Ekonomija znanja - Zoran Tomic

Description
1. Pripremio: Zoran Tomić 3. Zašto ekonomija znanja? <ul><li>Izvor dugoročnog ekonomskog rasta </li></ul><ul><li>Proizvodnja koja…

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Pripremio: Zoran Tomić
 • 3. Zašto ekonomija znanja? <ul><li>Izvor dugoročnog ekonomskog rasta </li></ul><ul><li>Proizvodnja koja se zasniva na znanju je: </li></ul><ul><ul><li>Neopipljiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Lakša </li></ul></ul><ul><ul><li>Pokretljiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Time postaje konkurentna na tržištu </li></ul></ul>
 • 4. <ul><ul><li>Vinston Čerčil: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Imperije budućnosti biće imeprije znanja” </li></ul></ul>
 • 5. <ul><li>Albert Ajnštajn: </li></ul><ul><li>“ Ja ne znam kako će treći svetski rat biti vođen, ali znam da će se u četvrtom svetskom ratu ljudi tući toljagama i kamenjem” </li></ul>
 • 6. Šta je to znanje? <ul><li>Znanje je sve ono što je poznato </li></ul><ul><li>Ne postoji egzaktna definicija znanja </li></ul><ul><li>Kao ni za: </li></ul><ul><ul><li>Istina </li></ul></ul><ul><ul><li>Vera </li></ul></ul><ul><ul><li>Mudrost </li></ul></ul>
 • 7. Ekonomija znanja vs. Ekonomija bazirana na znanju <ul><li>Ekonomija bazirana na znanju </li></ul><ul><li>Ekonomija znanja </li></ul><ul><li>Razlika je kako se znanje posmatra </li></ul><ul><li>Ekonomija bazirana na znanju – znanje je faktor proizvodnje </li></ul><ul><li>Ekonomija znanja – znanje je proizvod </li></ul><ul><li>Međusobna povezanost ekonomije znanja i ekonomije bazirane na znanju </li></ul>
 • 9. Definicija i nastanak <ul><li>To je koncept koji podržava kreiranje znanja od strane zaposlenih u organizaciji i koji ih podstiče da prenesu i bolje iskoriste svoje znanje koje je u skladu sa ciljevima organizacije u kojoj rade </li></ul><ul><li>“ The Effective Executive” , Piter Drucker, 1966. </li></ul><ul><li>Podela na umne i fizičke radnike </li></ul>
 • 10. Znanje i ekonomija <ul><li>Ulaganje u humani kapital </li></ul><ul><li>Revizija ekonomske teorije i modela </li></ul><ul><li>Znanje je ključ dugoročnog ekonomskog rasta </li></ul>
 • 11. Znanje i ekonomija <ul><li>Ideja da znanje igra ključnu ulogu nije nešto novo </li></ul><ul><li>Adam Smit </li></ul><ul><li>Fridrih List </li></ul><ul><li>Šumpeter </li></ul><ul><li>Galbrajt, Goodvin i Hirschman </li></ul>
 • 12. Znanje i ekonomija <ul><li>Zakon opadajućih prinosa </li></ul><ul><li>Ovaj zakon ne važi u slučaju znanja </li></ul><ul><li>Investiranje u znanje dovodi do mogućnosti kontinuirane stope rasta ekonomije </li></ul><ul><li>Prelivanje znanja </li></ul><ul><li>Uključivanje znanja kao faktora u proizvodnu funkciju </li></ul><ul><li>Izazov ili lak zadatak??? </li></ul><ul><li>Ovaj faktor prkosi nekim osnovnim ekonomskim principima, npr. ograničenost </li></ul>
 • 13. Znanje i ekonomija <ul><li>Da li je znanje moguće lako kupiti? </li></ul><ul><li>Da li je znanje objekat standardnih ekonomskih transakcija? </li></ul><ul><li>Odgovor na oba pitanja je NE </li></ul><ul><li>Razlog je asimetrična distribucija informacija o znanju kojim se trguje </li></ul>
 • 14. Kodifikacija znanja <ul><li>Postoje različite vrste znanja koje su važne za privredu koja ulaže u znanje: </li></ul><ul><ul><li>Know-what </li></ul></ul><ul><ul><li>Know-why </li></ul></ul><ul><ul><li>Know-how </li></ul></ul><ul><ul><li>Know-who </li></ul></ul>
 • 15. Know-what <ul><li>Odnosi se na znanje o “činjenicama”. </li></ul><ul><li>Koliko ljudi živi u Njujorku? 8.175.133 </li></ul><ul><li>Šta su sastojci palačinke? </li></ul><ul><ul><li>3 kom ada jajeta </li></ul></ul><ul><ul><li>20 g vanil inog šećera </li></ul></ul><ul><ul><li>20 kašika brašna </li></ul></ul><ul><ul><li>prst soli </li></ul></ul><ul><ul><li>Prst sode bikarbone </li></ul></ul><ul><ul><li>1 l mleka </li></ul></ul><ul><ul><li>1 šoljic a suncokretovog ulja </li></ul></ul><ul><ul><li>1 kašika šećera </li></ul></ul>
 • 16. Know-why <ul><li>Naučno znanje o principima i zakonima prirode </li></ul>
 • 17. Know-how <ul><li>Veštine ili sposobnosti da uradite nešto. </li></ul><ul><li>Npr. menadžeri zaduženi za odabir i obuku osoblja </li></ul><ul><li>Vrsta znanja koja se razvija i drži u okviru granica pojedinačne firme </li></ul>
 • 18. Know-who <ul><li>Znanje o tome ko i šta zna. </li></ul><ul><li>Formiranje posebnih društvenih odnosa koji omogućavaju da se dobije pristup stručnjacima i njihovo znanje iskoristi efikasno </li></ul><ul><li>Posebno važno za ekonomiju </li></ul>
 • 19. NAUKA
 • 20. Nauka u ekonomiji <ul><li>Nau čni sistem zemlje: </li></ul><ul><ul><li>Laboratorije </li></ul></ul><ul><ul><li>Naučni instituti </li></ul></ul><ul><ul><li>Visokoobrazovne ustanove </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministarstvo nauke </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Funkcije naučnog sistema: </li></ul><ul><ul><li>P roizvodnja znanja </li></ul></ul><ul><ul><li>T ransmisija znanja </li></ul></ul><ul><ul><li>T ransfer znanja </li></ul></ul>
 • 21. Proizvodnja znanja <ul><li>Naučni sistem je primarni proizvođač novih znanja </li></ul><ul><li>Fundamentalno znanje </li></ul><ul><li>Primenjeno znanje </li></ul><ul><li>Znanje se smatra “javnim dobrom”. </li></ul><ul><li>Uloganja države u znanje </li></ul><ul><li>Današnje shvatanje razlika između fundamentalnog i primenljivog znanja </li></ul><ul><li>R&D sektori u kompanijama </li></ul>
 • 22. Transmisija znanja <ul><li>Obrazovanje i obuka naučnika i inžinjera </li></ul><ul><li>Neophodnost obučenih instraživača i inžinjera </li></ul><ul><li>Obrazovne ustanove </li></ul><ul><li>Problemi obrazovnih sistema: </li></ul><ul><ul><li>Nedostatak sredstava </li></ul></ul><ul><ul><li>Znanje za sve ili “najbolje moguće” znanje </li></ul></ul>
 • 23. Transfer znanja <ul><li>Distributivna mreža znanja </li></ul><ul><li>Značajno za stvaranje primenjivog znanja </li></ul><ul><li>Efikasna distribucija znanja zavisi od: </li></ul><ul><ul><li>Razvijenost naučnog sistema </li></ul></ul><ul><ul><li>Postojanje institucija visokog obrazovanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Investicija </li></ul></ul>
 • 24. Šta doprinosi ekonomiji znanja? <ul><li>Globalizacija </li></ul><ul><li>Informaciona tehnologija </li></ul><ul><ul><li>“ Globalna sela” </li></ul></ul><ul><ul><li>N ovi mediji </li></ul></ul><ul><ul><li>Gustina znanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Promena ponašanja firmi </li></ul></ul>
 • 25. Ekonomija znanja vs. Tradicionalna ekonomija <ul><li>Resursi ekonomije znanja su u izobilju </li></ul><ul><li>Efekat lokacije </li></ul><ul><li>Neefikasnost barijera </li></ul><ul><li>Znatno poboljšanje proizvoda </li></ul><ul><li>Cena i vrednost zavisi od “tačke gledišta” </li></ul><ul><li>Znanje kada je zatvoreno u sistemu ili procesu ima bitno veću vrednost nego kada je „na slobodi“ </li></ul><ul><li>Ključna komponenta vrednosti je ljudski kapital </li></ul><ul><li>Osnovni tok znanja jeste komunikacija </li></ul>
 • 26. Dileme u daljem razvoju obrazovnog sistema <ul><li>U visokom obrazovanju postoje razilaženja koja su primetna i to o sledećim stavkama: </li></ul><ul><ul><li>znanje za sve ili “najbolje moguće” znanje </li></ul></ul><ul><ul><li>primenljivo znanje (tehničko) ili fundamentalno znanje (nauka) </li></ul></ul><ul><ul><li>jedinstvenost ili specijalizacija obrazovnih inistitucija </li></ul></ul>
 • 27. Stanje u Srbiji danas <ul><li>6,5% visokoobrazovanih građana </li></ul><ul><li>Na samom vrhu liste po odlivu mozgova </li></ul><ul><li>Samo 0,3% GDP u 2010. godini je uloženo u nauku </li></ul><ul><li>Od 2011. godine u Srbiji više ne postoji ministarstvo nauka kao zasebno ministarstvo </li></ul>
 • 28. 2009-2010.
 • 29. 2009-2010 .
 • 31. Šta dalje? <ul><li>Razvoj centara za promociju nauke </li></ul><ul><li>Razvoj istraživačkih institucija </li></ul><ul><li>Razvoj istraživačkih centara pri fakultetima </li></ul><ul><li>Promena obrazovnog sistema </li></ul><ul><li>Podsticanje talenata na ostanak u zemlji </li></ul><ul><li>Ostvarivanje bolje međunarodne naučne saradnje </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 • 33. Problemi kod razvoja znanja <ul><li>Krađa znanja (ideja) </li></ul><ul><li>Različiti interesi naučnika i poslovnih ljudi (finansijera) </li></ul>
 • 35. <ul><li>“ Nije mi žao što mi kradu ideje, već što nemaju svoje.” </li></ul><ul><li>Nikola Tesla </li></ul>
 • 36. Promena Paradigme - Obrazovanje Sir Ken Robinson http://www.youtube.com/watch?v=t4qV0j5l1qo
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks