ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ LOJİK DEVRELER

Description
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ LOJİK DEVRELER

Please download to get full document.

View again

of 113
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 7 | Pages: 113

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  T.C. M  LLÎ E # T  M BAKANLI # I MEGEP (MESLEKÎ E # T  M VE Ö # RET  M S  STEM  N  N GÜÇLEND  R   LMES   PROJES  ) ELEKTR   K ELEKTRON  K TEKNOLOJ  S   LOJ  K DEVRELER ANKARA 2007   Milli E  itim Bakanl ##  taraf  # ndan geli $ tirilen modüller; •   Talim ve Terbiye Kurulu Ba $ kanl ## n # n 02.06.2006 tarih ve 269 say # l #  Karar  #  ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E  itim Okul ve Kurumlar  # nda kademeli olarak yayg # nla $ t # r  # lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö  retim programlar  # nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand # rmaya yönelik geli $ tirilmi $  ö  retim materyalleridir (Ders Notlar  # d # r). •   Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand # rmak ve bireysel ö  renmeye rehberlik etmek amac # yla ö  renme materyali olarak haz # rlanm #$ , denenmek ve geli $ tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E  itim Okul ve Kurumlar  # nda uygulanmaya ba $ lanm #$ t # r. •   Modüller teknolojik geli $ melere paralel olarak, amaçlanan yeterli  i kazand # rmak ko $ ulu ile e  itim ö  retim s # ras # nda geli $ tirilebilir ve yap # lmas #  önerilen de  i $ iklikler Bakanl # kta ilgili birime bildirilir. •   Örgün ve yayg # n e  itim kurumlar  # , i $ letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula $# labilirler. •   Bas # lm #$  modüller, e  itim kurumlar  # nda ö  rencilere ücretsiz olarak da # t # l # r. •   Modüller hiçbir $ ekilde ticari amaçla kullan # lamaz ve ücret kar  $# l ## nda sat # lamaz.   i AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii   G ' R  '* ..................................................................................................................................1   Ö , RENME FAAL ' YET ' -1.................................................................................................3   1. ANALOG VE SAYISAL (D ' J ' TAL) KAVRAMLAR......................................................3   1.1. Giri $ ..........................................................................................................................3   ÖLÇME VE DE , ERLEND ' RME...................................................................................6   PERFORMANS DE , ERLEND ' RME.............................................................................7   Ö , RENME FAAL ' YET ' -2.................................................................................................8   2. SAYI S ' STEMLER  ' ........................................................................................................8   2.1. Decimal (Onluk) Say #  Sistemi...................................................................................8   2.1.1. Decimal (Onluk) Tam Say # lar.............................................................................8   2.1.2. Ondal # kl #  Decimal(Onlu) Say # lar........................................................................9   2.2. Binary ( ' kilik) Say #  Sistemi.......................................................................................9   2.2.1. Binary Say # lar  # n Yaz # l #$#  ve Decimal Say # lara Çevrilmesi.................................10   2.2.2. Ondal # kl #  Binary Say # lar  # n Decimal Say # lara Dönü $ türülmesi...........................11   2.2.3. Decimal Say # lar  # n Binary Say # lara Çevrilmesi..................................................12   2.2.4. Ondal # kl #  Decimal Say # lar  # n Binary Say # lara Dönü $ türülmesi...........................13   2.2.5. Binary Say #  Sistemi Aritmeti  i.........................................................................14   2.3. Oktal (Sekizlik) Say #  Sistemi...................................................................................20   2.3.1. Octal Say # lar  # n Yaz # l #$#  ve Decimal Say # lara Çevrilmesi...................................21   2.3.2. Ondal # kl #  Octal Say # lar  # n Decimal Say # lara Çevrilmesi.....................................21   2.3.3. Decimal Say # lar  # n Octal Say # lara Çevrilmesi....................................................22   2.3.4. Ondal # kl #  Decimal Say # lar  # n Octal Say # lara Çevrilmesi.....................................22   2.3.5. Binary Say # lar  # n Octal Say # lara Çevrilmesi.......................................................23   2.3.6. Octal Say # lar  # n Binary Say # lara Çevrilmesi.......................................................24   2.3.7. Octal Say #  Sistemi Aritmeti  i...........................................................................25   2.4. Hexadecimal (Onalt # l # ) Say #  Sistemi........................................................................26   2.4.1. Hexadecimal Say # lar  # n Yaz # l #$#  ve Decimal Say # lara Çevrilmesi.......................27   2.4.2. Ondal # kl #  Hexadecimal Say # lar  # n Decimal Say # lara Çevrilmesi.........................28   2.4.3. Decimal Say # lar  # n Hexadecimal Say # lara Çevrilmesi........................................28   2.4.4. Ondal # kl #  Decimal Say # lar  # n Hexadecimal Say # lara Çevrilmesi.........................29   2.4.5. Binary Say # lar  # n Hexadecimal Say # lara Çevrilmesi...........................................29   2.4.6. Hexadecimal Say # lar  # n Binary Say # lara Çevrilmesi...........................................30   2.4.7. Hexadecimal Say #  Sistemi Aritmeti  i...............................................................31   ÖLÇME VE DE , ERLEND ' RME.................................................................................35   PERFORMANS DE , ERLEND ' RME...........................................................................36   Ö , RENME FAAL ' YET ' -3...............................................................................................37   3. LOJ ' K KAPILAR..........................................................................................................37   3.1. Do  ruluk Tablolar  #  (Truth Table)............................................................................37   3.2. Mant # k Kap # lar  #  (Logic Gates).................................................................................38   3.2.1. VE Kap # s #  (AND GATE).................................................................................38   3.2.2. VEYA Kap # s #  (OR GATE)...............................................................................41   3.2.3. De  il Kap # s #  (Not Gate-Inverter)......................................................................44   3.2.4. VE DE ,' L Kap # s #  (NAND GATE)..................................................................46   3.2.5. VEYA DE ,' L Kap # s #  (NOR GATE)................................................................49   3.2.6. Özel VEYA Kap # s #  (XOR GATE)....................................................................51    Ç  NDEK   LER   ii 3.2.7. Özel Veya De  il Kap # s #  (XNOR GATE)..........................................................55   3.3. Entegre Devre Mant # k Aileleri.................................................................................58   3.3.1. TTL (Transistor-Transistor Logic)....................................................................58   3.3.2. CMOS (Tamamlay # c #  MOS Lojik)...................................................................59   3.3.3. Performans Karakteristikleri.............................................................................60   UYGULAMA FAAL ' YET ' ...........................................................................................63   ÖLÇME VE DE , ERLEND ' RME.................................................................................65   Ö , RENME FAAL ' YET ' -4...............................................................................................67   4. BOOLEAN MATEMAT ',' ...........................................................................................67   4.1. Boolean '$ lemleri....................................................................................................67   4.1.1. Boolean Matemati  i Sembolleri.......................................................................67   4.1.2. Boolean Toplama ve Çarpma...........................................................................68   4.2. Boolean Kanunlar  # ..................................................................................................68   4.2.1. Yer De  i $ tirme Kanunu (COMMUTAT ' VE LAWS)........................................68   4.2.2. Birle $ me Kanunu (ASSOC ' AT ' VE LAWS).....................................................69   4.2.3. Da  ilma Kanunu (DISTRIBUTIVE LAW).......................................................70   4.3. Boolean Matemati  i Kurallar  # .................................................................................70   4.3.1. VEYA Özde $ likleri (Kural 1)...........................................................................71   4.3.2. VE Özde $ likleri (Kural 2).................................................................................71   4.3.3. Çift Tersleme Kural #  (Kural 3).........................................................................72   4.3.4. Yutma kural #  (Kural 4).....................................................................................72   4.3.5. Kural 5.............................................................................................................73   4.3.6. Kural 6.............................................................................................................73   4.4. Demorgan Teoremleri.............................................................................................74   4.4.1. Teorem-1.........................................................................................................74   4.4.2. Teorem-2.........................................................................................................75   4.5. Say # sal Devre Tasar  # m # ............................................................................................77   4.5.1. Boolean ' fadesinden Say # sal Devrelerin Çizilmesi............................................77   4.5.2. Say # sal Devreden Boolean ' fadesinin Elde Edilmesi.........................................79   4.6. Boolean ' fadelerinin Sadele $ tirilmesi.......................................................................79   4.7. Boolean ' fadelerinin Elde Edilmesi.........................................................................81   4.7.1. Boolean Aç # l # mlar  #  ve Standart Formlar...........................................................81   4.7.2. Di  er Say # sal '$ lemler......................................................................................90   UYGULAMA FAAL ' YET ' ...........................................................................................93   PERFORMANS DE , ERLEND ' RME...........................................................................94   PERFORMANS TEST ' .................................................................................................95   MODÜL DE , ERLEND ' RME...........................................................................................96   CEVAP ANAHTARLARI...............................................................................................103   KAYNAKLAR................................................................................................................107     iii AÇIKLAMALAR KOD 522EE0019 ALAN   Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI   Lojik Devreler MODÜLÜN TANIMI Bu modül lojik devre elemanlar  # n #  tan # tan bu elemanlarla tasar  # m yaparak ihtiyaca uygun devrelerin kurulmas # na ve çal #$ t # r  # lmas # na yönelik bilgi ve becerilerin verildi  i ö  renim materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KO & UL  Ön ko $ ul yoktur. YETERL  K Lojik devre elemanlar  # n #  kullanarak elektronik devreleri kurmak.   MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Bu modül ile küçük-orta ve büyük ölçekli i $ letmelerde TSE, ISO, i $ letme standartlar  # na ve $ artnamelere uygun olarak lojik devre elemanlar  # n #  tan # yarak, lojik devre elemanlar  # n #  kullanarak devreleri hatas # z kurabileceksiniz. Amaçlar   1.   Lojik devrelerde kullan # lan malzeme, araç ve gereçleri eksiksiz tan # yabileceksiniz. 2.   ' stenen çal #$ may #  gerçekle $ tiren lojik devrelerinin tasar  # m # n #  do  ru olarak yapabileceksiniz. 3.   Entegre standartlar  #  ve $ artnamelere uygun devreyi hatas # z kurabileceksiniz. 4.   Kurdu  u sistemi, enerji vererek hatas # z çal #$ t # rabileceksiniz.  E # T  M Ö # RET  M ORTAMLARI VE DONANIMLARI  Dijital elektronik laboratuar  # , dijital elektronik devreler ile imalat yapan i $ letmelere gezi, internet ortam # nda inceleme ve ara $ t # rma yapma. Lojik entegre kataloglar  # , temel dijital elektronik deney seti, Multimetreler (Avometre), Osilaskop, Ayarl #  güç kayna # , Frekans jenaratörü.   ÖLÇME VE DE # ERLEND  RME  Modül içinde ve sonunda verilen ö  retici sorularla edindi  iniz bilgileri peki $ tirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde tamamlayarak etkili ö  renmeyi gerçekle $ tireceksiniz. S # ras # yla ara $ t # rma yaparak, grup çal #$ malar  # na kat # larak ve en son a $ amada alan ö  retmenlerine dan #$ arak ölçme ve de  erlendirme uygulamalar  # n #  gerçekle $ tirebileceksiniz.   AÇIKLAMALAR
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks