ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДМИНАННЯ ГИЧКИ ВІД КОРЕНЕПЛОДІВ - PDF

Description
УДК: Сільське та лісове господарство ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДМИНАННЯ ГИЧКИ ВІД КОРЕНЕПЛОДІВ Труханська О. О. Вінницький національний аграрний університет Барановський В. М., доктор

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК: Сільське та лісове господарство ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДМИНАННЯ ГИЧКИ ВІД КОРЕНЕПЛОДІВ Труханська О. О. Вінницький національний аграрний університет Барановський В. М., доктор технічних наук, доцент Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль Наведено опис експериментальної установки та методику проведення експериментальних досліджень процесу відминання залишків гички від коренеплодів. Побудовано гістограму та полігон щільності розподілу випадкових величин довжини залишків гички на головках коренеплодів. Одержано диференційний закон ймовірної щільності розподілу довжини залишків гички після її відминання циліндричними вальцями. Одержано апроксимуючу лінійну залежність у вигляді рівняння регресії, яке характеризує зміну довжини залишків гички на головках коренеплодів залежно від діаметра та частоти обертання відминальних вальців. Ключові слова: залишки гички, відминальні вальці, довжина залишків гички, діаметр вальців, частота обертання вальців, рівняння регресії, поверхня відгуку. Труханская Е. А., Барановский В. Н. Экспериментальные исследования процесса отминания ботвы от корнеплодов / Винницкий национальный аграрный университет, Украина, г. Винница. Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Украина, г. Тернополь. Наведено описание экспериментальной установки и методику проведения экспериментальных исследований процесса отминания остатков ботвы от корнеплодов. Построено гистограмму и полигон плотности распределения случайных величин длины остатков ботвы на головках корнеплодов. Получено дифференциальный закон вероятной плотности распределения длины остатков ботвы после её отминания цилиндрическими вальцами. Получено аппроксимирующую линейную зависимость, которая записана в виде уравнения регрессии, характеризирующее изменение длины остатков ботвы на головках корнеплодов в зависимости от диаметра и частоты вращения отминаемых вальцев. Ключевые слова: остатки ботвы, отминаемые вальцы, длина остатков ботвы, диаметр вальцев, частота вращения вальцев, поверхность отклика. Trukanska О. О., Baranovskiy V. М. Experimental researces of process of separation from te root crops aulm / Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine, Vinnytsya. Ternopil National Tecnical University named Ivan Puluj, Ukraine, Ternopil. Describes of te experimental setting a tecnique and experimental conducting researces of te process of separation from te root crops aulm. Constructed a istogram and a polygon density of distribution of random variables lengt aulm balances on root crops eads. Obtained by differential law of probable lengt density aulm residues after separation by cylindrical rollers. Obtained by approximating a linear dependence, wic is recorded by te regression equation, wic caracteries te lengt canges in te balance aulm on te eads root crops, depending on a diameter and speed te separator rollers. Key words: aulm residues, te separator rollers, te lengt of te remaining aulm, roller diameter, te frequency of rotation of te roller, te response surface. Вступ. Механізоване збирання коренеплодів цукрових і кормових буряків є однією з найбільш трудомістких і енергозатратних операцій в загальному контексті виробництва сільськогосподарських культур не тільки в України, але й у високо розвинутих державах світової спільноти. Із врахуванням того, що Україна належить до аграрних держав Європи та світу, які мають необхідні потужності для виробництва стратегічних продуктів харчування цукру та продуктів харчування тваринного походження, вітчизняному машинобудуванню необхідно розробляти та цілеспрямовано впроваджувати в сільське господарство удосконалені коренезбиральні машини, функціональні та експлуатаційні показники яких би відповідали рівню найкращих світових аналогів [, с. 4, 6]. Якість роботи існуючих очисників, які відокремлюють домішки від коренеплодів, не задовольняє встановлені показники згідно з агротехнічними вимогами до коренезбиральних машин у зв язку з використанням недосконалих технологічних процесів і робочих органів для очищення вороху коренеплодів від домішок, котрі при цьому не відділяють залишки гички від головок коренеплодів, які становлять % 2, с. 97 від маси зібраних коренеплодів, пошкоджують значну кількість коренеплодів (до %) 3, c. 55. Одним з шляхів підвищення показників якості технологічного процесу збирання коренеплодів, яке являє собою комплексну науково-технічну задачу, є пошук нових конструктивних схем очисних робочих органів і створених на їх базі удосконалених комбінованих очисних систем вороху коренеплодів і компонувальних схем коренезбиральних машин у цілому. У зв язку з цим розроблення нових технологічних процесів і робочих органів для очищення вороху коренеплодів від домішок і дослідження впливу параметрів і режимів роботи комбінованих очисних систем з метою підвищення показників якості роботи коренезбиральних машин є актуальним народногосподарським завданням. Формулювання мети статті та завдань. Метою досліджень є обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів робочих органів очисника на основі аналізу одержаного рівняння регресії, яке характеризує зміну довжини залишків гички після її відминання циліндричними вальцями від їх основних параметрів. Основним завданням досліджень є розроблення апроксимуючої моделі у вигляді емпіричної залежності зміни довжини залишків гички. Виклад основного матеріалу статті. Ефективність технологічного процесу роботи удосконаленого нами комбінованого очисника вороху коренеплодів 4, с. -3, окрім відокремлення вільних грунтових і рослинних домішок, також значно залежить від ступеня видалення та якості відминання залишків стебел гички з головок коренеплодів. Для встановлення емпіричної закономірності, яка характеризує залежність зміни довжини залишків стебел гички на головках коренеплодів методом відминання циліндричними вальцями, провели лабораторні експериментальні дослідження з використанням лабораторної установки. Загальний вигляд лабораторної установки наведено на рис Рис.. Загальний вигляд лабораторної установки: рама; 2, 3 права та ліва системи відминання гички; 4, 5 редуктори приводу; 6 привод редукторів; 7 сниця Лабораторна установка є поєднанням правої (рис. ) та лівої 2 систем відминання залишків гички, які встановлені на рамі 3. Привод двох систем відминання залишків гички відбувається, відповідно, від правого 4 та лівого 5 бокових конічних редукторів і ланцюгових передач 6. Установка за допомогою сниці 7 приєднується до причіпного крюка трактором МТЗ-80. Викопані вручну коренеплоди кормових буряків напівгібридного сорту «Київський» з залишками гички на їх головках довжиною не менше 0 см доставляли до місця проведення експериментів. Проміжок часу між викопуванням і ручним зрізуванням основного масиву гички з головок коренеплодів складав не більше 30 хв. Коренеплоди з залишками гички на їх головках завантажували вручну на шнеки, які транспортують коренеплоди до відминальних вальців. Залишки гички за рахунок зустрічного напрямку обертання відминальних вальців затягуються між робочі поверхні та в подальшому відминаються ними. Частоту обертання відминальних вальців, які виготовлено у вигляді циліндричної гладенької форми та виконано прогумованими, змінювали за рахунок перестановки зірочки на приводному валу ланцюгової передачі, а діаметр відминальних вальців за рахунок перестановки вальця відповідного діаметра в кронштейнах. Для отримання рівняння регресії, яке характеризує зміну довжини залишків гички на головках коренеплодів залежно від параметрів процесу, вибирали відповідний план трирівневого двофакторного експерименту, при цьому незалежними змінними факторами приймали: діаметр вальців d, який кодували індексом x ; частоту обертання вальців n, яку кодували індексом x 2. При побудові план-матриці експериментів вводили кодовані позначення верхнього, нижнього та нульового рівнів варіювання факторами, відповідно +, -, 0. Результати кодування змінних факторів та рівні їх варіювання наведено у табл.. Складали план-матрицю проведення двофакторного експерименту типу ПФЕ 3 2, які проводили у трикратній повторності. Результати кодування факторів та рівні їх варіювання Фактори Діаметр вальців, d, м X Таблиця Позначення Інтервали Рівні варіювання, Натуральні Кодовані варіювання натуральні / кодовані x 0,02 0,0/- 0,2/0 0,4/+ Частота обертання X вальців, n, об/хв 2 x /- 600/0 800/+ Порядок проведення, умови відбору коренеплодів і визначення довжини залишків стебел гички на головках коренеплодів проводили за стандартними методиками [5, 34 с.]. Отримані результати розрахунків зводили у відповідну таблицю умов проведення та результатів експериментальних досліджень. Обробку отриманого експериментального масиву даних проводили за загальновідомими методиками та методами статистичної обробки з використанням методик кореляційного і регресійного аналізу апроксимуючої математичної моделі f ( x ;x ) для отримання емпіричного рівняння регресії. 2 На першому етапі досліджень з метою встановлення закону функціонального розподілу значень випадкових величин довжини залишків гички на головках коренеплодів проведено обробку експериментального масиву генеральної вибірки згідно зі стандартною методикою [6, с ]. У результаті обробки генеральної вибірки (кількість вимірів кожного значення, або об єм вибірки N 00) побудовано гістограму та полігон розподілу частот розмірних значень довжини залишків гички на головках коренеплодів (рис. 2), кожна з яких відтворює диференційний закон розподілу випадкової величини, або щільність розподілення. 25 Переменная: Var, Распространение: Нормальный Функция=25, *Normal(x;4, ;, ) Kolmogorov-Smirnov d = 0,266, p 0,0, Lilliefors p 0,0 Ci-Square test = 27,60223, df = 5 (adjusted), p = 0, ,75; ,25; 7 5,25; 9 кількість випадків ,75; 9 5,75; 3 2 6,25; 8 5 3,25; 4 6,75; 6 0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Інтервали класів Рис. 2. Гістограма та полігон щільності розподілу :, 2, 3 нормальний, квадратичний, кубічний закон розподілу Поділ на класи одержаного експериментального масиву даних генеральної вибірки безперервного випадкового процесу розмірних значень довжини залишків гички на головках коренеплодів виконано за правилом Штюргеса. Аналіз побудованих гістограми та полігону щільності розподілу випадковості процесу (рис. 2) показує, що диференційний закон щільності розподілу близький до нормального (крива ), а безпосередньо диференційний закон ймовірності щільності розподілу у загальному випадку має вигляд: ( x ) f 2 2, , 93 e 2 7, 5 e 2 де середнє квадратичне відхилення; математичне сподівання., () Для побудови емпіричної математичної моделі, яка характеризує зміну розмірних значень довжини залишків гички на головках коренеплодів залежно від діаметра відминальних вальців d, частоти обертання відминальних вальців n, утворювали таблицю одержаних результатів точок композиційного плану двофакторного експерименту типу ПФЕ 3 2. Після визначення коефіцієнтів, перевірки адекватності вибраної моделі та оцінки статистичної значущості коефіцієнтів рівняння регресії за відповідними критеріями Стюдента та Фішера, було одержано кінцевий вигляд рівняння регресії зміни розмірних значень довжини залишків стебел гички на головках коренеплодів залежно від діаметра відминальних вальців d, частоти обертання відминальних вальців n у натуральних величинах як функціонала f (d;n ): 0, 26 0, 77 / d 805, 72 / n. (2) Згідно з рівнянням регресії побудовано поверхню відгуку залежності з
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks