ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส Electronic Log Sheet System ศ ภโชค ป ยะช ยว ฒ. Shuppachok Piyachaiwut สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา - PDF

Description
ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส Electronic Log Sheet System ศ ภโชค ป ยะช ยว ฒ Shuppachok Piyachaiwut สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 19 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส Electronic Log Sheet System ศ ภโชค ป ยะช ยว ฒ Shuppachok Piyachaiwut สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2554 ห วข อโครงงาน น กศ กษา ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส ศ ภโชค ป ยะช ยว ฒ รห สน กศ กษา ปร ญญา สาขาว ชา พ.ศ อาจารย ผ ควบค มโครงงาน ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต เทคโนโลย สารสนเทศ ดร. หม ดอาม น หม นหล น บทค ดย อ โครงงานฉบ บน เป นการน าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เข ามาช วยในการจ ดการข อม ลสาหร บ สน บสน นการจดบ นท กข อม ลอ ปกรณ ต างๆในโรงไฟฟ าราชบ ร แนวโน ม และได น าข อม ลต างๆมาว เคราะห ซ งจะทาให ผ ปฎ บ ต งานและเจ าหน าท ในห องเด นเคร องสามารถน าข อม ลมาด แนวโน มค า ต างๆของอ ปกรณ บนโรงไฟฟ า และย งสามารถใช ข อม ลร วมก น เพ อเพ มประส ทธ ภาพการทางาน และเป นการอานวยความสะดวกในการปฎ บ ต หน าท ทาให การว เคราะห และประเม นความสามารถ ในการผล ตไฟฟ าน นสามารถทางานได อย างสะดวกและรวดเร วย งข น I ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ฉบ บน สามารถสาเร จล ล วงลงได เน องด วยความกร ณาจากท านอาจารย ดร. หม ดอาม น หม นหล น อาจารย ท ปร กษาสารน พนธ รวมท งอาจารย ท กท านท กร ณาสละเวลาอ นม ค า ช วยเหล อให ค าแนะน าข อค ดเห นต างๆ และตรวจสอบข อบกพร องในการท าโครงงานโดย ตลอดจนส าเร จไปได ด วยด รวมท งจ ดประกายแนวความค ดใหม ๆ และสร างสรรค จ งใคร ขอขอบพระค ณท านอาจารย เป นอย างส งไว ณ ท น นอกจากน ขอขอบพระค ณช างว ศวกรประจาท โรงไฟฟ าราชบ ร ท ได ให การสน บสน นในด านความร ต างๆ และช วยเหล อในการทางานโครงงานคร ง น เป นอย างด ย ง ท ายน ข าพเจ าขอขอบพระค ณบ ดา มารดา ท ได ให การอบรม ส งสอน ให ก าล งใจ และ ส งเสร มสน บสน นจนสาเร จการศ กษา รวมไปถ งคร อาจารย ท กท านท ให การอบรมส งสอนจนสามารถ น าความร มาประย กต ใช ให เก ดประโยชน ได และขอขอบค ณเพ อนน กศ กษา MSIT ท ให ความ ช วยเหล อและสน บสน นเป นอย างด ศ ภโชค ป ยะช ยว ฒ II บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญร ป บทท 1 บทน า สารบ ญ 1.1 บทน า กรณ ศ กษา ป ญหาและแรงจ งใจ แนวทางการแก ไขป ญหา โครงสร างการทางานของระบบ ว ตถ ประสงค การทาโครงการ ขอบเขตโครงงาน เคร องม อท ใช ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ข นตอนในการดาเน นงาน แผนการดาเน นงาน 9 บทท 2 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฏ การว เคราะห และออกแบบ ทฤษฎ การออกแบบฐานข อม ล ทฤษฏ การจ ดการฐานข อม ล ทฤษฎ ท เก ยวก บเทคโนโลย การส อสาร และโทรคมนาคม ทฤษฎ ท เก ยวก บภาษา และซอฟต แวร ท ใช ในการพ ฒนาระบบ 18 หน า I II III VI VII III บทท 3 การออกแบบ สารบ ญ (ต อ) 3.1 รวบรวมความต องการและศ กษาความเป นไปได การว เคราะห ระบบงานเด ม กระบวนการทางานใหม การออกแบบระบบ 25 บทท 4 ผลการดาเน นงาน System Flow Diagram Context Diagram Data Flow Diagram Level Data Flow Diagram Level Process Specification/Process Description Data Structure of Data Flow Data Dictionary of Data Store การออกแบบ Entity-Relationship Diagram Relational Schema Mapping Data Dictionary of ER-Diagram ต วอย างข อม ล PDA Application Log in Form Key in Form View Data Form Synchronize in Form Web Application Log in Page View Data Page Approve Data Page 59 หน า IV สารบ ญ (ต อ) Search Data Page Trend Data Page Report by Sheet Page Report by Daily Page Master Block Page Master Tag Page Master Tag Order Page Master Remark Block and Tag Page 67 บทท 5 สร ปผลอภ ปรายและข อเสนอแนะ 5.1 บทน า สร ปผลการดาเน นการ ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะในการทาว จ ยคร งต อไป 69 เอกสารอ างอ ง 70 ภาคผนวก 71 หน า V สารบ ญตาราง ตารางท 1.1 ตารางการดาเน นโครงงาน 8 ตารางท 3.1 ตารางข อม ล Tag 44 ตารางท 3.2 ตารางข อม ล Block 44 ตารางท 3.3 ตารางข อม ล Comment 44 ตารางท 3.4 ตารางข อม ล User 45 ตารางท 3.5 ตารางข อม ล LogSheet Key In 45 ตารางท 3.6 ตารางข อม ล LogSheet Approve 46 ตารางท 3.7 ตารางข อม ล Role 46 ตารางท 3.8 ตารางต วอย างข อม ล Tag 47 ตารางท 3.9 ตารางต วอย างข อม ล Tag(ต อ) 47 ตารางท 3.10 ตารางต วอย างข อม ล Block 47 ตารางท 3.11 ตารางต วอย างข อม ล Comment 48 ตารางท 3.12 ตารางต วอย างข อม ล User 48 ตารางท 3.13 ตารางต วอย างข อม ล User(ต อ) 48 ตารางท 3.14 ตารางต วอย างข อม ลจดบ นท ก LogSheet KeyIn 49 ตารางท 3.15 ตารางต วอย างข อม ลจดบ นท ก LogSheet KeyIn(ต อ) 49 ตารางท 3.16 ตารางต วอย างข อม ลอน ม ต LogSheet Approve 49 ตารางท 3.17 ตารางต วอย างข อม ลอน ม ต LogSheet Approve (ต อ) 50 ตารางท 3.18 ตารางต วอย างข อม ล Role 50 หน า VI สารบ ญร ป ร ปท 1.1 Electronic Log Sheet Concept 1 ร ปท 1.2 โครงสร างการทางานของระบบ Electronic LogSheet 3 ร ปท 2.1 แผนภาพทฤษฏ Waterfall Model 10 ร ปท 2.2 ส วนประกอบของระบบฐานข อม ล 13 ร ปท 2.3 เทคโนโลย เคร อข ายแบบ LAN 15 ร ปท 2.4 เคร องคอมพ วเตอร พกพาแบบแสกน Barcode 16 ร ปท 3.1 ระบบกระบวนการทางานระบบเด ม 21 ร ปท 3.2 ระบบกระบวนการทางานระบบใหม 22 ร ปท 3.3 System Flow Diagram ข นตอนการเข าส ระบบ 25 ร ปท 3.4 System Flow Diagram ข นตอนการจดบ นท กข อม ล 26 ร ปท 3.5 System Flow Diagram ข นตอนการเร ยกด ข อม ล 27 ร ปท 3.6 System Flow Diagram ข นตอนการตรวจสอบข อม ล 28 ร ปท 3.7 System Flow Diagram ข นตอนการ Download ข อม ลหล ก 29 ร ปท 3.8 System Flow Diagram ข นตอนการ Upload ข อม ลท จดบ นท ก 30 ร ปท 3.9 Context Diagram ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษาบร ษ ท ราชบ ร พาวเวอร จาก ด 31 ร ปท 3.10 Data Flow Diagram Level 0 32 ร ปท 3.11 Data Flow Diagram Level 1 จดบ นท กข อม ล Log Sheet 33 ร ปท 3.12 Data Flow Diagram Level 1 อน ม ต ข อม ล Log Sheet 33 ร ปท 3.13 Data Flow Diagram Level 1 การจ ดการข อม ลหล ก 34 ร ปท 3.14 Entity-Relationship Diagram ของระบบ 42 ร ปท 4.1 Auto Log In Barcode PDA and Manual Log In 52 ร ปท 4.2 Key In Values Choice Text 53 ร ปท 4.3 Key In Values Number 53 ร ปท 4.4 View Data By Block 54 ร ปท 4.5 Synchronize Data 55 หน า VII สารบ ญร ป (ต อ) ร ปท 4.6 Key In Data By Block 56 ร ปท 4.7 View Data By Block 57 ร ปท 4.8 Approve Data By Block 58 ร ปท 4.9 Search Data By Tag or By Template 59 ร ปท 4.10 Trend Data By Tag or By Template 60 ร ปท 4.11 Report by Sheet 61 ร ปท 4.12 Report by Daily 62 ร ปท 4.13 Master Block View/Add/Edit 62 ร ปท 4.14 Master Tag View/Add/Edit/Delete 63 ร ปท 4.15 Master Tag Order View/Add/Edit/Delete 64 ร ปท 4.16 Master Remark Block and Tag View/Add/Edit/Delete 65 หน า VIII 1.1 บทน า บทท 1 ระบบการจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส Electronic Log Sheet System การดาเน นการโครงการเราจาเป นต องทราบสถานะการใช พล งงานในป จจ บ นว าใช งานอย างไร มากน อยแค ไหนและเหมาะสมหร อไม โดยข อม ลท ใช ในการประเม นเบ องต นสามารถน ามาจากจด บ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส ซ งส วนใหญ ก จะสามารถบอกถ งประส ทธ ภาพหร อความผ ดปกต ของ เคร องได ในป จจ บ นอ เล กทรอน กส เข าส ระบบการแนะน าให ประย กต ใช สาหร บผ ประกอบการโรงงานเพ อ ตรวจสอบอ ปกรณ โรงงานการบ นท กข อม ลการว ดค าส าค ญต างๆบนอ ปกรณ ในโรงไฟฟ า โดยใช อ ปกรณ Pocket PC บาร โค ด เป นอ ปกรณ แสกนและจดข อม ลและเป นอ ปกรณ การถ ายโอนข อม ลไป ย งฐานข อม ลผ านทางโปรโตคอล TCP / IP เข าส ระบบ เพ อให ห วหน าฝ ายตรวจสอบและท าการ อน ม ต ตาม Workflow Application Sheet แผนภาพจะแสดงเป นภาพด านล าง ร ปท 1 Electronic Log Sheet Concept 1 1.2 กรณ ศ กษา โครงงานน เป นกรณ ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาระบบงานด านเทคโนโลย สารสนเทศโดยม การ น าระบบ จดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส การจดข อม ลผ านอ ปกรณ PDA Barcode เข ามาใช ในบร ษ ท ผล ตไฟฟ า โดยม ว ตถ ประสงค หล กค อ ช วยจ ดการระบบงานฝ ายช างเด นเคร องเพ อลดงานเอกสาร และลดระยะเวลาในการทางานด านการขออน ม ต การบ นท กข อม ลเอกสาร และย งสามารถค นหา ว ด ประมาณการณ ของข อม ล ตรวจสอบและออกรายงานด วยความรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 1.3 ป ญหาและแรงจ งใจ บร ษ ท Ratchaburi Power Company Limited's (RPCL) สถานท ต งอ าเภอเม อง จ งหว ด ราชบ ร เป ดก จการผล ตไฟฟ า โรงไฟฟ าพล งความร อนร วมขนาด 700 MW จานวน 2 ช ด แต ละช ด ประกอบด วยเคร องก าเน ดไฟฟ าก าซ 2 เคร อง และ ก งห นไอน า 1 เคร อง เน องจากในการจดบ นท ก ข อม ลจดบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส ของช างเด นเคร อง ในการจดบ นท กข อม ลผ านเอกสารกระดาษ ป จจ บ นทางด าน IT ได ม การน า Software และอ ปกรณ ในการจดบ นท กข อม ลผ านได การขยายต ว จ งท าให ต องม การร บพน กงานเพ มมากข น จ งท าให ม ข อม ลท ทางฝ ายบ คคลจะต องจ ดเก บและก อาจจะม ข นตอนการด าเน นการอน ม ต เอกสารเพ มมากข นตามด วย เพ อขจ ดป ญหาท จะเก ดข นใน อนาคต จ งจาเป นท จะต องม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทเพ อจ ดการก บป ญหาต างๆ ซ งสามารถสร ปป ญหาได ด งน ทาให ส นเปล องกระดาษในการออกเอกสารเพ อขออน ม ต เอกสารในแต ละคร ง เราจะต องม การร างหร อพ มพ ข อม ลรายละเอ ยดของการบ นท กข อม ล ท าให สามารถตรวจสอบล าด บเอกสารท ท าการขออน ม ต ว าได ช า ซ งในบางคร งอาจจะม พน กงานหลายคนท ท าการร องขอการอน ม ต เอกสารเข ามาพร อมก น และบางคนอาจจะ ต องการสอบถามทางเจ าหน าท ว า ตอนน ล าด บการขอเอกสารของตนอย ข นตอนไหนแล ว เพ อจะได ทราบสถานะในการดาเน นการ ค นหาเอกสารได ยากเน องจากว าม เอกสารจานวนมาก และฝ ายบ คคลจาเป นท จะต องเก บ เอกสารของพน กงานท กคน ซ งจะท าให เอกสารม จานวนมาก และหากว าม การตรวจสอบ ข อม ลย อนหล ง ก จะทาให เก ดความล าช าและความยากลาบากข นไปด วย 2 1.3.4 ทาให เปล องพ นท ในการจ ดเก บเอกสาร เม อเอกสารในองค กรมากข นเราจะต องม การเตร ยม พ นท เพ อท จะทาการจ ดเก บเอกสารท ม เพ มมากข นไปด วยและต องเส ยค าใช จ ายในการจะซ อ อ ปกรณ ท จะใช ในการจ ดเก บเอกสาร ทาให เส ยเวลาในการเด นไปส งเอกสารเพ อให ผ ม อ านาจเซ นร บรอง เม อพน กงานทาการร าง แบบฟอร มในการขออน ม ต เร ยบร อยแล วก จะต องม การส งเอกสารให ก บผ ม หน าท ในการเซ น อน ม ต คนต อไป และหากว าผ ม หน าท เซ นอน ม ต น นอาจจะไม ได อย ในท ทางาน ก จะทาให เก ด ความล าช าในการขออน ม ต ไม สามารถตรวจสอบได ว าช างเด นเคร องคนน นไปถ งหน างานเพ อตรวจสอบอ ปกรณ จร งๆ 1.4 แนวทางการแก ป ญหา ทางองค กรได ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ภายในองค กร เพ อแก ไขป ญหาด งท กล าวในข างต น โดยว ธ การด าเน นการน นก จะม การพ ฒนาระบบงานข นได ใช Hardware Barcode สาหร บพ ฒนาโปรแกรม Software Application บน PDA ในข นตอนการบ นท กข อม ลจด บ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส ผ านการแสกนบาร โค ดและเข ยนโปรแกรมบนเว บเพ อจ ดการก บข นตอน การอน ม ต เอกสารให เป นในร ปแบบของระบบงานเพ อง ายต อการจ ดกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks