ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Студијски програм за ново време. Др Предраг Сталетић професор, ВИСЕР, Београд - PDF

Description
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Студијски програм за ново време Др Предраг Сталетић професор, ВИСЕР, Београд Ентони Гиденс, професор на Кембриџу (Енглеска): Генерације које стасавају морају поседовати применљива

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Студијски програм за ново време Др Предраг Сталетић професор, ВИСЕР, Београд Ентони Гиденс, професор на Кембриџу (Енглеска): Генерације које стасавају морају поседовати применљива знања и вештине из најмање три сродне области рада: Знања и вештине морају непрекидно иновирати; Морају поседовати способност за рад у тиму И способност за рад у мултикултуралном окружењу. Студијски програм ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ формиран је године на Вишој електротехничкој школи у Београду (сада Висока школа електротехнике и рачунарства). Програм је акредитован у првом цикулусу акредитације, године. У периоду до септембра године студије је завршило 330 студената. Интересовање за студије електронског пословања расте, тако да је по броју уписаних студената на прву годину студија студијски програм ЕПО сада на првом месту. Електронско пословање је мултидисциплинарни студијски програм, што га чини атрактивним и савременим. Основна подручја: Менаџмент и бизнис Информационе технологије Сви предмети су изборни. Настава се реализује кроз три часа предавања и два часа лабораторијских или аудиторних вежби. Предмети су једносеместрални. Студенти се на трећој години упућују на стручну праксу. Студент дипломира кад положи све прописане испите и напише и одбрани завршни испит. ПРЕДМЕТИ према ужим подручјима: Пословна математика Менаџмент Пословна комуникација Социологија Енглески језик Основе за тимски рад и рад у мултикултуралном окружењу 5 Микроекономија и маркетинг Економика бизниса Маркетинг Интернет маркетинг Рачуноводство Спољнотрговинско пословање 6 Електронско пословање и менаџмент Електронско пословање Веб дизајн Интернет сервиси Електронска трговина Електронско банкарство Трговинско и Итернет право Пословни софтвер Управљање пројектима и инвестицијама Менаџмент продаје Менаџмент трошкова 7 Информационе технологије Рачунари и периферије Рачунарске мреже Сигурност у рачунарским мрежама Програмирање Базе података Интернет програмирање 9 Зграда Школе са 5000m 2. Овде су смештене лабораторије, сале за аудиторну наставу и администрација. Библиотека Библиотека располаже фондом од преко књига и богатом периодиком. Школа има развијену и богату издавачку делатност 11 Међународна сарадња Oakland College London Dr Miodrag Ivanović ПАРТНЕРИ Datalab - Словенија, водећа софтверска кућа ERP пословног софтвера Panteon у региону Гостујући професори Гостујући професори држе предавања о најактуелнијим темама из студијске области. Др Виктор Поцајт, ИНИ инжењеринг, Београд. Водећи стручњак 14 за Е-пословање Компетенције Дипломирањем на студијском програму Електронско пословање стичу се следеће компетенције: Имплементација електронског пословања у свим појавним облицима (у привредним друштвима, финансијском сектору, јавном сектору и невладиним организацијама); Пројектовање и одржавање рачунарских мрежа Дизајн и израда софтвера, укључујући и web сајтове који продају Оснивање и менаџмент малих и средњих привредних друштава; економске анализе; примена ЕРП пословног софтвера; Односи с јавношћу; маркетинг; интернет маркетинг и истраживање тржишта. Студентски радови Александар Симовић: Продавница на интернету у софтверу отвореног кода OSCommerce diplomski rad Miodraga Ranisavljevića; Joomla 1.5. Дипломирањем на студијском програму Електронско пословање стиче се висока школска спрема и стручно звање: Инжењер електротехнике и рачунарства за електронско пословање Контакт: Др Предраг Сталетић, шеф студијског програма ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Висока школа електротехнике и рачунарства Београд, Војводе Степе 283 Тел: Web локација: Електронска пошта: Хвала на пажњи!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks