การใช โปรแกรม EndNote - PDF

Description
การใช โปรแกรม EndNote โปรแกรม EndNote เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดการเก ยวก บ Reference (เอกสารอ างอ ง) ท งในด านการจ ดเก บ และการใส reference (citation) ในรายงาน (report) ว ทยาน พนธ (thesis) และต นฉบ บบทความงานว

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 9 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช โปรแกรม EndNote โปรแกรม EndNote เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดการเก ยวก บ Reference (เอกสารอ างอ ง) ท งในด านการจ ดเก บ และการใส reference (citation) ในรายงาน (report) ว ทยาน พนธ (thesis) และต นฉบ บบทความงานว จ ย (manuscript) โดยโปรแกรม EndNote จะท างานร วมก บโปรแกรม Microsoft Word อ กท งย งได รวมเอา template ของการเตร ยม manuscript ส าหร บ journal ต างๆไว จ านวนมากด วย ไฟล ท สร างจากโปรแกรม EndNote จะม นามสก ลเป น.enl (ย อมาจาก EndNote Library) ซ งไฟล น ท าหน าท เปร ยบเสม อนเป นห องสม ดหร อฐานข อม ลท เราสร างข น ซ งสามารถจะค นหา เร ยกด หร อน าไปใช ได ตามความต องการ ไฟล น สามารถเก บรายละเอ ยดต างๆของ Reference ไว ได ท งหมด และหาก reference ท เราส บค นได จากฐานข อม ลต างๆม abstract อย ด วย ไฟล EndNote น ก สามารถท จะเก บ abstract ไว ก บ reference น นได ด วย นอกจากน ส าหร บ EndNote version X4 น สามารถท จะ attach PDF file ได ด วย โดย EndNote จะสร างโฟลเดอร ท ม ช อว า PDF ข นมาให เองโดยอ ตโนม ต เพ อเอาไว เก บ PDF files การเร มใช งานโปรแกรม EndNote 1. เป ดโปรแกรม EndNote โดยไปท Start/All programs/endnote/endnote Program หร อ drive C:/ProgramFiles/EndNote X4/EndNote.exe 2. หากเป นการเร มใช งานคร งแรก จะต องม การสร างไฟล ข นมาก อน โดยการคล กท ไอคอน Create a new library โดย โปรแกรมจะให ใส ช อไฟล ท ต องการสร าง แต หากเคยม การใช งานมาก อนแล ว โปรแกรมจะถามหาไฟล ท ต องการจะเป ด หร อหากต องการสร างไฟล ใหม ในคร งต อๆไปให ใช ค าส ง File/News.. กรณ น ให ต งช อไฟล เป น avian flu 3. การใส reference ลงในไฟล ท สร างข น ท าได 4 ว ธ ค อ 3.1 ว ธ การ import โดยตรงจากฐานข อม ล โปรแกรม EndNote สามารถท างานร วมก บ Online database และ E-journal จ านวนมากได ในท น จะขอยกต วอย างเพ ยง 4 ต วอย าง การ import ข อม ลจากฐานข อม ล ScienceDirect - เข าไปท - ท ช อง All fields ให พ มพ ค าว า avian flu - เล อกบทความท ต องการโดยคล ก ท อย ด านหล งล าด บท ของบทความ แล วคล กท ค าว า Export Citations ด งร ป ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 1 - ท หน าต าง Export Citations ท Content Format: ให เล อก Citations and Abstracts และท Export Format ให เล อก RIS Format แล วคล กท Export ข อม ลจาก ScienceDirect จะถ กส งเข าไปย งไฟล avian flu.enl ท เป ดอย การ import ข อม ลจากฐานข อม ล Academic Search Premier (EBSCO) - เข าไปท เพ อเข าส website ของส าน กหอสม ด - ท Online Database คล กเล อกฐานข อม ล Academic Search Premier - พ มพ ค าว า avian flu ในช อง search แล วเคาะ Enter - คล กค าว า Add to folder ท บทความท ต องการ -คล กท ไอคอน Folder ท อย ทางด านบนม มขวาม อ - คล กท หน าค าว า Select/deselect all จากน น คล กท ไอคอน Export ท อย ทางด านขวาม อ - คล กเล อก Direct Export to EndNote, ProCite, CITAVI, or Reference Manager แล วคล ก Save ข อม ลจะถ กส งไปย ง ไฟล avain flu.enl ท เป ดอย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2 3.1.3 การ import ข อม ลจากฐานข อม ล Emerald - ไปท แล วคล ก link ของฐานข อม ล Emerald (อย ในส วนของ Online database) - คล กท Register เพ อท าการสร าง Profile ของตนเอง (หากไม Register จะ Export ข อม ลได ไม เก นคร งละ10 records) - Login ด วย username และ password ท สร างข นจากข นตอนก อนหน าน เพ อเข าส Profile ของตนเอง - คล กท Marked list ทางด านซ ายม อ - สร าง Marked list ใหม โดยการพ มพ ค าว า Avian flu ท Add a new list: แล วคล ก Add ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 - ด านซ ายม อ พ มพ ค าว า avian flu ตรงช อง Serach for: แล วเคาะ ENTER หร อคล กท Go - คล ก View all 60 results ใต ค าว า Journals: - คล กเพ อท าเคร องหมาย ท หน าบทความท ต องการ หร อคล กท Select all เพ อเล อกบทความท งหมดในหน าน - ท Add to the marked list: ให เล อก Avian flu แล วคล ก Go - คล กท ค าว า Marked list ทางด านซ ายม อ - ท Select a marked list เปล ยนจาก Session เป น Avian flu แล วคล ก Select ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 4 - คล ก Export citations - ท Direct Export คล กท Export to EndNote, Reference Manager - ท หน าต างของ File Download ให คล กท ค าว า Open (ขณะน ไฟล Avian flu.enl ต องเป ดอย ) ข อม ลจะถ ก Export ไปย ง ไฟล Avian flu.enl ท นท การ import ข อม ลจาก E-journal โดยตรง - ไปท - ไปท Latest Research แล วคล กท บทความแรก - คล กท Download citation ข อม ลจะถ กส งไปย งไฟล avian flu.enl ท เป ดอย 3.2 ว ธ การ Import โดยผ านการ save file ว ธ น จะใช การ Import รายละเอ ยดต างๆของ reference ท ส บค นได จากฐานข อม ล (กรณ เป นบทความว จ ย research article) หร อ library catalog (กรณ เป นหน งส อ textbook) โดย reference ท จะถ ก Import ได จะต องอย ใน format ท EndNote มองเห นได ซ ง EndNote จะบอกว ธ การท าให reference อย ใน format ท ถ ก import ได (จะกล าวใน รายละเอ ยดต อไป) ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 5 ในท น จะยกต วอย างการส บค นข อม ลจาก PubMed (NLM) ซ งเป นฐานข อม ลของ U.S. National Library of Medicine โดยเข าไปท แล วให ท าตามข นตอนต อไปน 1. ส บค นข อม ล โดยการใช keyword เป น avian flu เคาะ ENTER หร อ คล กท Search 2. ผลล พธ ท ได เป น ด งร ป ให คล กเพ อท าเคร องหมาย ท หน า reference ท 1-5 เพ อเป นการเล อกบทความ 3. ให คล กท ท Choose Destination ให เล อก File และเปล ยน Format เป น Medline 4. คล กท Creat File แล วเล อก Save ข อม ลในไฟล ท Save ออกมาน ย งอย ท เคร องคอมพ วเตอร จะต องม การด าเน นการใน ข นตอนต อไปเพ อน าข อม ลเข าส EndNote ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 6 5. ไปท EndNote ซ งขณะน ม ไฟล avian flu.enl ถ กเป ดอย (กรณ ม ไฟล.enl ถ กเป ดอย มากกว าหน งไฟล ให คล กท แถบส น าเง นท เป นช อไฟล ท เราต องการจะ Import reference) 6. ไปท Menu File เล อก Import 7. ท ช อง Import Data File: ให คล กท Choose File. แล วเล อกไฟล avian flu.txt ท save ได จากข นตอนท 5 8. ท Import Option: ให คล กท ห วล กศรท อย ด านหล ง EndNote Library แล วเล อก PubMed (NLM) หากมองไม เห น PubMed (NLM) ให เล อก Other Filters จะได หน าต างของ Choose An Import filter ด งร ป 9. ท ช อง Quick Search ให พ มพ ค าว า Pubmed แล วเคาะ Enter แล วคล กท ค าว า Choose จะปรากฎค าว า PubMed(NLM) ท ช องของ Insert Option: หมายเหต : 1. ข นตอนน ส าค ญมาก เพราะหากเล อก Import option ไม ถ กต อง จะท าให การ import ผ ดพลาดได 2. Filter ท จะเล อกใช ต องสอดคล องก บแหล งท มาของข อม ล เช น ถ ามาจาก PubMed ก ต องเล อก PubMed (NLM) หากมาจากฐานข อม ลทางการแพทย ของ OVID ก ต องเล อก Medline (OVID) เป นต น หมายเหต : ให ส งเกตทางด านล างของหน าต างน จะเห น Comments: ซ งจะเป นบร เวณท บอกว ธ การ download ข อม ลจาก PubMed (NLM) ว าจะต อง save ไฟล ออกมาอย างไรถ งจะ Import เข ามาใน EndNote ได หากการ download ท าโดยว ธ อ น จะไม สามารถท าการ import ได ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 7 10. ท Duplicates: ให เล อก Discard Duplicates แล วคล ก Import จะพบว า reference จ านวน 5 รายการ ถ ก import เข า มาอย ในไฟล avian flu.enl หมายเหต : Duplicates: หากเล อก Import All จะเป นการ Import ข อม ลท ก record โดยไม ม การตรวจสอบความซ าซ อน หากเล อก Discard Duplicates จะเป นการ Import ข อม ลและท าการตรวจสอบความซ าซ อนไปด วย โดยจะ Import ข อม ลเฉพาะ record ท ไม ซ าก บท ม อย แล ว ท หน าจอของ EndNote ขณะน จะแสดงผลเฉพาะข อม ลท ถ ก import เข ามาล าส ด แต หากต องการด ข อม ลท งหมด ให คล กท All references ท ม มขวาด านล างของหน าต างน ม ข อความว า Hide Tab Pane อย ให ลองคล กหน งคร ง แล วส งเกตผลท เก ดข น และขณะน ข อความ Hide Tab Pane ได เปล ยนเป น Show Tab Pane ให คล กท ข อความน อ กคร ง แล วส งเกต ผลท ได ให Double click ท reference ล าด บท 1 ท ช อ Barennes จะได หน าต างท แสดงข อม ลต างๆของ reference น ซ ง จะอย แยกก นแต ละ field ให คล กท scroll bar เพ อเล อนด ส วนต างๆท อย ทางด านล าง จะพบส วนท เป น ช อผ เข ยนบทความ (Author), ป ท พ มพ (Year), ช อบทความ (Title), ช อวารสาร (Journal), ฉบ บท พ มพ (volume), เลขหน า (Pages) เป นต น ส วนบทค ดย อ (Abstract) จะอย ค อนไปทางท ายของ reference น ให ส งเกตการจ ดเร ยงช อผ แต งใน field ของ Author ซ งจะ ใส ช อผ แต งเพ ยงบรรท ดละ 1 คน เท าน น โดยจะระบ Surname ก อน First name และค นระหว างกลางด วยเคร องหมาย, ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 8 3.3 ว ธ การน าข อม ลเข าส EndNote โดยผ านการส บค นฐานข อม ลออนไลน จาก EndNote โดยตรง EndNote สามารถช วยในการส บค นข อม ลจากฐานข อม ลออนไลน โดยผ าน Connector ท ม อย ในโปรแกรม EndNote แต ต องเป นฐานข อม ลท เราได ร บอน ญาตให เข าใช งานได หร อเป น Free database เช น PubMed โดยกรณ ของ PubMed น หากเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย หล ง Firewall ของหน วยงาน/มหาว ทยาล ย ก จะไม สามารถท า Online Search ได แต จะต องท าตามข นตอนท กล าวมาก อนหน าน ค อ ต อง save ข อม ลออกมาก อนแล วจ ง Import เข าไปใน EndNote อ กท ข นตอนการท า Online Search เพ อท าการส บค นข อม ลจาก PubMed โดยตรง ม ข นตอนด งน 1. ทางด านซ ายม อภายใต ห วข อ Online Search ให คล กท PubMed (NLM) ส งเกตว าด านล างของหน าต างน จะม หน าต างช อ Online Search PubMed MEDLINE at PubMed (NLM) เก ดข นมาด งร ป 2. ท Field ช อง Search ให เปล ยนจาก Author (Smith, A.B.) เป น Title 3. พ มพ Keyword ท ต องการจะส บค น ในท น พ มพ Avian flu แล วเคาะ ENTER ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 9 4. ท หน าต าง Confirm Online Search จะแสดงจ านวน record ข อม ลท ส บค นได จากน นคล กท ป ม OK เพ อท าการ Download ข อม ลเข ามาในไฟล Avian flu.enl 5. ทดลองส บค นแบบออนไลน ผ านฐานอ นด บ าง เช น Web of Sceince (SSCI) โดยการคล กท ค าว า More ภายใต ห วข อ Online Search 6. ท หน าต าง Choose A Conection เล อก Web of Sceince (SSCI) แล วคล ก Choose จากน นท าตามข นตอนท การเพ ม reference เข าไปในไฟล ของ EndNote ด วยตนเอง ข อ 3.1 กล าวถ งการใส reference ด วยการ Import แต ม บางกรณ ท เราไม สามารถ Import ได จ งต องใส reference ตนเอง ซ งท าได โดยการใช ค าส ง References/New Reference ซ งจะได หน าต างด งร ป ท ช องของ Reference Type ต องเล อกให ตรงก บชน ดของ reference ท ต องการ เช น หาก reference น นเป น research article (paper) ท ได จากวารสาร reference type ค อ Journal Article แต ถ าเป นหน งส อ หร อ textbook จะต อง เล อก reference type เป น Book หล งจากน นท าการใส ข อม ลลงไปตาม field ต างๆ หล งจากน นคล กท ม มขวาด านบนเพ อป ด หน าต างน reference จะถ ก save เข าไปในไฟล library โดยอ ตโนม ต ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 10 การ attach ไฟล 1. Double click ช อ reference ท ต องการจะ attach file จากไฟล Avian flu.enl 2. คล กท scrool bar เพ อเล อนหน าจอลงมาด านล าง จนกระท งเห นช องของ Attachment 3. คล กเม าส ท ขวาท ช องของ Attachment จากน นเล อก File attachment/attach file 4. เล อกไฟล ท ต องการจะ attach ท กคร งท ม การสร างไฟล EndNote จะสร างโฟลเดอร ท ม ช อเด ยวก บก บไฟล ท สร างข นด วยเสมอ โดยโฟลเดอร น จะม นามสก ล เป น.data ซ งจะท าหน าท เก บค าส งต างๆท ม การท างานก บไฟล EndNote เอาไว นอกจากน หากม การ attch file โปรแกรม EndNote จะท าการสร างโฟลเดอร ช อ pdf ไว ในโฟลเดอร ช อ rdb อ กท ด งน น หากต องม การ copy ไฟล ของ EndNote เพ อ ไปใช งานต อ ต องท าการ copy โฟลเดอร.data ไปด วยเสมอ ว ธ การใช EndNote ในการเข ยน citation และ bibliography Citation ค อส วนท อ างอ งอย ในต วบทความ ม กจะระบ เพ ยงช อผ แต งคนแรกและป อย ในวงเล บ เช น (Eich,2007) หร อระบ เป น ต วเลขตามล าด บท ท ม การอ างอ ง Bibliography ค อรายการของเอกสารอ างอ งและหน งส อท ใช ในการอ างอ ง ซ งจะปรากฏอย ตอนท ายส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks