสตร ให หรอกตามต วอย าง ต วอย างการกรอกข อม ลว ทยาน พนธ แบบ Vancouver การกรอกข อม ลว ทยาน พนธ แบบ APA 6 th คณะพยาบาล 4.เอกสารประเภท Web Page Author: ว ก พ เด ย Year: 2556 Title: จ ต Access Date ว นท ค นข อม ล: 25 ส งหาคม 2556 (เอกสารภาษาไทย) 2014 Aug 25 (เอกสารภาษาอ งกฤษ) Year Cited: 2556 Date Cited: 25 ส งหาคม Aug 25 Url: ** สาหร บร ปแบบบรรณาน กรมแบบ APA 6 th ไม ต องกรอกข อม ลในส วน Access Date, Year Cited, Date Cited 6.ฐานข อม ล Up To Date ซ งเป นฐานข อม ลท ไม รองร บการจ ดการบรรณาน กรมด วยโปรแกรม EndNote หากต องการจ ดเก บบรรณาน กรมต อง กรอกข อม ลด วยตนเอง ม ข นตอนด งน 1.ส บค นเร องท ต องการ 1 2.เล อกรายการท ต องการจ ดเก บบรรณาน กรม 2 3. กรอกข อม ลรายการเอกสารท เล อกลงโปรแกรม EndNote 3.1 เป ดหน าเอกสารท เล อกจากฐานข อม ล หร อจดรายละเอ ยดบรรณาน กรม 3.2 เล อก Reference Type : Web Page กรอกข อม ลตามต วอย าง แล วคล กบ นท ก ม มบนขวาของจอ การกรอกข อม ลบรรณาน กรมจากฐานข อม ล UpToDate ม เขต ข อม ลท ต องกรอกด งน Author / Year / Title / Place Published / Publisher/ Access Year / Access Date / URL การเพ มร ปภาพ ตาราง แผนภ ม และไฟล การเพ มร ปภาพ ตาราง แผนภ ม และไฟล เอกสารต างๆ PDF เพ มได ไม เก น 45 ภาพ สามารถเล อกเพ มเต มในรายการเอกสารอ างอ ง ท ม อย เด มเพ อแนบเก บ หร อ สร างเป นข อม ลเอกสารอ างอ งเฉพาะได โดยว ธ การนาเข าด งน เล อกเอกสารอ างอ งท ต องการแนบไฟล หร อ ร ป เมน Reference File Attachment Attach File เล อกไฟล เอกสารท ต องการแนบ จากคอมพ วเตอร คล ก open รายการเอกสารอ างอ ง ท ม ไฟล เอกสารแนบ จะม ส ญล กษณ คล ปหน บ หน าเอกสารอ างอ งน น หากต องการแนบร ปภาพ ใช เมน เด ยวก นก บการแนบไฟล เอกสาร โดยเปล ยนคาส ง File Attachments เป น Figure Attach Figure เล อกร ปภาพท ต องการ คล ก OK ต วอย างการกรอกข อม ลในส วนคาอธ บายร ปภาพ Caption 4 ** ส วนสาค ญในการแนบไฟล ภาพค อ คาอธ บายใต ภาพ เขตข อม ล Caption ต องกรอกข อม ลในส วนน เสมอ เพ อให สามารถค นหา ภาพท แนบในเอกสารอ างอ งได 2. การถ ายโอนข อม ลเอกสารอ างอ งจากการส บค นฐานข อม ลออนไลน (Export) - การถ ายโอนข อม ลโดยตรงจากฐานข อม ล (Direct Export) - การถ ายโอนโดยใช Filter (Import) - การถ ายโอนไฟล PDF - การถ ายโอนจากการส บค นจากฐานข อม ลภายใน EndNote 2.1 การถ ายโอนข อม ลโดยตรงจากฐานข อม ล (Direct Export) ในขณะส บค นข อม ลจากฐานข อม ลออนไลน สามารถถ ายโอนบรรณาน กรมจากหน าจอเข าส EndNote ได ท นท ฐานข อม ลท สามารถถ ายโอนบรรณาน กรมเข าส Endnote ได ท นท ได แก ฐานข อม ล Science Direct, CINAHL, Web of science, Wiley Online Library, Oxford Journal, PubMed เป นต น นอกจากฐานข อม ลแล วในส วน E-Journal สามารถถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมได โดยตรง โดยด คาส งท ถ ายโอนข อม ลโดยตรงจากหน าจอ E-Journal ด งน Export, Export Citations, Download reference manager, Download to citations manager, Bibliographic manager เป นต น ว ธ การนาเข าข อม ลโดยตรงจากฐานข อม ลออนไลน ต างๆ 1.ฐาน ONE of Songkla University 1.1จากหน าฐานข อม ล One Search พ มพ คาค นท ต อง เล อกบทความท ต องการนาบรรณาน กรมจ ดเก บเข าส โปรแกรม EndNote 1.2 ในส วนหน าบทความท ต องการจ ดเก บบรรณาน กรม คล กเล อก ป ม Export 1.3 โปรแกรมจะเข าส หน าจอ Export Manager เพ อนาเข าข อม ลบรรณาน กรมส EndNote เล อกป ม save เป ดด วยโปรแกรม (ให เล อกหา โปรแกรม EndNoteX7) ตกลง ระบบจะนารายการบรรณาน กรมเข าส EndNote โดยตรง เม อเสร จส นกระบวนการ จ ดเก บ หน าจอคอมฯ จะเป ดโปรแกรม EndNoteX7 โดยอ ตโนม ต พร อมแสดงรายการบรรณาน กรมท นาเข า ร ปท 1 หน าจอส บค น One Search พร อมคาค น 1.พ มพ คาค น 1 2.คล ก search 2 ร ปท 2 ผลการส บค นข อม ล เล อกบทความท ต องการจ ดเก บบรรณาน กรม 1.เล อกบทความท ต องการ ผลการส บค น One Search 2.คล ก Export 1 2 ร ปท 3 โปรแกรม Export Manager เพ อนาเข าข อม ลบรรณน กรมโดยตรง คล ก save 2. Open EndNoteX7 3.คล ก ตกลง ร ปท 4 ผลการนาเข าบรรณาน กรมจากฐาน One Search เข าส โปรแกรม EndNote โดยอ ตโนม ต 2.ฐานข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks