Eminescu

Description
Eminescu the great romanian poet.

Please download to get full document.

View again

of 200
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 200

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Radu Mihai CRI Ş  AN doctor în economie – specializarea  Istoria gândirii economice   EMINESCU INTERZIS GÂNDIREA POLITIC   (reeditare a lucr  ă rii: Radu Mihai Cri ş an, Drumul Doinei. Arma cuvântului la Mihai Eminescu , Editura Tibo , Bucure ş ti, 2008)   BUCURE Ş TI 2008      2   Aceast ă  lucrare este finan ţ at ă   ş i apare sub egida Asocia ţ iei  Ac  ţ  iunea Român ă . Toate drepturile de multiplicare, traducere, adaptare ş i difuzare a acestei lucr  ă ri sunt absolut libere (gratuite ş i neîngr  ă dite), atât  pentru România cât ş i pentru fiecare dintre celelalte ţă ri ale lumii.   ISBN 978-973-8982-12-3 Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţ ionale a României CRI Ş AN, RADU MIHAI Eminescu interzis : gândirea politic ă  / Radu Mihai Cri ş an. - Bucure ş ti : Criterion Publishing, 2008 Bibliogr. ISBN 978-973-8982-12-3 821.135.1.09 Eminescu,M.:32(498)    3   Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe p ă mânt; Dumnezeu e în inima noastr  ă .   Mihai Eminescu, Suita  Idei  ş i gânduri , Munca literar  ă   ş i ş tiin ţ ific ă , nr.10/1905, în Mihai Eminescu, Opere , vol. XVII, Edi ţ ie critic ă  întemeiat ă  de Perpessicius, Editura  Academiei , Bucure ş ti, 1999,  pag. 322      4   CINE ESTE MIHAI EMINESCU    Cine este  Mihai Eminescu? „ Dispre ţ  ul pentru   uzurpare a conducerii de pu ţ inii care nu s-au ridicat m ă car prin inteligen ţ a, cultura ş i munca lor”. Cine este  Mihai Eminescu? „ Evlavia    pentru  timpurile de  cinste , b ă rb ăţ ie ş i m ă sur  ă ”. Cine este  Mihai Eminescu? „  Afirmarea unit  ăţ  ii române ş ti eterne , groaza de cotropirea str  ă in ă , care ucide o con ş tiin ţă ,  împiedic ă  o desf  ăş urare, sfarm ă  un viitor, las ă  f  ă r  ă  îngrijire un trecut, pentru a da în loc  jaf ş i corup ţ ie, oricare ar fi numele cotropitorului, al celui dintâi dintre neamurile de cultur  ă  ori a celei din urm ă  plebi asiatice”. Nicolae Iorga Trei extrase din cuvântarea ţ inut ă  la 16 octombrie 1911, cu prilejul dezvelirii statuii lui Mihai Eminescu în Gala ţ i G ă si ţ i textul integral al cuvânt ă rii în volumul: Nicolae Iorga, Eminescu , Edi ţ ie  îngrijit ă , studiu introductiv, note ş i bibliografie de Nicolae Iliu, Editura Junimea , Ia ş i, 1981, pag. 112, 113
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks